Topic: [Pag-usapan] Tanong mo, sagot nila.  (Read 6191 times)

09-26-18 12:11 AM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
Eto ang magpapatunay na yung iglesia itinatag ni manalo noong 1914 ay isang huwad na samahan.

At ang aral ng INC ay ito...


[You are not allowed to view links. Register or Login]
[size=8]ang unang Iglesia Ni Cristo ay natalikod [/size]
Natalikod Daw o nawala yung unang iglesia itinatag ni Cristo ng bumaba sya sa lupa at si manalo daw ang muling nagbalik ng iglesia ni Cristo.

Pag hinanap mo sa kanila kung saan nasusulat na natalikod nga ang inglesiang itinatag na Panginoon walang maipakita bagkus ang salitang "Ang iba'y masisitalikod"  lamang ang salitang natalikod ang kanilang maiipakita. Kaya malinaw na yung aral ni manalo na...[You are not allowed to view links. Register or Login]
[size=8]ang unang Iglesia Ni Cristo ay natalikod [/size]
Ay talaga aral lang ni manalo at hindi ng Dios.
Dahil itong ang tunay na aral ng kasulatan.

2 Pedro 3
9 [size=8]Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako[/size], na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba; kundi mapagpahinuhod sa inyo, na hindi niya ibig na sinoman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi.

Sino ang may aral na nagpaliban ang Dios at nag sasabing..

[You are not allowed to view links. Register or Login]
[size=8]ang unang Iglesia Ni Cristo ay natalikod [/size]

Sorry! Nahayag na ang katotohanan, Rhaine n
 naloko lang kayo. :(

At yung cristong ipinakilala sa inyo ni manalo ay isang bulaang cristo.

At gaya ng nasusulat, maraming bulaang cristo ang lalabas.

Pero wag mong gaanong dibdibin Rhaine nasusulat din naman yung iglesiang itinatag ni manalo.
:read:

[size=8]na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba[/size]
O, di ba!

Atleast, nasulat pa rin naman, Ulan.
« Last Edit: 09-26-18 12:17 AM by cycle19 »

09-26-18 10:32 AM
rhaine_24
Full Member
 • Posts: 2696
 • Thanked: 5
 • Reputation: 0
Natalikod Daw o nawala yung unang iglesia itinatag ni Cristo ng bumaba sya sa lupa at si manalo daw ang muling nagbalik ng iglesia ni Cristo.

Pag hinanap mo sa kanila kung saan nasusulat na natalikod nga ang inglesiang itinatag na Panginoon walang maipakita bagkus ang salitang "Ang iba'y masisitalikod"  lamang ang salitang natalikod ang kanilang maiipakita. Kaya malinaw na yung aral ni manalo na...


basa maang maangan lang???

[You are not allowed to view links. Register or Login]
di ba ang sabi eh

Gawa 20:29

Aking talastas na pagalis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo, na hindi mangagpapatawad sa kawan;

oh eh hindi raw pala patatawarin ang kawan wala naman na diyan nakalagay na hindi lahat :tawanan:

nasa utak mo lang ikot ang lahat palusot.com. :P

kawan =Iglesia Ni Cristo

yung nanindigan na nagtiis hanggang sa wakas nakatama kauli eh  pinagpapatay dami nga eh :P

ano pa sabi ikot?

Sa panahong 'yon, kayo'y uusigin at papatayin.  Kapopootan kayo ng lahat dahil sa akin. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya, mapopoot sa isa't isa, at magkakanulo sa isa't isa. Lilitaw ang maraming bulaang propeta at ililigaw ang marami.” (Mateo 24:9-11 NPV)

uusigin daw oh at papatayin

hindi daw patatawarin ang kawan. kaya ganap na hindi natin nakagisnan ang unang Iglesia Ni Cristo .. nawala sila sa paging bayan ng Diyos . gayon pa man sabi ni cristo mayroon pa siyang ibang mga tupa na hindi pa kabilang sa unang Iglesia Ni Cristo.

Juan 10:16
At mayroon akong ibang mga tupa, na hindi sa kulungang ito: sila'y kailangan din namang dalhin ko, at kanilang diringgin ang aking tinig; at sila'y magiging isang kawan, at magkakaroon ng isang pastor.

yun palang ibang mga tupa ni Cristo eh magiging isang kawan o magiging Iglesia Ni Cristo. kaya bagaman natalkod ang unang Iglesia eh mayroon pang nalabi at ito nga ibang maga tupa ni cristo.

pwede ba yang angkinin ni Cycle? Hindi kasi tiniyak ang dako kung saan magmumula yng ibang mga tupa ni Cristo.

ayon sa hula ng mga Apostol..

gawa 2:39

 Sapagka't sa inyo ang pangako, at sa inyong mga anak, at sa lahat ng nangasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Dios sa kaniya.

yung ibang mga tupa ni cristo nasisiguro nating yung mga nangasa malayo sapagkat silay tatawgin pa lang.

bakit natin natiyak? sapagkat may natawag na noon. na ang sabi sa hula sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak.

sino ang natawag na noon na naging kaanib sa Iglesia Ni Cristo?

roma 9:24

Maging sa atin na kaniya namang tinawag, hindi lamang mula sa mga Judio, kundi naman mula sa mga Gentil?

sa talata may natawag na at yun nga ang mga lahing Hudio at lahing gentil tiyak hindi kasama diyan si Cycle.

ipinipilit ni cycle na kasama siya don sa ibang mga tupa at ang gusto niya ay nasa kawan din siya kasi naiintindihan daw niya na yung kawan eh yun yung Iglesia Ni Cristo..

eh hindi naman niya maaarng angkinin ng paganon dahil hindi pa naman siya Iglesia Ni Cristo.

at para nga maging alagad ni Cristo abay kailangan munang tumangap ng pangangaral katulad ng ginawa kay cornelio..

gawa 10:1-5\4

1At may isang lalake nga sa Cesarea, na nagngangalang Cornelio, senturion ng pulutong na tinatawag na pulutong Italiano.

2 Isang taong masipag sa kabanalan at matatakutin sa Dios siya at ang buong sangbahayan at naglimos ng marami sa mga tao, at laging nananalangin sa Dios.

3 Nakita niyang maliwanag, sa isang pangitain, nang may oras na ikasiyam ng araw, na pumapasok na patungo sa kaniya ang isang anghel ng Dios, at nagsasabi sa kaniya, Cornelio.

4 At siya, sa pagtitig niya sa kaniya, at sa pagkatakot niya, ay nagsabi, Ano ito, Panginoon? At sinabi niya sa kaniya, Ang mga panalangin mo at ang iyong mga paglilimos ay nangapailanglang na isang alaala sa harapan ng Dios.

5At ngayo'y magsugo ka ng mga tao sa Joppe, at ipagsama mo yaong Simon, na may pamagat na Pedro;

huwag mong sabihin ikot na mas malupet ka kay cornelio.. na bagaman nananalangin, naglilimos , senturion .. meaning may kapangyarihan, matatakutin sa Diyos.

pero kinailangan pang ipatawag sa simon Pedro na Take note Ikot Apostol sa Iglesia Ni Cristo.

bakit ipnatawag si Simon Pedro?

gawa 2:22

At sinabi nila, Ang senturiong si Cornelio, na taong matuwid at matatakutin sa Dios, at may mabuting patotoo ng buong bansa ng mga Judio, ay pinagpaunawaan ng Dios sa pamamagitan ng isang banal na anghel na ikaw ay paparoonin sa kaniyang bahay, at upang makarinig sa iyo ng mga salita.

abay tuturuan pala muna ikot ..

pano ka magiging kaanib sa Iglesia Ni Cristo eh unang siglo pa lang patay na ang mga Apostol eh di walang magtuturo sayo. tumpak ba kamo?


pinangaralan lang ba?

basa ikot basa...

At inutusan niya sila na magsipagbautismo sa pangalan ni Jesucristo. Nang magkagayo'y kanilang ipinamanhik sa kaniya na matirang mga ilang araw.

abay bianawtismuhan pala para maging Iglesia Ni Cristo ano ha Ikot?

 eh yung ibang mga tupa ang sabi nangasa malayo??

saang dako kaya yung malayo na pagmumulan ng ibang mga tupa ni Cristo??

hula tayo ikot..

isa. 43:5 (mula sa salin ni James moffat)

tagalog na ikot para mas maintindihan mo.. :P

Mula sa malayong silangan, dadalhin ko ang iyong lahi,at mula sa malayong kanluran titipunin kita,

ayun sa hula yung malayo na tinutukoy eh malayong silangan don mag mumula ang ibang mga tupa ni Cristo na magiging isang kawan o Iglesia Ni Cristo..

aling bansa sa malayogn silangan ang tinutukoy sa hula?

basa..

world Hist. p.445

Ang Pilipinas ay naging bahagi ng Espana sa unang kilusang pananakop sa Malayong silangan.

katunayan nito ikot may lumitaw na Iglesia Ni Cristo sa pilipinas

kaya batay sa hula ng Biblia yung ibang mga tupa ni Cristo Kami yun Iglesia Ni Cristo kami eh kaya tiyak ang kaligtasan ikot ..

kasi kami yung natubos ng Dugo ni Cristo hindi naman ikaw ikot..

ang kakatwa sa post mo ito..

ako po ang diyos ko eh tatlo :tawanan:

lokohin mo elyang este lelong mo.. :P

juan 17:1,3
Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus; at sa pagtingala ng kaniyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras; luwalhatiin mo ang iyong Anak, upang ikaw ay luwalhatiin ng Anak:


At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid baga'y si Jesucristo.

sabi ni cristo iisa lang ang Diyos at yun ang Ama.. sabi mo tatlo Diyos mo :tawanan:

1 cor. 8:6

Nguni't sa ganang atin ay may isang Dios lamang, ang Ama, na buhat sa kaniya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa kaniya; at isa lamang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa pamamagitan niya.

para sa mga tunay na Cristiyano eh iisa lang Ang Diyos na kinikilala pero si cycle sabi niya ang Diyos niya eh Tatlo kaya hindi siya Cristiyano

ang tamang itawag sa kaniya ay Pagano

yun yung mga taong naniniwala sa maraming Diyos.

pero tawagin siyang Cristiyano..malabo yun kasi ang kristiyano ay naniniwala sa isa lang na Diyos at yun ang Ama.. sabi yan ni Cristo.

ikot pagano raw kayo at hindi daw kayo Cristiyano kasi tatlo daw Diyos mo

sabi mo lng daw Cristiyano ka pero sa pinaniniwalaan Pagano ka daw kasi Tatlo diyos mo sabi mo :tawanan:


Quote
Pag hinanap mo sa kanila kung saan nasusulat na natalikod nga ang inglesiang itinatag na Panginoon walang maipakita bagkus ang salitang "Ang iba'y masisitalikod"  lamang ang salitang natalikod ang kanilang maiipakita. Kaya malinaw na yung aral ni manalo na...

ano daw?  akala ko ba tanggap mo na si Cristo ay nagtatag ng Iglesia??

hindi mo pala tinangap ng yung kawan eh yung Iglesia Ni Cristo at hindi yung samahan niyo?

eh natalikod yung Unang Iglesia?? saan ka ngayon nakakapit ha ikot? Kawawang ikot nakikisabit lang sa kaligtasan :tawanan:

pilit na binabali ang hula ukol sa pagtalikod kasi nga wala siyang pagkakapitan ng kaniyang kaligtasan

 assuming lang tawag sa kaniya pag ganun

puro lng hindi magpapatawad sa kawan ang gusto niyang talata para nga naman mapaniwala ang mga kapd na walang naganap na pagtalikod bagaman pinatutunayan ng mga aklat kasaysayan.

pilit pinalilitaw na mas may alam siya sa mga sumulat ng kasaysayan. gayong ni isang aklat ng kasaysayan eh wala siyang naisulat :tawanan:


maraming beses ko ng ipinost ang talatang to pero ayaw niyang pansinin kasi kapit lng talaga siya na maliliogtas daw siya pero ayaw sa Iglesia Ni Cristo.

eto po yung talata oh..


Sa panahong 'yon, kayo'y uusigin at papatayin.  Kapopootan kayo ng lahat dahil sa akin. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya, mapopoot sa isa't isa, at magkakanulo sa isa't isa. Lilitaw ang maraming bulaang propeta at ililigaw ang marami.” (Mateo 24:9-11 NPV)


Gawa 20:29

Aking talastas na pagalis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo, na hindi mangagpapatawad sa kawan;

abay hindi nga patatawarin ang kawan

kawan = Iglesia Ni Cristo ikot

kawan = Iglesia Ni Cristo ikot

kawan = Iglesia Ni Cristo ikot

kakambal po ng talatang ito pero ayaw niya talaga :tawanan: kasi pagnatalikod ang unang Iglesia Ni Cristo eh wala na nga naman siyang kakapitan.. paano pa siya maliligtas eh natalikod nga naman ang unang Iglesia ni Cristo.

kung hindi naman natalikod ang unang Iglesia Ni Cristo BAKIT PO KAYA HINDI NAMAN SIYA IGLESIA NI CRISTO?? :hmm:

kaya akmang akma sayo tog talatang ito oh..

amos 5:18

Sa aba ninyo na nangagnanasa ng kaarawan ng Panginoon! bakit ninyo ninanasa ang kaarawan ng Panginoon? kadiliman nga, at hindi kaliwanagan

sa  aba mo raw ikot kasing kahulugan kawawa ka raw na naghahangad din sa kaarawan ng Panginoon pero ng talata wala kang makikitag liwanag puro na lng dilim. :P

2 Pedro 3
9 Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba; kundi mapagpahinuhod sa inyo, na hindi niya ibig na sinoman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi.


tama pero sino ba pinangakuang maliligtas??

basa lang ikot ..

juan 10:9

9Ako ang pintuan; ang sinomang taong pumasok sa akin, ay siya'y maliligtas, at papasok at lalabas, at makasusumpong ng pastulan.

ayon pala naman ikot eh kailngan mo palang pumasok ka kay cristo.

eh di alam mo na yan ha na yung mga nakapasok eh nasa Iglesia Ni Crsito sila kaya kami yung ligtas at hindi ikaw

kaya sabi ng biblia kawawa ka raw

Pero wag mong gaanong dibdibin Rhaine nasusulat din naman yung iglesiang itinatag ni Manalo

talaga ba ?? salamat naman cycle at nakasulat so tanggap mo na na kami yung ligtas

eh yung samahan mo nakasulat ba ? :tawanan:

ang kakatwa sa  post eto oh..

ako po ang diyos ko eh tatlo :tawanan:

san mo naman napanaginipan to :tawanan:

lokohin mo elyang este lelong mo..

juan 17:1,3
Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus; at sa pagtingala ng kaniyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras; luwalhatiin mo ang iyong Anak, upang ikaw ay luwalhatiin ng Anak:


At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid baga'y si Jesucristo.

sabi ni cristo iisa lang ang Diyos at yun ang Ama.. sabi mo tatlo Diyos mo

kalinaw ng sabi ni Cristo Ikaw at hindi ako o kaya eh tayong tatlo ng Espritu santo ang Diyoses  :tawanan:

1 cor. 8:6


Nguni't sa ganang atin ay may isang Dios lamang, ang Ama, na buhat sa kaniya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa kaniya; at isa lamang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa pamamagitan niya.

mga apostol mag tunay na Cristiano nainidigan oh na IISA lang ang Diyos at yung ang Ama

ikaw naman TATLO :tawanan:

kaya sabi ng mga apostol..

 3Nguni't ako'y natatakot, baka sa anomang paraan, kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kaniyang katusuhan, ang inyong walang malay at malinis na mga pagiisip na kay Cristo ay pasamain. 4Sapagka't kung yaong paririto ay mangaral ng ibang Jesus, na hindi namin ipinangaral, o kung kayo'y nagsisitanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap, o ibang evangelio na hindi ninyo tinanggap, ay mabuting pagtiisan ninyo.

aba eh sabi ni Apostol Pablo kung mangangaral ka daw ng ibang hesus iba sa ipinangaral ng mga apostol.. makatwid ipinagpauna din ng mga apostol na lilitaw ka para mangaral ng ibang hesus.

ikaw daw eh katulad ni Eba at adan na naadaya ng ahas o ng Diablo kaya sa Diablo ka daw :P

Quote
nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang
Anak , na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan

at narito, ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan

tama kaya may iba pa siyang tupa na magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor.. eh Iglesia Ni Cristo yun

gawa 2:22-23 MB

22“Mga Israelita, pakinggan ninyo ito! Si Jesus na taga-Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at mga palatandaang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat ang lahat ng ito ay naganap sa kalagitnaan ninyo. 23Ngunit ang taong ito, na ipinagkanulo sa inyo ayon sa pasya at kaalaman ng Diyos sa mula't mula pa, ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga taong masasama.

09-26-18 11:21 AM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
Eto ang magpapatunay na yung iglesia itinatag ni manalo noong 1914 ay isang huwad na samahan.

At ang aral ng INC ay ito...


[You are not allowed to view links. Register or Login]
[size=8]ang unang Iglesia Ni Cristo ay natalikod [/size]
Natalikod Daw o nawala yung unang iglesia itinatag ni Cristo ng bumaba sya sa lupa at si manalo daw ang muling nagbalik ng iglesia ni Cristo.

Pag hinanap mo sa kanila kung saan nasusulat na natalikod nga ang inglesiang itinatag na Panginoon walang maipakita bagkus ang salitang "Ang iba'y masisitalikod"  lamang ang salitang natalikod ang kanilang maiipakita. Kaya malinaw na yung aral ni manalo na...[You are not allowed to view links. Register or Login]
[size=8]ang unang Iglesia Ni Cristo ay natalikod [/size]
Yan ay isang panlilinlang lang na aral  ni manalo at hindi ng Dios.
Dahil itong ang tunay na aral ng kasulatan.

2 Pedro 3
9 [size=8]Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako[/size], na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba; kundi mapagpahinuhod sa inyo, na hindi niya ibig na sinoman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi.

Sino ang may aral na nagpaliban ang Dios at nag sasabing..

[You are not allowed to view links. Register or Login]
[size=8]ang unang Iglesia Ni Cristo ay natalikod [/size]

Sorry! Nahayag na ang katotohanan, Rhaine n
 naloko lang kayo. :(

At yung cristong ipinakilala sa inyo ni manalo ay isang bulaang cristo.

At gaya ng nasusulat, maraming bulaang cristo ang lalabas.

Pero wag mong gaanong dibdibin Rhaine nasusulat din naman yung iglesiang itinatag ni manalo.
:read:

[size=8]na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba[/size]
O, di ba!

Atleast, nasulat pa rin naman, Ulan.

Pero ang kasinungalingang aral ni manalo mahahaya.
Makikilala mo ang sa Dios sa kanilang mga aral at gawa.

[You are not allowed to view links. Register or Login]
[size=8]ang unang Iglesia Ni Cristo ay natalikod [/size]

ISAIAS 51:8
8 Sapagka't sila'y lalamunin ng tanga na parang bihisan, at kakanin sila ng uod na parang bihisan na balahibo ng tupa; nguni't ang aking katuwiran ay magiging magpakailan man, [size=8]at ang aking pagliligtas ay sa lahat ng sali't saling lahi[/size].

[size=8]From generation to generation ang pagliligtas ng Dios[/size].

Hindi kailan man natalikod ang iglesia itinatag ni Cristo. bulaaan lang yung nakilala at ipinakilala sa inyo ni manalo. Paano pang pagtitiwalalaan ang salita ng mga bulaan, Ulan.

Sa mga inc ang kaligtasan ay nawala na ng mga matay na ang mga alagad ni Hesus at muli lang daw naibalik noong 1914 sa pamumuno ni manalo.


Maniniwala ka ba sa mga pahayag ng bulaan?

:read

[You are not allowed to view links. Register or Login]
eh TAO pala siya ha cycle
at yan ang katotohanan walang kasinungalingan diyan ikot.. kung may sinungaling man eh yun nagturo sayo kamalasan mo lng basta ka naniwala nadamay ka tuloy tsk tsk
eh kanino naman narinig ni Cristo ang katotohanang siya ay Tao?


[You are not allowed to view links. Register or Login]
[size=8]may turo ba samin na tao lang si Cristo? wala kang alam ikot[/size][You are not allowed to view links. Register or Login]
Hindi mo matanggap na tao si Cristo kasi pagnagkaganon wala ka ng Diyos. 😂😂

[You are not allowed to view links. Register or Login]
[size=8]may turo ba samin na tao lang si Cristo? wala kang alam ikot[/size]


[You are not allowed to view links. Register or Login]
Talagang hindi 😂😂 kasi nasa sinapupunan pa lng ni maria si cristo

Basa cycle basa.

Mat.1:18

8 Ang pagkapanganak nga kay Jesucristo ay ganito: Nang si Maria na kaniyang ina ay magaasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungang siya'y  sa pamamagitan ng Espiritu Santo.

O nganga ka na naman

[size=8]Nasa tiyan pa lng ni Maria si cristo eh Tao na ikot TAO[/size]😂😂

Eto pa oh

roma 1:3-4 MB o magandang balita

Para sa kaalaman mo yang MB binuo yan ng katoliko at protestante at tiyak dyan ka kabilang.

Kaso mo hindi nyo nalikot ang mga talatang yan

Basa.

tungkol sa kanyang Anak, ang ating Panginoong Jesu-Cristo., siya'y ipinanganak mula sa lahi ni David. At tungkol naman sa Espiritu ng kabanalan, ipinahayag siya bilang sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay.

[You are not allowed to view links. Register or Login]
[size=8]may turo ba samin na tao lang si Cristo? wala kang alam ikot[/size]

[You are not allowed to view links. Register or Login]


hindi sinabing ANAK NA DIYOS


[You are not allowed to view links. Register or Login]
[size=8]may turo ba samin na tao lang si Cristo? wala kang alam ikot[/size]

Kung hindi lang sya tao di alam nyong Dios din sya?

[You are not allowed to view links. Register or Login]
[size=8]alam kaya nga sinasamba namin si Cristo[/size]

« Last Edit: 09-26-18 06:31 PM by cycle19 »

09-26-18 10:27 PM
rhaine_24
Full Member
 • Posts: 2696
 • Thanked: 5
 • Reputation: 0
Quote
Pag hinanap mo sa kanila kung saan nasusulat na natalikod nga ang inglesiang itinatag na Panginoon walang maipakita bagkus ang salitang "Ang iba'y masisitalikod"  lamang ang salitang natalikod ang kanilang maiipakita. Kaya malinaw na yung aral ni manalo na...

anong kalokohan to ikot ?? :tawanan: halatang tago ka na lng ba?

repost nga natin..

basa maang maangan lang???

[You are not allowed to view links. Register or Login]
di ba ang sabi eh

Gawa 20:29

Aking talastas na pagalis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo, na hindi mangagpapatawad sa kawan;

oh eh hindi raw pala patatawarin ang kawan wala naman na diyan nakalagay na hindi lahat :tawanan:

nasa utak mo lang ikot ang lahat palusot.com. :P

kawan =Iglesia Ni Cristo

yung nanindigan na nagtiis hanggang sa wakas nakatama kauli eh  pinagpapatay dami nga eh :P

ano pa sabi ikot?

Sa panahong 'yon, kayo'y uusigin at papatayin.  Kapopootan kayo ng lahat dahil sa akin. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya, mapopoot sa isa't isa, at magkakanulo sa isa't isa. Lilitaw ang maraming bulaang propeta at ililigaw ang marami.” (Mateo 24:9-11 NPV)

uusigin daw oh at papatayin

hindi daw patatawarin ang kawan. kaya ganap na hindi natin nakagisnan ang unang Iglesia Ni Cristo .. nawala sila sa paging bayan ng Diyos . gayon pa man sabi ni cristo mayroon pa siyang ibang mga tupa na hindi pa kabilang sa unang Iglesia Ni Cristo.

Juan 10:16
At mayroon akong ibang mga tupa, na hindi sa kulungang ito: sila'y kailangan din namang dalhin ko, at kanilang diringgin ang aking tinig; at sila'y magiging isang kawan, at magkakaroon ng isang pastor.

yun palang ibang mga tupa ni Cristo eh magiging isang kawan o magiging Iglesia Ni Cristo. kaya bagaman natalkod ang unang Iglesia eh mayroon pang nalabi at ito nga ibang maga tupa ni cristo.

pwede ba yang angkinin ni Cycle? Hindi kasi tiniyak ang dako kung saan magmumula yng ibang mga tupa ni Cristo.

ayon sa hula ng mga Apostol..

gawa 2:39

 Sapagka't sa inyo ang pangako, at sa inyong mga anak, at sa lahat ng nangasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Dios sa kaniya.

yung ibang mga tupa ni cristo nasisiguro nating yung mga nangasa malayo sapagkat silay tatawgin pa lang.

bakit natin natiyak? sapagkat may natawag na noon. na ang sabi sa hula sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak.

sino ang natawag na noon na naging kaanib sa Iglesia Ni Cristo?

roma 9:24

Maging sa atin na kaniya namang tinawag, hindi lamang mula sa mga Judio, kundi naman mula sa mga Gentil?

sa talata may natawag na at yun nga ang mga lahing Hudio at lahing gentil tiyak hindi kasama diyan si Cycle.

ipinipilit ni cycle na kasama siya don sa ibang mga tupa at ang gusto niya ay nasa kawan din siya kasi naiintindihan daw niya na yung kawan eh yun yung Iglesia Ni Cristo..

eh hindi naman niya maaarng angkinin ng paganon dahil hindi pa naman siya Iglesia Ni Cristo.

at para nga maging alagad ni Cristo abay kailangan munang tumangap ng pangangaral katulad ng ginawa kay cornelio..

gawa 10:1-5\4

1At may isang lalake nga sa Cesarea, na nagngangalang Cornelio, senturion ng pulutong na tinatawag na pulutong Italiano.

