Topic: pagbubunyag ng maling aral ng inc (Read 3472 times)

11-16-18 05:26 PM
rhaine_24
Full Member
 • Posts: 2696
 • Thanked: 5
 • Reputation: 0
[You are not allowed to view links. Register or Login]
Yang sinasabi mo e sa tunay na samahan. ngayon pag-usapan naman natin yung samahan nyo na may bulaang sugong anghel at bulaan cristo yung may aral na nawala daw yung itinatag na samahan ng tunay na Cristo na inihabilin pa sa Ama na pinalalabas nyong pinabayaan ng Ama kasi itinagubi sa kanya pero nawala pa rin yung samahan at itinatag muli ni manalo. tapos kwento nyo sa pagong di ba malinaw na bulaang aral yan ng mga bulaang ministo na may bulaang cristo ng samahang inc. :tawanan:

Salamat naman at tanggap mo na ang tunay na samahan ay ang IGLESIA NI CRISTO

At hindi Iglesia sa bulacan na sinasabi mo..

Now kung sinabi mo hindi kami ang totoo

Eh di lalong hindi yang samahan mo kasi Iglesia ka sa bulacan sabi mo.


Kung ang paguusapan naman eh malapit na samahan eh di kami yun kasi Iglesia ni Cristo kami samantalang ikaw eh iglesia ka sa bulacan sabi mo
« Last Edit: 11-16-18 05:28 PM by rhaine_24 »

11-18-18 10:19 AM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
ito yung mga iglesia nasusulat sa na naitatag noong una.

2 CORINTO 1:1
1Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya.
1 CORINTO 1:2
2Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating Panginoon:

1 Tesalonica 2
14 Sapagka't kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Dios na nasa Judea kay Cristo Jesus: sapagka't nagsipagbata naman kayo sa inyong sariling mga kababayan, gaya naman nila sa mga Judio;

1 TIMOTEO 3:15
15Nguni't kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Dios, na siyang iglesia ng Dios na buhay, at haligi at suhay ng katotohanan.

1 TESALONICA 2:14
14Sapagka't kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Dios na nasa Judea kay Cristo Jesus: sapagka't nagsipagbata naman kayo sa inyong sariling mga kababayan, gaya naman nila sa mga Judio;

Kaya mas tama na ang tawag sa iglesia ay...

[size=8]Iglesia ng Dios kay CristoHesus sa.[/size]

At kung bakit naman nagpapatuloy na nagkakaroon ng Iglesia ng Dios kay CristoHesus hanggang sa ating panahon at sa mga susunod na panahon ay dahil inutos ito sa mga naunang mga alagad ni Cristo.

:read:

"Dahil dito magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo:"
(Matthew 28:19)

Kaya para matupad ang utos na itong ng Panginoon e...

:read:


2 Timoteo 3
16 Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Dios ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran:
17 Upang ang tao ng Dios ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti.


Kinasihan ng Dios ang kasulatan upang magpatuloy ang pangangaral.
Kaya paanong nawala ang iglesia ng una?

Kaya nga may utos na ganito.

Isaiah 34
16 Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon, at inyong basahin: kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, walang mangangailangan ng kaniyang kasama; sapagka't iniutos ng aking bibig, at pinisan sila ng kaniyang Espiritu.

Ipinababasa para maaralan ang mga tao.
At lahat ng Kristianong samahan sa biblia kumukuha ng aral kasi ang biblia ang tunay na mangangaral.
Hindi yung kinilala nyong sugo.
Inulit na nga lang dinagdagan pa ng maling interpretasyon para lumabas na sya ang nagtayong muli. :shock:

Kaya ang sabi ng biblia.

"Ito'y isang kasamaan sa lahat na nalikha sa ilalim ng araw, na may isang pangyayari sa lahat: oo, gayon din, ang puso ng mga anak ng mga tao ay puspos ng kasamaan, at kaululan ang nasa kanilang puso habang sila'y nangabubuhay, at pagkatapos niyaon ay napatutungo sa pagkamatay."
(Ecclesiastes 9:3)

Mantakin mo diba kaululan yun na sabihin mong nawala yung samahan gayung nagpatuloy ang kasulatan sa pangangaral at nasusulat na ang pagliligtas ng Dios e...

From generation to generation.


2 Pedro 3
9 Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba; kundi mapagpahinuhod sa inyo, na hindi niya ibig na sinoman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi.

Hindi daw nagpapaliban ang Dios sa kanyang pangako.
Hindi daw gaya ng pagpapaliban ni manalo.ISAIAS 51:8
8 Sapagka't sila'y lalamunin ng tanga na parang bihisan, at kakanin sila ng uod na parang bihisan na balahibo ng tupa; nguni't ang aking katuwiran ay magiging magpakailan man, at ang aking pagliligtas ay sa lahat ng sali't saling lahi.


From generation to generation ang pagliligtas ng Dios.Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo: at narito, ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan.
Matthew 28:20


At malinaw ang pahayag ng Panginoon na hindi nya iniwan kailanman ang kanyang iglesia.

[size=8]"ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan.[/size]

Yan ang katotohan.

