Topic: pagbubunyag ng maling aral ng inc (Read 3480 times)

08-09-18 10:04 PM
tisoy_of_manila
Full Member
 • Posts: 3566
 • Thanked: 90
 • Reputation: 0
Pagbubunyag sa maling aral ng inc 1914!!

Ang pagiging sugo ni felix manalo!!

Si juan bautista ay nasa hula na ma uunA kay kristo!!
Paano ito naging totoo
Ito ang talata!!?
Dinala ni Gabriel ang mensahe ng Diyos sa templo sa saserdoteng si Zacarias, ang ama ni Juan Bautista habang naghahandog ito sa harapan ng Panginoon. Nagpakita si Gabriel sa gawing kanan ng altar ng insenso (Lukas 1:11), isang simbolo ng panalangin, at sinabi kay Zacarias na tinugon ng Diyos ang kanyang mga panalangin (talata 13). Magbubuntis at magsisilang ang asawa nitong si Elizabeth na isang baog ng isang batang lalaki; ang batang ito ay papangalanang Juan at siya ang tutupad sa hula tungkol sa pagdating ni Elias (talata 17; Malakias 4:5). Hindi pinaniwalaan ni Zacarias ang mensahe ni Gabriel kaya’t inalisan siya ni Gabriel ng kakayahang magsalita hanggang sa tuliin ang bata.

...
Dito tayo kay apostol pablo!?
Isaias 49:6
“Oo, kaniyang sinasabi, Totoong magaan ang bagay na ikaw ay naging aking lingkod upang ibangon ang mga lipi ng Jacob, at isauli ang iningatan ng Israel, IKAW AY AKING IBIBIGAY NA PINAKAILAW SA MGA GENTIL UPANG IKAW AY MAGING AKING KALIGTASAN HANGGANG SA WAKAS NG LUPA.”
Na nang magkaroon ng katuparan ay ipinaliwanag din ni apostol Pablo ang kahulugan nito at nagpatotoo rin na ito’y natupad sa kaniya:

Paano natupad ito??
Basa!! [PAGKATAWAG KAY SAUL/SAULO NA TINAWAG DING PABLO]
GAWA 9:4-6 …….SAULO…SAULO..BAKIT MO AKO INUUSIG (v.5) “SINO PO KAYO PANGINOON?” TANONG NIYA..” AKO’Y SI JESUS, ANG IYONG INUUSIG ,” TUGON NIYA…(v.6) “Tumindig ka’t pumasok sa lunsod. Sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin.
..
Dito tayo kay mang felix manalo??  Sino ang nag proklama sa kanya bilang sugo?????
May nagpakita ba sa knya na anghel?  Nagpakita ba si gabriel?  Nagpakita ba si kristo?

08-10-18 10:41 AM
ukok102nak
Full Member
 • Posts: 1339
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
:rofl: bunyag na lokbu muka ng pinaputing had had mo ngang himoumol kang tagasunod ni molok
larawan na inanyuan mo pasagutin mo

:tawanan: at magbabayad ka ng buwis
para alam mo sagot at Hindi yang na sa utak mo lang

matuwid baga na magbuwis sa pinaputing larawan na inanyuan
:haha:
Mali Mali naman aral mo

:8): pero huwag mong sisirain mga larawan na inanyuan mo
wala namang ginawa yan na masama dahil na sa utak mo lang yan
Hindi naman kasi nagbubura yan ng mga mensaheng hindi nakaliligaw para sa mga nagsisisamba sa mga dios diosan at
walang sagot mga yan tulad sayo


:sisid: bigyan nyo nga ng daing yan
mukan gutom eh at
kamuka nyan yun fariseo na nilagpasan lang kami noong nanlilimos kami para
sa mga sagot sa mga tanong namin
pero niaalis lang ng mga pariseo at saduseo kasi na sa utak lang nila yun alam nila (kuno) ttapos
butyi nalang may dalawa na babae isang bata at isang matanda na nagsabi sa amin ng
"dyaaan nga ang kasama nyu na tarantado sabihan mo
tumungo sya sa iglesia sa babilonia ... .
. ... isulat mo saksi ka sabi
sa mga iglesia
biblia ang sasagot
itanong mo ke brother eli tataranta rantaran tayun tanan sa barko nga bulawan

:yawn: mapagbiro lang kami talaga pero di namin binibiro ang dios


« Last Edit: 08-10-18 12:07 PM by ukok102nak »
At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak:
Datapuwa't kung sa Dios, ay hindi ninyo maiwawasak; baka pa kayo'y mangasumpungan na nangakikihamok laban sa Dios.

08-10-18 05:56 PM
WongFeiLong
Full Member
 • Posts: 2442
 • Thanked: 73
 • Reputation: 0
parang half add at half inc itong si ukok.
ano ba talaga ang iglesia mo ha.

08-10-18 06:13 PM
tisoy_of_manila
Full Member
 • Posts: 3566
 • Thanked: 90
 • Reputation: 0
ako ay dating katoliko!?  at naging atheist
at ngayon ako ay tagasunod ni kristo at hindi sa relihiyon.
ngayon binubunyag ko ang kamalian na nagpapangap at mang aangkin ng hula!
kaya ikaw mr ukuk
huwag kang makisaw saw gayong hindi ka naman kasapi ng inc
« Last Edit: 08-10-18 06:17 PM by tisoy_of_manila »

08-10-18 10:09 PM
WongFeiLong
Full Member
 • Posts: 2442
 • Thanked: 73
 • Reputation: 0
[You are not allowed to view links. Register or Login]
ako ay dating katoliko!?  at naging atheist
at ngayon ako ay tagasunod ni kristo at hindi sa relihiyon.
ngayon binubunyag ko ang kamalian na nagpapangap at mang aangkin ng hula!
kaya ikaw mr ukuk
huwag kang makisaw saw gayong hindi ka naman kasapi ng inc
ah atheist ka na pala brod.
laftrip talaga yan si ukok.