2 Isang taong masipag sa kabanalan at matatakutin sa Dios siya at ang buong sangbahayan at naglimos ng marami sa mga tao, at laging nananalangin sa Dios.

3 Nakita niyang maliwanag, sa isang pangitain, nang may oras na ikasiyam ng araw, na pumapasok na patungo sa kaniya ang isang anghel ng Dios, at nagsasabi sa kaniya, Cornelio.

4 At siya, sa pagtitig niya sa kaniya, at sa pagkatakot niya, ay nagsabi, Ano ito, Panginoon? At sinabi niya sa kaniya, Ang mga panalangin mo at ang iyong mga paglilimos ay nangapailanglang na isang alaala sa harapan ng Dios.

5At ngayo'y magsugo ka ng mga tao sa Joppe, at ipagsama mo yaong Simon, na may pamagat na Pedro;

huwag mong sabihin ikot na mas malupet ka kay cornelio.. na bagaman nananalangin, naglilimos , senturion .. meaning may kapangyarihan, matatakutin sa Diyos.

pero kinailangan pang ipatawag sa simon Pedro na Take note Ikot Apostol sa Iglesia Ni Cristo.

bakit ipnatawag si Simon Pedro?

gawa 2:22

At sinabi nila, Ang senturiong si Cornelio, na taong matuwid at matatakutin sa Dios, at may mabuting patotoo ng buong bansa ng mga Judio, ay pinagpaunawaan ng Dios sa pamamagitan ng isang banal na anghel na ikaw ay paparoonin sa kaniyang bahay, at upang makarinig sa iyo ng mga salita.

abay tuturuan pala muna ikot ..

pano ka magiging kaanib sa Iglesia Ni Cristo eh unang siglo pa lang patay na ang mga Apostol eh di walang magtuturo sayo. tumpak ba kamo?


pinangaralan lang ba?

basa ikot basa...

At inutusan niya sila na magsipagbautismo sa pangalan ni Jesucristo. Nang magkagayo'y kanilang ipinamanhik sa kaniya na matirang mga ilang araw.

abay bianawtismuhan pala para maging Iglesia Ni Cristo ano ha Ikot?

 eh yung ibang mga tupa ang sabi nangasa malayo??

saang dako kaya yung malayo na pagmumulan ng ibang mga tupa ni Cristo??

hula tayo ikot..

isa. 43:5 (mula sa salin ni James moffat)

tagalog na ikot para mas maintindihan mo.. :P

Mula sa malayong silangan, dadalhin ko ang iyong lahi,at mula sa malayong kanluran titipunin kita,

ayun sa hula yung malayo na tinutukoy eh malayong silangan don mag mumula ang ibang mga tupa ni Cristo na magiging isang kawan o Iglesia Ni Cristo..

aling bansa sa malayogn silangan ang tinutukoy sa hula?

basa..

world Hist. p.445

Ang Pilipinas ay naging bahagi ng Espana sa unang kilusang pananakop sa Malayong silangan.

katunayan nito ikot may lumitaw na Iglesia Ni Cristo sa pilipinas

kaya batay sa hula ng Biblia yung ibang mga tupa ni Cristo Kami yun Iglesia Ni Cristo kami eh kaya tiyak ang kaligtasan ikot ..

kasi kami yung natubos ng Dugo ni Cristo hindi naman ikaw ikot..

ang kakatwa sa post mo ito..

ako po ang diyos ko eh tatlo :tawanan:

lokohin mo elyang este lelong mo.. :P

juan 17:1,3
Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus; at sa pagtingala ng kaniyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras; luwalhatiin mo ang iyong Anak, upang ikaw ay luwalhatiin ng Anak:


At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid baga'y si Jesucristo.

sabi ni cristo iisa lang ang Diyos at yun ang Ama.. sabi mo tatlo Diyos mo :tawanan:

1 cor. 8:6

Nguni't sa ganang atin ay may isang Dios lamang, ang Ama, na buhat sa kaniya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa kaniya; at isa lamang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa pamamagitan niya.

para sa mga tunay na Cristiyano eh iisa lang Ang Diyos na kinikilala pero si cycle sabi niya ang Diyos niya eh Tatlo kaya hindi siya Cristiyano

ang tamang itawag sa kaniya ay Pagano

yun yung mga taong naniniwala sa maraming Diyos.

pero tawagin siyang Cristiyano..malabo yun kasi ang kristiyano ay naniniwala sa isa lang na Diyos at yun ang Ama.. sabi yan ni Cristo.

ikot pagano raw kayo at hindi daw kayo Cristiyano kasi tatlo daw Diyos mo

sabi mo lng daw Cristiyano ka pero sa pinaniniwalaan Pagano ka daw kasi Tatlo diyos mo sabi mo :tawanan:


Quote
Pag hinanap mo sa kanila kung saan nasusulat na natalikod nga ang inglesiang itinatag na Panginoon walang maipakita bagkus ang salitang "Ang iba'y masisitalikod"  lamang ang salitang natalikod ang kanilang maiipakita. Kaya malinaw na yung aral ni manalo na...

ano daw?  akala ko ba tanggap mo na si Cristo ay nagtatag ng Iglesia??

hindi mo pala tinangap ng yung kawan eh yung Iglesia Ni Cristo at hindi yung samahan niyo?

eh natalikod yung Unang Iglesia?? saan ka ngayon nakakapit ha ikot? Kawawang ikot nakikisabit lang sa kaligtasan :tawanan:

pilit na binabali ang hula ukol sa pagtalikod kasi nga wala siyang pagkakapitan ng kaniyang kaligtasan

 assuming lang tawag sa kaniya pag ganun

puro lng hindi magpapatawad sa kawan ang gusto niyang talata para nga naman mapaniwala ang mga kapd na walang naganap na pagtalikod bagaman pinatutunayan ng mga aklat kasaysayan.

pilit pinalilitaw na mas may alam siya sa mga sumulat ng kasaysayan. gayong ni isang aklat ng kasaysayan eh wala siyang naisulat :tawanan:


maraming beses ko ng ipinost ang talatang to pero ayaw niyang pansinin kasi kapit lng talaga siya na maliliogtas daw siya pero ayaw sa Iglesia Ni Cristo.

eto po yung talata oh..


Sa panahong 'yon, kayo'y uusigin at papatayin.  Kapopootan kayo ng lahat dahil sa akin. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya, mapopoot sa isa't isa, at magkakanulo sa isa't isa. Lilitaw ang maraming bulaang propeta at ililigaw ang marami.” (Mateo 24:9-11 NPV)


Gawa 20:29

Aking talastas na pagalis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo, na hindi mangagpapatawad sa kawan;

abay hindi nga patatawarin ang kawan

kawan = Iglesia Ni Cristo ikot

kawan = Iglesia Ni Cristo ikot

kawan = Iglesia Ni Cristo ikot

kakambal po ng talatang ito pero ayaw niya talaga :tawanan: kasi pagnatalikod ang unang Iglesia Ni Cristo eh wala na nga naman siyang kakapitan.. paano pa siya maliligtas eh natalikod nga naman ang unang Iglesia ni Cristo.

kung hindi naman natalikod ang unang Iglesia Ni Cristo BAKIT PO KAYA HINDI NAMAN SIYA IGLESIA NI CRISTO?? :hmm:

kaya akmang akma sayo tog talatang ito oh..

amos 5:18

Sa aba ninyo na nangagnanasa ng kaarawan ng Panginoon! bakit ninyo ninanasa ang kaarawan ng Panginoon? kadiliman nga, at hindi kaliwanagan

sa  aba mo raw ikot kasing kahulugan kawawa ka raw na naghahangad din sa kaarawan ng Panginoon pero ng talata wala kang makikitag liwanag puro na lng dilim. :P

2 Pedro 3
9 Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba; kundi mapagpahinuhod sa inyo, na hindi niya ibig na sinoman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi.


tama pero sino ba pinangakuang maliligtas??

basa lang ikot ..

juan 10:9

9Ako ang pintuan; ang sinomang taong pumasok sa akin, ay siya'y maliligtas, at papasok at lalabas, at makasusumpong ng pastulan.

ayon pala naman ikot eh kailngan mo palang pumasok ka kay cristo.

eh di alam mo na yan ha na yung mga nakapasok eh nasa Iglesia Ni Crsito sila kaya kami yung ligtas at hindi ikaw

kaya sabi ng biblia kawawa ka raw

Pero wag mong gaanong dibdibin Rhaine nasusulat din naman yung iglesiang itinatag ni Manalo

talaga ba ?? salamat naman cycle at nakasulat so tanggap mo na na kami yung ligtas

eh yung samahan mo nakasulat ba ? :tawanan:

ang kakatwa sa  post eto oh..

ako po ang diyos ko eh tatlo :tawanan:

san mo naman napanaginipan to :tawanan:

lokohin mo elyang este lelong mo..

juan 17:1,3
Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus; at sa pagtingala ng kaniyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras; luwalhatiin mo ang iyong Anak, upang ikaw ay luwalhatiin ng Anak:


At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid baga'y si Jesucristo.

sabi ni cristo iisa lang ang Diyos at yun ang Ama.. sabi mo tatlo Diyos mo

kalinaw ng sabi ni Cristo Ikaw at hindi ako o kaya eh tayong tatlo ng Espritu santo ang Diyoses  :tawanan:

1 cor. 8:6


Nguni't sa ganang atin ay may isang Dios lamang, ang Ama, na buhat sa kaniya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa kaniya; at isa lamang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa pamamagitan niya.

mga apostol mag tunay na Cristiano nainidigan oh na IISA lang ang Diyos at yung ang Ama

ikaw naman TATLO :tawanan:

kaya sabi ng mga apostol..

 3Nguni't ako'y natatakot, baka sa anomang paraan, kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kaniyang katusuhan, ang inyong walang malay at malinis na mga pagiisip na kay Cristo ay pasamain. 4Sapagka't kung yaong paririto ay mangaral ng ibang Jesus, na hindi namin ipinangaral, o kung kayo'y nagsisitanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap, o ibang evangelio na hindi ninyo tinanggap, ay mabuting pagtiisan ninyo.

aba eh sabi ni Apostol Pablo kung mangangaral ka daw ng ibang hesus iba sa ipinangaral ng mga apostol.. makatwid ipinagpauna din ng mga apostol na lilitaw ka para mangaral ng ibang hesus.

ikaw daw eh katulad ni Eba at adan na naadaya ng ahas o ng Diablo kaya sa Diablo ka daw :P

Quote
nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang
Anak , na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan

at narito, ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan

tama kaya may iba pa siyang tupa na magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor.. eh Iglesia Ni Cristo yun

gawa 2:22-23 MB

22“Mga Israelita, pakinggan ninyo ito! Si Jesus na taga-Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at mga palatandaang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat ang lahat ng ito ay naganap sa kalagitnaan ninyo. 23Ngunit ang taong ito, na ipinagkanulo sa inyo ayon sa pasya at kaalaman ng Diyos sa mula't mula pa, ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga taong masasama.

ayan oh magbasa ka naman ikot..ang nakakatawa talaga sa post ni ikot eto eh oh.. 

ako po ang diyos ko eh tatlo 

isa.45:21

21 Kayo'y mangagpahayag, at mangagpasapit; oo, magsanggunian silang magkakasama: sinong nagpakilala nito mula nang mga unang panahon? sinong nagpahayag niyaon nang una? hindi baga ang Panginoon? at walang Dios liban sa akin: isang ganap na Dios at Tagapagligtas; walang iba liban sa akin

sabi mo naman tatlo Diyos, sabi naman  ng Diyos oh isang ganap na Dios at Tagapagligtas; walang iba liban sa akin :tawanan:

2 Samuel 7:22  “Kaya't ikaw ay dakila, Oh Panginoong Dios: sapagka't walang gaya mo, o may ibang Dios pa bukod sa iyo, ayon sa lahat na aming naririnig ng aming mga pakinig.”

Awit 86:10  “Sapagka't ikaw ay dakila, at gumagawa ng kagilagilalas na mga bagay: ikaw na magisa ang Dios.”

mal. 2:10
Wala baga tayong lahat na isang ama? hindi baga isang Dios ang lumalang sa atin? bakit tayo nagsisigawa ng paglililo bawa't isa laban sa kaniyang kapatid, na nilalapastangan ang tipan ng ating mga magulang?

eto ka oh..

1 Corinto 8:5  “Sapagka't bagama't mayroong mga tinatawag na mga dios, maging sa langit o maging sa lupa; gaya nang may maraming mga dios at maraming mga panginoon;”


marami ka raw diyos sabi mo Tatlo nga eh :tawanan:

eh pero kami bilang mga tunay na Cristiano?

1 Corinto 8:6  “Nguni't sa ganang atin ay may isang Dios lamang, ang Ama, na buhat sa kaniya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa kaniya; at isa lamang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa pamamagitan niya.”

 hindi nakapagtataka na may mga tao na magturo na mayroon pang ibang Diyos maliban sa AMA.

 May sinasasabi ang Biblia na ganito sa kasunod na talata:

1 Corinto 8:7  “Gayon ma'y wala sa lahat ng mga tao ang kaalamang iyan”


ikot sabi ng biblia WALA KA RAW KAALAMAN

:tawanan:

Santiago 1:17  “Ang bawa't mabuting kaloob at ang bawa't sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas, na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw, na walang pagbabago, ni kahit anino man ng pagiiba.

:hmm: ang Ama daw ikot oh walang pagbabago, ni kahit anino man ng pagiiba.

san to sa panaginip mo ikot: ako po eh ang Diyos ko Tatlo.


aminin mo na totoo ikot na ang niyakap mong aral eh inembentong aral ng trinidad..

 pagpapatunay ni  Augustus Hopkins Strong isang awtoridad Katoliko :

"The term 'Trinity' is not found in Scripture [Bible], ... The invention of the term is ascribed to Tertullian." [Systematic Theology, by Augustus Hopkins Strong, page. 304]

Salin sa Filipino:

“Ang terminong ‘Trinidad’ ay hindi matatagpuan sa kasulatan (Biblia), …ang pagkakaimbento ng termino ay ipinapalagay na gawa ni Tertulliano.”

:tawanan: eh imbento lang pala yang aral na dala dala mo eeh asa ka pa??

sabi sayo ng biblia eto eh...

Tito 1:14  “Na huwag mangakinig sa mga katha ng mga Judio, at sa mga utos ng mga tao na nangagsisisinsay sa katotohanan.”

huwag ka raw makinig sa Katha.. yung panaginip ikot dalawa lang pinagmumulan kung hindi ka naligo at kung natulog ka ng gutom :tawanan:

sabi pa ng isang  bible scholar:

"Though the exact terms in which the [Catholic] Church has formally defined the dogma of the Blessed Trinity ... are not in the Bible, and may, therefore, in a sense be called unscriptural. . ." [The Divine Trinity: A Dogmatic Treatise, by Rt. Rev. Msgr. Joseph Pohle, p. 22]

Salin sa Filipino:

“Bagamat ang eksaktong mga termino, kung saan pormal na ipinaliwanag sa atin ng Iglesia [Katolika] ang dogma tungkol sa Banal na Trinidad…ang mga ito ay wala sa Biblia, at maaari, kung gayon, na ito’y tawagin na hindi maka-kasulatan…”

ouchh!!!

paano ka maliligtas niyaneh hidwa yang pananampalataya mo?

basa:

Galacia 5:19-21  “At hayag ang mga gawa ng laman, sa makatuwid ay ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kahalayan, Pagsamba sa diosdiosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampikampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya, Mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito; tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalaala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalaala nang una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Dios.”

abay hindi ka raw magmamana ng kaharian ng Diyos kasi hidwa ang pananampalataya mo tapos wala ka pa sa Iglesia Ni Cristo.. tsk kawawang ikot..

Quote
may turo ba samin na tao lang si Cristo? wala kang alam ikot

eh ikaw lang naman ang naglagay ng LANG eh :tawanan:

kaya sabi ko sayo wala kang alam sa doktrina namin sawsaw ka lng kasi wala ka pa sa Iglesia Ni Cristo kaya hindi ka ligtas.

eh pero bakit mali ka sa paratang mo na para sa amin eh tao lang si Cristo sabi mo.

eto sagot intindihin mo mabuti..

sapagkat lahat ng katangian ni Cristo ay kinikilala naming mga Iglesia Ni Cristo

1. mat 3:17 At narito, ang isang tinig na mula sa mga langit, na nagsasabi, Ito ang sinisinta kong Anak, na siya kong lubos na kinalulugdan

2. gawa 2:36
Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel, na ginawa ng Dios na Panginoon at Cristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus.

malinaw samin yan ikot na si Cristoy ginawa ng Diyos na Panginoon kaya tinatawag naming Panginoon... pero konklusyonan mong Diyos na .. Malaki tama mo.. :tawanan:

gawa 5:31

Siya'y pinadakila ng Dios ng kaniyang kanang kamay upang maging Principe at Tagapagligtas, upang magbigay ng pagsisisi sa Israel, at kapatawaran ng mga kasalanan.

ginawa siya ng Diyos na Tagapagligtas  pero konklusyonan mong Diyos na .. Malaki tama mo.. :tawanan:

1 tim. 2:5

Sapagka't may isang Dios at may isang Tagapamagitan sa Dios at sa mga tao, ang taong si Cristo Jesus,

si Cristo ginawang tagapamagitan..  pero konklusyonan mong Diyos na .. Malaki tama mo.. :tawanan:

efe 1:20-22
Na kaniyang ginawa kay Cristo, nang ito'y kaniyang buhaying maguli sa mga patay, at pinaupo sa kaniyang kanan sa sangkalangitan,  Sa kaibaibabawan ng lahat na pamunuan, at kapamahalaan, at kapangyarihan, at pagkasakop, at sa bawa't pangalan na ipinangungusap, hindi lamang sa sanglibutang ito, kundi naman sa darating: At ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kaniyang mga paa, at siyang pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia,


inilagay sa ibabaw ng lahat ng nilalang si cristo at pinaupo sa kaniyang kanan sa sangkalangitan

filipos :9-11

9Kaya siya naman ay pinakadakila ng Dios, at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan;

10 Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod, ng nangasa langit, at ng nangasa ibabaw ng lupa, at ng nangasa ilalim ng lupa,

11 At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon, sa ikaluluwalhati ng Dios Ama.

Kaya siya naman ay pinakadakila ng Dios, at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan;

 Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod

abay iluhod pala daw ang lahat ng tuhod kay Cristo eh ha ikot??

alam mong ang pagluhod ay katumbas ng pagsamba (awit 95:6-7)  di ba? kaya sinasamba namin si Cristo pero kilalaning Diyos malaki tamo diyan ikot.


at ang malupet ikot eto oh

pinaupo sa kaniyang kanan sa sangkalangitan si Cristo yn di ba?

basahin mo to.. oh

Awit 80:17
Mapatong nawa ang iyong kamay sa TAO na iyong kinakanan. Sa anak ng tao na iyong pinalakas sa iyong sarili.” BOOMMM!!!

eh pano sa pagbabalik ni Cristo para iligtas kami hindi ikaw kasi hindi ka naman Iglesia Ni Cristo..

basa pa ikot..

Mga Gawa 1:11
"Na nangagsabi naman, Kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo'y nangakatayong tumitingin sa langit? itong si Jesus, na tinanggap sa langit mula sa inyo, ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit"

aba ano??

From generation to generation ang pagliligtas ng Dios.

hayy salamat naman at naintindihan mo ..

kaya ng tumalikod ang ISRAEL nawala sa pagiging bayan ng Diyos

ang sumunod na henerasyon ay ang unang iglesia Ni Cristo..

pero alam mong natalikod ang unang Iglesia Ni Cristo .. Swerte mo kung hindi pa tayo nagkadebate hindi mo maiintindihan yan.

pero komo ang Diyos ay pag-ibig ang gusto niya eh lahat maligtas kaso nga lang hindi lahat ay nakarating sa pagkaalam ng katotohanan at kasama ka don :tawanan:


kaya ang sumunod na henerasyon ay ang ibang mga tupa ni Cristo.

kaya ang kailangan mong gawin ay pumasok ka sa Iglesia NI Cristo para ka maligtas ikot ..(JUan 10:9) kung hindi mo gagawin at pinilimong nasa labas ka lng tiyak hahatulan ka ng Diyos Ko (1Cor. 5:13)

 kaya sabi ng Biblia sayo..

amos 5:18

Sa aba ninyo na nangagnanasa ng kaarawan ng Panginoon! bakit ninyo ninanasa ang kaarawan ng Panginoon? kadiliman nga, at hindi kaliwanagan.

hoy.. sa aba , o kawawa ka raw sapagkat ikaw daw yung naghihintay lng pero hanggang asa ka lang daw.. hintay your face daw sabi ng Biblia  :tawanan:

09-26-18 10:47 PM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
[You are not allowed to view links. Register or Login]
Eto ang magpapatunay na yung iglesia itinatag ni manalo noong 1914 ay isang huwad na samahan.

At ang aral ng INC ay ito...

Natalikod Daw o nawala yung unang iglesia itinatag ni Cristo ng bumaba sya sa lupa at si manalo daw ang muling nagbalik ng iglesia ni Cristo.

Pag hinanap mo sa kanila kung saan nasusulat na natalikod nga ang inglesiang itinatag na Panginoon walang maipakita bagkus ang salitang "Ang iba'y masisitalikod"  lamang ang salitang natalikod ang kanilang maiipakita. Kaya malinaw na yung aral ni manalo na...


Yan ay isang panlilinlang lang na aral  ni manalo at hindi ng Dios.
Dahil itong ang tunay na aral ng kasulatan.

2 Pedro 3
9 [size=8]Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako[/size], na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba; kundi mapagpahinuhod sa inyo, na hindi niya ibig na sinoman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi.

Sino ang may aral na nagpaliban ang Dios at nag sasabing..

Sorry! Nahayag na ang katotohanan, Rhaine n
 naloko lang kayo. :(

At yung cristong ipinakilala sa inyo ni manalo ay isang bulaang cristo.

At gaya ng nasusulat, maraming bulaang cristo ang lalabas.

Pero wag mong gaanong dibdibin Rhaine nasusulat din naman yung iglesiang itinatag ni manalo.
:read:

[size=8]na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba[/size]
O, di ba!

Atleast, nasulat pa rin naman, Ulan.

Pero ang kasinungalingang aral ni manalo mahahaya.
Makikilala mo ang sa Dios sa kanilang mga aral at gawa.

ISAIAS 51:8
8 Sapagka't sila'y lalamunin ng tanga na parang bihisan, at kakanin sila ng uod na parang bihisan na balahibo ng tupa; nguni't ang aking katuwiran ay magiging magpakailan man, [size=8]at ang aking pagliligtas ay sa lahat ng sali't saling lahi[/size].

[size=8]From generation to generation ang pagliligtas ng Dios[/size].

Hindi kailan man natalikod ang iglesia itinatag ni Cristo. bulaaan lang yung nakilala at ipinakilala sa inyo ni manalo. Paano pang pagtitiwalalaan ang salita ng mga bulaan, Ulan.

Sa mga inc ang kaligtasan ay nawala na ng mga matay na ang mga alagad ni Hesus at muli lang daw naibalik noong 1914 sa pamumuno ni manalo.


Maniniwala ka ba sa mga pahayag ng bulaan?

:read 

Kung hindi lang sya tao di alam nyong Dios din sya?

Ang Malaking tanong Ulan e,paniniwalaan mo ba ang salita ng bulaan?

Wala kang maipakitang talata na nagsasabing nataliko ang iglesia ng una. paano nga wala talaga kasi ang Pagliligtas ng Dios e, from generation to generation at
Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba. Magbasa ng mga post ko nasagot ko yang paulit-ulit mong post.

Hayag na hayag na Ulan.

[You are not allowed to view links. Register or Login]

maraming beses ko ng ipinost ang talatang to pero ayaw niyang pansinin kasi kapit lng talaga siya na maliliogtas daw siya pero ayaw sa Iglesia Ni Cristo.

eto po yung talata oh..


Sa panahong 'yon, kayo'y uusigin at papatayin.  Kapopootan kayo ng lahat dahil sa akin. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya, mapopoot sa isa't isa, at magkakanulo sa isa't isa. Lilitaw ang maraming bulaang propeta at ililigaw ang marami.” (Mateo 24:9-11 NPV)
Maraming beses ko na ring sinagot ang mga talatang ito na binabaluktot mo para palabasing natalikod ang iglesia.

Basahin na muli ang mga talata.

"Kung magkagayo'y ibibigay kayo sa kapighatian, at kayo'y papatayin: at kayo'y kapopootan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan.
At kung magkagayo'y maraming mangatitisod, at mangagkakanuluhan ang isa't isa, at mangagkakapootan ang isa't isa.
At magsisibangon ang maraming bulaang propeta, at kanilang ililigaw ang marami.
At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pagibig ng marami ay lalamig.
Datapuwa't ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas."
Matthew 24:9-13

Hindi na dapat ginamit yung salitang marami kung naubos talaga yung kawan dapat ang salitang ginamit e lahat. Pangalawa. Kung naubos talaga ang kawan sino yung sinabihang ang magtiis hanggang wakas ang maliligtas? Kasi yang talatang kinamit mo e, tumutukoy sa hinaharap na pilit mong pinalalabas na nangyari lang noon. Para malubos na maipakita yung pagbaluktot mo basahin natin yung bandang ibaba.