11-18-18 06:46 PM
rhaine_24
Full Member
 • Posts: 2696
 • Thanked: 5
 • Reputation: 0
Quote
2 CORINTO 1:1
1Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya.

still wala pa ring Iglesia sa Bulaan este Bulacan?? :hmm:

kaya nagtatag ng IGlesia? :hmm:

:read: daw ikot

mat.16:18

18 At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia; at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kaniya.

aba ano.. sabi ni Cristo  oh "itatayo ko ang AKING Iglesia"

akala ko ba kilala mo si Cristo bat hindi mo alam na si Cristo ang nagtayo ng Iglesia? :kawali:

ano kaya pangalan ng Iglesiang Itinayo ni Cristo? :hmm:

:read:

roma 16:16

16 Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo.

aba ano ?? Iglesia Ni Cristo pala ikot eh no ?

shoot sa impyerno yang iglesia sa Bulaan  este Bulacan mo sama kayo ni elyang :tawanan:

Quote
Kaya paanong nawala ang iglesia ng una?

kung hindi nawala ang Iglesia Ni Cristo nasaan na? yun ba yung Iglesia sa Bulaan este Bulacan?? Bangag?? :kawali:

tama mga talata yung iglesia Ni Cristo sa Diyos yun sila kaya tinawag na Iglesia ng Diyos pero hindi ka maaring tawaging IGlesia ng Diyos kung hindi ka IGlesia ni Cristo ang ugat na dahilan ay si Cristo  ang nagtayo ng Iglesia na pinangalanan naman ng mga apostol IGLESIA NI CRISTO

:read: daw ikot

mat. 28:18
18 At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kaniyang kinausap, na sinasabi, Ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin.


eh kay Cristo pala ipinabahala ng Diyos ang pamamahala

kaya ng magtayo siya ng Iglesia na ang pangalan ay Iglesia Ni Cristo bakit lilikha ka pa ng Iglesia sa Bulaan este Blacan? Bangag lang? :tawanan:

:read: ka pa ikot ng matuto :tawanan:

gawa 4:12
 At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan: sapagka't walang ibang pangalan sa silong ng langit, na ibinigay sa mga tao, na sukat nating ikaligtas.

aba ano walang ibang panglan sa silong ng langit na sukat ikaligtas pano ka ngayon niyan ha ikot??

sabi pa ni cristo oh

 Juan 17:12
Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, ang pangalang ibinigay mo sa akin. 

aba sabi ni cristo oh "pangalang ibinigay mo sa akin "

abay pangalan pa lang ikot may kaligtasan na ikot

pano ngayon yan Iglesia mo sa bulaan este bulacan?? :hmm: puro panaginip lng ang batayan?? :kawali:

ano kaya yung pangalan na yun na ibinigay kay cristo: :hmm:

gawa 4:10 Talastasin ninyong lahat, at ng buong bayan ng Israel, na sa pangalan ni Jesucristo ng taga Nazaret, na inyong ipinako sa krus, na binuhay ng Dios na maguli sa mga patay, dahil sa kaniya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit.

aba ano pangalan pala daw ni cristo may kaligtasan ikot wala sa bulaan este bulacan


yan ang katotohanan :tawanan:

11-19-18 03:17 PM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
[You are not allowed to view links. Register or Login]
still wala pa ring Iglesia sa Bulaan este Bulacan?? :hmm:

kaya nagtatag ng IGlesia? :hmm:

:read: daw ikot

mat.16:18

18 At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia; at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kaniya.

aba ano.. sabi ni Cristo  oh "itatayo ko ang AKING Iglesia"

akala ko ba kilala mo si Cristo bat hindi mo alam na si Cristo ang nagtayo ng Iglesia? :kawali:

ano kaya pangalan ng Iglesiang Itinayo ni Cristo? :hmm:
:read:

roma 16:16

16 Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo.

aba ano ?? Iglesia Ni Cristo pala ikot eh no ?

shoot sa impyerno yang iglesia sa Bulaan  este Bulacan mo sama kayo ni elyang :tawanan:

Naman! Hindi naman lahat ng nagsasabing iglesia sya ni Cristo e, kanya na o tupa na nga nya, yung iba nagpapanggap lang.

:read:


"Hindi ang bawa't nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit; kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit.
Marami ang mangagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonio, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan?
At kung magkagayo'y ipahahayag ko sa kanila, Kailan ma'y hindi ko kayo nangakilala: magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan."
(Matthew 7:21-23)

Sila nga nagpalayas ng manalo este! ng demonyo at gumawa pa ng mga makakapangyarihang gawa sa Pangalan ng Panginoong Hesus pero di pa rin sila nakikilala e, kayo pa sabibig lang kayo. Kesyo iglesia kami ni Cristo tapos nagtatag repist. Naku po! Makikita daw sa mga gawa.
Dito sa amin maraming nagsasabing iglesia daw sila at proud to be inc. Alam mo trabaho? Kalapating mababa ang lipad meron pa pusher pero pag araw ng samba pormal ang kasuotan.
Yan yung mga iglesia daw ni cristo.
[You are not allowed to view links. Register or Login]
kung hindi nawala ang Iglesia Ni Cristo nasaan na? yun ba yung Iglesia sa Bulaan este Bulacan?? Bangag?? :kawali:

Ang hindi laban sa atin sumasaatin yun yung aral ni Cristo.