08-11-18 12:27 AM
ukok102nak
Full Member
 • Posts: 1339
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
:smoke: este relegion mo dati pla eh katoliko
pa"no nga ba tinawag na catholic ang religion na yan
kasi sabi nila
Out of condescension for these dissidents, the members of that Church are wont in official documents to be styled "Roman Catholics" as if the term Catholic represented a genus of which those who owned allegiance to the pope formed a particular species.
Catholic (katholikos from katholou — throughout the whole, i.e., universal) occurs in the Greek classics, e.g., in Aristotle and Polybius,
and was freely used by the earlier Christian writers in what we may call its primitive and non-ecclesiastical sense.
Thus we meet such phrases as the "the catholic resurrection" (Justin Martyr), "the catholic goodness of God" (Tertullian),
"the four catholic winds" (Irenaeus), where we should now speak of "the general resurrection",
"the absolute or universal goodness of God", "the four principal winds", etc.
The word seems in this usage to be opposed to merikos (partial) or idios (particular),
and one familiar example of this conception still survives in the ancient phrase "Catholic Epistles"
as applied to those of St. Peter, St. Jude, etc., which were so called as being addressed not to particular local communities,
but to the Church at large.

at
taga sunod ka na pla ngayun ni kristo edi
alam mo
kun baket
naging eto na
ang utos sa mga tao na mga kasama ni moises
dun noon sa bundok ng sinai tanong ng mga
naging lingkod ni kristo
sabi nila eh talakayin mo kasi sana
bilang naging lingkod ni kristo
nalaman mo ang kun pa'no napanyari eto
:read:
[b]Exodo 21: 2. Kung ikaw ay bumili ng isang aliping Hebreo, ay anim na taong maglilingkod siya; at sa ikapito ay aalis siyang laya na walang sauling bayad. 
3. Kung siya'y pumasok na magisa, ay aalis na mag-isa: kung may asawa ay aalis nga ang kaniyang asawa na kasama niya. 
4. Kung siya'y bigyan ng kaniyang panginoon ng asawa, at magkaanak sa kaniya ng mga lalake, o mga babae; ang asawa at ang kaniyang mga anak ay magiging sa kaniyang panginoon, at siya'y aalis na magisa. 
5. Datapuwa't kung maliwanag na sabihin ng alipin, Aking iniibig ang aking panginoon, ang aking asawa, at ang aking mga anak; ako'y hindi aalis na laya:
6. Kung magkagayo'y dadalhin siya ng kaniyang panginoon sa Dios, at dadalhin siya sa pinto, o sa haligi ng pinto; at bubutasan ng kaniyang panginoon ang kaniyang tainga ng isang pangbutas; at paglilingkuran niya siya magpakailan man.
[/b]

:hmm: Baket naman
nagsabi si Moises ng
tulad into
:read:
[b]Exodo 10: 10. At kaniyang sinabi sa kanila, Sumainyo nawa ang Panginoon, na gaya ng aking pagpapayaon sa inyo, at sa inyong mga bata: magingat kayo; sapagka't ang kasamaan ay nasa harap ninyo. [/b]


:8): eh baket
samantalang si
saulo este pablo ay nagsabi
ng tulad naman nito

Mga Taga-Efeso 4: 17. Ito nga ang sinasabi ko, at sinasaksihan sa Panginoon, na kayo'y hindi na nagsisilakad pa na gaya naman ng lakad ng mga Gentil, sa pagpapalalo sa kanilang pagiisip, 
18. Na sa kadiliman ng kanilang pagiisip, ay nangahiwalay sa buhay ng Dios, dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso; 
19. Na sila sa di pagkaramdam ng kahihiyan ay napahikayat sa kalibugan, upang kalakalin ang lahat ng karumihan ng buong kasakiman. 
20. Nguni't kayo'y hindi nangatuto ng ganito kay Cristo; 
21. Kung tunay na siya'y inyong pinakinggan, at kayo'y tinuruan sa kaniya, gaya ng katotohanan na kay Jesus. 
22. At inyong iwan, tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao, na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya; 
23. At kayo'y mangagbago sa espiritu ng inyong pagiisip, 
24. At kayo'y mangagbihis ng bagong pagkatao, na ayon sa Dios ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. 
25. Kaya nga, pagkatakuwil ng kasinungalingan, ay magsasalita ang bawa't isa sa inyo ng katotohanan sa kaniyang kapuwa: sapagka't tayo'y mga sangkap na isa't isa sa atin. 
26. Kayo'y mangagalit at huwag kayong mangakasala: huwag lumubog ang araw sa inyong galit: 
27. Ni bigyan daan man ang diablo. . ...  noong hindi nila pa alam ang mga aral na mabuti ng panginoong kristohesus
ay may mga pinangyarehang mga lugar sa isang lahing naging isa
sa mga lingkod ni kristo at
ayon sa kanila nga eh
nangyare nga ang mga lahat ng eto
read:
Deuteronomio 2: 15. Bukod dito'y ang kamay ng Panginoon ay naging laban sa kanila, upang lipulin sila sa gitna ng kampamento, hanggang sa sila'y nalipol.  16. Kaya't nangyari, nang malipol at mamatay sa gitna ng bayan ang lahat ng lalaking mangdidigma. 
17. Ay sinalita sa akin ng Panginoon, na sinasabi, 
18. Ikaw ay dadaan sa araw na ito sa Ar, na hangganan ng Moab: 
19. At pagka ikaw ay matatapat sa mga anak ni Ammon, ay huwag kang manampalasan sa kanila ni makipagtalo sa kanila: sapagka't hindi ko ibibigay sa iyo na pinakaari ang lupain ng mga anak ni Ammon: sapagka't aking ibinigay na pinakaari sa mga anak ni Lot. 
20. (Yaon man ay ibinilang na lupain ng mga Rephaim: ang mga Rephaim ang tumatahan doon noong una; nguni't tinawag na mga Zomzommeo ng mga Ammonita; 
21. Bayang malaki at marami at matataas na gaya ng mga Anaceo; nguni't nilipol sila ng Panginoon sa harap nila; at sila'y humalili sa kanila, at tumahang kahalili nila:... . sabi nila bago
nagkaroun ng inc sa pilipinas eh
nahulaan na dati kahit mukan sinasabi ng mga
hindi pa nakaaalam ng mga pangyayareng
kahalintulad sa nasusulat dito
sa talata ng 
:read:
Mateo 8: 30. Sa malayo sa kanila ay may isang kawan ng maraming baboy na nagsisipanginain. 
31. At namanhik sa kaniya ang mga demonio, na nangagsasabi, Kung kami'y palalayasin mo, ay paparoonin mo kami sa kawan ng mga baboy. 
32. At sinabi niya sa kanila, Magsiparoon kayo. At sila'y nagsilabas, at nagsipasok sa mga baboy: at narito, ang buong kawan ng mga baboy ay nangapadaluhong sa bangin hanggang sa dagat, at nangamatay sa tubig. 
33. At nagsitakas ang mga tagapagalaga ng mga yaon, at nagsitungo sa bayan, at sinabi ang lahat ng mga nangyari, at ang kinahinatnan ng mga inalihan ng mga demonio. 
34. At narito, lumabas ang buong bayan upang sumalubong kay Jesus: at pagkakita nila sa kaniya, ay pinamanhikan siyang umalis sa kanilang mga hangganan.-pero
kaso lang
hindi alam kun ano alin sino saan
ang kamalian na nagpapangap at mang aangkin ng hula
datapuwat nga eh
may mga lingkod naman ni cristo na nakasagot ng mga tanong ngang eto na
Hindi nagtanggi ng kanilang mga alam
sa mga aral ng panginoong kristohesus[You are not allowed to view links. Register or Login]
ako ay dating katoliko!?  at naging atheist
at ngayon ako ay tagasunod ni kristo at hindi sa relihiyon.
ngayon binubunyag ko ang kamalian na nagpapangap at mang aangkin ng hula!
kaya ikaw mr ukuk
huwag kang makisaw saw gayong hindi ka naman kasapi ng inc:rofl: hano kamo kanino nabibilang na iglesia sya eh
walang relegion yun