"
Datapuwa't karakarakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon ay magdidilim ang araw, at ang buwan ay hindi magbibigay ng kaniyang liwanag, at mangalalaglag ang mga bituin mula sa langit, at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit:"
Matthew 24:29

Gusto mo laging napapahiya.[You are not allowed to view links. Register or Login]
Gawa 20:29

Aking talastas na pagalis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo, na hindi mangagpapatawad sa kawan;

abay hindi nga patatawarin ang kawan

kawan = Iglesia Ni Cristo ikot

kawan = Iglesia Ni Cristo ikot

kawan = Iglesia Ni Cristo ikot

kakambal po ng talatang ito pero ayaw niya talaga :tawanan: kasi pagnatalikod ang unang Iglesia Ni Cristo eh wala na nga naman siyang kakapitan.. paano pa siya maliligtas eh natalikod nga naman ang unang Iglesia ni Cristo.

kung hindi naman natalikod ang unang Iglesia Ni Cristo BAKIT PO KAYA HINDI NAMAN SIYA IGLESIA NI CRISTO?? :hmm:
Alam mo kitang-kita pagbaluktot mo sa talata babasa ka ng isang talata ang bibigyan mo na nga kahulugan.
Basahin nating nga makita ang tunay mong layunin.

"Aking talastas na pagalis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo, na hindi mangagpapatawad sa kawan;
At magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong mangagsasalita ng mga bagay na masasama, upang mangagdala ng mga alagad sa kanilang hulihan.
Kaya nga kayo'y mangagpuyat, na alalahaning sa loob ng tatlong taon ay hindi ako naglikat sa gabi at araw ng paalaala sa bawa't isa na may pagluha.
At ngayo'y ipinagtatagubilin ko kayo sa Dios, at sa salita ng kaniyang biyaya, na makapagpapatibay, at makapagbibigay sa inyo ng mana sa kasamahan ng lahat na mga pinapaging banal."
Acts 20:29-32

Kita mo ipinagtagubili pa sa Dios Ama pinalalabas mo pa na walang kakayahan ang Dios na alagaan ang kanyang iglesia. Litaw na litaw kamang-mangan mo rhaine.


[You are not allowed to view links. Register or Login]

2 Pedro 3
9 Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba; kundi mapagpahinuhod sa inyo, na hindi niya ibig na sinoman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi.


tama pero sino ba pinangakuang maliligtas??

basa lang ikot ..

juan 10:9

9Ako ang pintuan; ang sinomang taong pumasok sa akin, ay siya'y maliligtas, at papasok at lalabas, at makasusumpong ng pastulan.

ayon pala naman ikot eh kailngan mo palang pumasok ka kay cristo.

eh di alam mo na yan ha na yung mga nakapasok eh nasa Iglesia Ni Crsito sila kaya kami yung ligtas at hindi ikaw

kaya sabi ng biblia kawawa ka raw

Inilihis mo sa punto rhaine hindi ako mangmang para mailihis mo sa tunay na punto kung bakit nasulat ang talatang yan nagpapatunayan na yung aral ni manalo na natalikod ang iglesia ni Cristo ng una e, maliwanag na aral ng bulaang mangangaral.
Bakit kasi nga ang sabi dyan sa talata e, Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako

[You are not allowed to view links. Register or Login]
Pero wag mong gaanong dibdibin Rhaine nasusulat din naman yung iglesiang itinatag ni Manalo

talaga ba ?? salamat naman cycle at nakasulat so tanggap mo na na kami yung ligtas
Oo, eto o! Ipinakikita yung samahan nyo ng talata.
:read:

[size=8] na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba [/size]


[You are not allowed to view links. Register or Login]
eh yung samahan mo nakasulat ba ? :tawanan:

Naman! Yung mga bulaan nga nasulat yung katotohanan pa ang mawala.
Iglesia ng Dios sa Bulacan.
« Last Edit: 09-26-18 11:37 PM by cycle19 »

09-27-18 07:46 AM
rhaine_24
Full Member
 • Posts: 2696
 • Thanked: 5
 • Reputation: 0
Quote
Wala kang maipakitang talata na nagsasabing nataliko ang iglesia ng una. paano nga wala talaga kasi ang Pagliligtas ng Dios e, from generation to generation at
Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba. Magbasa ng mga post ko nasagot ko yang paulit-ulit mong post.

subukan mong ikaw ang magbasa sa mga post ko at maliliwanagan mo dapat Iglesia Ni Cristo Ka :tawanan:

Quote
from generation to generation at

itong from generation to generation mo alam mong sinagot ko na patawa ka :tawanan:

eto oh...

From generation to generation ang pagliligtas ng Dios.

hayy salamat naman at naintindihan mo ..

kaya ng tumalikod ang ISRAEL nawala sa pagiging bayan ng Diyos

ang sumunod na henerasyon ay ang unang iglesia Ni Cristo..

pero alam mong natalikod ang unang Iglesia Ni Cristo .. Swerte mo kung hindi pa tayo nagkadebate hindi mo maiintindihan yan.

pero komo ang Diyos ay pag-ibig ang gusto niya eh lahat maligtas kaso nga lang hindi lahat ay nakarating sa pagkaalam ng katotohanan at kasama ka don :tawanan:


kaya ang sumunod na henerasyon ay ang ibang mga tupa ni Cristo.

kaya ang kailangan mong gawin ay pumasok ka sa Iglesia NI Cristo para ka maligtas ikot ..(JUan 10:9) kung hindi mo gagawin at pinilimong nasa labas ka lng tiyak hahatulan ka ng Diyos Ko (1Cor. 5:13)

 kaya sabi ng Biblia sayo..

amos 5:18

Sa aba ninyo na nangagnanasa ng kaarawan ng Panginoon! bakit ninyo ninanasa ang kaarawan ng Panginoon? kadiliman nga, at hindi kaliwanagan.

hoy.. sa aba , o kawawa ka raw sapagkat ikaw daw yung naghihintay lng pero hanggang asa ka lang daw.. hintay your face daw sabi ng Biblia  :tawanan:

hindi ba sagot yan? paulit ulit na lng eh ayaw mo kasi magbasa eh

biblia na nga may sabing sa aba mo o kawawa ka na nagnanasa sa kaarawan ng Panginoon..  :P  ayaw mo pa paniwalaan..

Quote
Wala kang maipakitang talata na nagsasabing nataliko ang iglesia ng una.

nasagot ko na rin to sinuportahan pa ng mga kasaysayan. ayaw mo lng tangapin binulag ka kasi ng Ama mong D...o :tawanan:

halata kang ipit ayaw mo magmove on pakiramdam mo kasi lalo ka lng mababaon sa pagkapahiya :P

Quote
Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba.

sinagot ko na rin to sabi tama naman kaya nga eto ang pangako ng  sayo ...

Sa aba ninyo na nangagnanasa ng kaarawan ng Panginoon! bakit ninyo ninanasa ang kaarawan ng Panginoon? kadiliman nga, at hindi kaliwanagan.

o naintindihan mo na ba? eto pa pangako sayo oh..
.
1 cor.5:13
13 Datapuwa't sa nangasa labas ay Dios ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao.

o ha hindi sisirain ng Dios yan ikot tiyak hahatulan ka niya nasa labas ka ngIglesia Ni Cristo eh ano ka ba naman... :tawanan:

Quote
Maraming beses ko na ring sinagot ang mga talatang ito na binabaluktot mo para palabasing natalikod ang iglesia.

Basahin na muli ang mga talata.

"Kung magkagayo'y ibibigay kayo sa kapighatian, at kayo'y papatayin: at kayo'y kapopootan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan.
At kung magkagayo'y maraming mangatitisod, at mangagkakanuluhan ang isa't isa, at mangagkakapootan ang isa't isa.
At magsisibangon ang maraming bulaang propeta, at kanilang ililigaw ang marami.
At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pagibig ng marami ay lalamig.
Datapuwa't ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas."
Matthew 24:9-13

eh sinagot ko na rin yan ah naku ikot  napghahalata ka eh..

marami iniligaw tama naman nakasulat ehh. eh pero yung nanindigan? ayon oh bulag ka lang..  kayo'y papatayin

back read ka sa post about history maang maangan ng palusot.com :tawanan:

binigyan pa kita ng talata eto oh maang maangan ng palusot.com

gawa 20:29
29 Aking talastas na pagalis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo, na hindi mangagpapatawad sa kawan;

kawan =Iglesia Ni Cristo

may sinabi ba diyang marami ha maang maangan ng palusot.com??

At kung sinasabi mong hindi lahat eh di nasaan?

At kung may natira sa Iglesia Ni Cristo eh di dapat hindi ka umalis don sa Iglesia Ni Cristo..

Eh hindi ka nga Iglesia Ni Cristo di ba?

Quote
Hindi na dapat ginamit yung salitang marami kung naubos talaga yung kawan dapat ang salitang ginamit e lahat. Pangalawa. Kung naubos talaga ang kawan sino yung sinabihang ang magtiis hanggang wakas ang maliligtas? Kasi yang talatang kinamit mo e, tumutukoy sa hinaharap na pilit mong pinalalabas na nangyari lang noon. Para malubos na maipakita yung pagbaluktot mo basahin natin yung bandang ibaba.

eh asan nga yung marami dito??

gawa 20:29
29 Aking talastas na pagalis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo, na hindi mangagpapatawad sa kawan;

ano yun kung alin lang ang gusto mong talata eh di iyon lang ba? naku kaya ka naitalikod ng ama mong d....o eh :tawanan:

at kung hindi nga naubos eh di dapat Iglesia Ni Cristo ka ..

dapat walang samahang napatayo na kung saan eh kaanib ka, samahan mong asa lang sa kaligtasan at kawawa ka raw sabi ng Biblia :P

naku naman ikot simpleng lohika hindi mo maintindihan makipagdebate pa kaya :hmm:

Quote
Kung naubos talaga ang kawan sino yung sinabihang ang magtiis hanggang wakas ang maliligtas?

eh di yung mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo alangan namang ikaw yun :P

tama naman talata kaya nga yung hindi nakatiis eh di sumunod na lng sa pagliligaw takot mamatay eh

pero yung nagtiis hanggang wakas kahit sila pahirapan at ang minahalaga ay ang pananatiling nasa panig ng katuwiran.

ayon ipinapatay.. kaya ligtas yun sila NAMATAY SILANG IGLESIA NI CRISTO ikot benemen!!!!!

saka ang sinabihan diyan na ang magkapagtiis hanggang sa wakas ay maliligtas eh mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo.

kaya hindi bagay sayo ang talatang yan.

ang bagay sayo eto oh..

mos 5:18

Sa aba ninyo na nangagnanasa ng kaarawan ng Panginoon! bakit ninyo ninanasa ang kaarawan ng Panginoon? kadiliman nga, at hindi kaliwanagan.

hoy.. sa aba , o kawawa ka raw sapagkat ikaw daw yung naghihintay lng pero hanggang asa ka lang daw.. hintay your face daw sabi ng Biblia :P

Kita mo ipinagtagubili pa sa Dios Ama pinalalabas mo pa na walang kakayahan ang Dios na alagaan ang kanyang iglesia. Litaw na litaw kamang-mangan mo rhaine.

tama naman na kaya ng Diyos pangalagaan ang Iglesia Ni Cristo..

pero tanong ko sayo bakit ang bayang Israel na bayan ng Diyos noong unang siglo  eh natalikod din?? ibig sabihin eh nawala rin sa pagiging bayan ng Diyos.

ano naging pasiya ng Dios sa mga Israelita noon??

ngayon mo sabihing walang kakayahan ang Diyos na pangalagaan ang kaniyang bayan.. sosgenoo :tawanan:

Hosea 13:13
13 Ang Israel ay binigyan ko ng pagkakataong magbagong-buhay,ngunit ito'y kanyang tinanggihan.Para siyang sanggol na ayaw lumabas sa sinapupunan.Siya'y anak na suwail at mangmang!

kung nawala man ang unang Iglesia sa pagiging bayan ng Diyos yun eh dahil sa tumalikod nga sila at bumalik sa pagsamba sa mga larawan o mga rebulto

bukod pa sa ang aral na kanilang sinunod ay aral na ng demonyo..

Quote
Inilihis mo sa punto rhaine hindi ako mangmang para mailihis mo sa tunay na punto kung bakit nasulat ang talatang yan nagpapatunayan na yung aral ni manalo na natalikod ang iglesia ni Cristo ng una e, maliwanag na aral ng bulaang mangangaral.
Bakit kasi nga ang sabi dyan sa talata e, Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako


wala akong inililihis dyan ikot sadya nga lng hindi ikaw ang pinangukuan .. ala mo na...

kasi hindi ka naman Iglesia Ni Cristo..

 
« Last Edit: 09-27-18 01:25 PM by rhaine_24 »

09-27-18 10:38 PM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
[You are not allowed to view links. Register or Login]
subukan mong ikaw ang magbasa sa mga post ko at maliliwanagan mo dapat Iglesia Ni Cristo Ka :tawanan:
Saan maliliwanagan? E, paano ka maliliwanagan mismong aral nyo nga baluktot. :chair:


[You are not allowed to view links. Register or Login]
itong from generation to generation mo alam mong sinagot ko na patawa ka :tawanan:

eto oh...

From generation to generation ang pagliligtas ng Dios.

hayy salamat naman at naintindihan mo ..


Sinagot mo ng ano? Nang kamang-mangan.
Hindi nga ng papaliban ang Dios at ang pagliligtas nya ay from generation to generation. Mahina ka ba talagang umintinde o pilit nyo lang binababoy ang kahulugan ng talata para yung sugo nyo anghel na may buntot na isinusuka na mimso ng kanyang ina at kapatid e, mataas. Hindi pwedeng mataas si manalo.
Kasi derecho ibaba ang tungo non.


[You are not allowed to view links. Register or Login]
kaya ng tumalikod ang ISRAEL nawala sa pagiging bayan ng Diyos

ang sumunod na henerasyon ay ang unang iglesia Ni Cristo..

pero alam mong natalikod ang unang Iglesia Ni Cristo .. Swerte mo kung hindi pa tayo nagkadebate hindi mo maiintindihan yan.

Ano naman ang maipagmamaliki mo e, buhat bangko lang alam mo at pagdating sa kasulatan e hanggang grade 1 lang yata level mo.

[You are not allowed to view links. Register or Login]
pero komo ang Diyos ay pag-ibig ang gusto niya eh lahat maligtas kaso nga lang hindi lahat ay nakarating sa pagkaalam ng katotohanan at kasama ka don :tawanan:
Ang iglesia ni manalo ang sigurado nakakaawa pagdating ng paghuhukom.
 Sasabihin nyo Panginoon! Panginoon! Naibalik namin ang iglesia nyo. Ang sasabihin namn sa inyo mga mangmang inihabilin ko iyon sa Aking Ama ng umalis ako tapos sasabihin nyo nawala.
 Pinalalabas nyo ba na pinabayaan yon ng aking Ama?
:read:

"Aking talastas na pagalis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo, na hindi mangagpapatawad sa kawan;
At magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong mangagsasalita ng mga bagay na masasama, upang mangagdala ng mga alagad sa kanilang hulihan.
Kaya nga kayo'y mangagpuyat, na alalahaning sa loob ng tatlong taon ay hindi ako naglikat sa gabi at araw ng paalaala sa bawa't isa na may pagluha.
[size=8]At ngayo'y ipinagtatagubilin ko kayo sa Dios[/size], at sa salita ng kaniyang biyaya, na makapagpapatibay, at makapagbibigay sa inyo ng mana sa kasamahan ng lahat na mga pinapaging banal."
(Acts 20:29-32)

Kitang -kita kung paano nyo babuyin ang mga talata di ba?

[You are not allowed to view links. Register or Login]
kaya ang sumunod na henerasyon ay ang ibang mga tupa ni Cristo.

kaya ang kailangan mong gawin ay pumasok ka sa Iglesia NI Cristo para ka maligtas ikot ..(JUan 10:9) kung hindi mo gagawin at pinilimong nasa labas ka lng tiyak hahatulan ka ng Diyos Ko (1Cor. 5:13)

Paano mo pagtitiwalaan ang mga bulaan sa kanilang mga sinasabi

[You are not allowed to view links. Register or Login]
kaya sabi ng Biblia sayo..

amos 5:18

Sa aba ninyo na nangagnanasa ng kaarawan ng Panginoon! bakit ninyo ninanasa ang kaarawan ng Panginoon? kadiliman nga, at hindi kaliwanagan.

hoy.. sa aba , o kawawa ka raw sapagkat ikaw daw yung naghihintay lng pero hanggang asa ka lang daw.. hintay your face daw sabi ng Biblia  :tawanan:

hindi ba sagot yan? paulit ulit na lng eh ayaw mo kasi magbasa eh

biblia na nga may sabing sa aba mo o kawawa ka na nagnanasa sa kaarawan ng Panginoon..  :P  ayaw mo pa paniwalaan..

nasagot ko na rin to sinuportahan pa ng mga kasaysayan. ayaw mo lng tangapin binulag ka kasi ng Ama mong D...o :tawanan:

halata kang ipit ayaw mo magmove on pakiramdam mo kasi lalo ka lng mababaon sa pagkapahiya :P


Nasa tema ba ang mga sinasabi mo.
Di kaya nahihilo ka na


[You are not allowed to view links. Register or Login]
sinagot ko na rin to sabi tama naman kaya nga eto ang pangako ng  sayo ...

Sa aba ninyo na nangagnanasa ng kaarawan ng Panginoon! bakit ninyo ninanasa ang kaarawan ng Panginoon? kadiliman nga, at hindi kaliwanagan.

o naintindihan mo na ba? eto pa pangako sayo oh..
.
1 cor.5:13
13 Datapuwa't sa nangasa labas ay Dios ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao.

Yan ang sinasabi ko kamang-mangan unawa nyo e. Pagnasa labas tupa ba ang tawag? Kasi nga grade 1 lang level mo. Pagnasa labas kabing yun pag sinabing tupa nya kahit wala pa sa kulungan nya tupa na nya kasi nga aral ng Panginoon e, [size=8] Ang hindi laban sa atin sunasaatin[/size]
Kaya nga yung sinusumbong ni Juan na ayaw sumunod sa kanila alam kung paano gamitin ang pangalan ng Panginoon meaning alam nya ang aral ng Panginoon kahit hindi sumusunod sa kanila.
Baka naman matanda kana kaya ang hina munang pumik-up.

[You are not allowed to view links. Register or Login]
o ha hindi sisirain ng Dios yan ikot tiyak hahatulan ka niya nasa labas ka ngIglesia Ni Cristo eh ano ka ba naman... :tawanan:

eh sinagot ko na rin yan ah naku ikot  napghahalata ka eh..
Paano mong nasagot kung hindi mo naman nauunawaan? :rofl:

[You are not allowed to view links. Register or Login]
marami iniligaw tama naman nakasulat ehh. eh pero yung nanindigan? ayon oh bulag ka lang..  kayo'y papatayin

back read ka sa post about history maang maangan ng palusot.com :tawanan:
Mag-aral ka muna kung yung pahayag e, panghinaharap o pangkasalukuyan mahina ka doon e.

Kasi kung naubos nga e, sino yung sinabihang Ang magtiis hanggang wakas ang maliligtas. Paano pang magtitiis e, pinatay na kamo lahat. Wala sa logic mga sagot mo.


[You are not allowed to view links. Register or Login]
binigyan pa kita ng talata eto oh maang maangan ng palusot.com

gawa 20:29
29 Aking talastas na pagalis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo, na hindi mangagpapatawad sa kawan;

kawan =Iglesia Ni Cristo

may sinabi ba diyang marami ha maang maangan ng palusot.com??

At kung sinasabi mong hindi lahat eh di nasaan?
Nasa iglesia sa bulacan.
At yung mga ibang tupa na nakakalat.


[You are not allowed to view links. Register or Login]
At kung may natira sa Iglesia Ni Cristo eh di dapat hindi ka umalis don sa Iglesia Ni Cristo..
Paano di kayo aalis e, nagsilabas ng ang mga bulaaang cristo noong 1914.
Naipinakilala ni manalo na pinaniwalaan nyo naman.


[You are not allowed to view links. Register or Login]
Eh hindi ka nga Iglesia Ni Cristo di ba?
Naman! Hindi ako iglesia ni manalo.
Ako ay tupa ni cristo.


[You are not allowed to view links. Register or Login]
eh asan nga yung marami dito??

gawa 20:29
29 Aking talastas na pagalis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo, na hindi mangagpapatawad sa kawan;

Ang pinupunto mo kasi sa talatang yang e, nagsasabing naubos ang kawan ang tanong ko nasaan yung sinabing lahat kasi kung naubos dyan yun kawan e sino pa yung itinagubili ni Cristo sa Ama nya?

[size=8]At ngayo'y ipinagtatagubilin ko kayo sa Dios,[/size] at sa salita ng kaniyang biyaya, na makapagpapatibay, at makapagbibigay sa inyo ng mana sa kasamahan ng lahat na mga pinapaging banal.
Acts 20:32
Ganoon nyo pilit binababoy ang mga talata para lang maipaglabon nyo sa anumang para ang ang bulaang arani manalo na natalikod daw yung iglesia itinatag na Panginoon.

Ano yung mga ipinagtagubili nya sa kanya Ama? :tawanan:[You are not allowed to view links. Register or Login]
ano yun kung alin lang ang gusto mong talata eh di iyon lang ba? naku kaya ka naitalikod ng ama mong d....o eh :tawanan:
Ama ko o Ama nyo? Kitang- kita kasi kung paano nyo babuyin yung kasulatan ng Dios so, which is which talaga.


[You are not allowed to view links. Register or Login]
at kung hindi nga naubos eh di dapat Iglesia Ni Cristo ka ..

dapat walang samahang napatayo na kung saan eh kaanib ka, samahan mong asa lang sa kaligtasan at kawawa ka raw sabi ng Biblia :P

naku naman ikot simpleng lohika hindi mo maintindihan makipagdebate pa kaya :hmm:
Kami nga yung ibang tupa ng iglesia ng Dios kay CristoHesus.


[You are not allowed to view links. Register or Login]
eh di yung mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo alangan namang ikaw yun :P

tama naman talata kaya nga yung hindi nakatiis eh di sumunod na lng sa pagliligaw takot mamatay eh

pero yung nagtiis hanggang wakas kahit sila pahirapan at ang minahalaga ay ang pananatiling nasa panig ng katuwiran.

ayon ipinapatay.. kaya ligtas yun sila NAMATAY SILANG IGLESIA NI CRISTO ikot benemen!!!!!

Ang tamang logic wala ka ng pagtitiisan kung patay ka na.

[You are not allowed to view links. Register or Login]
saka ang sinabihan diyan na ang magkapagtiis hanggang sa wakas ay maliligtas eh mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo.
Pilit ka ng pilit na iglesia ka ni cristo e wala naman akong sinabing hindi pero hindi yung tunay na Cristo yung sa inyo bulaang cristo yung ipinakilala sa inyo.

kitang-kita kung paano nyo baliktaring ang mga tala o.


[You are not allowed to view links. Register or Login]
Eto ang magpapatunay na yung iglesia itinatag ni manalo noong 1914 ay isang huwad na samahan.

At ang aral ng INC ay ito...

Natalikod Daw o nawala yung unang iglesia itinatag ni Cristo ng bumaba sya sa lupa at si manalo daw ang muling nagbalik ng iglesia ni Cristo.

Pag hinanap mo sa kanila kung saan nasusulat na natalikod nga ang inglesiang itinatag na Panginoon walang maipakita bagkus ang salitang "Ang iba'y masisitalikod"  lamang ang salitang natalikod ang kanilang maiipakita. Kaya malinaw na yung aral ni manalo na...


Yan ay isang panlilinlang lang na aral  ni manalo at hindi ng Dios.
Dahil itong ang tunay na aral ng kasulatan.

2 Pedro 3
9 [size=8]Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako[/size], na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba; kundi mapagpahinuhod sa inyo, na hindi niya ibig na sinoman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi.

Sino ang may aral na nagpaliban ang Dios at nag sasabing..

Sorry! Nahayag na ang katotohanan, Rhaine n
 naloko lang kayo. :(

At yung cristong ipinakilala sa inyo ni manalo ay isang bulaang cristo.

At gaya ng nasusulat, maraming bulaang cristo ang lalabas.

Pero wag mong gaanong dibdibin Rhaine nasusulat din naman yung iglesiang itinatag ni manalo.
:read:

[size=8]na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba[/size]
O, di ba!

Atleast, nasulat pa rin naman, Ulan.

Pero ang kasinungalingang aral ni manalo mahahaya.
Makikilala mo ang sa Dios sa kanilang mga aral at gawa.

ISAIAS 51:8
8 Sapagka't sila'y lalamunin ng tanga na parang bihisan, at kakanin sila ng uod na parang bihisan na balahibo ng tupa; nguni't ang aking katuwiran ay magiging magpakailan man, [size=8]at ang aking pagliligtas ay sa lahat ng sali't saling lahi[/size].

[size=8]From generation to generation ang pagliligtas ng Dios[/size].

Hindi kailan man natalikod ang iglesia itinatag ni Cristo. bulaaan lang yung nakilala at ipinakilala sa inyo ni manalo. Paano pang pagtitiwalalaan ang salita ng mga bulaan, Ulan.

Sa mga inc ang kaligtasan ay nawala na ng mga matay na ang mga alagad ni Hesus at muli lang daw naibalik noong 1914 sa pamumuno ni manalo.