So, pwedeng samahan pwedeng indibidual.

Kaya nga ang pagliligtas ng Dios e, From generation to generation.

ISAIAS 51:8
8 Sapagka't sila'y lalamunin ng tanga na parang bihisan, at kakanin sila ng uod na parang bihisan na balahibo ng tupa; nguni't ang aking katuwiran ay magiging magpakailan man, at ang aking pagliligtas ay sa lahat ng sali't saling lahi.


[You are not allowed to view links. Register or Login]
tama mga talata yung iglesia Ni Cristo sa Diyos yun sila kaya tinawag na Iglesia ng Diyos pero hindi ka maaring tawaging IGlesia ng Diyos kung hindi ka IGlesia ni Cristo ang ugat na dahilan ay si Cristo  ang nagtayo ng Iglesia na pinangalanan naman ng mga apostol IGLESIA NI CRISTO


Tulad nga ng sabi ko yung iba nagpalayas pa ng manalo este! ng demonyo sa pangalan ng Panginoong Hesus at gumawa pa ng mga makakapangyarihang gawa sa pangalan ni Hesus pero di pa rin sila nakalusot impreno pa rin sila kayo pa kayang sa bibig lang nagsasabing kay Cristo kayo.
:rofl: :tawanan:[You are not allowed to view links. Register or Login]

:read: daw ikotmat. 28:18
18 At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kaniyang kinausap, na sinasabi, Ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin.Tao pinamahala sa pamahalaan sa langit? O, sa Dios din ipinamahala yung kahariang nasa langit.

:read:

"Sapagka't sa kaniya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka Dios sa kahayagan ayon sa laman,"
(Colossians 2:9)

"Palibhasa'y siyang sinag ng kaniyang kaluwalhatian, at tunay na larawan ng kaniyang pagka-Dios, at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kaniyang kapangyarihan, nang kaniyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan, ay lumuklok sa kanan ng Karangalan sa kaitaasan;"
(Hebrews 1:3)

Gaya sa nasusulat.

"Si Jesus, sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kaniyang mga kamay, at siya'y nanggaling sa Dios, at sa Dios din paroroon,"
(John 13:3)

Walang taong talagang galing sa Dios.
Ang tao nilikha mula sa alabok ng lupa.


[You are not allowed to view links. Register or Login]
eh kay Cristo pala ipinabahala ng Diyos ang pamamahala

kaya ng magtayo siya ng Iglesia na ang pangalan ay Iglesia Ni Cristo bakit lilikha ka pa ng Iglesia sa Bulaan este Blacan? Bangag lang? :tawanan:

Dahil dito magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo:
Matthew 28:19


Kaya nga nagpatuloy ang mga nautusan ng una katunayan nga sa kanila rin namulot ng aral puno nyo kaya lang pinagbabalukyot yung aral para mataas sya na ibinalik nya kuno uli ang iglesia. Ano ba tinitira ni manalo  liban sa mga asawa ng ministro nya nagra-rugby din ba?

[You are not allowed to view links. Register or Login]
:read: ka pa ikot ng matuto :tawanan:

gawa 4:12
 At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan: sapagka't walang ibang pangalan sa silong ng langit, na ibinigay sa mga tao, na sukat nating ikaligtas.

aba ano walang ibang panglan sa silong ng langit na sukat ikaligtas pano ka ngayon niyan ha ikot??

sabi pa ni cristo oh

Tama! Bakit akala nyo ba iglesia ang nakapagliligtas? Ay! T***A!


[You are not allowed to view links. Register or Login]
Juan 17:12
Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, ang pangalang ibinigay mo sa akin. 

aba sabi ni cristo oh "pangalang ibinigay mo sa akin "

abay pangalan pa lang ikot may kaligtasan na ikot

Oo, nga!

"At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan: sapagka't walang ibang pangalan sa silong ng langit, na ibinigay sa mga tao, na sukat nating ikaligtas."
(Acts 4:12)

Baka naman di mo pa alam kung kaninong pangalan yun.


[You are not allowed to view links. Register or Login]
pano ngayon yan Iglesia mo sa bulaan este bulacan?? :hmm: puro panaginip lng ang batayan?? :kawali:

ano kaya yung pangalan na yun na ibinigay kay cristo: :hmm:

Naku po! Binanggit na di pa rin alam.

[You are not allowed to view links. Register or Login]
gawa 4:10 Talastasin ninyong lahat, at ng buong bayan ng Israel, na sa pangalan ni Jesucristo ng taga Nazaret, na inyong ipinako sa krus, na binuhay ng Dios na maguli sa mga patay, dahil sa kaniya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit.

aba ano pangalan pala daw ni cristo may kaligtasan ikot wala sa bulaan este bulacan


yan ang katotohanan :tawanan:

Tama! Sa pangalan lang ng Panginoong Hesu-Cristo kaso may mga manggagaya sa Panginoong Hesus.