:tawanan: at
sangayon sayo ay kami nga
sa tumana eh tawa ng tawa ng makakita ng tumawa sa paglalakbay
at bago nga nawalan ng malaytao eh may nakadirinig na inuusal nya
ang mga salitang eto na
duoun nga sa dako paroon ng taluktok sa kaluwalhatiang naliligiran ng mga damohan eh
nakapagsabi sya ng
 "O thou of little faith, wherefore didst thou doubt?"
noon dati at ngayun o kya eh
tomorrow nalang kami ayon sa nagsasabi niyun na
kun pa'no mo
nalalaman yun dapat alam mo

 
« Last Edit: 08-11-18 03:41 AM by ukok102nak »
At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak:
Datapuwa't kung sa Dios, ay hindi ninyo maiwawasak; baka pa kayo'y mangasumpungan na nangakikihamok laban sa Dios.

08-11-18 04:36 AM
rhaine_24
Full Member
 • Posts: 2696
 • Thanked: 5
 • Reputation: 0
[You are not allowed to view links. Register or Login]
Pagbubunyag sa maling aral ng inc 1914!!

Ang pagiging sugo ni felix manalo!!

Si juan bautista ay nasa hula na ma uunA kay kristo!!
Paano ito naging totoo
Ito ang talata!!?
Dinala ni Gabriel ang mensahe ng Diyos sa templo sa saserdoteng si Zacarias, ang ama ni Juan Bautista habang naghahandog ito sa harapan ng Panginoon. Nagpakita si Gabriel sa gawing kanan ng altar ng insenso (Lukas 1:11), isang simbolo ng panalangin, at sinabi kay Zacarias na tinugon ng Diyos ang kanyang mga panalangin (talata 13). Magbubuntis at magsisilang ang asawa nitong si Elizabeth na isang baog ng isang batang lalaki; ang batang ito ay papangalanang Juan at siya ang tutupad sa hula tungkol sa pagdating ni Elias (talata 17; Malakias 4:5). Hindi pinaniwalaan ni Zacarias ang mensahe ni Gabriel kaya’t inalisan siya ni Gabriel ng kakayahang magsalita hanggang sa tuliin ang bata.

...
Dito tayo kay apostol pablo!?
Isaias 49:6
“Oo, kaniyang sinasabi, Totoong magaan ang bagay na ikaw ay naging aking lingkod upang ibangon ang mga lipi ng Jacob, at isauli ang iningatan ng Israel, IKAW AY AKING IBIBIGAY NA PINAKAILAW SA MGA GENTIL UPANG IKAW AY MAGING AKING KALIGTASAN HANGGANG SA WAKAS NG LUPA.”
Na nang magkaroon ng katuparan ay ipinaliwanag din ni apostol Pablo ang kahulugan nito at nagpatotoo rin na ito’y natupad sa kaniya:

Paano natupad ito??
Basa!! [PAGKATAWAG KAY SAUL/SAULO NA TINAWAG DING PABLO]
GAWA 9:4-6 …….SAULO…SAULO..BAKIT MO AKO INUUSIG (v.5) “SINO PO KAYO PANGINOON?” TANONG NIYA..” AKO’Y SI JESUS, ANG IYONG INUUSIG ,” TUGON NIYA…(v.6) “Tumindig ka’t pumasok sa lunsod. Sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin.
..
Dito tayo kay mang felix manalo??  Sino ang nag proklama sa kanya bilang sugo?????
May nagpakita ba sa knya na anghel?  Nagpakita ba si gabriel?  Nagpakita ba si kristo?

Wala bakit? Sayo ba nay nagpakita? Pero nangangaral ka ba?

Ano patotoo mo na tagapabgaral ka pala? 😂😂

Kaya sabi ni apostol pedro...

2 PEDRO 1:19
19At kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula; na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan, na gaya ng sa isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim, hanggang sa pagbubukang liwayway, at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso:

Hindi yung nanaginip ka lng boy.

Baka kulang ka lng sa paligo 😂

08-11-18 06:34 AM
tisoy_of_manila
Full Member
 • Posts: 3566
 • Thanked: 90
 • Reputation: 0
[You are not allowed to view links. Register or Login]
Wala bakit? Sayo ba nay nagpakita? Pero nangangaral ka ba?

Ano patotoo mo na tagapabgaral ka pala? 😂😂

Kaya sabi ni apostol pedro...

2 PEDRO 1:19
19At kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula; na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan, na gaya ng sa isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim, hanggang sa pagbubukang liwayway, at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso:

Hindi yung nanaginip ka lng boy.