Maniniwala ka ba sa mga pahayag ng bulaan?

:read 

Kung hindi lang sya tao di alam nyong Dios din sya?

Ang Malaking tanong Ulan e,paniniwalaan mo ba ang salita ng bulaan?

Wala kang maipakitang talata na nagsasabing nataliko ang iglesia ng una. paano nga wala talaga kasi ang Pagliligtas ng Dios e, from generation to generation at
Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba. Magbasa ng mga post ko nasagot ko yang paulit-ulit mong post.

Hayag na hayag na Ulan.

[You are not allowed to view links. Register or Login]

maraming beses ko ng ipinost ang talatang to pero ayaw niyang pansinin kasi kapit lng talaga siya na maliliogtas daw siya pero ayaw sa Iglesia Ni Cristo.

eto po yung talata oh..


Sa panahong 'yon, kayo'y uusigin at papatayin.  Kapopootan kayo ng lahat dahil sa akin. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya, mapopoot sa isa't isa, at magkakanulo sa isa't isa. Lilitaw ang maraming bulaang propeta at ililigaw ang marami.” (Mateo 24:9-11 NPV)
Maraming beses ko na ring sinagot ang mga talatang ito na binabaluktot mo para palabasing natalikod ang iglesia.

Basahin na muli ang mga talata.

"Kung magkagayo'y ibibigay kayo sa kapighatian, at kayo'y papatayin: at kayo'y kapopootan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan.
At kung magkagayo'y maraming mangatitisod, at mangagkakanuluhan ang isa't isa, at mangagkakapootan ang isa't isa.
At magsisibangon ang maraming bulaang propeta, at kanilang ililigaw ang marami.
At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pagibig ng marami ay lalamig.
Datapuwa't ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas."
Matthew 24:9-13

Hindi na dapat ginamit yung salitang marami kung naubos talaga yung kawan dapat ang salitang ginamit e lahat. Pangalawa. Kung naubos talaga ang kawan sino yung sinabihang ang magtiis hanggang wakas ang maliligtas? Kasi yang talatang kinamit mo e, tumutukoy sa hinaharap na pilit mong pinalalabas na nangyari lang noon. Para malubos na maipakita yung pagbaluktot mo basahin natin yung bandang ibaba.

"
Datapuwa't karakarakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon ay magdidilim ang araw, at ang buwan ay hindi magbibigay ng kaniyang liwanag, at mangalalaglag ang mga bituin mula sa langit, at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit:"
Matthew 24:29

Gusto mo laging napapahiya.[You are not allowed to view links. Register or Login]
Gawa 20:29

Aking talastas na pagalis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo, na hindi mangagpapatawad sa kawan;

abay hindi nga patatawarin ang kawan

kawan = Iglesia Ni Cristo ikot

kawan = Iglesia Ni Cristo ikot

kawan = Iglesia Ni Cristo ikot

kakambal po ng talatang ito pero ayaw niya talaga :tawanan: kasi pagnatalikod ang unang Iglesia Ni Cristo eh wala na nga naman siyang kakapitan.. paano pa siya maliligtas eh natalikod nga naman ang unang Iglesia ni Cristo.

kung hindi naman natalikod ang unang Iglesia Ni Cristo BAKIT PO KAYA HINDI NAMAN SIYA IGLESIA NI CRISTO?? :hmm:
Alam mo kitang-kita pagbaluktot mo sa talata babasa ka ng isang talata ang bibigyan mo na nga kahulugan.
Basahin nating nga makita ang tunay mong layunin.

"Aking talastas na pagalis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo, na hindi mangagpapatawad sa kawan;
At magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong mangagsasalita ng mga bagay na masasama, upang mangagdala ng mga alagad sa kanilang hulihan.
Kaya nga kayo'y mangagpuyat, na alalahaning sa loob ng tatlong taon ay hindi ako naglikat sa gabi at araw ng paalaala sa bawa't isa na may pagluha.
At ngayo'y ipinagtatagubilin ko kayo sa Dios, at sa salita ng kaniyang biyaya, na makapagpapatibay, at makapagbibigay sa inyo ng mana sa kasamahan ng lahat na mga pinapaging banal."
Acts 20:29-32

Kita mo ipinagtagubili pa sa Dios Ama pinalalabas mo pa na walang kakayahan ang Dios na alagaan ang kanyang iglesia. Litaw na litaw kamang-mangan mo rhaine.


[You are not allowed to view links. Register or Login]

2 Pedro 3
9 Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba; kundi mapagpahinuhod sa inyo, na hindi niya ibig na sinoman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi.


tama pero sino ba pinangakuang maliligtas??

basa lang ikot ..

juan 10:9

9Ako ang pintuan; ang sinomang taong pumasok sa akin, ay siya'y maliligtas, at papasok at lalabas, at makasusumpong ng pastulan.

ayon pala naman ikot eh kailngan mo palang pumasok ka kay cristo.

eh di alam mo na yan ha na yung mga nakapasok eh nasa Iglesia Ni Crsito sila kaya kami yung ligtas at hindi ikaw

kaya sabi ng biblia kawawa ka raw

Inilihis mo sa punto rhaine hindi ako mangmang para mailihis mo sa tunay na punto kung bakit nasulat ang talatang yan nagpapatunayan na yung aral ni manalo na natalikod ang iglesia ni Cristo ng una e, maliwanag na aral ng bulaang mangangaral.
Bakit kasi nga ang sabi dyan sa talata e, Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako

[You are not allowed to view links. Register or Login]
Pero wag mong gaanong dibdibin Rhaine nasusulat din naman yung iglesiang itinatag ni Manalo

talaga ba ?? salamat naman cycle at nakasulat so tanggap mo na na kami yung ligtas
Oo, eto o! Ipinakikita yung samahan nyo ng talata.
:read:

[size=8] na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba [/size]


[You are not allowed to view links. Register or Login]
eh yung samahan mo nakasulat ba ? :tawanan:

Naman! Yung mga bulaan nga nasulat yung katotohanan pa ang mawala.
Iglesia ng Dios sa Bulacan.
« Last Edit: 09-28-18 01:04 AM by cycle19 »

09-28-18 03:15 AM
rhaine_24
Full Member
 • Posts: 2696
 • Thanked: 5
 • Reputation: 0
author=cycle19 link=topic=396599.msg11170345#msg11170345 date=1538059118]

Quote
Ano naman ang maipagmamaliki mo e, buhat bangko lang alam mo at pagdating sa kasulatan e hanggang grade 1 lang yata level mo
.


ano daw??eh kasaysayan nga wala kang alam?? :tawanan:

Quote
Hindi nga ng papaliban ang Dios at ang pagliligtas nya ay from generation to generation.

Ano ka ba naman paulit ulit eh move na uy ang pnangakuan ng kaligtasan eto oh....

Juan 10:9
Ako ang pintuan; ang sinomang taong pumasok sa akin, ay siya'y maliligtas, at papasok at lalabas, at makasusumpong ng pastulan.

na yung nakapasok na sa kawan di ba ikot??

yung kawan yun yung  Iglesia Ni Cristo di ba ikot?

eh hindi ka naman Iglesia Ni Cristo ah pilit na pilit mong makisukob sa kaligtasan namin.. :chair:

ewan ko kung matatawa ako claim mo oh maaawa ako sayo sa pagpapatawa mo..

kasi sabi mo oh..


Quote
Originally Posted by : rhaine_24 on 09-26-18 10:27 PM
eh yung samahan mo nakasulat ba ?

Naman! Yung mga bulaan nga nasulat yung katotohanan pa ang mawala.
Iglesia ng Dios sa Bulacan.
« Last Edit: 09-28-18 01:04 AM by cycle19 »
:tawanan:  :tawanan:

sakit sa tiyan :tawanan:

bweno manong cycle saan po bang talata to mababasa??  :tawanan:

eto po oh .. Iglesia ng Dios sa Bulacan. :tawanan:

Quote
Ano yung mga ipinagtagubili nya sa kanya Ama?

eh di yung mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo na naninidigan kaso "ipinapatay" kinokontra mo kasi wala kang alam sa kasaysayan.. aysos kasimple :chair:

kaya sabi ni Cristo

juan 10:9

At mayroon akong ibang mga tupa, na hindi sa kulungang ito: sila'y kailangan din namang dalhin ko, at kanilang diringgin ang aking tinig; at sila'y magiging isang kawan, at magkakaroon ng isang pastor.

At mayroon akong ibang mga tupa, na hindi sa kulungang ito  kasi nga may naunang nang kulungan yun yung mga naging Iglesia Ni Cristo na lahing hentil at Judio na natalikod (suportado yan ng mga talata at kasaysayan) ulit ulit na lng :chair:

bagaman natalikod ang unang Iglesia Ni Cristo at yan ipinagpauna ni Cristo at ng mga Apostol (inilatag ko na rin to mahina lng pic -up mo) :tawanan:

gawa 2:39
Sapagka't sa inyo ang pangako, at sa inyong mga anak, at sa lahat ng nangasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Dios sa kaniya. 

may iba pang tupa at yun ay nasa malayo "maging ilan man ang tawagin".. ayan oh future tense baka ikaw ang walang pagkaunawa sa future tense??

malinaw na yung ibang mga tupa ay hindi pa kasama sa naunang kulungan o kawan kasi tatawagin pa lng tagasaan sila Ikot?  nangasa malayo

at ang nakakatawa pa sa post mo eto oh..

kaya ako po ang Dios ko eh Tatlo

kailan mo to napanaginipan hoy gising.. :chair: :tawanan:
« Last Edit: 09-28-18 04:00 AM by rhaine_24 »

09-28-18 11:14 AM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
[You are not allowed to view links. Register or Login]
subukan mong ikaw ang magbasa sa mga post ko at maliliwanagan mo dapat Iglesia Ni Cristo Ka :tawanan:
Saan maliliwanagan? E, paano ka maliliwanagan mismong aral nyo nga baluktot. :chair:


[You are not allowed to view links. Register or Login]
itong from generation to generation mo alam mong sinagot ko na patawa ka :tawanan:

eto oh...

From generation to generation ang pagliligtas ng Dios.

hayy salamat naman at naintindihan mo ..


Sinagot mo ng ano? Nang kamang-mangan.
Hindi nga ng papaliban ang Dios at ang pagliligtas nya ay from generation to generation. Mahina ka ba talagang umintinde o pilit nyo lang binababoy ang kahulugan ng talata para yung sugo nyo anghel na may buntot na isinusuka na mimso ng kanyang ina at kapatid e, mataas. Hindi pwedeng mataas si manalo.
Kasi derecho ibaba ang tungo non.


[You are not allowed to view links. Register or Login]
kaya ng tumalikod ang ISRAEL nawala sa pagiging bayan ng Diyos

ang sumunod na henerasyon ay ang unang iglesia Ni Cristo..

pero alam mong natalikod ang unang Iglesia Ni Cristo .. Swerte mo kung hindi pa tayo nagkadebate hindi mo maiintindihan yan.

Ano naman ang maipagmamaliki mo e, buhat bangko lang alam mo at pagdating sa kasulatan e hanggang grade 1 lang yata level mo.

[You are not allowed to view links. Register or Login]
pero komo ang Diyos ay pag-ibig ang gusto niya eh lahat maligtas kaso nga lang hindi lahat ay nakarating sa pagkaalam ng katotohanan at kasama ka don :tawanan:
Ang iglesia ni manalo ang sigurado nakakaawa pagdating ng paghuhukom.
 Sasabihin nyo Panginoon! Panginoon! Naibalik namin ang iglesia nyo. Ang sasabihin namn sa inyo mga mangmang inihabilin ko iyon sa Aking Ama ng umalis ako tapos sasabihin nyo nawala.
 Pinalalabas nyo ba na pinabayaan yon ng aking Ama?
:read:

"Aking talastas na pagalis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo, na hindi mangagpapatawad sa kawan;
At magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong mangagsasalita ng mga bagay na masasama, upang mangagdala ng mga alagad sa kanilang hulihan.
Kaya nga kayo'y mangagpuyat, na alalahaning sa loob ng tatlong taon ay hindi ako naglikat sa gabi at araw ng paalaala sa bawa't isa na may pagluha.
[size=8]At ngayo'y ipinagtatagubilin ko kayo sa Dios[/size], at sa salita ng kaniyang biyaya, na makapagpapatibay, at makapagbibigay sa inyo ng mana sa kasamahan ng lahat na mga pinapaging banal."
(Acts 20:29-32)

Kitang -kita kung paano nyo babuyin ang mga talata di ba?

[You are not allowed to view links. Register or Login]
kaya ang sumunod na henerasyon ay ang ibang mga tupa ni Cristo.

kaya ang kailangan mong gawin ay pumasok ka sa Iglesia NI Cristo para ka maligtas ikot ..(JUan 10:9) kung hindi mo gagawin at pinilimong nasa labas ka lng tiyak hahatulan ka ng Diyos Ko (1Cor. 5:13)

Paano mo pagtitiwalaan ang mga bulaan sa kanilang mga sinasabi

[You are not allowed to view links. Register or Login]
kaya sabi ng Biblia sayo..

amos 5:18

Sa aba ninyo na nangagnanasa ng kaarawan ng Panginoon! bakit ninyo ninanasa ang kaarawan ng Panginoon? kadiliman nga, at hindi kaliwanagan.

hoy.. sa aba , o kawawa ka raw sapagkat ikaw daw yung naghihintay lng pero hanggang asa ka lang daw.. hintay your face daw sabi ng Biblia  :tawanan:

hindi ba sagot yan? paulit ulit na lng eh ayaw mo kasi magbasa eh

biblia na nga may sabing sa aba mo o kawawa ka na nagnanasa sa kaarawan ng Panginoon..  :P  ayaw mo pa paniwalaan..

nasagot ko na rin to sinuportahan pa ng mga kasaysayan. ayaw mo lng tangapin binulag ka kasi ng Ama mong D...o :tawanan:

halata kang ipit ayaw mo magmove on pakiramdam mo kasi lalo ka lng mababaon sa pagkapahiya :P


Nasa tema ba ang mga sinasabi mo.
Di kaya nahihilo ka na


[You are not allowed to view links. Register or Login]
sinagot ko na rin to sabi tama naman kaya nga eto ang pangako ng  sayo ...

Sa aba ninyo na nangagnanasa ng kaarawan ng Panginoon! bakit ninyo ninanasa ang kaarawan ng Panginoon? kadiliman nga, at hindi kaliwanagan.

o naintindihan mo na ba? eto pa pangako sayo oh..
.
1 cor.5:13
13 Datapuwa't sa nangasa labas ay Dios ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao.

Yan ang sinasabi ko kamang-mangan unawa nyo e. Pagnasa labas tupa ba ang tawag? Kasi nga grade 1 lang level mo. Pagnasa labas kabing yun pag sinabing tupa nya kahit wala pa sa kulungan nya tupa na nya kasi nga aral ng Panginoon e, [size=8] Ang hindi laban sa atin sunasaatin[/size]
Kaya nga yung sinusumbong ni Juan na ayaw sumunod sa kanila alam kung paano gamitin ang pangalan ng Panginoon meaning alam nya ang aral ng Panginoon kahit hindi sumusunod sa kanila.
Baka naman matanda kana kaya ang hina munang pumik-up.

[You are not allowed to view links. Register or Login]
o ha hindi sisirain ng Dios yan ikot tiyak hahatulan ka niya nasa labas ka ngIglesia Ni Cristo eh ano ka ba naman... :tawanan:

eh sinagot ko na rin yan ah naku ikot  napghahalata ka eh..
Paano mong nasagot kung hindi mo naman nauunawaan? :rofl:

[You are not allowed to view links. Register or Login]
marami iniligaw tama naman nakasulat ehh. eh pero yung nanindigan? ayon oh bulag ka lang..  kayo'y papatayin

back read ka sa post about history maang maangan ng palusot.com :tawanan:
Mag-aral ka muna kung yung pahayag e, panghinaharap o pangkasalukuyan mahina ka doon e.

Kasi kung naubos nga e, sino yung sinabihang Ang magtiis hanggang wakas ang maliligtas. Paano pang magtitiis e, pinatay na kamo lahat. Wala sa logic mga sagot mo.


[You are not allowed to view links. Register or Login]
binigyan pa kita ng talata eto oh maang maangan ng palusot.com

gawa 20:29
29 Aking talastas na pagalis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo, na hindi mangagpapatawad sa kawan;

kawan =Iglesia Ni Cristo

may sinabi ba diyang marami ha maang maangan ng palusot.com??

At kung sinasabi mong hindi lahat eh di nasaan?
Nasa iglesia sa bulacan.
At yung mga ibang tupa na nakakalat.


[You are not allowed to view links. Register or Login]
At kung may natira sa Iglesia Ni Cristo eh di dapat hindi ka umalis don sa Iglesia Ni Cristo..
Paano di kayo aalis e, nagsilabas ng ang mga bulaaang cristo noong 1914.
Naipinakilala ni manalo na pinaniwalaan nyo naman.


[You are not allowed to view links. Register or Login]
Eh hindi ka nga Iglesia Ni Cristo di ba?
Naman! Hindi ako iglesia ni manalo.
Ako ay tupa ni cristo.


[You are not allowed to view links. Register or Login]
eh asan nga yung marami dito??

gawa 20:29
29 Aking talastas na pagalis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo, na hindi mangagpapatawad sa kawan;

Ang pinupunto mo kasi sa talatang yang e, nagsasabing naubos ang kawan ang tanong ko nasaan yung sinabing lahat kasi kung naubos dyan yun kawan e sino pa yung itinagubili ni Cristo sa Ama nya?

[size=8]At ngayo'y ipinagtatagubilin ko kayo sa Dios,[/size] at sa salita ng kaniyang biyaya, na makapagpapatibay, at makapagbibigay sa inyo ng mana sa kasamahan ng lahat na mga pinapaging banal.
Acts 20:32
Ganoon nyo pilit binababoy ang mga talata para lang maipaglabon nyo sa anumang para ang ang bulaang arani manalo na natalikod daw yung iglesia itinatag na Panginoon.

Ano yung mga ipinagtagubili nya sa kanya Ama? :tawanan:[You are not allowed to view links. Register or Login]
ano yun kung alin lang ang gusto mong talata eh di iyon lang ba? naku kaya ka naitalikod ng ama mong d....o eh :tawanan:
Ama ko o Ama nyo? Kitang- kita kasi kung paano nyo babuyin yung kasulatan ng Dios so, which is which talaga.


[You are not allowed to view links. Register or Login]
at kung hindi nga naubos eh di dapat Iglesia Ni Cristo ka ..

dapat walang samahang napatayo na kung saan eh kaanib ka, samahan mong asa lang sa kaligtasan at kawawa ka raw sabi ng Biblia :P

naku naman ikot simpleng lohika hindi mo maintindihan makipagdebate pa kaya :hmm:
Kami nga yung ibang tupa ng iglesia ng Dios kay CristoHesus.


[You are not allowed to view links. Register or Login]
eh di yung mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo alangan namang ikaw yun :P

tama naman talata kaya nga yung hindi nakatiis eh di sumunod na lng sa pagliligaw takot mamatay eh

pero yung nagtiis hanggang wakas kahit sila pahirapan at ang minahalaga ay ang pananatiling nasa panig ng katuwiran.

ayon ipinapatay.. kaya ligtas yun sila NAMATAY SILANG IGLESIA NI CRISTO ikot benemen!!!!!

Ang tamang logic wala ka ng pagtitiisan kung patay ka na.

[You are not allowed to view links. Register or Login]
saka ang sinabihan diyan na ang magkapagtiis hanggang sa wakas ay maliligtas eh mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo.
Pilit ka ng pilit na iglesia ka ni cristo e wala naman akong sinabing hindi pero hindi yung tunay na Cristo yung sa inyo bulaang cristo yung ipinakilala sa inyo.

kitang-kita kung paano nyo baliktaring ang mga tala o.


[You are not allowed to view links. Register or Login]
Eto ang magpapatunay na yung iglesia itinatag ni manalo noong 1914 ay isang huwad na samahan.

At ang aral ng INC ay ito...

Natalikod Daw o nawala yung unang iglesia itinatag ni Cristo ng bumaba sya sa lupa at si manalo daw ang muling nagbalik ng iglesia ni Cristo.

Pag hinanap mo sa kanila kung saan nasusulat na natalikod nga ang inglesiang itinatag na Panginoon walang maipakita bagkus ang salitang "Ang iba'y masisitalikod"  lamang ang salitang natalikod ang kanilang maiipakita. Kaya malinaw na yung aral ni manalo na...


Yan ay isang panlilinlang lang na aral  ni manalo at hindi ng Dios.
Dahil itong ang tunay na aral ng kasulatan.

2 Pedro 3
9 [size=8]Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako[/size], na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba; kundi mapagpahinuhod sa inyo, na hindi niya ibig na sinoman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi.

Sino ang may aral na nagpaliban ang Dios at nag sasabing..

Sorry! Nahayag na ang katotohanan, Rhaine n
 naloko lang kayo. :(

At yung cristong ipinakilala sa inyo ni manalo ay isang bulaang cristo.

At gaya ng nasusulat, maraming bulaang cristo ang lalabas.

Pero wag mong gaanong dibdibin Rhaine nasusulat din naman yung iglesiang itinatag ni manalo.
:read:

[size=8]na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba[/size]
O, di ba!

Atleast, nasulat pa rin naman, Ulan.

Pero ang kasinungalingang aral ni manalo mahahaya.
Makikilala mo ang sa Dios sa kanilang mga aral at gawa.

ISAIAS 51:8
8 Sapagka't sila'y lalamunin ng tanga na parang bihisan, at kakanin sila ng uod na parang bihisan na balahibo ng tupa; nguni't ang aking katuwiran ay magiging magpakailan man, [size=8]at ang aking pagliligtas ay sa lahat ng sali't saling lahi[/size].

[size=8]From generation to generation ang pagliligtas ng Dios[/size].

Hindi kailan man natalikod ang iglesia itinatag ni Cristo. bulaaan lang yung nakilala at ipinakilala sa inyo ni manalo. Paano pang pagtitiwalalaan ang salita ng mga bulaan, Ulan.

Sa mga inc ang kaligtasan ay nawala na ng mga matay na ang mga alagad ni Hesus at muli lang daw naibalik noong 1914 sa pamumuno ni manalo.


Maniniwala ka ba sa mga pahayag ng bulaan?

:read 

Kung hindi lang sya tao di alam nyong Dios din sya?

Ang Malaking tanong Ulan e,paniniwalaan mo ba ang salita ng bulaan?

Wala kang maipakitang talata na nagsasabing nataliko ang iglesia ng una. paano nga wala talaga kasi ang Pagliligtas ng Dios e, from generation to generation at
Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba. Magbasa ng mga post ko nasagot ko yang paulit-ulit mong post.

Hayag na hayag na Ulan.

[You are not allowed to view links. Register or Login]

maraming beses ko ng ipinost ang talatang to pero ayaw niyang pansinin kasi kapit lng talaga siya na maliliogtas daw siya pero ayaw sa Iglesia Ni Cristo.

eto po yung talata oh..


Sa panahong 'yon, kayo'y uusigin at papatayin.  Kapopootan kayo ng lahat dahil sa akin. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya, mapopoot sa isa't isa, at magkakanulo sa isa't isa. Lilitaw ang maraming bulaang propeta at ililigaw ang marami.” (Mateo 24:9-11 NPV)
Maraming beses ko na ring sinagot ang mga talatang ito na binabaluktot mo para palabasing natalikod ang iglesia.

Basahin na muli ang mga talata.

"Kung magkagayo'y ibibigay kayo sa kapighatian, at kayo'y papatayin: at kayo'y kapopootan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan.
At kung magkagayo'y maraming mangatitisod, at mangagkakanuluhan ang isa't isa, at mangagkakapootan ang isa't isa.
At magsisibangon ang maraming bulaang propeta, at kanilang ililigaw ang marami.
At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pagibig ng marami ay lalamig.
Datapuwa't ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas."
Matthew 24:9-13

Hindi na dapat ginamit yung salitang marami kung naubos talaga yung kawan dapat ang salitang ginamit e lahat. Pangalawa. Kung naubos talaga ang kawan sino yung sinabihang ang magtiis hanggang wakas ang maliligtas? Kasi yang talatang kinamit mo e, tumutukoy sa hinaharap na pilit mong pinalalabas na nangyari lang noon. Para malubos na maipakita yung pagbaluktot mo basahin natin yung bandang ibaba.

"
Datapuwa't karakarakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon ay magdidilim ang araw, at ang buwan ay hindi magbibigay ng kaniyang liwanag, at mangalalaglag ang mga bituin mula sa langit, at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit:"
Matthew 24:29

Gusto mo laging napapahiya.[You are not allowed to view links. Register or Login]
Gawa 20:29

Aking talastas na pagalis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo, na hindi mangagpapatawad sa kawan;

abay hindi nga patatawarin ang kawan

kawan = Iglesia Ni Cristo ikot

kawan = Iglesia Ni Cristo ikot

kawan = Iglesia Ni Cristo ikot

kakambal po ng talatang ito pero ayaw niya talaga :tawanan: kasi pagnatalikod ang unang Iglesia Ni Cristo eh wala na nga naman siyang kakapitan.. paano pa siya maliligtas eh natalikod nga naman ang unang Iglesia ni Cristo.

kung hindi naman natalikod ang unang Iglesia Ni Cristo BAKIT PO KAYA HINDI NAMAN SIYA IGLESIA NI CRISTO?? :hmm:
Alam mo kitang-kita pagbaluktot mo sa talata babasa ka ng isang talata ang bibigyan mo na nga kahulugan.
Basahin nating nga makita ang tunay mong layunin.