MATEO 24:24

24[size=8]Sapagka't may magsisilitaw na mga bulaang Cristo[/size], at mga bulaang propeta, at mangagpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan; ano pa't ililigaw, kung maaari, pati ng mga hirang.


At iyan yung nakilala ni manalo.

Yan yung katotohan.

Kita mo na ba nagyayari sa mga anak ni manalo?

Nag-aagawa na sa pamumuno.
Pati mismong ina nakikigulo na rin.

Mahahayag daw sa kanilang mga gawa ang sa Dios.
11-23-18 09:55 AM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
[You are not allowed to view links. Register or Login]
hala huramentado na kesyo pikon ?? :tawanan: Still wala pa rin yung Iglesia sa Bulaan este Bulacan daw kono??

kwento mo sa pagong :haha:

madali lang yan ikot ganito oh

Dito sa amin maraming nagsasabing iglesia daw sila at proud to be ISB (Iglesia sa Bulaan Este Bulacan). Alam mo trabaho? Kalapating mababa ang lipad meron pa pusher pero pag araw ng samba pormal ang kasuotan.
Yan yung mga iglesia daw sa Bulacan.

:tawanan: Kwentuhan lng sa pagong ang alam mo ikot??

Still wala pa ring Iglesia sa Bulaan este Bulacan :P :P

still wala pa ring maniniwala sayo kasi sabi mo nagpapakunwari ka lang dito? :P :P

sinagot ko nayan larawan sa kabanalan lng yan at hindi sa pagka Diyos :P :P

at kahit ngayong nasa langit na si Cristo TAO pa rin siya :P :P ulit  ulit ka lng eh hanap ka ng iba :P :P

kahit nga sa muli niyang pagparito para iligtas kaming mga Iglesia NI Cristo tao pa rin si Cristo :P :P

kaya wala ka pa ring batayan sa Sinabi mong "KAYA AKO PO ANG DIYOS KO EH TATLO"

Pahiya ka lng kasi hindi mo mababawi yang kalokohan mong yan :P :P

sampal sayo ang sabi ng Cristo ko

Wala bang batayan yung pagiging tatlo.

:read:

"At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kaniyang kinausap, na sinasabi, Ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin.
Dahil dito magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, [size=8]na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo[/size]:"
(Matthew 28:18-19)

Isa lang daw ba?
At Kung naniniwala kayo kay Cristo ang sabi nya ay ibinigay na sa kanya ang kapamahalaan sa langi at sa lupa.
Ipinasa na ba sa kanya sa tao ba ipinasa. Tao ba yung ipinaghanda ng katawan bago bumaba sa lupa meaning nag- eexist na bago pa bumaba? O tanga talaga paniniwala nyo. :rofl:

At bakit kaya nagkaroon ng iglesia ng Dios sa Bulacan kay Cristo-Hesus.

Dahil sa utos na ito...


"Dahil dito magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo:
Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo: [size=8]at narito, ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan[/size]."
(Matthew 28:19-20)

So, nagpapatuloy at magpapatuloy ang utos hanggang sa katapusan ng salibutan.

Kaya naaralan kami at naging mga kasapi sa Bulacan. Meron nga rin pala sa Valenzuela at sa Rizal. :rofl:


[You are not allowed to view links. Register or Login]
:read:
Juan 17:1,3

1 Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus; at sa pagtingala ng kaniyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras; luwalhatiin mo ang iyong Anak, upang ikaw ay luwalhatiin ng Anak:

Tama ba yung unawa ko inuutusan nyang luwalhatiin sya para luwalhatiin nya din ang Ama.

May kaluwalhatian kasi ang Anak gaya ng sa Ama.

:read:

:At nagkatawang-tao ang Verbo, at tumahan sa gitna natin ([size=8]at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian, kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama[/size]), na puspos ng biyaya at katotohanan."
(John 1:14)

Kaya nga si Juan na dakila pa kaysa sa puno mo e wala pa raw karapatang ni magbitbit ng pangyapak ng Panginoong Hesus.

Ano unawa mo dito ulan tao ba talaga  yung tinutukoy sa pahayag na ito?

:read:

"Nagkaroon ng tunay na ilaw, sa makatuwid baga'y ang ilaw na lumiliwanag sa bawa't tao, na pumaparito sa sanglibutan.
Siya'y nasa sanglibutan, at ang sanglibuta'y ginawa sa pamamagitan niya, at hindi siya nakilala ng sanglibutan.
Siya'y naparito sa sariling kaniya, at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kaniya.
Datapuwa't ang lahat ng sa kaniya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Dios, sa makatuwid baga'y ang mga nagsisisampalataya sa kaniyang pangalan:"
(John 1:9-12)

So, hindi pa nagkakatawang-tao yung Anak nag-eexist na at sa kanya ginawa ang salibutan dahil sya ang tagapagmana nito.