Baka kulang ka lng sa paligo 😂
hi ulan!  katulad nga nung mga tao na nakita juan na nangaral na sinumbong niya kay kristo dahil hindi naman nila ito kasamahan!!
pero ito ang sagot ni kristo..

"ang hindi laban sa atin ay sumasa atin."
.. so kahit hindi ka kasama or kasama sa grupo ni kristo at kahit hindi ka hinuhulaan kung hindi naman laban kay kristo ang ginagawa mo kay kristo ka pa rin..
pero ang mag angkin ng hula!!  yan ayy laban na kay kristo

08-11-18 10:04 AM
ukok102nak
Full Member
 • Posts: 1339
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
:smoke: yun talata totoo
pero lahat ng sinabi mo ngang eto na
sa post mo ngayun
Mali kagad sa umpisa plng  :rofl:
:read:

[You are not allowed to view links. Register or Login]
hi ulan!  katulad nga nung mga tao na nakita juan na nangaral na sinumbong niya kay kristo dahil hindi naman nila ito kasamahan!!
pero ito ang sagot ni kristo..

"ang hindi laban sa atin ay sumasa atin."
.. so kahit hindi ka kasama or kasama sa grupo ni kristo at kahit hindi ka hinuhulaan kung hindi naman laban kay kristo ang ginagawa mo kay kristo ka pa rin..
pero ang mag angkin ng hula!!  yan ayy laban na kay kristo


:tawanan: nanghula nga
pero sa pangalan palang Mali na
may pa hi hi pa


-Hindi na namin sasabihin
nagpadala kami ng sulat sa sinasabi mo ngayun
na may pa hi hi ka pa mali naman
at alam nya
Hindi kami sinungaling


« Last Edit: 08-11-18 10:08 AM by ukok102nak »
At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak:
Datapuwa't kung sa Dios, ay hindi ninyo maiwawasak; baka pa kayo'y mangasumpungan na nangakikihamok laban sa Dios.

08-11-18 12:11 PM
tisoy_of_manila
Full Member
 • Posts: 3566
 • Thanked: 90
 • Reputation: 0
biglang lumnabas si rhaine??  same din sila ni ukuk?

08-11-18 04:46 PM
ukok102nak
Full Member
 • Posts: 1339
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
:smoke: alam mo
dati nga may nakapanayam ako na nagsasabi na
kailangan mo ay takot para e respeto ka kasi masyado kang mabait
(pero pag nagsabi ako ng ang bait bait ko nga eh bigla nalang nagsisitawanan sila)
datapuwat nagsabi ako
dapat sana may kusang loob ang pagrespeto para Hindi na tinatakot
Baket naman kasi kelangan pang takutin para gumawa ng mabuti sa pamamagitan nga ng salita ng dios na mabuti at hindi sinungaling

. ... at may isang pagkakataon na totoo ang pagsabi nya 
at sapagkat
nangakaalam kami sa amin nga na nakapanayam sa pagkakataon na yaon na kun pano dumarating na parang silo ang takot
datapuwat ang takot nga sa dios eh Hindi ginawa sa pamamagitan ng katalinuhan ng tao na mga ginawa ng kanilang sariling mga kamay   dapat may sagot ka na dyaan
sa mga natanong sayo ng mga naging lingkod ng panginoong kristohesus at para nga
Hindi ka nalilito o kya nga ay mapahinto ang na sa utak mo lang na domaraya sayo
eh Alamen mo nga eto na
ang pagkakaiba ng SABI
at
ang pagkakaiba ng SALITA

. ... ang SABI ay may patotoo ng espiritu ng tao na kun mabuti ay mabuti nga talaga kun alam mo nga
sa awat tulong ng panginoon at kun saloobin nga ng dios na mabuti at di sinungaling
at
ang SALITA ay lagi nga na naiiayon sa
mga bagay na nangasusulat sa banal na aklat
:read:
Juan 1: 1. Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. 

John 1: 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 
2. The same was in the beginning with God. 
3. All things were made by him; and without him was not any thing made that was made. 
4. In him was life; and the life was the light of men. 
5. And the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not.


... . tignan mo at trangkahan ang mga kasamaan ng na sa utak mo lang yan
:read:
Malakias 3: 1. Narito, aking sinusugo ang aking sugo, at siya'y maghahanda, ng daan sa harap ko: at ang Panginoon na inyong hinahanap, ay biglang paroroon sa kaniyang templo; at ang sugo ng tipan na inyong kinaliligayahan, narito, siya'y dumarating, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. 
2. Nguni't sino ang makatatahan sa araw ng kaniyang pagparito? at sino ang tatayo pagka siya'y pakikita? sapagka't siya'y parang apoy ng mangdadalisay, at parang sabon ng mga tagapagpaputi: 
3. At siya'y mauupong gaya ng mangingintab at mangdadalisay ng pilak, at kaniyang dadalisayin ang mga anak ni Levi, at kaniyang pakikinising parang ginto at pilak; at sila'y mangaghahandog sa Panginoon ng mga handog sa katuwiran. 
4. Kung magkagayo'y ang handog ng Juda at ng Jerusalem ay magiging kalugodlugod sa Panginoon, gaya ng mga araw nang una, at gaya ng mga taon nang una. 
5. At aking lalapitan kayo sa kahatulan; at ako'y magiging maliksing saksi laban sa mga manghuhula, at laban sa mga mangangalunya, at laban sa mga sinungaling na manunumpa, at laban doon sa nagsisipighati sa mangaaraw sa kaniyang mga kaupahan, sa babaing bao, at sa ulila, at sa nagliligaw sa taga ibang lupa mula sa kaniyang matuwid, at hindi natatakot sa akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo.Marcos 4: 15. At ang mga ito'y yaong nangasa tabi ng daan, na doon nahahasik ang salita; at nang kanilang mapakinggan, pagdaka'y pinaroroonan ni Satanas, at inaalis ang salita na inihasik sa kanila.