"Aking talastas na pagalis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo, na hindi mangagpapatawad sa kawan;
At magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong mangagsasalita ng mga bagay na masasama, upang mangagdala ng mga alagad sa kanilang hulihan.
Kaya nga kayo'y mangagpuyat, na alalahaning sa loob ng tatlong taon ay hindi ako naglikat sa gabi at araw ng paalaala sa bawa't isa na may pagluha.
At ngayo'y ipinagtatagubilin ko kayo sa Dios, at sa salita ng kaniyang biyaya, na makapagpapatibay, at makapagbibigay sa inyo ng mana sa kasamahan ng lahat na mga pinapaging banal."
Acts 20:29-32

Kita mo ipinagtagubili pa sa Dios Ama pinalalabas mo pa na walang kakayahan ang Dios na alagaan ang kanyang iglesia. Litaw na litaw kamang-mangan mo rhaine.


[You are not allowed to view links. Register or Login]

2 Pedro 3
9 Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba; kundi mapagpahinuhod sa inyo, na hindi niya ibig na sinoman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi.


tama pero sino ba pinangakuang maliligtas??

basa lang ikot ..

juan 10:9

9Ako ang pintuan; ang sinomang taong pumasok sa akin, ay siya'y maliligtas, at papasok at lalabas, at makasusumpong ng pastulan.

ayon pala naman ikot eh kailngan mo palang pumasok ka kay cristo.

eh di alam mo na yan ha na yung mga nakapasok eh nasa Iglesia Ni Crsito sila kaya kami yung ligtas at hindi ikaw

kaya sabi ng biblia kawawa ka raw

Inilihis mo sa punto rhaine hindi ako mangmang para mailihis mo sa tunay na punto kung bakit nasulat ang talatang yan nagpapatunayan na yung aral ni manalo na natalikod ang iglesia ni Cristo ng una e, maliwanag na aral ng bulaang mangangaral.
Bakit kasi nga ang sabi dyan sa talata e, Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako

[You are not allowed to view links. Register or Login]
Pero wag mong gaanong dibdibin Rhaine nasusulat din naman yung iglesiang itinatag ni Manalo

talaga ba ?? salamat naman cycle at nakasulat so tanggap mo na na kami yung ligtas
Oo, eto o! Ipinakikita yung samahan nyo ng talata.
:read:

[size=8] na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba [/size]


[You are not allowed to view links. Register or Login]
eh yung samahan mo nakasulat ba ? :tawanan:

Naman! Yung mga bulaan nga nasulat yung katotohanan pa ang mawala.
Iglesia ng Dios sa Bulacan.

iglesia ng Dios sa corinto.

1 CORINTO 1:2
2Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating Panginoon:


Iglesia ng Dios sa Judea

1 Tesalonica
14 Sapagka't kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Dios na nasa Judea kay Cristo Jesus: sapagka't nagsipagbata naman kayo sa inyong sariling mga kababayan, gaya naman nila sa mga Judio;


Marami pa ulan. :rofl:

09-28-18 01:51 PM
rhaine_24
Full Member
 • Posts: 2696
 • Thanked: 5
 • Reputation: 0
Naku :tawanan: alam ko maraming nakasulat

Meron pa iglesia ng mga gentil ikot
Ang itinatanong ko ay ito oh

Iglesia ng Dios sa Bulacan.

San yan sa biblia ha?

Puro ka sukob eh

Bulaan ba kamo?? Ikaw yan ikot pag wala ka naipakitang talata na ganere

Iglesia ng Dios sa Bulacan.

Hintayin ko sagot mo ikot

Quote
Saan maliliwanagan? E, paano ka maliliwanagan mismong aral nyo nga baluktot.

saan mo nga napanaginipan to oh..

kaya ako po eh ang Diyos ko eh tatlo??


baluktot ba kamo?? :tawanan:

eto pa oh IGLESIA NG DIYOS SA BULACAN

Saan baluktot na  talata yan ha ikot?? :tawanan:

Hindi nga ng papaliban ang Dios at ang pagliligtas nya ay from generation to generation. Mahina ka ba talagang umintinde o pilit nyo lang binababoy ang kahulugan ng talata

ano ba naman tama nga yan eh :tawanan:
eto oh henerasyon ng Israel Di ba bayan sila ng Diyos noon??

2 hari 5:15

 At siya'y bumalik sa lalake ng Dios, siya at ang buong pulutong niya, at naparoon, at tumayo sa harap niya: at siya'y nagsabi, Narito ngayon, aking talastas na walang Dios sa buong lupa, kundi sa Israel: isinasamo ko ngayon sa iyo na tanggapin mo ang kaloob ng iyong lingkod

sabi nung mga hindi Israelita " dumidiyos din naman kami sa Diyos ah" eh ero hindi naman sila Israelita kaya hindi sila sa Diyos kasi hindi napadidiyos ang Diyos sa kanila..

para ikaw ikot hindi ka naman Iglesia Ni Cristo kaya asa ka lng sa kaligtasan.

Mat. &:21-23

Hindi ang bawa't nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit; kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit.

22 Marami ang mangagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonio, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan?

23 At kung magkagayo'y ipahahayag ko sa kanila, Kailan ma'y hindi ko kayo nangakilala: magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan.

eh biblia may sabi ikot na hindi komo kilala mo ang panginoon eh pasok ka na sa langit.  (asa ka lng daw sa kaligtasan) :P

sino ba makakapasok sa langit? kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit.

ano ba kalooban ng Ama na dapat mong sundin ikot? 
« Last Edit: 09-28-18 03:51 PM by rhaine_24 »

09-28-18 03:38 PM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
[You are not allowed to view links. Register or Login]
Naku :tawanan: alam ko maraming nakasulat

Meron pa iglesia ng mga gentil ikot
Ang itinatanong ko ay ito oh

Iglesia ng Dios sa Bulacan.

San yan sa biblia ha?

Puro ka sukob eh

Bulaan ba kamo?? Ikaw yan ikot pag wala ka naipakitang talata na ganere

Iglesia ng Dios sa Bulacan.

Hintayin ko sagot mo ikot

Mga kaPD tapos na po boksing :tawanan:


Sabi ng iglesia ni manalo ang Iglesia raw na itinatag ng Panginoon ng isugo sya sa lupa ay nataliko.

[You are not allowed to view links. Register or Login]
[size=8]ang unang Iglesia Ni Cristo ay natalikod [/size]


At ilan sa mga talatang ito ang kanilang daw batayan na nagsasabing natalikod ang Iglesia ng una.
Ni hindi mo mababasa na may natalikod na iglesia sa mga talata bagkus ang ilan sa pinagbatayan nila e, yung salitang "magsisipasok ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan" kaya naubos lahat ang kawan.
   :o

[You are not allowed to view links. Register or Login]

gawa 20:29
29 Aking talastas na pagalis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo, na hindi mangagpapatawad sa kawan;

Mantakin mo naubos na pala yung kawan e, bakit pa ipinagtatagubilin sa Ama?
Na makakapagpatibay daw sa kawan.


[size=8]At ngayo'y ipinagtatagubilin ko kayo sa Dios,[/size] at sa salita ng kaniyang biyaya, na makapagpapatibay, at makapagbibigay sa inyo ng mana sa kasamahan ng lahat na mga pinapaging banal.
Acts 20:32

Isa pa sa mga batayan nila na natalikod daw Ang Iglesia ng una ay ang talatang ito.
Wala ka ring mababasa na may nasulat na natalikod na iglesia.


[You are not allowed to view links. Register or Login]
Mateo 24:11,9
“At magsisibangon ang maraming bulaang propeta, at kanilang ililigaw ang marami.

Ang malinaw na nasusulat lang ay "marami" at hindi sinabing lahat katunayan nga pagbinaba mo ang basa ito ang nasusulat.


At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pagibig ng marami ay lalamig.
Datapuwa't ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas.
(Matthew 24:12-13)

Pagsagana daw ng katampalasanan ang pagibig ng marami ay lalamig.
Hindi po sinabi na lahat ng pagibig ng marami ay lalamig kaya maling pagkaunawa na naman na sabihing dahil sa talata ito e, natalikod ang iglesia ng una.
Ang isa kasi kapansin-pansin e, kung inubos nga ang lahat ng kawan sa talatang iyan tulad ng pagbabalukto nila sa talata e, sino yung sinabihan na ang magtiis hanggang wakas ang syang maliligtas?
Ang mga patay ba makapagtitiis pa?Ipinipilit din nila ang sa 9.

[You are not allowed to view links. Register or Login]
kasi mangmang na ikot lng ang alam hindi mo binasa yung talatang 9
Mateo 24:9
“Kung magkagayo’y ibibigay kayo sa kapighatian, Quote:
at kayo’y papatayin:…”
[/size]

Basahinga po natin


Kung magkagayo'y ibibigay kayo sa kapighatian, at kayo'y papatayin: at kayo'y kapopootan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan.
(Matthew 24:9)

ibibigay daw sa kapighatian ang sabi. Ano ba yung kapighatian na iyon na tinutukoy?

:read:

At kayo'y kapopootan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan: datapuwa't ang magtitiis hanggang sa wakas, ay siyang maliligtas.
Nguni't pagkakita ninyo ng kasuklamsuklam na paninira, na nakatayo doon sa hindi dapat niyang kalagyan (unawain ng bumabasa), kung magkagayo'y magsitakas sa mga bundok ang nangasa Judea:
At ang nasa bubungan ay huwag bumaba, ni pumasok, upang maglabas ng anoman sa kaniyang bahay:
At ang nasa bukid ay huwag magbalik upang kumuha ng kaniyang balabal.
Datapuwa't sa aba ng nangagdadalangtao at ng nangagpapasuso sa mga araw na yaon!
At magsipanalangin kayo na ito'y huwag mangyari sa panahong taginaw.
Sapagka't ang mga araw na yaon ay magiging kapighatian, na ang gayo'y di pa nangyayari buhat sa pasimula ng paglalang na nilikha ng Dios hanggang ngayon, at ni hindi na mangyayari kailan man.
At malibang paikliin ng Panginoon ang mga araw, ay walang laman na makaliligtas; datapuwa't dahil sa mga hirang, na kaniyang hinirang, ay pinaikli niya ang mga araw.
(Mark 13:13-20)


Hindi kasi nila alam yung tinutukoy panghinaharap o tinutukoy pangkasalukuyan.

Basta may talata lang na masabi na pwede nilang gawing batayan kuno sa aral ni manalo na...

[You are not allowed to view links. Register or Login]
[size=8]ang unang Iglesia Ni Cristo ay natalikod [/size]


Kasi kung talagang natalikod ang iglesia ng una ba't walang nakasulat na specific na "Ang iglesia ay natalikod" kasi nga ang katotohanan e, hindi natalikod ang iglesia ng Panginoong Hesus.

Eto po ang mga talatang magpapatunay na nagpatuloy at magpapatuloy hanggang sa wakas wakas ang iglesia ng Panginoon.2 Pedro 3
9 Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba; kundi mapagpahinuhod sa inyo, na hindi niya ibig na sinoman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi.ISAIAS 51:8
8 Sapagka't sila'y lalamunin ng tanga na parang bihisan, at kakanin sila ng uod na parang bihisan na balahibo ng tupa; nguni't ang aking katuwiran ay magiging magpakailan man, at ang aking pagliligtas ay sa lahat ng sali't saling lahi.


From generation to generation ang pagliligtas ng Dios.

Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo: at narito, ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan.
Matthew 28:20

Napakalinaw ng sinabi ng Panginoon...
pagkatapos utusan ang mga alagad e, nagwikang ganito...


[size=8]Ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan.[/size]

Paanong nawala Ulan?
Sabi ko naman ibang cristo yung ipinakilala sa inyo e.

Ano raw, Ulan???


[size=8]Ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan.[/size]


Tingnan nyo kung paano pati ang lanilang pahayag ay sila na din ang kumokontra.[You are not allowed to view links. Register or Login]
eh TAO pala siya ha cycle
at yan ang katotohanan walang kasinungalingan diyan ikot.. kung may sinungaling man eh yun nagturo sayo kamalasan mo lng basta ka naniwala nadamay ka tuloy tsk tsk
eh kanino naman narinig ni Cristo ang katotohanang siya ay Tao?

[You are not allowed to view links. Register or Login]
[size=8]may turo ba samin na tao lang si Cristo? wala kang alam ikot[/size][You are not allowed to view links. Register or Login]
Hindi mo matanggap na tao si Cristo kasi pagnagkaganon wala ka ng Diyos. 😂😂


[You are not allowed to view links. Register or Login]
[size=8]may turo ba samin na tao lang si Cristo? wala kang alam ikot[/size]


[You are not allowed to view links. Register or Login]
Talagang hindi 😂😂 kasi nasa sinapupunan pa lng ni maria si cristo

Basa cycle basa.

Mat.1:18

8 Ang pagkapanganak nga kay Jesucristo ay ganito: Nang si Maria na kaniyang ina ay magaasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungang siya'y  sa pamamagitan ng Espiritu Santo.

O nganga ka na naman

[size=8]Nasa tiyan pa lng ni Maria si cristo eh Tao na ikot TAO[/size]😂😂

Eto pa oh

roma 1:3-4 MB o magandang balita

Para sa kaalaman mo yang MB binuo yan ng katoliko at protestante at tiyak dyan ka kabilang.

Kaso mo hindi nyo nalikot ang mga talatang yan

Basa.

tungkol sa kanyang Anak, ang ating Panginoong Jesu-Cristo., siya'y ipinanganak mula sa lahi ni David. At tungkol naman sa Espiritu ng kabanalan, ipinahayag siya bilang sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay.

[You are not allowed to view links. Register or Login]
[size=8]may turo ba samin na tao lang si Cristo? wala kang alam ikot[/size]

[You are not allowed to view links. Register or Login]


hindi sinabing ANAK NA DIYOS


[You are not allowed to view links. Register or Login]
[size=8]may turo ba samin na tao lang si Cristo? wala kang alam ikot[/size]

Kung hindi tao lang si Cristo ano pa may kalagayan sya?
Yung kalagayang Dios ni Cristo alam nyo?

[You are not allowed to view links. Register or Login]
[size=8]alam kaya nga sinasamba namin si Cristo[/size]

Yung aral kasi ni manalo na tao lang si Cristo e, hindi nalalayo sa paniniwala ng ilang Judio.

"Sinagot siya ng mga Judio, Hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong; at sapagka't ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Dios".
(John 10:31)

Tama ba ang tinuran ng mga Judiong ito Ulan?

:read:

1 CORINTO 2:8
8Na hindi napagkilala ng sinomang pinuno sa sanglibutang ito: sapagka't kung nakilala sana nila, ay dising di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian:

Buti na lang naliwanagan si Tomas at nakilala nya ang Panginoon ng kaluwalhatian.

:read:

Sumagot si Tomas, at sa kaniya'y sinabi, Panginoon ko at Dios ko.
(John 20:28)

Tinutulan ba ng Panginoon ang Pahayag na iyo ni Tomas sa kanya?

:read:

Sinabi sa kaniya ni Jesus, Sapagka't ako'y nakita mo ay sumampalataya ka: mapapalad yaong hindi nangakakita, at gayon ma'y nagsisampalataya.
(John 20:29)


Eto isa sa mga pahayag nya ang sobrang nakakatawa. Aralin daw istilo ko at di daw sya mapapasunod. :chair: 

[You are not allowed to view links. Register or Login]
Aralin nyo post ni ikot

Papunta na sa topic kung sino ba si cristo 😂😂 

[size=8]Hindi mo ko mapapasunod sa istilo mong takbuhin [/size]😂😂


[size=8] HINDI DAW OH! :tawanan:  :rofl:  [/size]


« Last Edit: 09-28-18 03:55 PM by cycle19 »

09-28-18 04:40 PM
rhaine_24
Full Member
 • Posts: 2696
 • Thanked: 5
 • Reputation: 0
repost pahiya eh walang sagot :tawanan:

Quote
Iglesia ng Dios sa Bulacan.

San yan sa biblia ha?

Puro ka sukob eh

Bulaan ba kamo?? Ikaw yan ikot pag wala ka naipakitang talata na ganere

Iglesia ng Dios sa Bulacan.

Hintayin ko sagot mo ikot


tapos na boksing :tawanan:

Sabi ng iglesia ni manalo ang Iglesia raw na itinatag ng Panginoon ng isugo sya sa lupa ay nataliko.


Quote
Originally Posted by : rhaine_24 on 09-21-18 06:18 PM
ang unang Iglesia Ni Cristo ay natalikod


At ilan sa mga talatang ito ang kanilang daw batayan na nagsasabing natalikod ang Iglesia ng una.
Ni hindi mo mababasa na may natalikod na iglesia sa mga talata bagkus ang ilan sa pinagbatayan nila e, yung salitang "magsisipasok ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan" kaya naubos lahat ang kawan.   


asa ka pa ang  kontrahin mo kung yung binabangit na kawan eh yung samahan mo o yung Iglesia Ni Cristo. :P

nakow palakihan ng font pakiramdam siya ang wagi :P

natalikod ang unang Iglesia Ni Cristo walang iniwan sa mga Israelita na bayan din ng Diyos noong Una :P  pero nawala sa pagiging Bayan ng Diyos.

ano inutil din ba Ang Diyos niyan??

matalino ka pa pala ng lagay na yan ha ikot?

Quote
Mantakin mo naubos na pala yung kawan e, bakit pa ipinagtatagubilin sa Ama?
Na makakapagpatibay daw sa kawan.

At ngayo'y ipinagtatagubilin ko kayo sa Dios, at sa salita ng kaniyang biyaya, na makapagpapatibay, at makapagbibigay sa inyo ng mana sa kasamahan ng lahat na mga pinapaging banal.
Acts 20:32

manatakin  mong ang binillinan niyan eh yung mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo at hindi ikaw..

kaso mo ipinagpauna ni Cristo na kayong mga bulaan ay kakasangkapanin para ang iba italikod. yung naman nainindigan ipinapatay. ayon sa patotoo ng kasaysayan..

Mantakin mo naubos na pala yung kawan e, bakit pa ipinagtatagubilin sa Ama?
Na makakapagpatibay daw sa kawan.

At ngayo'y ipinagtatagubilin ko kayo sa Dios, at sa salita ng kaniyang biyaya, na makapagpapatibay, at makapagbibigay sa inyo ng mana sa kasamahan ng lahat na mga pinapaging banal.

abay kami yan ah :P gamit ka ng gamit ng talata hindi naman para sayo :P

kaya naging banal kasi natubos sa pamamagitan ng dugo ni Cristo eh Iglesia Ni Cristo ang tinubos (gawa 20:28 Lamsa). pano ka nyan ha ikot?

Isa pa sa mga batayan nila na natalikod daw Ang Iglesia ng una ay ang talatang ito.
Wala ka ring mababasa na may nasulat na natalikod na iglesia.


Quote
Ang malinaw na nasusulat lang ay "marami" at hindi sinabing lahat katunayan nga pagbinaba mo ang basa ito ang nasusulat.

nakasulat din namanat kayoy Papatayin sos!!

nakasulat din Hindi mangagpapatawad sa kawan sos!!

nakasulat din kawan=Iglesia Ni Cristo Sos!! walang kalusot lusot.. :tawanan:
eh yung kawan nga yun yung Iglesia Ni Cristo sos ulet ulet?? :P

wala ka na bang malusutan??

eh ito.. Kaya po ako eh tatlo Diyos ko

nakasulat ba ito?? :chair:

eto pa oh IGLESIA SA BULACAN

wala bang nakasulat?? :tawanan:

Quote
At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pagibig ng marami ay lalamig.
Datapuwa't ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas.
(Matthew 24:12-13)

oh oh :no: hindi yan para sayo

nganga ka kasi sa dalawang uri ng wakas eto oh

1. wakas ng buhay
2. wakas ng sanlibutan/daigdig/ mundo

sos! spoonfeed... :no:

Quote
Pagsagana daw ng katampalasanan ang pagibig ng marami ay lalamig.
Hindi po sinabi na lahat ng pagibig ng marami ay lalamig kaya maling pagkaunawa na naman na sabihing dahil sa talata ito e, natalikod ang iglesia ng una.
Ang isa kasi kapansin-pansin e, kung inubos nga ang lahat ng kawan sa talatang iyan tulad ng pagbabalukto nila sa talata e, sino yung sinabihan na ang magtiis hanggang wakas ang syang maliligtas?
Ang mga patay ba makapagtitiis pa?

natalikod ang iglesia ng una.   buti naman naintindihan mo may naunang Iglesia at hindi ka kabilang don..

kaya may iba pang tupa si Cristo at yung ay  taga malayo..

saan dako yung malayo na pagmumulan ng ibang mga tupa ni Cristo??

hula ikot ng malupet nganga ka uli.

isa. 443:5 Moffat
 
sa tagalog na ikot para maintindihan mo ha?

"Mula sa malayong Silangan dadalhin ko ang iyong lahi at mula sa malayong kanluran titipunin kita"

aling bansa sa malayong Silangan ang tinutukoy sa hula ni P. isaias?

basa pa ikot..

world History p.445

"ang pilipinas ay naging bahagi ng espana sa unang kilusang pananakop sa MALAYONG SILANGAN.

ASIA AND THE PHIL. P.169
hindi maaaring mawalan ng kabuluhan na ang bansa na halos nasa gitnang pangheograpiya ng malayong silangan, na ito ay ang pilipinas ay siya ring bansang kinatatagang mabuti ng cristiansmo"

Maliwanag na pinatutunayan ng kasaysayan na ang Malayong Silangan ay ang Pilipinas.  Ang kinikilala ng Dios na kanyang mga anak na lalaki at babae .

 Sabi ni Jesus ay Sila’y kaniyang dadalhin at diringgin ang Kanyang tinig at sila’y gagawin Niyang isang kawan o Iglesia Ni Cristo"

Quote
At kayo'y kapopootan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan: datapuwa't ang magtitiis hanggang sa wakas, ay siyang maliligtas.
Nguni't pagkakita ninyo ng kasuklamsuklam na paninira, na nakatayo doon sa hindi dapat niyang kalagyan (unawain ng bumabasa), kung magkagayo'y magsitakas sa mga bundok ang nangasa Judea:
At ang nasa bubungan ay huwag bumaba, ni pumasok, upang maglabas ng anoman sa kaniyang bahay:
At ang nasa bukid ay huwag magbalik upang kumuha ng kaniyang balabal.
Datapuwa't sa aba ng nangagdadalangtao at ng nangagpapasuso sa mga araw na yaon!
At magsipanalangin kayo na ito'y huwag mangyari sa panahong taginaw.
Sapagka't ang mga araw na yaon ay magiging kapighatian, na ang gayo'y di pa nangyayari buhat sa pasimula ng paglalang na nilikha ng Dios hanggang ngayon, at ni hindi na mangyayari kailan man.
At malibang paikliin ng Panginoon ang mga araw, ay walang laman na makaliligtas; datapuwa't dahil sa mga hirang, na kaniyang hinirang, ay pinaikli niya ang mga araw.
(Mark 13:13-20)


Hindi kasi nila alam yung tinutukoy panghinaharap o tinutukoy pangkasalukuyan.

Basta may talata lang na masabi na pwede nilang gawing batayan kuno sa aral ni manalo na...

ang sabihin mo hindi mo alam na mayroon palang dalawang wakas (back Read ka na lng spoonfeed.. :P


09-28-18 07:38 PM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
[You are not allowed to view links. Register or Login]
.

[size=8]papatol ka sa debate hindi ka naman nag aral ng kasaysayan [/size] :P

at kung nagaral ka lang ng kasaysayan  panigurado isusuka mo yang ipanaglalaban mo :tawanan:
sabi ko sayo hanggang hangad ka lng sa kaligtasan..

Hindi ako katoliko para sabihan mo nya.
Sige tutal gusto mo ng kasaysayan di sige!!!


Pag-usapan natin yung kasaysayan ni manalo mula pagiging sugo hanggang pagiging mala sogo. Yung pagmaniac sa mga babae kaya nga gusto nyang simbulo e yung matulis kamukha ng mga sambahan nyo.

Latag na!!!
[You are not allowed to view links. Register or Login]
Naku :tawanan: alam ko maraming nakasulat

Meron pa iglesia ng mga gentil ikot
Ang itinatanong ko ay ito oh

Iglesia ng Dios sa Bulacan.

San yan sa biblia ha?

Puro ka sukob eh

Bulaan ba kamo?? Ikaw yan ikot pag wala ka naipakitang talata na ganere

Iglesia ng Dios sa Bulacan.

Hintayin ko sagot mo ikot

Mga kaPD tapos na po boksing :tawanan:


Sabi ng iglesia ni manalo ang Iglesia raw na itinatag ng Panginoon ng isugo sya sa lupa ay nataliko.

[You are not allowed to view links. Register or Login]
[size=8]ang unang Iglesia Ni Cristo ay natalikod [/size]


At ilan sa mga talatang ito ang kanilang daw batayan na nagsasabing natalikod ang Iglesia ng una.
Ni hindi mo mababasa na may natalikod na iglesia sa mga talata bagkus ang ilan sa pinagbatayan nila e, yung salitang "magsisipasok ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan" kaya naubos lahat ang kawan.
   :o

[You are not allowed to view links. Register or Login]

gawa 20:29
29 Aking talastas na pagalis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo, na hindi mangagpapatawad sa kawan;

Mantakin mo naubos na pala yung kawan e, bakit pa ipinagtatagubilin sa Ama?
Na makakapagpatibay daw sa kawan.