:read:

"Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, [size=8]ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan[/size];"
(Hebrews 1:2)

Halata naman kasi yung pagtanga-tangahan nyo sa salita ng Dios para maitaas lang si manalo na sya ang nagbalik kuno ng iglesia.
iglesia nino nga ba yung binalik nya? kasi yung kay Cristo hindi naman nawala. kanino kayang iglesia yung ibinalik nya? :think:
Hala! baka iglesia ni lucifer kasi sa huling panahon maghahari sya e. di nga kaya! :rofl:


[You are not allowed to view links. Register or Login]
.
3 At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid baga'y si Jesucristo.
Nagtataka lang ako ibinigay mo yung Juan 17:1,3 bakit nilagtawan mo yung 2. :tawanan:
Nagpapakita ba ng kataasan o pagDios?

"Gaya ng ibinigay mo sa kaniya ang kapamahalaan sa lahat ng laman,[size=8] upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kaniya[/size]."
(John 17:2)Pili-pili lang ng mga talata baka magkamali!!! :chair:[You are not allowed to view links. Register or Login]
Kita mo sabi ni Cristo hindi ka raw magkakaroon ng buhay na walang hanggan kasi ang Diyos mo daw ay tatlo :P :P

Wala naman ganoong sinabi si Cristo ang galing nyo talagang gumawa ng kwento.

[You are not allowed to view links. Register or Login]
saan mo daw natutuhan yan kalokohan mong yan :P :P kay elyang? :tawanan:
Talaga napinsala ng husto ni ely samahan nyo kaya lagi nyong naalala no!
Dami nga raw inc na lumipat sa samahan ni ely balita ko.

[You are not allowed to view links. Register or Login]
mismong turo ni Cristo kinikontra mo daw kasi sabi niya oh
Naku po! Walang ganung sinasabi si Cristo talaga bang puro kasinungalingan lang alam nyong gawin.

Ang sabi ni Cristo ay ito...

"At sa kanila'y kaniyang sinabi, Kayo'y mga taga ibaba; ako'y taga itaas: kayo'y mga taga sanglibutang ito; ako'y hindi taga sanglibutang ito."
(John 8:23)

Sino ang sinasabihan ng Panginoong Hesus ang mga tao di ba? kung tao talaga sya dapat taga sanlibutan din sya at hindi taga langit.

Sige! Tanga-tangahan pa more!
Binibigyan na kayo ng hint di nyo pa rin makuha.


[You are not allowed to view links. Register or Login]
ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay

ikaw naman sabi mo..

"KAYA AKO PO ANG DIYOS KO EH TATLO"

cristo ko..

ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay

si ikto naman...

"KAYA AKO PO ANG DIYOS KO EH TATLO"

Ay T***A!! :tawanan:

eh hindi nga sumasaiyo eh kasi sabi ni cristo..o aral ni Cristo..

ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay

TAz ikaw naman sabi mo


"KAYA AKO PO ANG DIYOS KO EH TATLO"

Ay T***A!! :tawanan:

pati ba sa talatang to may problema ka??

eh kami man na maliligtas Iglesia Ni Cristo kami eh "paroroon din kami sa langit ah..

ang problemahin mo ikaw kasi sabi mo oh

"KAYA AKO PO ANG DIYOS KO EH TATLO" 

samantalang sabi ni Cristo...

3 At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay,

Ay T***A!! :tawanan:


nawala kasi hindi pinatawad ang kawan (Iglesia Ni Cristo)  natalikod kasi niyakap yung aral ng Demonyo at yung nanindigan eh ipinapatay sabi ng kasaysayan sus ulit ulit lang

at hindi magbabago ang stand ng Iglesia Ni Cristo at sampal sayo yan kasi yung Iglesia sa Bulaan  este Bulacan mo ay hindi nakaugnay sa Iglesiang itinatag ni Cristo ko. meaning wala sayo yung benepisyo para sa mga maliligtas..

kwento na naman sa pagong pikon lng ang peg :P :P :P

 
bakit may ganyan ba akong post na Iglesia ang nakapagliligtas?? Ay! T***A!

Buti  naman alam mo :tawanan:

kaya kung kami na kinakapitan ng Pangalan ni Cristo Iglesia Ni Cristo kami eh na ang sabi nangagaya lang

pano ka naman na umembento ng Ibang  pangalan na ang sabi mo Iglesia sa Bulaan este Bulacan?? :kawali:

at tama ring hindi sa pangalang Bulaan este bulacan Ay! T***A! :tawanan:

para sayo yan kasi sabi mo Iglesia sa Bulaan este Bulacan eh wala namang ganyang tatag si Cristo

naligaw ka nga at gusto mo pang idamay pati kaming  mga hinirang kasi sabi mo nagkukunwari ka lng dito :P :P :P

para sayo yan kasi sabi mo :KAYA AKO PO ANG DIYOS KO EH TATLO"

Gayong walang ganyang turo si Cristo.

sabi ni Cristo..

3 At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay,

 Ay! T***A! :tawanan:
Nagkatawang-tao nga e, halimbawang tao din ang ipinakikita syempre.

Nasa katawang-tao tapos isasama nya sarili at sasabihin nyang Dios din sya. Nasaan logic.

Eto sabi ng Ama sa Anak pero malamang hindi mo paniniwalaan.