:rofl: sigurado kami na aakalin mo nga
na sa utak mo lang yan na totoo kuno hula mo tungkol sa amin
pero Hindi eh kasi sa umpisa plng nun nag hi hi ka pa nga
eh Mali kagad


:tawanan: kya nga eh
maghantay ka nga sa yaon na sya o silang magpatotoo sayo
at huwag mong hayaan nga na may magsabi na bumubulong bulong sayong isang naghahanap ng
kanyang sariling kaluwalhatiang humahanay mismo sa espiritung tao mo nga at
ayon nga sa mga yaon ngang nangagnais na mapass over mo ang
na sa utak mo lang yan


[You are not allowed to view links. Register or Login]
biglang lumnabas si rhaine??  same din sila ni ukuk?
« Last Edit: 08-12-18 09:40 AM by ukok102nak »
At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak:
Datapuwa't kung sa Dios, ay hindi ninyo maiwawasak; baka pa kayo'y mangasumpungan na nangakikihamok laban sa Dios.

08-11-18 04:47 PM
dodong143
Sr. Member
 • Posts: 6127
 • Thanked: 195
 • Reputation: 0
[You are not allowed to view links. Register or Login]
hi ulan!  katulad nga nung mga tao na nakita juan na nangaral na sinumbong niya kay kristo dahil hindi naman nila ito kasamahan!!
pero ito ang sagot ni kristo..

"ang hindi laban sa atin ay sumasa atin."
.. so kahit hindi ka kasama or kasama sa grupo ni kristo at kahit hindi ka hinuhulaan kung hindi naman laban kay kristo ang ginagawa mo kay kristo ka pa rin..
pero ang mag angkin ng hula!!  yan ayy laban na kay kristo

itong quote sa itaas ay dapat ang basehan para hindi na magkatalo kung sino sa kanila ang totoo.

"ang hindi laban sa atin ay sumasa atin."
.. so kahit hindi ka kasama or kasama sa grupo ni kristo at kahit hindi ka hinuhulaan kung hindi naman laban kay kristo ang ginagawa mo kay kristo ka pa rin..
pero ang mag angkin ng hula!!  yan ayy laban na kay kristo
« Last Edit: 08-11-18 04:48 PM by dodong143 »

for testing today if working

08-11-18 06:43 PM
tisoy_of_manila
Full Member
 • Posts: 3566
 • Thanked: 90
 • Reputation: 0
kasi kapag kinikilala mo si kristo at ginagawa mo ay hindi laban kay kristo tatanggapin ka ni kristo
ibig sabihin nun kasapi ka sa kawan ni kristo
pero ang ibang secta ay may aral ba kapag hindi ka nila member hindi ka maliligtas

08-11-18 07:49 PM
WongFeiLong
Full Member
 • Posts: 2442
 • Thanked: 73
 • Reputation: 0
[You are not allowed to view links. Register or Login]
kasi kapag kinikilala mo si kristo at ginagawa mo ay hindi laban kay kristo tatanggapin ka ni kristo
ibig sabihin nun kasapi ka sa kawan ni kristo
pero ang ibang secta ay may aral ba kapag hindi ka nila member hindi ka maliligtas
hindi kay kristo ang ganyang aral.
at mababasa rin sa Qu'ran ang maliligtas ay di lang kristiyano.
kaya isang kalokohan na sabihing umanib ka sa toooot upang maligtas.
tapos yung mga nirerelease na pasugo halos ang daming binabago. kasi para takpan ang butas.

08-12-18 11:03 AM
ukok102nak
Full Member
 • Posts: 1339
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
:smoke: sino naman kasi nagsabi
sa inyuo na mga kristiyano lang ang mga maililigtas
datapuwat noon pa eh may mga nilalang na gumawa ng ayon sa kalooban ng mabuti at
lalong lalo na nga yaong mga retarded at mongoloid na kun Hindi pasasamain ng mga masasamang espiritu eh
sigurado na ang mga kaligtasan
at Hindi ata alam ngayon yan ng mga ibang relegion na walang aral ng mga iglesia ni kristo
samantalang nangasusulat eto na
yaon ngang mga nangasulat dito eh
nagsasabi ng iba sa mga sinasabi nitong ibang relegion sa labas ng iglesia
na walang aral ng mga totoong iglesiang sa dios
kasi nga
sila ay mga sumasamba sa mga dios diosan kun kya sinasabi nilang mga kristiyano lang maliligtas
:read:

]Pahayag 7: 9. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako, at narito, ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinoman, na mula sa bawa't bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika, na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng Cordero, na nangadaramtan ng mapuputing damit, at may mga palma sa kanilang mga kamay; 
10. At nagsisigawan ng tinig na malakas, na nangagsasabi, Ang pagliligtas ay sumaaming Dios na nakaupo sa luklukan, at sa Cordero. 
11. At ang lahat ng mga anghel ay nangakatayo sa palibot ng luklukan, at ng matatanda at ng apat na nilalang na buhay; at sila'y nangagpatirapa sa harapan ng luklukan, at nangagsisamba sa Dios, 
12. Na nangagsasabi, Siya nawa: Pagpapala at kaluwalhatian, at karunungan, at pagpapasalamat, at karangalan, at kapangyarihan, at kalakasan, nawa ang sumaaming Dios magpakailan kailan man. Siya nawa. 
13. At sumagot ang isa sa matatanda na, nagsasabi sa akin, Ang mga ito na nangadaramtan ng mapuputing damit, ay sino-sino at saan nagsipanggaling? 
14. At sinabi ko sa kaniya, Panginoon ko, Ikaw ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, Ang mga ito'y ang nanggaling sa malaking kapighatian, at nangaghugas ng kanilang mga damit, at pinaputi sa dugo ng Cordero. 
15. Kaya't sila'y nasa harapan ng luklukan ng Dios; at nangaglilingkod sa kaniya araw at gabi sa kaniyang templo: at siyang nakaupo sa luklukan, ay lulukuban sila ng kaniyang tabernakulo. 
16. Sila'y hindi na magugutom pa, ni mauuhaw pa man; ni hindi na sila tatamaan ng araw, o ng anomang init: 
17. Sapagka't ang Cordero na nasa gitna ng luklukan ay siyang magiging pastor nila, at sila'y papatnugutan sa mga bukal ng tubig ng buhay:
at papahirin ng Dios ang bawa't luha ng kanilang mga mata.