[size=8]At ngayo'y ipinagtatagubilin ko kayo sa Dios,[/size] at sa salita ng kaniyang biyaya, na makapagpapatibay, at makapagbibigay sa inyo ng mana sa kasamahan ng lahat na mga pinapaging banal.
Acts 20:32

Isa pa sa mga batayan nila na natalikod daw Ang Iglesia ng una ay ang talatang ito.
Wala ka ring mababasa na may nasulat na natalikod na iglesia.


[You are not allowed to view links. Register or Login]
Mateo 24:11,9
“At magsisibangon ang maraming bulaang propeta, at kanilang ililigaw ang marami.

Ang malinaw na nasusulat lang ay "marami" at hindi sinabing lahat katunayan nga pagbinaba mo ang basa ito ang nasusulat.


At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pagibig ng marami ay lalamig.
Datapuwa't ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas.
(Matthew 24:12-13)

Pagsagana daw ng katampalasanan ang pagibig ng marami ay lalamig.
Hindi po sinabi na lahat ng pagibig ng marami ay lalamig kaya maling pagkaunawa na naman na sabihing dahil sa talata ito e, natalikod ang iglesia ng una.
Ang isa kasi kapansin-pansin e, kung inubos nga ang lahat ng kawan sa talatang iyan tulad ng pagbabalukto nila sa talata e, sino yung sinabihan na ang magtiis hanggang wakas ang syang maliligtas?
Ang mga patay ba makapagtitiis pa?Ipinipilit din nila ang sa 9.

[You are not allowed to view links. Register or Login]
kasi mangmang na ikot lng ang alam hindi mo binasa yung talatang 9
Mateo 24:9
“Kung magkagayo’y ibibigay kayo sa kapighatian, Quote:
at kayo’y papatayin:…”
[/size]

Basahinga po natin


Kung magkagayo'y ibibigay kayo sa kapighatian, at kayo'y papatayin: at kayo'y kapopootan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan.
(Matthew 24:9)

ibibigay daw sa kapighatian ang sabi. Ano ba yung kapighatian na iyon na tinutukoy?

:read:

At kayo'y kapopootan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan: datapuwa't ang magtitiis hanggang sa wakas, ay siyang maliligtas.
Nguni't pagkakita ninyo ng kasuklamsuklam na paninira, na nakatayo doon sa hindi dapat niyang kalagyan (unawain ng bumabasa), kung magkagayo'y magsitakas sa mga bundok ang nangasa Judea:
At ang nasa bubungan ay huwag bumaba, ni pumasok, upang maglabas ng anoman sa kaniyang bahay:
At ang nasa bukid ay huwag magbalik upang kumuha ng kaniyang balabal.
Datapuwa't sa aba ng nangagdadalangtao at ng nangagpapasuso sa mga araw na yaon!
At magsipanalangin kayo na ito'y huwag mangyari sa panahong taginaw.
Sapagka't ang mga araw na yaon ay magiging kapighatian, na ang gayo'y di pa nangyayari buhat sa pasimula ng paglalang na nilikha ng Dios hanggang ngayon, at ni hindi na mangyayari kailan man.
At malibang paikliin ng Panginoon ang mga araw, ay walang laman na makaliligtas; datapuwa't dahil sa mga hirang, na kaniyang hinirang, ay pinaikli niya ang mga araw.
(Mark 13:13-20)


Hindi kasi nila alam yung tinutukoy panghinaharap o tinutukoy pangkasalukuyan.

Basta may talata lang na masabi na pwede nilang gawing batayan kuno sa aral ni manalo na...

[You are not allowed to view links. Register or Login]
[size=8]ang unang Iglesia Ni Cristo ay natalikod [/size]


Kasi kung talagang natalikod ang iglesia ng una ba't walang nakasulat na specific na "Ang iglesia ay natalikod" kasi nga ang katotohanan e, hindi natalikod ang iglesia ng Panginoong Hesus.

Eto po ang mga talatang magpapatunay na nagpatuloy at magpapatuloy hanggang sa wakas wakas ang iglesia ng Panginoon.2 Pedro 3
9 Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba; kundi mapagpahinuhod sa inyo, na hindi niya ibig na sinoman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi.ISAIAS 51:8
8 Sapagka't sila'y lalamunin ng tanga na parang bihisan, at kakanin sila ng uod na parang bihisan na balahibo ng tupa; nguni't ang aking katuwiran ay magiging magpakailan man, at ang aking pagliligtas ay sa lahat ng sali't saling lahi.


From generation to generation ang pagliligtas ng Dios.

Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo: at narito, ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan.
Matthew 28:20

Napakalinaw ng sinabi ng Panginoon...
pagkatapos utusan ang mga alagad e, nagwikang ganito...


[size=8]Ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan.[/size]

Paanong nawala Ulan?
Sabi ko naman ibang cristo yung ipinakilala sa inyo e.

Ano raw, Ulan???


[size=8]Ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan.[/size]

[size=8]Alam mo ba yung salitang palagi?
Sa inglis "Always".
Nagsisinungaling ba si Cristo?
Hanggang kailan daw yung palagi?
Hanggang sa katapusan ng salibutan.[/size]


Tingnan nyo kung paano pati ang lanilang pahayag ay sila na din ang kumokontra.[You are not allowed to view links. Register or Login]
eh TAO pala siya ha cycle
at yan ang katotohanan walang kasinungalingan diyan ikot.. kung may sinungaling man eh yun nagturo sayo kamalasan mo lng basta ka naniwala nadamay ka tuloy tsk tsk
eh kanino naman narinig ni Cristo ang katotohanang siya ay Tao?

[You are not allowed to view links. Register or Login]
[size=8]may turo ba samin na tao lang si Cristo? wala kang alam ikot[/size][You are not allowed to view links. Register or Login]
Hindi mo matanggap na tao si Cristo kasi pagnagkaganon wala ka ng Diyos. 😂😂


[You are not allowed to view links. Register or Login]
[size=8]may turo ba samin na tao lang si Cristo? wala kang alam ikot[/size]


[You are not allowed to view links. Register or Login]
Talagang hindi 😂😂 kasi nasa sinapupunan pa lng ni maria si cristo

Basa cycle basa.

Mat.1:18

8 Ang pagkapanganak nga kay Jesucristo ay ganito: Nang si Maria na kaniyang ina ay magaasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungang siya'y  sa pamamagitan ng Espiritu Santo.

O nganga ka na naman

[size=8]Nasa tiyan pa lng ni Maria si cristo eh Tao na ikot TAO[/size]😂😂

Eto pa oh

roma 1:3-4 MB o magandang balita

Para sa kaalaman mo yang MB binuo yan ng katoliko at protestante at tiyak dyan ka kabilang.

Kaso mo hindi nyo nalikot ang mga talatang yan

Basa.

tungkol sa kanyang Anak, ang ating Panginoong Jesu-Cristo., siya'y ipinanganak mula sa lahi ni David. At tungkol naman sa Espiritu ng kabanalan, ipinahayag siya bilang sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay.

[You are not allowed to view links. Register or Login]
[size=8]may turo ba samin na tao lang si Cristo? wala kang alam ikot[/size]

[You are not allowed to view links. Register or Login]


hindi sinabing ANAK NA DIYOS


[You are not allowed to view links. Register or Login]
[size=8]may turo ba samin na tao lang si Cristo? wala kang alam ikot[/size]

Kung hindi tao lang si Cristo ano pa may kalagayan sya?
Yung kalagayang Dios ni Cristo alam nyo?

[You are not allowed to view links. Register or Login]
[size=8]alam kaya nga sinasamba namin si Cristo[/size]

Yung aral kasi ni manalo na tao lang si Cristo e, hindi nalalayo sa paniniwala ng ilang Judio.

"Sinagot siya ng mga Judio, Hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong; at sapagka't ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Dios".
(John 10:31)

Tama ba ang tinuran ng mga Judiong ito Ulan?

:read:

1 CORINTO 2:8
8Na hindi napagkilala ng sinomang pinuno sa sanglibutang ito: sapagka't kung nakilala sana nila, ay dising di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian:

Buti na lang naliwanagan si Tomas at nakilala nya ang Panginoon ng kaluwalhatian.

:read:

Sumagot si Tomas, at sa kaniya'y sinabi, Panginoon ko at Dios ko.
(John 20:28)

Tinutulan ba ng Panginoon ang Pahayag na iyo ni Tomas sa kanya?

:read:

Sinabi sa kaniya ni Jesus, Sapagka't ako'y nakita mo ay sumampalataya ka: mapapalad yaong hindi nangakakita, at gayon ma'y nagsisampalataya.
(John 20:29)


Eto isa sa mga pahayag nya ang sobrang nakakatawa. Aralin daw istilo ko at di daw sya mapapasunod. :chair: 

[You are not allowed to view links. Register or Login]
Aralin nyo post ni ikot

Papunta na sa topic kung sino ba si cristo 😂😂 

[size=8]Hindi mo ko mapapasunod sa istilo mong takbuhin [/size]😂😂


[size=8] HINDI DAW OH! :tawanan:  :rofl:  [/size]09-28-18 11:42 PM
rhaine_24
Full Member
 • Posts: 2696
 • Thanked: 5
 • Reputation: 0

Hindi ako katolikon

komo hindi ka katoliko wala ka na pakialam sa kasaysayan?? kapalaluan ang tawag dyan :chair:

hindi mo lng matangap na yung iba napagtagumpayan ng ng naganap na pagtalikod at yung nanindigan eh ipinapatay.

kaya sabi ko sayo nawala sa tunay na pananampalataya kaya nga pinalalabas sila eh

apoc.18:4

4 At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit, na nagsasabi, Mangagsilabas kayo sa kaniya, bayan ko, upang huwag kayong mangaramay sa kaniyang mga kasalanan, at huwag kayong magsitanggap ng kaniyang mga salot:

abay malinaw pinalalabas daw oh bakit kasi may sumpa samga natalikod kasi aral ng ng Demonyo ang sinunod .

aral ng Ama mong diablo ang sinunod panong sa Diyos pa yun ha?? kalokohan mo . pahiya ka lang kaya kung ano-ano pinagsasasabi mo :P

hindikasi uubra ang binaluktot mong paniniwala ikot ulet ulet na lng post mo

sana ang post mo eh yung may matututuhan ang mga nagbabasa dito..

biro mo nakikipagdebate ka ng hindi alam ang kasaysayan ng unang Iglesia. :chair:

saan mo dadalahin ang samahan mo? sa pagkalugmok??


asan agot mo dito tindigan mo post mo ikot patas na patas yan para sayo

baka sakaling makatabla ka? :tawanan:

eto oh...

Quote
Naku  alam ko maraming nakasulat

Meron pa iglesia ng mga gentil ikot


Ang itinatanong ko ay ito oh

Iglesia ng Dios sa Bulacan.


San yan sa biblia ha?

Puro ka sukob eh

Bulaan ba kamo?? Ikaw yan ikot pag wala ka naipakitang talata na ganere

Iglesia ng Dios sa Bulacan.

Hintayin ko sagot mo hanggang  bukas ikot pag wala ka sagot..

wala ng dahilan para magusap tayo..


Mga kaPD tapos na po boksing
  :tawanan:

Quote
Sabi ng iglesia ni manalo ang Iglesia raw na itinatag ng Panginoon ng isugo sya sa lupa ay nataliko.

natalikod hindi nataliko bangag ka naman eh :chair:  tsk tsk dyan pa lng taob ka na ikot..:chair:

halatang halata na naghahabol ka ng tabla :tawanan:

ikaw lang may post ng Iglesia Ni Manalo.. eh Iglesia Ni Cristo nga kami :chair:

ikaw may sabi kabilang ka don sa Iglesia sa Bulacan

tapos mabwibwisit ka kasi wala kang makuhang talata??

ano ba namang turo senyo yan?? abang napaniwala ka niyan??

Iglesia sa Bulacan ay sos!!! :no: :chair:

post mo to di ba

kaya ako po eh tatlo diyos ko

bakit hindi mo panindigan.. aral senyo yan o doktrina kaya bakit tila yata ikinahihiya mo? :chair:

isa lng ang napatunayan ko ikot hindi mo kayang ipagtangol ang aral niyo..

eto ha para makatabla ka .. ipagsama mo dito sa talakayan natin yung pinakamataas na puno niyo..

siya  sumagot nito oh..


Quote
Iglesia sa Bulacan
[/size]  saang talata kamo mababasa yan..

kaya ako po ang Diyos ko eh tatlo

asan ang talata nitong kalokohan mong ito???


Quote
Ano naman ang maipagmamaliki mo e, buhat bangko lang alam mo at pagdating sa kasulatan e hanggang grade 1 lang yata level mo

ni hindi mo nga alam na may dalawang wakas eh

Quote
ng iglesia ni manalo ang sigurado nakakaawa pagdating ng paghuhukom.
 Sasabihin nyo Panginoon! Panginoon! Naibalik namin ang iglesia nyo. Ang sasabihin namn sa inyo mga mangmang inihabilin ko iyon sa Aking Ama ng umalis ako tapos sasabihin nyo nawala.
 Pinalalabas nyo ba na pinabayaan yon ng aking Ama?

Iglesia Ni Cristo nga eh :chair:

ipinalalabas mo palang pinabayaan ng Diyos ang bayang Israel ng silay matalikod?

sabi nga ng Diyos oh..

apoc. 18:4

 At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit, na nagsasabi, Mangagsilabas kayo sa kaniya, bayan ko, upang huwag kayong mangaramay sa kaniyang mga kasalanan, at huwag kayong magsitanggap ng kaniyang mga salot:

may sumpa o salot eh oh sa dating bayan ng Diyos kaya pinalalabas sila ..

ano burahin mo na lang tong talatang to? nakakatol ka ba?

Quote
"Aking talastas na pagalis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo, na hindi mangagpapatawad sa kawan;
At magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong mangagsasalita ng mga bagay na masasama, upang mangagdala ng mga alagad sa kanilang hulihan.
Kaya nga kayo'y mangagpuyat, na alalahaning sa loob ng tatlong taon ay hindi ako naglikat sa gabi at araw ng paalaala sa bawa't isa na may pagluha.
At ngayo'y ipinagtatagubilin ko kayo sa Dios, at sa salita ng kaniyang biyaya, na makapagpapatibay, at makapagbibigay sa inyo ng mana sa kasamahan ng lahat na mga pinapaging banal."
(Acts 20:29-32)

tama nga to eh ano pa ba problema mo??  kaso nga lang yung naninidigan eh ipinapatay. ..

at kayoy papatayin/  "hindi mangagpapatawad sa KAWAN=IGLESIA NI CRISTO
  Sos!!! kasimple .. habol ka lng ng tabla..

nasa tema ba ang sinasabi mo?

Quote
amos 5:18

Sa aba ninyo na nangagnanasa ng kaarawan ng Panginoon! bakit ninyo ninanasa ang kaarawan ng Panginoon? kadiliman nga, at hindi kaliwanagan.

hoy.. sa aba , o kawawa ka raw sapagkat ikaw daw yung naghihintay lng pero hanggang asa ka lang daw.. hintay your face daw sabi ng Biblia 

hindi ba sagot yan? paulit ulit na lng eh ayaw mo kasi magbasa eh

biblia na nga may sabing sa aba mo o kawawa ka na nagnanasa sa kaarawan ng Panginoon..    ayaw mo pa paniwalaan..

nasagot ko na rin to sinuportahan pa ng mga kasaysayan. ayaw mo lng tangapin binulag ka kasi ng Ama mong D...o

halata kang ipit ayaw mo magmove on pakiramdam mo kasi lalo ka lng mababaon sa pagkapahiya 

naman?? kawawa ka nga daw sa kaarawan ng Panginoon eh :tawanan:

kasi na sa dilim ka daw at wala sa liwanag

pero huwag ka mag alala , ngayong nakadebate mo ako eh di maliliwanagan ka na.. :tawanan:

Quote
kulungan nya tupa na nya kasi nga aral ng Panginoon e,

ay naku salamat uli at naliwanag ka na brod ginagabayan ka ni Lord..

panong yung nasa labas eh tupa na pala bakit pinapapasok pa?

kasi yung nasa labas ikaw daw yun eh may hatol..

1 cor. 5:13

 Datapuwa't sa nangasa labas ay Dios ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao.

abay may hatol ka daw ikot nasa labas ka daw eh

alam mo ba kung ano hatol sayo??

basa....

Apoc. 20:14

At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagatdagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatuwid ay ang dagatdagatang apoy. .

ikot shoot ka daw sa Impyerno oh kasi nga nasa labas ka ng Iglesia Ni Cristo kasi nga hind ka naman kasama don sa mga natubos..

kami tiyak ang kaligtasan namin ..

aral tayo ikot ha??

roma 5:8-9
Datapuwa't ipinagtatagubilin ng Dios ang kaniyang pagibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Cristo ay namatay dahil sa atin.

9 Lubha pa nga ngayong inaaring-ganap sa pamamagitan ng kaniyang dugo, ay mangaliligtas tayo sa galit ng Dios sa pamamagitan niya.

abay si cristo daw ay namatay dahil sa atin? kasama ka ba diyan?? tiyak hindi kasi hindi ka naman Iglesia Ni Cristo di ba?
ayon oh mangangaliligtas tayo sa galit ng Diyos oh

ikot welcome ka na sa IGlesia Ni Cristo yun eh kung gusto mo talagang maligtas..

ganyan ang pagpopost ikot yun bang tipong may mapupulot na aral ang mga sumusubabay sa atin dito.

Mag-aral ka muna kung yung pahayag e, panghinaharap o pangkasalukuyan mahina ka doon e.

Quote
Kasi kung naubos nga e, sino yung sinabihang Ang magtiis hanggang wakas ang maliligtas. Paano pang magtitiis e, pinatay na kamo lahat. Wala sa logic mga sagot mo.

kaya ng apinamumukha ko sa iyo na may iba pang tupa si Cristo na hindi pa kabilang sa naunang Iglesia Ni Cristo kaya sa hinaharap kung yang ang gusto mo silay magiging isang kawan din at magkakaroon pa nga ng isang pastor di ba..

kawan- Iglesia Ni Cristo kaya muling nagkaroon ng Iglesia Ni Cristo batay sa hula ng Biblia. bakit?

eh hindi nga mapagpahinuhod ang Diyos eh katunayan binibigyan ka ng pagkakataong mapabilang sa Iglesia NI Cristo.. WELCOME KAPATID KO na Cycle :tawanan:

para sa kaalaman ng mga sumusubaybay dito..

2 cor. 6:2 (Sapagka't sinasabi niya, Sa panahong ukol kita'y pinakinggan, At sa araw ng pagliligtas kita'y sinaklolohan: Narito, ngayon ang panahong ukol; narito, ngayon ang araw ng kaligtasan):

oh ikot pinapayuhan ka oh ngayon daw ang panahong ukol sa ikaliligtas mo..

ngayon na nagkadebate tayo at naintindihan mo na mahalagapala angIGlesia NI Cristo para sa kaluluwa mo..

ganyan ang pagpopost ikot yung tipong may mapupulot na aral ang mga sumusubaybay dito..

Quote
kami nga yung ibang tupa ng iglesia ng Dios kay CristoHesus.


akala ko ba iglesia sa bulacan ka?? asan na yung talata??? :hmm:

Ang tamang logic wala ka ng pagtitiisan kung patay ka na

tama kaya ligtas yun sila kasi namatay na IGlesia Ni Cristo eh ikaw di ba hindi ka maliligtas kasi nasa labas ka ng IGlesia Ni Cristo..??

Quote
Pilit ka ng pilit na iglesia ka ni cristo e wala naman akong sinabing hindi

ha??? SALAMAT HA yan lng ang masasabi ko may gabay ka talaga ng Espiritu santo

welcome ka sa Iglesia Ni Cristo ikot ha..

"libu-libong angel sa langit ang sa tuwa'y umaawit ikot "

Quote
Yung aral kasi ni manalo na tao lang si Cristo e, hindi nalalayo sa paniniwala ng ilang Judio.

OKEY NA HA WELCOME KA SA IGLESIA NI CRISTO..

kaya kung gusto mong maliwanagan ang doktrina samin na tao si cristo pero hindi basta tao lng sapagkat may mga katangian siyang bigay NG DIYOS SA KANIYA

isa isa kong ilalahad sayo para mabautismuhan ka na samin sa gayon hindi ka yung kawawa na umaasa sa kaligtasan..
09-29-18 12:26 AM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
[You are not allowed to view links. Register or Login]
biro mo nakikipagdebate ka ng hindi alam ang kasaysayan ng unang Iglesia. :chair:

saan mo dadalahin ang samahan mo? sa pagkalugmok??
Ang pagkakaalam ko sa kasaysayan e, ni rape ni felix manalo si Rosita.

[You are not allowed to view links. Register or Login]

ni hindi mo nga alam na may dalawang wakas eh.

Alam kong may dalawang wakas.

Pero walang natalikod na iglesia kasi nga simula sa pag-utos na gawing alagad ang lahat ng bansa ang sabi ni Cristo ay...

Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo: at narito, ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan.
Matthew 28:20

Napakalinaw ng sinabi ng Panginoon...
pagkatapos utusan ang mga alagad e, nagwikang ganito...


[size=8]Ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan.[/size]

Paanong nawala Ulan?
Sabi ko naman ibang cristo yung ipinakilala sa inyo e.

Ano raw, Ulan???


[size=8]Ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan.[/size]

[size=8]Alam mo ba yung salitang palagi?
Sa inglis "Always".
Nagsisinungaling ba si Cristo?
Hanggang kailan daw yung palagi?
Hanggang sa katapusan ng salibutan.[/size]

Paano yung cristo nyo e, yung Cristong nagsasalita dyan sa Mateo 28:20 e, yung cristo nyo natalikod yung iglesia nya kamo kasi nga bulaang cristo yung pinakilala sa inyo.[You are not allowed to view links. Register or Login]


Mga kaPD tapos na po boksing :tawanan:

Akala ko na ako ang takbuhin e, mukhang ikaw ang may balak tumakbo.

Marami pang dapat pag-usapan. Tulad ng bakit nagkatawang tao ang Cristo at bakit nagsasalita sya bilang tao at mas maganda e, yung kalibugan ni felix manalo ang nagtatagdaw muli ng natalikod kuno na iglesia ni cristo kahit wala namang natatalikod gumawalang ng katha para maging sugong anghel na naging mala sogo.Sabi ng iglesia ni manalo ang Iglesia raw na itinatag ng Panginoon ng isugo sya sa lupa ay nataliko.

[You are not allowed to view links. Register or Login]
[size=8]ang unang Iglesia Ni Cristo ay natalikod [/size]


At ilan sa mga talatang ito ang kanilang daw batayan na nagsasabing natalikod ang Iglesia ng una.
Ni hindi mo mababasa na may natalikod na iglesia sa mga talata bagkus ang ilan sa pinagbatayan nila e, yung salitang "magsisipasok ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan" kaya naubos lahat ang kawan.
   :o

[You are not allowed to view links. Register or Login]

gawa 20:29
29 Aking talastas na pagalis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo, na hindi mangagpapatawad sa kawan;

Mantakin mo naubos na pala yung kawan e, bakit pa ipinagtatagubilin sa Ama?
Na makakapagpatibay daw sa kawan.


[size=8]At ngayo'y ipinagtatagubilin ko kayo sa Dios,[/size] at sa salita ng kaniyang biyaya, na makapagpapatibay, at makapagbibigay sa inyo ng mana sa kasamahan ng lahat na mga pinapaging banal.
Acts 20:32

Isa pa sa mga batayan nila na natalikod daw Ang Iglesia ng una ay ang talatang ito.
Wala ka ring mababasa na may nasulat na natalikod na iglesia.


[You are not allowed to view links. Register or Login]
Mateo 24:11,9
“At magsisibangon ang maraming bulaang propeta, at kanilang ililigaw ang marami.

Ang malinaw na nasusulat lang ay "marami" at hindi sinabing lahat katunayan nga pagbinaba mo ang basa ito ang nasusulat.


At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pagibig ng marami ay lalamig.
Datapuwa't ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas.
(Matthew 24:12-13)

Pagsagana daw ng katampalasanan ang pagibig ng marami ay lalamig.
Hindi po sinabi na lahat ng pagibig ng marami ay lalamig kaya maling pagkaunawa na naman na sabihing dahil sa talata ito e, natalikod ang iglesia ng una.
Ang isa kasi kapansin-pansin e, kung inubos nga ang lahat ng kawan sa talatang iyan tulad ng pagbabalukto nila sa talata e, sino yung sinabihan na ang magtiis hanggang wakas ang syang maliligtas?
Ang mga patay ba makapagtitiis pa?Ipinipilit din nila ang sa 9.

[You are not allowed to view links. Register or Login]
kasi mangmang na ikot lng ang alam hindi mo binasa yung talatang 9
Mateo 24:9
“Kung magkagayo’y ibibigay kayo sa kapighatian, Quote:
at kayo’y papatayin:…”
[/size]

Basahinga po natin


Kung magkagayo'y ibibigay kayo sa kapighatian, at kayo'y papatayin: at kayo'y kapopootan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan.
(Matthew 24:9)

ibibigay daw sa kapighatian ang sabi. Ano ba yung kapighatian na iyon na tinutukoy?