"Nguni't tungkol sa Anak ay sinasabi, Ang iyong luklukan, Oh Dios, ay magpakailan man; At ang setro ng katuwiran ay siyang setro ng iyong kaharian."
(Hebrews 1:8)

Hindi kapanipaniwala ano!

:rofl:

Mas kapani-paniwala pa si manalo di ba?!
« Last Edit: 11-23-18 04:16 PM by cycle19 »

11-25-18 08:54 PM
bro.pitt
Full Member
 • Posts: 344
 • Thanked: 42
 • Reputation: 4
Baragista mode: Bungal na halik
Saan ba galing yung turo ng INC sa banal na halik? Tanunin natin ang pasugo..
Ano raw ang BANAL NA HALIK?
Beso-beso at shake hands ayun sa pastor protestante na sabi ng pasugo ay sa demonyo
[You are not allowed to view links. Register or Login]
VERSUS
yung pangalang IPINANGBATI AY Iglesia ni cristo. ayon sa pastor protestante na sabi ng pasugo ay sa demonyo
[You are not allowed to view links. Register or Login]

Pasugo is a official Magazine of INC
« Last Edit: 11-25-18 08:58 PM by bro.pitt »
[You are not allowed to view links. Register or Login]

12-01-18 05:53 PM
rhaine_24
Full Member
 • Posts: 2696
 • Thanked: 5
 • Reputation: 0
Quote
"At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kaniyang kinausap, na sinasabi, Ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin.
Dahil dito magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, [size=8]na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo[/size]:"
(Matthew 28:18-19)

still wala pa ring "KAYA AKO PO ANG DIYOS KO EH TATLO"

Quote
Wala bang batayan yung pagiging tatlo.

May nakalagay po bang ganito?? "KAYA AKO PO ANG DIYOS KO EH TATLO" :tawanan:

sabi ko sayo ni sa paniginip mo wala nyan :tawanan:

Quote
Isa lang daw ba?
At Kung naniniwala kayo kay Cristo ang sabi nya ay ibinigay na sa kanya ang kapamahalaan sa langi at sa lupa.

ang alin?? ang iiisa lng dito ang assuming? ikaw ba :tawanan:

ikaw ba ang naniniwala kay Cristo?? Welcome ka ikot sa turo ni Cristo pinaniniwalaan ng Iglesia Ni Cristo..

:read:

1 Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus; at sa pagtingala ng kaniyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras; luwalhatiin mo ang iyong Anak, upang ikaw ay luwalhatiin ng Anak:

3 At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid baga'y si Jesucristo.

bakit hindi mo mapaniwalaan ang sinabing ito ni Cristo??

dahil ba sa sasalungat sa haka-haka mo ?

sabi mo oh..

"KAYA AKO PO ANG DIYOS KO EH TATLO" :tawanan:

sabi naman ni Cristo..

ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay,

Quote
bakit kaya nagkaroon ng iglesia ng Dios sa Bulacan kay Cristo-Hesus.

Dahil sa utos na ito...


"Dahil dito magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo:
Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo: [size=8]at narito, ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan[/size]."
(Matthew 28:19-20)

Sino ba may sabi niyan ha ikot??

si Cristo po..

tama..

ano sino kaya ang nagtatag ng Iglesia?

:read:

18 At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia; at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kaniya.

ah si  Cristo..

ano po pangalan ikot?:

:read:

16 Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo.

aba ano iglesia sa Bulacan ba ha ikot? tsk tsk ikaw na ang naniniwala kay cristo :tawanan:

Quote
Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo

ganApin mo raw to ikot ..

9 Ako ang pintuan; ang sinomang taong pumasok sa akin, ay siya'y maliligtas, at papasok at lalabas, at makasusumpong ng pastulan.

ano raw ikot ?? pumasok ka raw kay Cristo kasi pintuan siya..

saan kaya napabilang yung mga pumasok kayCristo??

:read:


16 At mayroon akong ibang mga tupa, na hindi sa kulungang ito: sila'y kailangan din namang dalhin ko, at kanilang diringgin ang aking tinig; at sila'y magiging isang kawan, at magkakaroon ng isang pastor.

at alin po yung kawan ha ikot??

:read:

Gawa 20:28 lamsa

 “Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan na rito’y hinirang kayo ng Espiritu Santo upang maging mga katiwala, upang pakanin ang IGLESIA NI CRISTO na binili niya ng kaniyang dugo.”

sigurado ako hindi yan yung iglesia sa Bulaan este Bulacan na sinasabi mo :tawanan:

12-06-18 06:31 PM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
[You are not allowed to view links. Register or Login]
still wala pa ring "KAYA AKO PO ANG DIYOS KO EH TATLO"

May nakalagay po bang ganito?? "KAYA AKO PO ANG DIYOS KO EH TATLO" :tawanan:

Kasi nga hanggang manalo lang aral nyo.

Ang isang katangian ng Dios ay marunong itong lumikha.

Sa Genesis 1:26 ganito ang mababasa.