*kun nakapanayam nyo nga
maski isa sa mga nangalabi sa mga henerasyon ng mga tao dati sa mga iglesia na totoo sa kapanahonan ni saulo este pablo
at
kahit yaon ngang mga nangagsasisama sa mga iglesia na totoo noong kapanahonan ng
mga disipulo ng panginoong hesukristo
eh sigurado kami na aakalain ninoman na wala ng mga nangalabi sa kanila
datapuwat walang nangakaaalam na
may mga umiiral pa nga sa mga henerasyon na yaon sa kapanahonan natin ngayun
:read:
Mga Gawa 8: 4. Ang mga nagsipangalat nga ay nagsipaglakbay, na ipinangangaral ang salita. 

Mga Gawa 11: 19. Yaon ngang nagsipangalat sa ibang lupain dahil sa kapighatian na nangyari tungkol kay Esteban ay nangaglakbay hanggang sa Fenicia, at sa Chipre, at sa Antioquia, na hindi nagsaysay kanino man ng salita kundi sa mga Judio lamang. 
20. Datapuwa't may ilan sa kanila, mga taong taga Chipre at taga Cirene, na, nang sila'y magsidating sa Antioquia, ay nangagsalita naman sa mga Griego, na ipinangangaral ang Panginoong Jesus.3 Juan 1: 4. Wala nang dakilang kagalakan sa ganang akin na gaya nito, na marinig na ang aking mga anak ay nagsisilakad sa katotohanan. 
5. Minamahal, ginagawa mo ang tapat na gawa sa lahat ng iyong ginagawa doon sa mga kapatid at sa mga taga ibang lupa; 
6. Na siyang nangagpapatotoo ng iyong pagibig sa harapan ng iglesia: na iyong gagawan ng magaling kung iyong tutulungan sila ng nararapat sa Dios, sa kanilang paglalakbay: 
7. Sapagka't dahil sa Pangalan, ay nangagsiyaon sila na walang kinuhang anoman sa mga Gentil. 
8. Nararapat nga nating tanggaping mabuti ang mga gayon, upang tayo'y maging kasama sa paggawa sa katotohanan. ]Pahayag 1: 4. Si Juan sa pitong iglesia na nasa Asia: Biyaya ang sumainyo nawa, at kapayapaang mula doon sa kaniya na ngayon, at nang nakaraan at darating; at mula sa pitong Espiritu na nasa harapan ng kaniyang luklukan;

. ... alam nyu na
kun pa'no nga ang isang kaparaanan para mangakaanib sa iglesia na totoo
at kelan nga ba nagkaroon ng mga palatandaang literal sa pilipinas na
posibleng may nangagsipagtungo nga na mga hebreo noon dito
:read:
[You are not allowed to view links. Register or Login]

 
MISTERYO NG WIKANG TAGALOG AY KAHAWIG NG WIKA NG LUMANG-HEBREO Page 3
PAUNANG SALITA
Sa aklat ni Gregorio F. Zaide

History of the Filipino People”
 
sa pahina
2
, ang mga manunulat na mga taga Kanluran aytinawag ang ating lupain sa pangalang Maniolas,
Ophir

, Islas del Oriente, Islas del Poniente, Archipelago de San Lazaro,Islas de Luzones (Isla ng Mortars), Archipelago de Magallanes at Archipelago de Legaspi. Ang mga tawag na Maniolas,Islas del Oriente,Islas del Poniente,Archipelago de San Lazaro,Islas de Luzones, Archipelago de Magallanes, Archipelagode Legaspi ay ang itinawag ng mga Kastila na mapapansin na ang mga pangalang itinawag ay sa wikang Kastila malibanlamang sa tawag na
Ophir
hanggang maging Felipinas na hinango sa pangalan ng Prinsipe at naging Hari ng Espanya nasi Haring Felipe II. Ang tawag na
Ophir
ay hindi salitang Kastila kaya maaaring
Ophir
ang tawag noon bago pa tawagin itong mga Kastila na Felipinas.Si
Ophir
ay ipinadala sa Silangan na nakasulat sa Genesis 10:30
(1)
ng Biblia na anak ni Joktan (Yoktan) at si Joktan namanay kapatid ni Peleg at sila ay kapwa anak ni Heber sa kapanahunan ng pagtatayo ng Tore ni Babel ay nagkaiba - iba angwika ng mga tao. Maaring hango sa pangalan ni Heber (Hbr ) ang itinawag sa kanilang wika na Hebreo. Ang pang-apat nahenerasyon ng apo ni Peleg ay si Abram na tinawag na Abraham ay tinawag na Hebreo na mababasa sa Genesis 14:13


-na mangyaring totoo nga eto na
sigurado nga na aakalain ng mga bumabasa ng post na eto eh
totoong nagkataon nga lamang
pero ayon nga
sa bagay na nangasusulat sa banal na aklat
:read:
]Mga Hebreo 12: 18. Sapagka't hindi kayo nagsilapit sa bundok na nahihipo, at nagliliyab sa apoy, at sa kapusikitan, at sa kadiliman, at sa unos, 
19. At tunog ng pakakak, at tinig ng mga salita;
na ang nakarinig ng tinig na ito ay nagsipamanhik na huwag nang sa kanila'y salitain pa ang anomang salita; 
20. Sapagka't hindi matiis ang iniuutos, Kahit ang isang hayop kung tumungtong sa bundok ay babatuhin; 
21. At totoong kakilakilabot ang napanood, ano pa't sinabi ni Moises, Ako'y totoong nasisindak at nanginginig: 
22. Datapuwa't nagsilapit kayo sa bundok ng Sion, at sa bayan ng Dios na buhay, ang Jerusalem sa kalangitan,
at sa mga di mabilang na hukbo ng mga anghel, 
23. Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit, at sa Dios na Hukom ng lahat,
at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal, 
24. At kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan, at dugong pangwisik na nagsasalita ng lalong mabuti kay sa dugo ni Abel. 
25. Pagingatan ninyong kayo'y huwag tumanggi sa nagsasalita. Sapagka't kung hindi nakatanan ang mga nagsitanggi sa nagbalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, ay lalo pa tayong hindi makatatanan na nagsisihiwalay Doon sa nagbabalitang buhat sa langit: 
26. Na ang tinig na yaon ay nagpayanig noon ng lupa: datapuwa't ngayo'y nangako siya, na nagsasabi, Minsan pang yayanigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ng langit.Ezekiel 16: 46. At ang iyong panganay na kapatid na babae ay ang Samaria na tumatahan sa iyong kaliwa, siya at ang kaniyang mga anak na babae; at ang iyong bunsong kapatid na babae na tumatahan sa iyong kanan ay Sodoma at ang kaniyang mga anak. 
47. Gayon ma'y hindi ka lumakad sa kanilang mga lakad, o gumawa man ng ayon sa kanilang kasuklamsuklam,
kundi wari napakaliit na bagay, ikaw ay hamak na
higit kay sa kanila sa lahat ng iyong mga lakad. Isaias 40: 15. Narito, ang mga bansa ay parang isang patak ng tubig sa timba, inaari na parang munting alabok sa timbangan: narito, kaniyang itinataas ang mga pulo na parang napakaliit na bagay.