:read:

At kayo'y kapopootan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan: datapuwa't ang magtitiis hanggang sa wakas, ay siyang maliligtas.
Nguni't pagkakita ninyo ng kasuklamsuklam na paninira, na nakatayo doon sa hindi dapat niyang kalagyan (unawain ng bumabasa), kung magkagayo'y magsitakas sa mga bundok ang nangasa Judea:
At ang nasa bubungan ay huwag bumaba, ni pumasok, upang maglabas ng anoman sa kaniyang bahay:
At ang nasa bukid ay huwag magbalik upang kumuha ng kaniyang balabal.
Datapuwa't sa aba ng nangagdadalangtao at ng nangagpapasuso sa mga araw na yaon!
At magsipanalangin kayo na ito'y huwag mangyari sa panahong taginaw.
Sapagka't ang mga araw na yaon ay magiging kapighatian, na ang gayo'y di pa nangyayari buhat sa pasimula ng paglalang na nilikha ng Dios hanggang ngayon, at ni hindi na mangyayari kailan man.
At malibang paikliin ng Panginoon ang mga araw, ay walang laman na makaliligtas; datapuwa't dahil sa mga hirang, na kaniyang hinirang, ay pinaikli niya ang mga araw.
(Mark 13:13-20)


Hindi kasi nila alam yung tinutukoy panghinaharap o tinutukoy pangkasalukuyan.

Basta may talata lang na masabi na pwede nilang gawing batayan kuno sa aral ni manalo na...

[You are not allowed to view links. Register or Login]
[size=8]ang unang Iglesia Ni Cristo ay natalikod [/size]


Kasi kung talagang natalikod ang iglesia ng una ba't walang nakasulat na specific na "Ang iglesia ay natalikod" kasi nga ang katotohanan e, hindi natalikod ang iglesia ng Panginoong Hesus.

Eto po ang mga talatang magpapatunay na nagpatuloy at magpapatuloy hanggang sa wakas wakas ang iglesia ng Panginoon.2 Pedro 3
9 Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba; kundi mapagpahinuhod sa inyo, na hindi niya ibig na sinoman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi.ISAIAS 51:8
8 Sapagka't sila'y lalamunin ng tanga na parang bihisan, at kakanin sila ng uod na parang bihisan na balahibo ng tupa; nguni't ang aking katuwiran ay magiging magpakailan man, at ang aking pagliligtas ay sa lahat ng sali't saling lahi.


From generation to generation ang pagliligtas ng Dios.

Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo: at narito, ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan.
Matthew 28:20

Napakalinaw ng sinabi ng Panginoon...
pagkatapos utusan ang mga alagad e, nagwikang ganito...


[size=8]Ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan.[/size]

Paanong nawala Ulan?
Sabi ko naman ibang cristo yung ipinakilala sa inyo e.

Ano raw, Ulan???


[size=8]Ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan.[/size]

[size=8]Alam mo ba yung salitang palagi?
Sa inglis "Always".
Nagsisinungaling ba si Cristo?
Hanggang kailan daw yung palagi?
Hanggang sa katapusan ng salibutan.[/size]


Tingnan nyo kung paano pati ang kanilang pahayag ay sila na din ang kumokontra.[You are not allowed to view links. Register or Login]
eh TAO pala siya ha cycle
at yan ang katotohanan walang kasinungalingan diyan ikot.. kung may sinungaling man eh yun nagturo sayo kamalasan mo lng basta ka naniwala nadamay ka tuloy tsk tsk
eh kanino naman narinig ni Cristo ang katotohanang siya ay Tao?

[You are not allowed to view links. Register or Login]
[size=8]may turo ba samin na tao lang si Cristo? wala kang alam ikot[/size][You are not allowed to view links. Register or Login]
Hindi mo matanggap na tao si Cristo kasi pagnagkaganon wala ka ng Diyos. 😂😂


[You are not allowed to view links. Register or Login]
[size=8]may turo ba samin na tao lang si Cristo? wala kang alam ikot[/size]


[You are not allowed to view links. Register or Login]
Talagang hindi 😂😂 kasi nasa sinapupunan pa lng ni maria si cristo

Basa cycle basa.

Mat.1:18

8 Ang pagkapanganak nga kay Jesucristo ay ganito: Nang si Maria na kaniyang ina ay magaasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungang siya'y  sa pamamagitan ng Espiritu Santo.

O nganga ka na naman

[size=8]Nasa tiyan pa lng ni Maria si cristo eh Tao na ikot TAO[/size]😂😂

Eto pa oh

roma 1:3-4 MB o magandang balita

Para sa kaalaman mo yang MB binuo yan ng katoliko at protestante at tiyak dyan ka kabilang.

Kaso mo hindi nyo nalikot ang mga talatang yan

Basa.

tungkol sa kanyang Anak, ang ating Panginoong Jesu-Cristo., siya'y ipinanganak mula sa lahi ni David. At tungkol naman sa Espiritu ng kabanalan, ipinahayag siya bilang sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay.

[You are not allowed to view links. Register or Login]
[size=8]may turo ba samin na tao lang si Cristo? wala kang alam ikot[/size]

[You are not allowed to view links. Register or Login]


hindi sinabing ANAK NA DIYOS


[You are not allowed to view links. Register or Login]
[size=8]may turo ba samin na tao lang si Cristo? wala kang alam ikot[/size]

Kung hindi tao lang si Cristo ano pa may kalagayan sya?
Yung kalagayang Dios ni Cristo alam nyo?

[You are not allowed to view links. Register or Login]
[size=8]alam kaya nga sinasamba namin si Cristo[/size]

Yung aral kasi ni manalo na tao lang si Cristo e, hindi nalalayo sa paniniwala ng ilang Judio.

"Sinagot siya ng mga Judio, Hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong; at sapagka't ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Dios".
(John 10:31)

Tama ba ang tinuran ng mga Judiong ito Ulan?

:read:

1 CORINTO 2:8
8Na hindi napagkilala ng sinomang pinuno sa sanglibutang ito: sapagka't kung nakilala sana nila, ay dising di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian:

Buti na lang naliwanagan si Tomas at nakilala nya ang Panginoon ng kaluwalhatian.

:read:

Sumagot si Tomas, at sa kaniya'y sinabi, Panginoon ko at Dios ko.
(John 20:28)

Tinutulan ba ng Panginoon ang Pahayag na iyo ni Tomas sa kanya?

:read:

Sinabi sa kaniya ni Jesus, Sapagka't ako'y nakita mo ay sumampalataya ka: mapapalad yaong hindi nangakakita, at gayon ma'y nagsisampalataya.
(John 20:29)


Eto isa sa mga pahayag nya ang sobrang nakakatawa. Aralin daw istilo ko at di daw sya mapapasunod. :chair: 

[You are not allowed to view links. Register or Login]
Aralin nyo post ni ikot

Papunta na sa topic kung sino ba si cristo 😂😂 

[size=8]Hindi mo ko mapapasunod sa istilo mong takbuhin [/size]😂😂


[size=8] HINDI DAW OH! :tawanan:  :rofl:  [/size]
09-30-18 04:56 PM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
Ulan, kung kilala mo talaga si Cristo bakit sya isinugo?

Bakit sya ipinaghanda ng Ama ng isang katawan?
Bakit nagkatawang-tao si Cristo?

Ano ang dahilan ng lahat ng iyan kung tunay na nakikilala nyo si Cristo?


Maliban sa pagtubos ng Panginoon sa kasalanan ng sanlibutan ano pa yung isang dahilan?

09-30-18 05:18 PM
rhaine_24
Full Member
 • Posts: 2696
 • Thanked: 5
 • Reputation: 0
Quote
Ang pagkakaalam ko sa kasaysayan e, ni rape ni felix manalo si Rosita.

alam ko rin namang yung paratang ni rosita ay  ipinaratang nyo rin kay ka felix :P  kaya itiniwalag yan si rosita eh :P

mantakin mong hindi man nila naipakulong man lang ang ka felix.. Ano Impluwensya? nagretrack pa nga yan si rosita sa sinumpaan niyang salaysay :P

tabla habol pa ikot

eh pero yung kasaysayan ukol sa naganap na pagpapapatay ng katoliko NGANGA ka di ba?

nakasulat oh

Kung magkagayo'y ibibigay kayo sa kapighatian ,at kayo'y papatayin:
 at kayo'y kapopootan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan."
(Mat. 24:9)

gawa 20:29
Aking talastas na pagalis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo, na hindi mangagpapatawad sa kawan;

kaya malinaw ayon sa pahayag ng mga apostol na yung mga nanindigan ay ipinapatay kaya ganap na hindi na kinagisna ang unang Iglesia Ni Cristo yung hindi naninidigan ay sumunod sa kahindik hindik na pagbabago

aral na ng Demonyo ang sinunod pero sabi ni ikot sa Diyos pa rin daw Hindi kaya balagbag ang utak nito?? :chair:


at kayoy papatayin/  "hindi mangagpapatawad sa KAWAN=IGLESIA NI CRISTO

  Sos!!! kasimple .. habol ka lng ng tabla..Quote
kulungan nya tupa na nya kasi nga aral ng Panginoon e,


ay naku salamat uli at naliwanag ka na brod ginagabayan ka ni Lord..

panong yung nasa labas eh tupa na pala bakit pinapapasok pa?

kasi yung nasa labas ikaw daw yun eh may hatol..

1 cor. 5:13

Datapuwa't sa nangasa labas ay Dios ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao.

aba ano hahatulan ka raw ikot oh :P

alam mo ba kung ano hatol sayo??

basa....

Apoc. 20:14

At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagatdagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatuwid ay ang dagatdagatang apoy. .

shoot ka raw sa impiyerno ikot oh.. :P

may naganap nga bang pagtalikod? basa ikot basa::


World’s Great Events, Vol II. Pp. 163-164,


“Noong una, ang kasaysayan ng Iglesia Romana ay katulad ng kasaysayan ng katotohanan ng Cristianismo.
Datapuwat nakalulungkot na dumating ang panahon nang magsimulang dumaloy ang mga batis ng lason mula doon sa nang una’y dalisay na bukal.”
(salin sa Pilipino)

Pinatutunayan kung gayon  ng kasaysayan ang pagdaloy sa Iglesia ng mga lasong aral na ikinamatay ng pananampalataya ng mga kaanib nito.

 Ang pangyayaring ito ay naganap alinsunod sa panahong ibinabala ng mga Apostol –
pagkamatay nila o pagkatapos ng panahon nila magaganap ang pagtalikod ng Iglesia.

Kung ang larawan ng Iglesiang ipinakikita ng mga tala ng kasaysayan pagkatapos ng panahon ng mga Apostol ay katulad din ng larawan nito sa kanilang kapanahunan, masasabi nating hindi natupad ang pagtalikod na kanilang ibinabala.

 Subalit ayon na rin sa patotoo ng kasaysayan,

ano kayang uring Iglesia ang masusumpungan pagkatapos ngmga Apostol?

basa pa ikot ng  kasaysayan 

Story of the Christian Church, p. 41:

“Sa loob ng limampung taon pagkamatay ni Apostol Pablo ay isang lambong ang nakatabing sa buong Iglesia, na sa loob nito ay sinisikap nating may kabiguan ang makaaninaw, at sa wakas pagkahawi ng tabing na ito, 120 A.D., sa pamamagitan ng sulat ng tinatawag na mga unang ‘Ama ng Iglesia’ ay matatagpuan natin ang isang Iglesia na sa lahat ng bahagi ay ibang iba na sa Iglesia sa kapanahunan nina Apostol Pedro at Pablo.” (salin sa Pilipino)


oh eh Hindi pa nalalaunan ang pagkawala ng mga Apostol, ang Iglesia ay wala na sa dati nitong uri.

 Pinatutunayan ng kasaysayan na may limampung taon pa lamang ang nakalipas pagkamatay ng mga Apostol, ay ibang iba na ang Iglesia sa lahat ng bahagi

mag aral ka din kasi ng kasaysayan mapatutunayan mo na nabulag ka nga ng Ama mong Diablo   


 
At para matupad ang utos na iyan e, kinasihan ng Dios na maisulat ang kasulatan.

Oh eh kaya nga naganap ang pagtalikod kasi nakasulat..


Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Dios ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran:
2 Timothy 3:16

Oh eh kaya nga nasasansala ang baluktot mong paniniwala di ba?

Quote
Pilit ka ng pilit na iglesia ka ni cristo e wala naman akong sinabing hindi
[/b][/size]

ha??? SALAMAT HA yan lng ang masasabi ko may gabay ka talaga ng Espiritu santo

welcome ka sa Iglesia Ni Cristo ikot ha..

"libu-libong angel sa langit ang sa tuwa'y umaawit ikot "

Quote
Pero walang natalikod na iglesia kasi nga simula sa pag-utos na gawing alagad ang lahat ng bansa ang sabi ni Cristo ay...

sabi mo lng wala pero meron meron batay sa paunang pahayag ng mga apostol at ng kasasayan..

Ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan.

sino sinabihan nito ? mga kaanib ba sa Iglesia Ni Cristo?

pilt mong pinagkokontra eh  talaga namang si Cristo eh kasama ng mga kaanib sa kaniyang iglesia na Kaniyang katawan at hindi ikaw yun assuming ka lang..

1 Tes. 4:16

 16Sapagka't ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Dios: at ang nangamatay kay Cristo ay unang mangabubuhay na maguli;

Kaya kung sinabi man ni Cristo.. Ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan

abay natural siya yung magliligtas don sa mga nanindigan na ipinapatay epero tandaan mo ikot ang nangamatay kay Cristo ay unang mangabubuhay na magul.

kaya kasama namin si Cristo eh :P

09-30-18 08:56 PM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
[You are not allowed to view links. Register or Login]
alam ko rin namang yung paratang ni rosita ay  ipinaratang nyo rin kay ka felix :P  kaya itiniwalag yan si rosita eh :P

mantakin mong hindi man nila naipakulong man lang ang ka felix.. Ano Impluwensya? nagretrack pa nga yan si rosita sa sinumpaan niyang salaysay :P

Di mo alam kung bakit di sya nakulong?
:read:

1 JUAN 5:19
19Nalalaman natin na tayo'y sa Dios at ang buong [size=8]sanglibutan ay nakahilig sa masama[/size].
Now you know!!!

[You are not allowed to view links. Register or Login]
tabla habol pa ikot
Still assuming ka pa rin.
Alam mo tawag sa ganyan?
Kapalmuks!!! :rofl:

[You are not allowed to view links. Register or Login]
eh pero yung kasaysayan ukol sa naganap na pagpapapatay ng katoliko NGANGA ka di ba?
Naman! Wala akong paki dya. Baka mamaya pati si Rizal ituro mo ako ang pumatay!
Tawag dyan KATANGAHAN!


[You are not allowed to view links. Register or Login]
nakasulat oh

Kung magkagayo'y ibibigay kayo sa kapighatian ,at kayo'y papatayin:
 at kayo'y kapopootan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan."
(Mat. 24:9)

gawa 20:29
Aking talastas na pagalis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo, na hindi mangagpapatawad sa kawan;

kaya malinaw ayon sa pahayag ng mga apostol na yung mga nanindigan ay ipinapatay kaya ganap na hindi na kinagisna ang unang Iglesia Ni Cristo yung hindi naninidigan ay sumunod sa kahindik hindik na pagbabago

Interpretasyon nyo lang yan walang sinabi o isinaad na lahat ay pinatay, lahat tumalikod at lalong wala kayo mababasang...

[You are not allowed to view links. Register or Login]
[size=8]ang unang Iglesia Ni Cristo ay natalikod [/size]

Alam nyo ba kung saan lang maririnig ang aral na yan?
Sabibig lang ni manalo at ng mga kampon nya. :chair:
[You are not allowed to view links. Register or Login]
aral na ng Demonyo ang sinunod pero sabi ni ikot sa Diyos pa rin daw Hindi kaya balagbag ang utak nito?? :chair:

Aral na ng demonyo ang sinunod saan sa mga talata ang aral ng demonyo? Ang malinaw na aral ng demonyo ay itong...
:read:
[You are not allowed to view links. Register or Login]
[size=8]ang unang Iglesia Ni Cristo ay natalikod [/size]

Kasi wala yan sa kasulatan kaya malinaw na aral yan ng demonyo.
Ang aral kasi ng Dios ay ito...

Code: [You are not allowed to view links. Register or Login]
[b]Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo: at narito, ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan.[/b]
(Matthew 28:20)

[b] Napakalinaw ng sinabi ng Panginoon...
pagkatapos utusan ang mga alagad e, nagwikang ganito...


[size=8]Ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan.[/size]

Paanong nawala Ulan?
Sabi ko naman ibang cristo yung ipinakilala sa inyo e.

Ano raw, Ulan???


[size=8]Ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan.[/size]

[size=8]Alam mo ba yung salitang palagi?
Sa inglis "Always".
Nagsisinungaling ba si Cristo?
Hanggang kailan daw yung palagi?
Hanggang sa katapusan ng salibutan.

Katapusan ng salibutan Ulan, end of the world.
[/size]

[You are not allowed to view links. Register or Login]
at kayoy papatayin/  "hindi mangagpapatawad sa KAWAN=IGLESIA NI CRISTO

  Sos!!! kasimple .. habol ka lng ng tabla..

At kayo'y papatayin.
Pareho bayan ng kahulugan ng...

Kayong lahat ay papatayin.
SOS! walang habol tabla, kapalmuks meron yung taong assuming. :tawanan:
Ang assuming person ay yung taong makapal ang mukha inshort kapalmukz. Yan yung mga taong mahilig magbuhat ng bangko. Ay! Sori! Napatamaan ba kita? :behave:
[You are not allowed to view links. Register or Login]
ay naku salamat uli at naliwanag ka na brod ginagabayan ka ni Lord..
Naku! Paano naman akong maliliwanagan e alam ko naman kung saan galing yang kaliwanagan nyo.
:read:

2 CORINTO 11:14
14At hindi katakataka: sapagka't si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan.
[You are not allowed to view links. Register or Login]
panong yung nasa labas eh tupa na pala bakit pinapapasok pa?
Katanga naman o!

:read:
JUAN 10
16Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y ipasok ko rin, at papakinggan nila ang aking tinig. Sa gayon, magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol.

Nakuha mo ba ulan?
Bakit pinapasok pa?

[size=8]Sa gayon, magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol[/size].

Ganya ba ang nagsasabing kilala si Cristo hindi alam yung plano. :tawanan:


[You are not allowed to view links. Register or Login]
kasi yung nasa labas ikaw daw yun eh may hatol..

1 cor. 5:13

Datapuwa't sa nangasa labas ay Dios ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao.


aba ano hahatulan ka raw ikot oh :P
Inaku po! Hindi tupa yung tinutukoy dyan! Kitang-kita kamang-mangan sa pag-unawa. :rofl:
Naka drugs ka ba , Ulan?

[You are not allowed to view links. Register or Login]

alam mo ba kung ano hatol sayo??

basa....

Apoc. 20:14

At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagatdagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatuwid ay ang dagatdagatang apoy. .
So, sa pagkaunawa mo mga tupa yung ilalagay dyan? Mali mga tiga iglesia ni manalo ilalagay dyan kasi buro pagbaluktot ang ginagawa sa salita ng Dios para lang maipag laban yung aral ni manalo na...

[You are not allowed to view links. Register or Login]
[size=8]ang unang Iglesia Ni Cristo ay natalikod [/size]

Upang itaas si manalo na naibalik muli ang iglesia ni Cristo.
Malinaw na bulaang aral yan at wala sa kasulatan.


[You are not allowed to view links. Register or Login]
shoot ka raw sa impiyerno ikot oh.. :P
:nono: nauna na si manalo magkakwentohan nga sila ni satanas kasi sabi ni manalo marami pa akong madadala dito kasi yung anak ko yung inihalili ko sa akin.

[You are not allowed to view links. Register or Login]
may naganap nga bang pagtalikod? basa ikot basa::


World’s Great Events, Vol II. Pp. 163-164,


“Noong una, ang kasaysayan ng Iglesia Romana ay katulad ng kasaysayan ng katotohanan ng Cristianismo.
Datapuwat nakalulungkot na dumating ang panahon nang magsimulang dumaloy ang mga batis ng lason mula doon sa nang una’y dalisay na bukal.”
(salin sa Pilipino)

Pinatutunayan kung gayon  ng kasaysayan ang pagdaloy sa Iglesia ng mga lasong aral na ikinamatay ng pananampalataya ng mga kaanib nito.

 Ang pangyayaring ito ay naganap alinsunod sa panahong ibinabala ng mga Apostol –
pagkamatay nila o pagkatapos ng panahon nila magaganap ang pagtalikod ng Iglesia.

Kung ang larawan ng Iglesiang ipinakikita ng mga tala ng kasaysayan pagkatapos ng panahon ng mga Apostol ay katulad din ng larawan nito sa kanilang kapanahunan, masasabi nating hindi natupad ang pagtalikod na kanilang ibinabala.

 Subalit ayon na rin sa patotoo ng kasaysayan,

ano kayang uring Iglesia ang masusumpungan pagkatapos ngmga Apostol?

basa pa ikot ng  kasaysayan 

Story of the Christian Church, p. 41:

“Sa loob ng limampung taon pagkamatay ni Apostol Pablo ay isang lambong ang nakatabing sa buong Iglesia, na sa loob nito ay sinisikap nating may kabiguan ang makaaninaw, at sa wakas pagkahawi ng tabing na ito, 120 A.D., sa pamamagitan ng sulat ng tinatawag na mga unang ‘Ama ng Iglesia’ ay matatagpuan natin ang isang Iglesia na sa lahat ng bahagi ay ibang iba na sa Iglesia sa kapanahunan nina Apostol Pedro at Pablo.” (salin sa Pilipino)


oh eh Hindi pa nalalaunan ang pagkawala ng mga Apostol, ang Iglesia ay wala na sa dati nitong uri.

 Pinatutunayan ng kasaysayan na may limampung taon pa lamang ang nakalipas pagkamatay ng mga Apostol, ay ibang iba na ang Iglesia sa lahat ng bahagi

mag aral ka din kasi ng kasaysayan mapatutunayan mo na nabulag ka nga ng Ama mong Diablo   

Mangmang kung maniniwala ka sa mga pahayag nila dapat naniniwala ka rin sa ipinakikilala nilang dios.
Ganun ka kamang-mang sa lohika.

Eto ang sabi ng kasulatan...

16Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon, at inyong basahin: kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, walang mangangailangan ng kaniyang kasama; sapagka't iniutos ng aking bibig, at pinisan sila ng kaniyang Espiritu.


Naniniwala ka ba sa kasulatan. sapat na raw ang aklat ito.


 
[You are not allowed to view links. Register or Login]
At para matupad ang utos na iyan e, kinasihan ng Dios na maisulat ang kasulatan.

Oh eh kaya nga naganap ang pagtalikod kasi nakasulat..

Dios na mahabagin! Saan makikita yang pahayag mo?
Kaya kinasihan ng Dios na maisulat ang kasulatan kasi para matupad ito.

:read:

Dahil dito magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo:
Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo: at narito, ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan.
(Matthew 28:19-20)

At ang malaking katibayan nyan e, lahat ng kristianong samahan sa kasulatan (biblia) kumukuha ng iaaral ewan ko lang sa samahan nyo.

 Kasi puna ko wala sa kasulatan mga aral nyo.


[You are not allowed to view links. Register or Login]
Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Dios ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran:
2 Timothy 3:16

Oh eh kaya nga nasasansala ang baluktot mong paniniwala di ba?ha??? SALAMAT HA yan lng ang masasabi ko may gabay ka talaga ng Espiritu santo

welcome ka sa Iglesia Ni Cristo ikot ha..

"libu-libong angel sa langit ang sa tuwa'y umaawit ikot "

sabi mo lng wala pero meron meron batay sa paunang pahayag ng mga apostol at ng kasasayan..

Ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan.

sino sinabihan nito ? mga kaanib ba sa Iglesia Ni Cristo?

pilt mong pinagkokontra eh  talaga namang si Cristo eh kasama ng mga kaanib sa kaniyang iglesia na Kaniyang katawan at hindi ikaw yun assuming ka lang..

1 Tes. 4:16

 16Sapagka't ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Dios: at ang nangamatay kay Cristo ay unang mangabubuhay na maguli;

Kaya kung sinabi man ni Cristo.. Ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan

abay natural siya yung magliligtas don sa mga nanindigan na ipinapatay epero tandaan mo ikot ang nangamatay kay Cristo ay unang mangabubuhay na magul.

kaya kasama namin si Cristo eh :P
Ang naunawaan ko lang at napuna...

Isa kang assuming Ulan.