Code: [You are not allowed to view links. Register or Login]
" At sinabi ng Dios, Lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis:"
May nais katulungin ang Dios Ama sa paglalang sa tao.
Kasi kung nag-iisa ka lang naman ng oras na iyon e, ba't gagamit ka ng salitang natin.

So, kung kinakatulong ng Dios Ama malamang marunong din ang mga itong lumalang o limikha.

:read:

Job 33:4
" Nilalang ako ng Espiritu ng Dios, at ang hinga ng Makapangyarihan sa lahat ay nagbibigay sa akin ng buhay."

Meron pa bang marunong lumikha na maaring isa sa mga kausap ng Ama sa Gen 1:26?

Gawa 3:15
" At inyong pinatay ang Lumikha ng buhay: na binuhay ng Dios na maguli sa mga patay; mga saksi kami ng mga bagay na ito."

Kawikaan 8:30
" Nasa siping nga niya ako na gaya ng matalinong manggagawa: at ako ang kaniyang ligaya sa araw-araw, na nagagalak na lagi sa harap niya;"


Sumagot nga si Jesus at sinabi sa kanila, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Hindi makagagawa ang Anak ng anoman sa kaniyang sarili kundi ang makita niyang gawin ng Ama; [size=8]sapagka't ang lahat ng mga bagay na kaniyang ginagawa, ay ang mga ito rin naman ang ginagawa ng Anak sa gayon ding paraan[/size].
(John 5:19)

Malinaw na marunong din silang lumikha gaya ng Dios Ama.

So, Sa ano lalangin ang daw ang Tao?

"SA ATIN LARAWAN, AYON SA ATING WANGIS"

So, sa kanilang larawan at sa kanilang wangis po ang sabi ng kasulatan.

Ilan po ba sila na tinutukoy sa pahayag na " sa atin larawan, ayon sa ating wangis"?

Basahin po uli natin sa nakasulat.

Mateo 28:19
" Dahil dito magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo:"

Malinaw po na tatlo lang ang nabanggit na pinaba-bautismuhan sa paghaharian.

Ano naman po may kalagayan yung tatlo na iwinangis sa tao?

Basa po uli tayo.

At nilalang ng Dios ang tao ayon sa kaniyang sariling larawan, AYON SA LARAWAN NG DIOS SILA NILALANG; nilalang niya sila na lalake at babae.
Genesis 1:27

Malinaw po ang pahayag ng kasulatan...

"AYON SA LARAWAN NG DIOS SILA NILALANG"

Ulitin ko lang po sa ilan nilala na wangis at larawan ang tao?

"SA ATIN LARAWAN, AYON SA ATING WANGIS"

At yung kahulugan noon pong "ATIN"
e, malinaw po na sa tatlo.

Kaya po yung tatlo ay may kalagayan....

"AYON SA LARAWAN NG DIOS SILA NILALANG"

May kalagay pong mga Dios.

Kaya ako po ay may kinikilala at sinasambang Tatlong Dios (Elohim).

At isa pa patunay ang nasusulat na ito.

"Ang Dios ay tumatayo sa kapisanan ng Dios; siya'y humahatol sa gitna ng mga dios."
(Psalms 82:1)

Ano sabi ulan?


"Ang Dios ay tumatayo sa kapisanan ng Dios"

Dios na capital letter ang tinutukoy
At isa pang dios ang tinukoy sa talata.

"siya'y humahatol sa gitna ng mga dios."

Dilat ulan!!!

[You are not allowed to view links. Register or Login]
sabi ko sayo ni sa paniginip mo wala nyan :tawanan:

ang alin?? ang iiisa lng dito ang assuming? ikaw ba :tawanan:

Mahina kasi kayo sa pang-unawa.

Ba't ka naman magkakatawang-tao o makikitulad sa tao tapos ang ibibigay mong halibawa e, halibaw ng isang Dios di ba mas tamang makita sa kanya e, halimbawa ng isang nakitulad sa tao.

[You are not allowed to view links. Register or Login]
ikaw ba ang naniniwala kay Cristo?? Welcome ka ikot sa turo ni Cristo pinaniniwalaan ng Iglesia Ni Cristo..

:read:

1 Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus; at sa pagtingala ng kaniyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras; luwalhatiin mo ang iyong Anak, upang ikaw ay luwalhatiin ng Anak:


luwalhatiin mo ang iyong Anak, upang ikaw ay luwalhatiin ng Anak

Paano kaya kung hindi nya niluwalhati ang anak?

[You are not allowed to view links. Register or Login]
3 At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid baga'y si Jesucristo.

bakit hindi mo mapaniwalaan ang sinabing ito ni Cristo??

Pinaniniwalaan ko po at nauunawa yung pahayag nya.
Kailangan makita sa kanya ay halimbawa ng isang nakitulad sa tao kasi ng sinalita nya ang katagang iyon e...

Filipos 2
 6Na siya, bagama't nasa anyong Dios, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Dios,7Kundi bagkus hinubad niya ito, at naganyong alipin, na nakitulad sa mga tao.

Wala sya sa katayuang Dios ng mga panahong iyon.


[You are not allowed to view links. Register or Login]
dahil ba sa sasalungat sa haka-haka mo ?