Pahayag 11: 3. At may ipagkakaloob ako sa aking dalawang saksi, at sila'y magsisipanghulang isang libo at dalawang daan at anim na pung araw, na nararamtan ng magagaspang na kayo.

Pahayag 11: 8. At ang kanilang mga bangkay ay nasa lansangan ng malaking bayan, na ayon sa espiritu ay tinatawag na Sodoma at Egipto,
na doon din naman ipinako sa krus ang Panginoon nila.
.


:rofl: ikaw alam mo
« Last Edit: 08-13-18 08:10 PM by ukok102nak »
At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak:
Datapuwa't kung sa Dios, ay hindi ninyo maiwawasak; baka pa kayo'y mangasumpungan na nangakikihamok laban sa Dios.

08-14-18 10:40 PM
rhaine_24
Full Member
 • Posts: 2696
 • Thanked: 5
 • Reputation: 0
[You are not allowed to view links. Register or Login]
hindi kay kristo ang ganyang aral.
at mababasa rin sa Qu'ran ang maliligtas ay di lang kristiyano.
kaya isang kalokohan na sabihing umanib ka sa toooot upang maligtas.
tapos yung mga nirerelease na pasugo halos ang daming binabago. kasi para takpan ang butas.

At sino naman tong gusto pa yatang salungahin ang mismong tagapagligtas

Basa:

JUAN 10:9
9Ako ang pintuan; ang sinomang taong pumasok sa akin, ay siya'y maliligtas, at papasok at lalabas, at makasusumpong ng pastulan.

O ha yung maliligtas inuutusan sila ni cristo na dapat pumasok sa kaniya.

Ang tanong eto ateist kaya yan ha tisoy???  Naku naman tsk tsk

Tanong: yung mga pumasok kay cristo may kinabilangan ba sila O MAY KINAPALOOBAN BA SILA??

sagot: sa ganyan pa ring talata sa saling

REV


(JOHN 10:9 Revised English Bible)  "I am the door, anyone who comes into the FOLD through me will be safe...."

Sa tagalog

"Ako ang pintuan, ang sinumang taong pumasok sa loob ng KAWAN sa pamamagitan ko ay magiging LIGTAS...."

Ayun oh napakalinaw tisoy na yung mga pumasok kay cristo na MALILIGTAS nasa loob ng KAWAN

tanong; ATIESTA ba yan???

Pakisagot tisoy ....


Pero unahan na kita batay pa rin sa turo ng biblia na magpapatotoong hindi ikaw yan

Basa:

Acts 20:28 Lamsa Translation

Take heed therefore to yourselves and to all the FLOCK over which the Holy Spirit has appointed your overseers, to feed the church of Christ which he has purchased with his blood." - Acts 20:28 (Lamsa version)

ayun!! Yung kawan na don napabilang yung mga pumasok kay cristo eh IGLESIA NI CRISTO

Kaya matitiyak mo tisoy na hindi ikaw yan

Atiest ka eh

Pasensya ka na lng pag hindi ka nagisip at dinatnan ka ni cristo..

Sasabihin ni cristo sayo ang ganito..

Basa:

Mat 7:22-23

22Sa Araw ng Paghuhukom marami ang magsasabi sa akin, ‘Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala?’ 23Ngunit sasabihin ko sa kanila, ‘Hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan.’”

Nabasa mo ba? sabi ni cristo MASAMA KA DAW

WAG sasama loob mi sakin kaibigan ha si cristo may sabi niyan

Kay cristo ka magalit kung gusto mo


Salamat sayo...
« Last Edit: 08-14-18 10:44 PM by rhaine_24 »

08-15-18 01:29 PM
rhaine_24
Full Member
 • Posts: 2696
 • Thanked: 5
 • Reputation: 0
Asan ka na tisoy??😂😂

Tagasunod ka kamo ni cristo eh di halika sa IGLESIA NI CRISTO

😏😏😏

08-17-18 08:58 AM
WongFeiLong
Full Member
 • Posts: 2442
 • Thanked: 73
 • Reputation: 0
[You are not allowed to view links. Register or Login]
At sino naman tong gusto pa yatang salungahin ang mismong tagapagligtas

Basa:

JUAN 10:9
9Ako ang pintuan; ang sinomang taong pumasok sa akin, ay siya'y maliligtas, at papasok at lalabas, at makasusumpong ng pastulan.

O ha yung maliligtas inuutusan sila ni cristo na dapat pumasok sa kaniya.

Ang tanong eto ateist kaya yan ha tisoy???  Naku naman tsk tsk

Tanong: yung mga pumasok kay cristo may kinabilangan ba sila O MAY KINAPALOOBAN BA SILA??

sagot: sa ganyan pa ring talata sa saling

REV


(JOHN 10:9 Revised English Bible)  "I am the door, anyone who comes into the FOLD through me will be safe...."

Sa tagalog

"Ako ang pintuan, ang sinumang taong pumasok sa loob ng KAWAN sa pamamagitan ko ay magiging LIGTAS...."

Ayun oh napakalinaw tisoy na yung mga pumasok kay cristo na MALILIGTAS nasa loob ng KAWAN

tanong; ATIESTA ba yan???

Pakisagot tisoy ....


Pero unahan na kita batay pa rin sa turo ng biblia na magpapatotoong hindi ikaw yan

Basa:

Acts 20:28 Lamsa Translation

Take heed therefore to yourselves and to all the FLOCK over which the Holy Spirit has appointed your overseers, to feed the church of Christ which he has purchased with his blood." - Acts 20:28 (Lamsa version)

ayun!! Yung kawan na don napabilang yung mga pumasok kay cristo eh IGLESIA NI CRISTO

Kaya matitiyak mo tisoy na hindi ikaw yan

Atiest ka eh

Pasensya ka na lng pag hindi ka nagisip at dinatnan ka ni cristo..