Baka gusto mong sagutin yung tanong ko o baka hindi mo alam ang sagot.
« Last Edit: 09-30-18 09:22 PM by cycle19 »

10-01-18 11:16 PM
rhaine_24
Full Member
 • Posts: 2696
 • Thanked: 5
 • Reputation: 0
Quote
19Nalalaman natin na tayo'y sa Dios at ang buong sanglibutan ay nakahilig sa masama
eh kami to ah ikaw ang taga sanlibutan ayaw mo sa Iglesia Ni Cristo Eh :P

Quote
Naman! Wala akong paki dya. Baka mamaya pati si Rizal ituro mo ako ang pumatay!
Tawag dyan KATANGAHAN!

akma sayo yan sabi mo KATANGAHAN MO sa kasaysayan.. :P natalikod na unang Iglesia Ni Cristo wala ka pa ring alam kasi KATANGAHAN mo sabi mo :P

Quote
Interpretasyon nyo lang yan walang sinabi o isinaad na lahat ay pinatay, lahat tumalikod at lalong wala kayo mababasang...

mero kaya sabi mo lang wala :P

eto oh Kung magkagayo'y ibibigay kayo sa kapighatian ,at kayo'y papatayin:
 at kayo'y kapopootan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan."
(Mat. 24:9)

Quote
gawa 20:29
Aking talastas na pagalis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo, na hindi mangagpapatawad sa kawan;

kawan= Iglesia Ni Cristo at hindi mo kayang kontrahin para sabihin mong yang yung Iglseia sa Bulacan :chair:


kaya malinaw ayon sa pahayag ng mga apostol na yung mga nanindigan ay ipinapatay kaya ganap na hindi na kinagisnan ang unang Iglesia Ni Cristo yung hindi naninidigan ay sumunod sa kahindik hindik na pagbabago
 
sadyang akma to sayo KATANGAHAN MO sabi mo yan pati asal ni idol mong elyang na paltungayaw pinulot mo pa? :P

Quote
Alam nyo ba kung saan lang maririnig ang aral na yan?
Sabibig lang ni manalo at ng mga kampon nya.

alin yung IGLESIA SA BULACAN?? Ahh :tawanan:

alin yung sabi mo na KAYA AKO PO EH ANG DIYOS KO EH TATLO :tawanan:

ang unang Iglesia Ni Cristo ay natalikod

Quote
Kasi wala yan sa kasulatan kaya malinaw na aral yan ng demonyo.
Ang aral kasi ng Dios ay ito.

sabi mo lng wala pero meron :P

 Kung magkagayo'y ibibigay kayo sa kapighatian ,at kayo'y papatayin:
 at kayo'y kapopootan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan."
(Mat. 24:9)

Quote
gawa 20:29
Aking talastas na pagalis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo, na hindi mangagpapatawad sa kawan;

kawan= Iglesia Ni Cristo at hindi mo kayang kontrahin para sabihin mong yang yung Iglseia sa Bulacan :chair:
  sos tapos sasabihin mo KATANGAHAN MO??  di ba sabi mo yan??

Quote
Aral na ng demonyo ang sinunod saan sa mga talata ang aral ng demonyo? Ang malinaw na aral ng demonyo ay itong...

1 tim. 4:1-3

Nguni't hayag na sinasabi ng Espiritu, na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya, at mangakikinig sa mga espiritung mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonio,

2 Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan, na hinerohan ang kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga;

3 Na ipinagbabawal ang pagaasawa, at ipinaguutos na lumayo sa mga lamangkati, na nilalang ng Dios upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan.

:chair: :tawanan: nakakatol ka na naman ikot :tawanan:

Quote
at kayo'y papatayin.
Pareho bayan ng kahulugan ng...

Kayong lahat ay papatayin.

SOS! walang habol tabla, kapalmuks meron yung taong assuming.
Ang assuming person ay yung taong makapal ang mukha inshort kapalmukz. Yan yung mga taong mahilig magbuhat ng bangko. Ay! Sori! Napatamaan ba kita?

sos ang hinulaang papatayin yung nasa kawan eh Iglesia Ni Cristo yun :chair:  you talking to your self :P

Quote
2 CORINTO 11:14
14At hindi katakataka: sapagka't si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan.

eh ikaw yan eh AMA mo nga yan eh :P

Quote
Katanga naman o!


JUAN 10
16Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y ipasok ko rin, at papakinggan nila ang aking tinig. Sa gayon, magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol.

Nakuha mo ba ulan?
Bakit pinapasok pa?

Sa gayon, magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol.

Ganya ba ang nagsasabing kilala si Cristo hindi alam yung plano.

eh ikaw yan eh tanga ka sabi mo diba..  sa iglesia Ni Cristo yan tumutukoy hindi sayo hoy T.... :P

sabi mo Myembro ka don sa Iglesia sa Bulacan

eh hindi namanyan tumutukoy sa Iglesia sa Bulacan ay T.... :tawanan:

Quote
Inaku po! Hindi tupa yung tinutukoy dyan! Kitang-kita kamang-mangan sa pag-unawa.
Naka drugs ka ba , Ulan?

alam ko kaya ang tinutukoy dyan ay ikaw kasi hindi ka naman tupa ni Cristo

yung tupa ni Cristo tinatawag sa kaniyang Pangalan eh ikaw di ba Iglesia ka sa Bulacan?? :P

Quote
So, sa pagkaunawa mo mga tupa yung ilalagay dyan? Mali mga tiga iglesia ni manalo ilalagay dyan kasi buro pagbaluktot ang ginagawa sa salita ng Dios para lang maipag laban yung aral ni manalo na...

sabi mo lng baluktot sabi naman ng mga talata at ng kasaysayan natalikod ang unang kawan oh IGlesia Ni Cristo :P

Quote
Ang naunawaan ko lang at napuna...

Isa kang assuming Ulan.

Baka gusto mong sagutin yung tanong ko o baka hindi mo alam ang sagot.

ang alam kong assuming eh hindi naman Iglesia NI Cristo  pero Ligtas din daw sya :P

mat.7:21-23

21 Hindi ang bawa't nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit; kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit.

22 Marami ang mangagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonio, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan?

23 At kung magkagayo'y ipahahayag ko sa kanila, Kailan ma'y hindi ko kayo nangakilala: magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan.

sabi ni cristo hindi ka raw niya kilala tampalasan  ka pa nga daw eh oh :P  bakit? kasi hindi mo raw ginagawa ang kalooban ng Ama. kaya tampalasan ka daw :p
« Last Edit: 10-01-18 11:18 PM by rhaine_24 »

10-01-18 11:44 PM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
[You are not allowed to view links. Register or Login]
alam ko rin namang yung paratang ni rosita ay  ipinaratang nyo rin kay ka felix :P  kaya itiniwalag yan si rosita eh :P

mantakin mong hindi man nila naipakulong man lang ang ka felix.. Ano Impluwensya? nagretrack pa nga yan si rosita sa sinumpaan niyang salaysay :P

Di mo alam kung bakit di sya nakulong?
:read:

1 JUAN 5:19
19Nalalaman natin na tayo'y sa Dios at ang buong [size=8]sanglibutan ay nakahilig sa masama[/size].
Now you know!!

[size=8]Nakahilig daw kasi sa masama ang sanlibutan kaya kinatigan si manalo sa pangre-rape sa mga babae.[/size][You are not allowed to view links. Register or Login]
tabla habol pa ikot

Still assuming ka pa rin.
Alam mo tawag sa ganyan?
Kapalmuks!!! :rofl:

[You are not allowed to view links. Register or Login]
eh pero yung kasaysayan ukol sa naganap na pagpapapatay ng katoliko NGANGA ka di ba?
Naman! Wala akong paki dya. Baka mamaya pati si Rizal ituro mo ako ang pumatay!
Tawag dyan KATANGAHAN!


[You are not allowed to view links. Register or Login]
nakasulat oh

Kung magkagayo'y ibibigay kayo sa kapighatian ,at kayo'y papatayin:
 at kayo'y kapopootan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan."
(Mat. 24:9)

gawa 20:29
Aking talastas na pagalis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo, na hindi mangagpapatawad sa kawan;

kaya malinaw ayon sa pahayag ng mga apostol na yung mga nanindigan ay ipinapatay kaya ganap na hindi na kinagisna ang unang Iglesia Ni Cristo yung hindi naninidigan ay sumunod sa kahindik hindik na pagbabago

Interpretasyon nyo lang yan walang sinabi o isinaad na lahat ay pinatay, lahat tumalikod at lalong wala kayo mababasang...

[You are not allowed to view links. Register or Login]
[size=8]ang unang Iglesia Ni Cristo ay natalikod [/size]

Alam nyo ba kung saan lang maririnig ang aral na yan?
Sabibig lang ni manalo at ng mga kampon nya. :chair:
[You are not allowed to view links. Register or Login]
aral na ng Demonyo ang sinunod pero sabi ni ikot sa Diyos pa rin daw Hindi kaya balagbag ang utak nito?? :chair:

Aral na ng demonyo ang sinunod saan sa mga talata ang aral ng demonyo? Ang malinaw na aral ng demonyo ay itong...
:read:
[You are not allowed to view links. Register or Login]
[size=8]ang unang Iglesia Ni Cristo ay natalikod [/size]

Kasi wala yan sa kasulatan kaya malinaw na aral yan ng demonyo.
Ang aral kasi ng Dios ay ito...

Code: [You are not allowed to view links. Register or Login]
[b]Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo: at narito, ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan.[/b]
(Matthew 28:20)

[b] Napakalinaw ng sinabi ng Panginoon...
pagkatapos utusan ang mga alagad e, nagwikang ganito...


[size=8]Ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan.[/size]

Paanong nawala Ulan?
Sabi ko naman ibang cristo yung ipinakilala sa inyo e.

Ano raw, Ulan???


[size=8]Ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan.[/size]

[size=8]Alam mo ba yung salitang palagi?
Sa inglis "Always".
Nagsisinungaling ba si Cristo?
Hanggang kailan daw yung palagi?
Hanggang sa katapusan ng salibutan.

Katapusan ng salibutan Ulan, end of the world.
[/size]

[You are not allowed to view links. Register or Login]
at kayoy papatayin/  "hindi mangagpapatawad sa KAWAN=IGLESIA NI CRISTO

  Sos!!! kasimple .. habol ka lng ng tabla..

At kayo'y papatayin.
Pareho bayan ng kahulugan ng...

Kayong lahat ay papatayin.
SOS! walang habol tabla, kapalmuks meron yung taong assuming. :tawanan:
Ang assuming person ay yung taong makapal ang mukha inshort kapalmukz. Yan yung mga taong mahilig magbuhat ng bangko. Ay! Sori! Napatamaan ba kita? :behave:
[You are not allowed to view links. Register or Login]
ay naku salamat uli at naliwanag ka na brod ginagabayan ka ni Lord..
Naku! Paano naman akong maliliwanagan e alam ko naman kung saan galing yang kaliwanagan nyo.
:read:

2 CORINTO 11:14
14At hindi katakataka: sapagka't si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan.
[You are not allowed to view links. Register or Login]
panong yung nasa labas eh tupa na pala bakit pinapapasok pa?
Katanga naman o!

:read:
JUAN 10
16Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y ipasok ko rin, at papakinggan nila ang aking tinig. Sa gayon, magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol.

Nakuha mo ba ulan?
Bakit pinapasok pa?

[size=8]Sa gayon, magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol[/size].

Ganya ba ang nagsasabing kilala si Cristo hindi alam yung plano. :tawanan:


[You are not allowed to view links. Register or Login]
kasi yung nasa labas ikaw daw yun eh may hatol..

1 cor. 5:13

Datapuwa't sa nangasa labas ay Dios ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao.


aba ano hahatulan ka raw ikot oh :P
Inaku po! Hindi tupa yung tinutukoy dyan! Kitang-kita kamang-mangan sa pag-unawa. :rofl:
Naka drugs ka ba , Ulan?

[You are not allowed to view links. Register or Login]

alam mo ba kung ano hatol sayo??

basa....

Apoc. 20:14

At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagatdagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatuwid ay ang dagatdagatang apoy. .
So, sa pagkaunawa mo mga tupa yung ilalagay dyan? Mali mga tiga iglesia ni manalo ilalagay dyan kasi buro pagbaluktot ang ginagawa sa salita ng Dios para lang maipag laban yung aral ni manalo na...

[You are not allowed to view links. Register or Login]
[size=8]ang unang Iglesia Ni Cristo ay natalikod [/size]

Upang itaas si manalo na naibalik muli ang iglesia ni Cristo.
Malinaw na bulaang aral yan at wala sa kasulatan.


[You are not allowed to view links. Register or Login]
shoot ka raw sa impiyerno ikot oh.. :P
:nono: nauna na si manalo magkakwentohan nga sila ni satanas kasi sabi ni manalo marami pa akong madadala dito kasi yung anak ko yung inihalili ko sa akin.

[You are not allowed to view links. Register or Login]
may naganap nga bang pagtalikod? basa ikot basa::


World’s Great Events, Vol II. Pp. 163-164,


“Noong una, ang kasaysayan ng Iglesia Romana ay katulad ng kasaysayan ng katotohanan ng Cristianismo.
Datapuwat nakalulungkot na dumating ang panahon nang magsimulang dumaloy ang mga batis ng lason mula doon sa nang una’y dalisay na bukal.”
(salin sa Pilipino)

Pinatutunayan kung gayon  ng kasaysayan ang pagdaloy sa Iglesia ng mga lasong aral na ikinamatay ng pananampalataya ng mga kaanib nito.

 Ang pangyayaring ito ay naganap alinsunod sa panahong ibinabala ng mga Apostol –
pagkamatay nila o pagkatapos ng panahon nila magaganap ang pagtalikod ng Iglesia.

Kung ang larawan ng Iglesiang ipinakikita ng mga tala ng kasaysayan pagkatapos ng panahon ng mga Apostol ay katulad din ng larawan nito sa kanilang kapanahunan, masasabi nating hindi natupad ang pagtalikod na kanilang ibinabala.

 Subalit ayon na rin sa patotoo ng kasaysayan,

ano kayang uring Iglesia ang masusumpungan pagkatapos ngmga Apostol?

basa pa ikot ng  kasaysayan 

Story of the Christian Church, p. 41:

“Sa loob ng limampung taon pagkamatay ni Apostol Pablo ay isang lambong ang nakatabing sa buong Iglesia, na sa loob nito ay sinisikap nating may kabiguan ang makaaninaw, at sa wakas pagkahawi ng tabing na ito, 120 A.D., sa pamamagitan ng sulat ng tinatawag na mga unang ‘Ama ng Iglesia’ ay matatagpuan natin ang isang Iglesia na sa lahat ng bahagi ay ibang iba na sa Iglesia sa kapanahunan nina Apostol Pedro at Pablo.” (salin sa Pilipino)


oh eh Hindi pa nalalaunan ang pagkawala ng mga Apostol, ang Iglesia ay wala na sa dati nitong uri.

 Pinatutunayan ng kasaysayan na may limampung taon pa lamang ang nakalipas pagkamatay ng mga Apostol, ay ibang iba na ang Iglesia sa lahat ng bahagi

mag aral ka din kasi ng kasaysayan mapatutunayan mo na nabulag ka nga ng Ama mong Diablo   

Mangmang kung maniniwala ka sa mga pahayag nila dapat naniniwala ka rin sa ipinakikilala nilang dios.
Ganun ka kamang-mang sa lohika.


 
[You are not allowed to view links. Register or Login]
At para matupad ang utos na iyan e, kinasihan ng Dios na maisulat ang kasulatan.

Oh eh kaya nga naganap ang pagtalikod kasi nakasulat..

Dios na mahabagin! Saan makikita yang pahayag mo?
Kaya kinasihan ng Dios na maisulat ang kasulatan kasi para matupad ito.

:read:

Dahil dito magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo:
Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo: at narito, ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan.
(Matthew 28:19-20)

At ang malaking katibayan nyan e, lahat ng kristianong samahan sa kasulatan (biblia) kumukuha ng iaaral ewan ko lang sa samahan nyo.

 Kasi puna ko wala sa kasulatan mga aral nyo.


[You are not allowed to view links. Register or Login]
Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Dios ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran:
2 Timothy 3:16

Oh eh kaya nga nasasansala ang baluktot mong paniniwala di ba?ha??? SALAMAT HA yan lng ang masasabi ko may gabay ka talaga ng Espiritu santo

welcome ka sa Iglesia Ni Cristo ikot ha..

"libu-libong angel sa langit ang sa tuwa'y umaawit ikot "

sabi mo lng wala pero meron meron batay sa paunang pahayag ng mga apostol at ng kasasayan..

Ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan.

sino sinabihan nito ? mga kaanib ba sa Iglesia Ni Cristo?

pilt mong pinagkokontra eh  talaga namang si Cristo eh kasama ng mga kaanib sa kaniyang iglesia na Kaniyang katawan at hindi ikaw yun assuming ka lang..

1 Tes. 4:16

 16Sapagka't ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Dios: at ang nangamatay kay Cristo ay unang mangabubuhay na maguli;

Kaya kung sinabi man ni Cristo.. Ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan

abay natural siya yung magliligtas don sa mga nanindigan na ipinapatay epero tandaan mo ikot ang nangamatay kay Cristo ay unang mangabubuhay na magul.

kaya kasama namin si Cristo eh :P
Ang naunawaan ko lang at napuna...

Isa kang assuming Ulan.Sabi ng iglesia ni manalo ang Iglesia raw na itinatag ng Panginoon ng isugo sya sa lupa ay nataliko.

[You are not allowed to view links. Register or Login]
[size=8]ang unang Iglesia Ni Cristo ay natalikod [/size]


At ilan sa mga talatang ito ang kanilang daw batayan na nagsasabing natalikod ang Iglesia ng una.
Ni hindi mo mababasa na may natalikod na iglesia sa mga talata bagkus ang ilan sa pinagbatayan nila e, yung salitang "magsisipasok ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan" kaya naubos lahat ang kawan.
   :o

[You are not allowed to view links. Register or Login]

gawa 20:29
29 Aking talastas na pagalis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo, na hindi mangagpapatawad sa kawan;

Mantakin mo naubos na pala yung kawan e, bakit pa ipinagtatagubilin sa Ama?
Na makakapagpatibay daw sa kawan.


[size=8]At ngayo'y ipinagtatagubilin ko kayo sa Dios,[/size] at sa salita ng kaniyang biyaya, na makapagpapatibay, at makapagbibigay sa inyo ng mana sa kasamahan ng lahat na mga pinapaging banal.
Acts 20:32

Isa pa sa mga batayan nila na natalikod daw Ang Iglesia ng una ay ang talatang ito.
Wala ka ring mababasa na may nasulat na natalikod na iglesia.


[You are not allowed to view links. Register or Login]
Mateo 24:11,9
“At magsisibangon ang maraming bulaang propeta, at kanilang ililigaw ang marami.

Ang malinaw na nasusulat lang ay "marami" at hindi sinabing lahat katunayan nga pagbinaba mo ang basa ito ang nasusulat.


At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pagibig ng marami ay lalamig.
Datapuwa't ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas.
(Matthew 24:12-13)

Pagsagana daw ng katampalasanan ang pagibig ng marami ay lalamig.
Hindi po sinabi na lahat ng pagibig ng marami ay lalamig kaya maling pagkaunawa na naman na sabihing dahil sa talata ito e, natalikod ang iglesia ng una.
Ang isa kasi kapansin-pansin e, kung inubos nga ang lahat ng kawan sa talatang iyan tulad ng pagbabalukto nila sa talata e, sino yung sinabihan na ang magtiis hanggang wakas ang syang maliligtas?
Ang mga patay ba makapagtitiis pa?Ipinipilit din nila ang sa 9.

[You are not allowed to view links. Register or Login]
kasi mangmang na ikot lng ang alam hindi mo binasa yung talatang 9
Mateo 24:9
“Kung magkagayo’y ibibigay kayo sa kapighatian, Quote:
at kayo’y papatayin:…”
[/size]

Basahinga po natin


Kung magkagayo'y ibibigay kayo sa kapighatian, at kayo'y papatayin: at kayo'y kapopootan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan.
(Matthew 24:9)

ibibigay daw sa kapighatian ang sabi. Ano ba yung kapighatian na iyon na tinutukoy?

:read:

At kayo'y kapopootan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan: datapuwa't ang magtitiis hanggang sa wakas, ay siyang maliligtas.
Nguni't pagkakita ninyo ng kasuklamsuklam na paninira, na nakatayo doon sa hindi dapat niyang kalagyan (unawain ng bumabasa), kung magkagayo'y magsitakas sa mga bundok ang nangasa Judea:
At ang nasa bubungan ay huwag bumaba, ni pumasok, upang maglabas ng anoman sa kaniyang bahay:
At ang nasa bukid ay huwag magbalik upang kumuha ng kaniyang balabal.
Datapuwa't sa aba ng nangagdadalangtao at ng nangagpapasuso sa mga araw na yaon!
At magsipanalangin kayo na ito'y huwag mangyari sa panahong taginaw.
Sapagka't ang mga araw na yaon ay magiging kapighatian, na ang gayo'y di pa nangyayari buhat sa pasimula ng paglalang na nilikha ng Dios hanggang ngayon, at ni hindi na mangyayari kailan man.
At malibang paikliin ng Panginoon ang mga araw, ay walang laman na makaliligtas; datapuwa't dahil sa mga hirang, na kaniyang hinirang, ay pinaikli niya ang mga araw.
(Mark 13:13-20)


Hindi kasi nila alam yung tinutukoy panghinaharap o tinutukoy pangkasalukuyan.

Basta may talata lang na masabi na pwede nilang gawing batayan kuno sa aral ni manalo na...

[You are not allowed to view links. Register or Login]
[size=8]ang unang Iglesia Ni Cristo ay natalikod [/size]


Kasi kung talagang natalikod ang iglesia ng una ba't walang nakasulat na specific na "Ang iglesia ay natalikod" kasi nga ang katotohanan e, hindi natalikod ang iglesia ng Panginoong Hesus.

Eto po ang mga talatang magpapatunay na nagpatuloy at magpapatuloy hanggang sa wakas wakas ang iglesia ng Panginoon.2 Pedro 3
9 Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba; kundi mapagpahinuhod sa inyo, na hindi niya ibig na sinoman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi.ISAIAS 51:8
8 Sapagka't sila'y lalamunin ng tanga na parang bihisan, at kakanin sila ng uod na parang bihisan na balahibo ng tupa; nguni't ang aking katuwiran ay magiging magpakailan man, at ang aking pagliligtas ay sa lahat ng sali't saling lahi.


From generation to generation ang pagliligtas ng Dios.

Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo: at narito, ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan.
Matthew 28:20

Napakalinaw ng sinabi ng Panginoon...
pagkatapos utusan ang mga alagad e, nagwikang ganito...


[size=8]Ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan.[/size]

Paanong nawala Ulan?
Sabi ko naman ibang cristo yung ipinakilala sa inyo e.

Ano raw, Ulan???


[size=8]Ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan.[/size]

[size=8]Alam mo ba yung salitang palagi?
Sa inglis "Always".
Nagsisinungaling ba si Cristo?
Hanggang kailan daw yung palagi?
Hanggang sa katapusan ng salibutan.[/size]


Tingnan nyo kung paano pati ang kanilang pahayag ay sila na din ang kumokontra.[You are not allowed to view links. Register or Login]
eh TAO pala siya ha cycle
at yan ang katotohanan walang kasinungalingan diyan ikot.. kung may sinungaling man eh yun nagturo sayo kamalasan mo lng basta ka naniwala nadamay ka tuloy tsk tsk
eh kanino naman narinig ni Cristo ang katotohanang siya ay Tao?

[You are not allowed to view links. Register or Login]
[size=8]may turo ba samin na tao lang si Cristo? wala kang alam ikot[/size][You are not allowed to view links. Register or Login]
Hindi mo matanggap na tao si Cristo kasi pagnagkaganon wala ka ng Diyos. 😂😂


[You are not allowed to view links. Register or Login]
[size=8]may turo ba samin na tao lang si Cristo? wala kang alam ikot[/size]


[You are not allowed to view links. Register or Login]
Talagang hindi 😂😂 kasi nasa sinapupunan pa lng ni maria si cristo

Basa cycle basa.

Mat.1:18

8 Ang pagkapanganak nga kay Jesucristo ay ganito: Nang si Maria na kaniyang ina ay magaasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungang siya'y  sa pamamagitan ng Espiritu Santo.

O nganga ka na naman

[size=8]Nasa tiyan pa lng ni Maria si cristo eh Tao na ikot TAO[/size]😂😂

Eto pa oh

roma 1:3-4 MB o magandang balita

Para sa kaalaman mo yang MB binuo yan ng katoliko at protestante at tiyak dyan ka kabilang.

Kaso mo hindi nyo nalikot ang mga talatang yan

Basa.

tungkol sa kanyang Anak, ang ating Panginoong Jesu-Cristo., siya'y ipinanganak mula sa lahi ni David. At tungkol naman sa Espiritu ng kabanalan, ipinahayag siya bilang sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay.

[You are not allowed to view links. Register or Login]
[size=8]may turo ba samin na tao lang si Cristo? wala kang alam ikot[/size]

[You are not allowed to view links. Register or Login]


hindi sinabing ANAK NA DIYOS


[You are not allowed to view links. Register or Login]
[size=8]may turo ba samin na tao lang si Cristo? wala kang alam ikot[/size]

Kung hindi tao lang si Cristo ano pa may kalagayan sya?
Yung kalagayang Dios ni Cristo alam nyo?

[You are not allowed to view links. Register or Login]
[size=8]alam kaya nga sinasamba namin si Cristo[/size]

Yung aral kasi ni manalo na tao lang si Cristo e, hindi nalalayo sa paniniwala ng ilang Judio.

"Sinagot siya ng mga Judio, Hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong; at sapagka't ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Dios".
(Joht pagkakita ninyo ng kasuklamsuklam na paninira, na nakatayo doon sa hindi dapat niyang kalagyan (unawain ng bumabasa), kung magkagayoUlan, hindi mo alam ang sagot ano kaya puro iwas na lang ginagawa mo sa tanong ko. :tawanan:

[You are not allowed to view links. Register or Login]
[size=8]Ulan, kung kilala mo talaga si Cristo bakit sya isinugo?

Bakit sya ipinaghanda ng Ama ng isang katawan?

Bakit nagkatawang-tao si Cristo?

Ano ang dahilan ng lahat ng iyan kung tunay na nakikilala nyo si Cristo?[/size]

Maliban sa pagtubos ng Panginoon sa kasalanan ng sanlibutan ano pa yung isang dahilan?
« Last Edit: 10-02-18 02:33 PM by cycle19 »