Ako pa ang salungat ngayon e, ang linaw ng nakasulat kayo lang ang baliktad ang unawa.

Ikaw ba pinaniniwalaan mo ang Dios Ama?

Hebreo 1
8Nguni't tungkol sa Anak ay sinasabi, Ang iyong luklukan, Oh Dios, ay magpakailan man; At ang setro ng katuwiran ay siyang setro ng iyong kaharian.[You are not allowed to view links. Register or Login]

sabi mo oh..

"KAYA AKO PO ANG DIYOS KO EH TATLO" :tawanan:

sabi naman ni Cristo..

ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay,

Sino ba may sabi niyan ha ikot??

si Cristo po..

tama..

Tama!
Pero inunawa mo ba kung nasaang katayuan sya ng sabihin nya iyon.

:read:

Filipos 2
 6Na siya, bagama't nasa anyong Dios, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Dios,7Kundi bagkus hinubad niya ito, at naganyong alipin, na nakitulad sa mga tao.

Nakitulad pala sya sa tao ng mga panahong iyon natural halimbawa bilang tao ipapakita nya. Ay! T**** mo!


[You are not allowed to view links. Register or Login]

ano sino kaya ang nagtatag ng Iglesia?

:read:

18 At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia; at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kaniya.

ah si  Cristo..

ano po pangalan ikot?:

:read:

16 Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo.

aba ano iglesia sa Bulacan ba ha ikot? tsk tsk ikaw na ang naniniwala kay cristo :tawanan:


Wala naman problema ang talata ang problema ay ang pag-angkin nyo na kayo iyon.
:nono:[You are not allowed to view links. Register or Login]

ganApin mo raw to ikot ..

9 Ako ang pintuan; ang sinomang taong pumasok sa akin, ay siya'y maliligtas, at papasok at lalabas, at makasusumpong ng pastulan.

ano raw ikot ?? pumasok ka raw kay Cristo kasi pintuan siya..

saan kaya napabilang yung mga pumasok kayCristo??

:read:


16 At mayroon akong ibang mga tupa, na hindi sa kulungang ito: sila'y kailangan din namang dalhin ko, at kanilang diringgin ang aking tinig; at sila'y magiging isang kawan, at magkakaroon ng isang pastor.

at alin po yung kawan ha ikot??

:read:

Gawa 20:28 lamsa

 “Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan na rito’y hinirang kayo ng Espiritu Santo upang maging mga katiwala, upang pakanin ang IGLESIA NI CRISTO na binili niya ng kaniyang dugo.”

sigurado ako hindi yan yung iglesia sa Bulaan este Bulacan na sinasabi mo :tawanan:

So, feeling nyo pala e, tunay na Cristo yung ipinakilala sa inyo ng rapist.

Gusto mong patunayan ko na bulaangb cristo yang ipinakilala sa inyo ni manalo?

Simple lang yan!

:read:


MATEO 24:24

24[size=8]Sapagka't may magsisilitaw na mga bulaang Cristo[/size], at mga bulaang propeta, at mangagpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan; ano pa't ililigaw, kung maaari, pati ng mga hirang.

Magsisilitaw daw ang sabi ulan.

Kailan lumitaw yang iglesia ni cristo nyo?

Kasi yung tunay na Iglesia ng Dios kay Cristo-Hesus e, hindi naman nawala.

Yung sa inyo lumitaw lang noong 1914.
Ano ang sabi sa mga bulaang cristo?


[size=8]Sapagka't may magsisilitaw na mga bulaang Cristo[/size], at mga bulaang propeta, at mangagpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan; ano pa't ililigaw, kung maaari, pati ng mga hirang.

Boom!

03-05-19 02:32 PM
kingron
Jr. Member
 • Posts: 137
 • Thanked: 2
 • Reputation: 0
hindi naman kailangan ibunyag . pangalan palang ng religion nila mali na Iglesia ni Kristo , pero tao lang si Kristo sa kanila . ibig sabihin hindi galing sa Diyos ang nabuo nilang iglesia dahil hindi Dios si kristo sa kanila :)

03-06-19 09:48 AM
Aussie
Jr. Member
 • Posts: 120
 • Thanked: 2
 • Reputation: 0
[You are not allowed to view links. Register or Login]
hindi naman kailangan ibunyag . pangalan palang ng religion nila mali na Iglesia ni Kristo , pero tao lang si Kristo sa kanila . ibig sabihin hindi galing sa Diyos ang nabuo nilang iglesia dahil hindi Dios si kristo sa kanila :)


Amen to this. haha. nagtataka talaga ako ibig sabihin hindi Diyos ang sinasamba nila kundi tao? or ibang Diyos ang sinasamba nila kasi hindi Diyos si Kristo para sa kanila? nakakalito talaga. imbes na malinawan ako nung kausap ko mga INC, mas nalito ako

03-07-19 08:40 PM
sunstriker
Full Member
 • Posts: 1319
 • Thanked: 84
 • Reputation: 0
nasa bible na kung anong gusto ng founder na politiko yun din ang gustohin ng members? pa OT.