Sasabihin ni cristo sayo ang ganito..

Basa:

Mat 7:22-23

22Sa Araw ng Paghuhukom marami ang magsasabi sa akin, ‘Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala?’ 23Ngunit sasabihin ko sa kanila, ‘Hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan.’”

Nabasa mo ba? sabi ni cristo MASAMA KA DAW

WAG sasama loob mi sakin kaibigan ha si cristo may sabi niyan

Kay cristo ka magalit kung gusto mo


Salamat sayo...
yung atheist na mula pagkabata ay atheist na sya. may chance yun. nasusulat yan

pero kung dati naniniwala ka sa Dios. tas bigla kang mag atheist. yan ang may problema.

bakit sure nyu ba na maliligtas nga kayo?
ipanalangin nyu na dumating na ang araw ng paghuhukom ma yan .iwan ko kung san ka pupulotin rhaine.

walang huling sugo.
after kay cristo.
yung sugo nyu. bulaan yun.
kala mo di ko alan galawan sa secta nyu.
para lang magkatrabaho aanib sainyo.

08-17-18 03:33 PM
ukok102nak
Full Member
 • Posts: 1339
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
:lmao: lahat pla ng mga nakianib sa sinasabi mong aanibang sekta mo ay
may mga trabaho lahat kun kya nga wala ng mga trabaho doon
eh di tyak na tunganga ka dyan


nangahuhulugan nga na wala na ngang trabahong ibinibigay sa mga gustong sumali sa sektang yan
mabuti naman at pulos kawang-work nga lahat kayo tama lang yun kasi parang mukan
antay antaypoor wisdom at pro prorich ever wondered na kala nila basta may pangdonasyon sila eh ligtas na sa sekta nyo ngang yaan :rofl::


:tawanan:  puros sermon ata diyan parang yun sulat na "This was what I thought" ayon sa mga sinasabi ng mga sponsors nyuo
eh wala na palang works sa aanibang sekta mo tsk tsk  pa'no ngayun yan antimano wala na din good works dyaan
mali ata yun sinasabi mong titulu ng sekta na pag kaanib ka nga eh CFD tawag senyo kahit dumedepende lamang kayo sa catholic doctrine


lalo na dahil walang naisagot maski isa sa mga nagtatanggol sa faith and belief mo ayon sa mga kaalamang pansekta nga
na sumasaenyo lage lagi tunkol sa mga CFD na may kakayahang sumagot sa mga tanong na ang sagot nga dapat sa biblia kinukuha
eh di ba sana isa sa mga tanong namin sayu eh may answer na :haha::think: parang tanong ngang eto na
totoo nga ba mga nangasusulat dito sa banal na aklat
:read:
1 Pedro 3: 15. Kundi inyong ariing banal si Cristo na Panginoon sa inyong mga puso: na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawa't tao na humihingi sa inyo ng katuwiran tungkol sa pagasang nasa inyo, nguni't sa kaamuan at takot: 
16. Na taglay ang mabuting budhi; upang, sa mga bagay na salitain laban sa inyo, ay mangapahiya ang nagsisialipusta sa inyong mabuting paraan ng pamumuhay kay Cristo. 
17. Sapagka't lalong magaling, kung gayon ang iniibig ng kalooban ng Dios na kayo'y mangagbata dahil sa paggawa ng mabuti kay sa dahil sa paggawa ng masama. 
kun totoo eh baket wala paring sagot sa tanong namin :punish:
sangayon sayo o sa mga sekta na sabi mo eh gustong saniban este gusto mo plng kaaniban
- kunti nga lang at kakaunti lamang talaga mga nangakaalam ng sagot sa isang tanong« Last Edit: 08-17-18 09:35 PM by ukok102nak »
At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak:
Datapuwa't kung sa Dios, ay hindi ninyo maiwawasak; baka pa kayo'y mangasumpungan na nangakikihamok laban sa Dios.

08-20-18 03:30 AM
rhaine_24
Full Member
 • Posts: 2696
 • Thanked: 5
 • Reputation: 0
[You are not allowed to view links. Register or Login]
yung atheist na mula pagkabata ay atheist na sya. may chance yun. nasusulat yan

pero kung dati naniniwala ka sa Dios. tas bigla kang mag atheist. yan ang may problema.

bakit sure nyu ba na maliligtas nga kayo?
ipanalangin nyu na dumating na ang araw ng paghuhukom ma yan .iwan ko kung san ka pupulotin rhaine.

walang huling sugo.
after kay cristo.
yung sugo nyu. bulaan yun.
kala mo di ko alan galawan sa secta nyu.
para lang magkatrabaho aanib sainyo.

Hindi ipinanalangin kundi hinihintay na may pananabik..

Bakit? Kasi ang pagdating ni cristo eh para sa ikaliligtas ng mga taong pumasok na napabilang sa kaniyang kawan alalaong bagay ang IGLESIA NI CRISTO.

Ang dami mong sinabi eh hindi ka naman INC.

Tiyak kung gayon na ang paghuhukom ay sa ikapapahamak mo. Kaya kabahan ka kaibigan..


Mga apostol may sabi TIYAK ANG KALIGTASAN

basa:

 ROMA 5:9

9Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang-sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos.

Kita mo ba tiyak di ba?

Sino nakatitiyak ng kaligtasan? Yung napawalang sala

Pano sila napawalang sala?

SA PAMAMAGITAN NG DUGO

eh ikaw ba yan??

Pakisagot ha..


Kung ako sasagot abay kami yan.

Basa:
Gawa 20:28 (Lamsa)

Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan na rito’y hinirang kayo ng Espiritu Santo upang maging mga katiwala, upang pakanin ang IGLESIA NI CRISTO na binili niya ng kaniyang dugo.

Oh eh hindi naman ikaw yan

Kaya pagdating ni cristo ...

Sorry ka na lng dre...

Tiyak bayang banal ako pupulutin ..

Ewan ko ikaw..


« Last Edit: 08-20-18 03:33 AM by rhaine_24 »