Topic: pwedi paki demo (Read 1953 times)

07-30-18 04:39 PM
WongFeiLong
Full Member
 • Posts: 2442
 • Thanked: 73
 • Reputation: 0
Mateo 17:20
20 Sumagot siya, ¡°Dahil sa maliit ang inyong pananampalataya. Tandaan ninyo: kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, ¡®Lumipat ka roon!¡¯ at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa.¡±

paki explain nga yan ukok. di ba may pananampalataya ka sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa o higit pa nga.
gayin mo nga yan.

yung lahat ng nga tao jan na handang makipagpatayan para sa bible. paki demo nga.

pag nagawa nyu yan. aanib na ako at maniniwala sa kasabihang kayo ang maliligtas

07-30-18 07:30 PM
ukok102nak
Full Member
 • Posts: 1339
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
 - subject no one unto earthly lust of flesh becaused as it is written
Mateo 17:20
20 Sumagot siya, ¡°Dahil sa maliit ang inyong pananampalataya. Tandaan ninyo: kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, ¡®Lumipat ka roon!¡¯ at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa.¡±
-talata na ginamit mo
nga subalit naalaman mo ba na ang panginoon ay dios ngang
Hindi ayon sa iyong kaunawaan
:read:
Awit 118: 27. Ang Panginoon ay Dios, at binigyan niya kami ng liwanag; talian ninyo ang hain ng mga panali, sa makatuwid baga'y sa mga tila sungay ng dambana. 
28. Ikaw ay aking Dios, at magpapasalamat ako sa iyo: ikaw ay aking Dios, aking ibubunyi ka. 
29. Oh mangagpasalamat kayo sa Panginoon, sapagka't siya'y mabuti: sapagka't ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man.

Josue 22: 34. At ang dambana ay tinawag na Ed ng mga anak ni Ruben at ng mga anak ni Gad: Sapagka't anila, saksi sa pagitan natin, na ang Panginoon ay Dios. 

Jeremias 31: 10. Inyong dinggin ang salita ng Panginoon, Oh ninyong mga bansa, at inyong ipahayag sa mga pulo sa malayo; at inyong sabihin, Ang nagpangalat sa Israel, siyang magpipisan sa kaniya, at magiingat sa kaniya, gaya ng ginagawa ng pastor sa kaniyang kawan.

Isaias 40: 11. Kaniyang papastulin ang kaniyang kawan, na gaya ng pastor, kaniyang pipisanin ang mga kordero sa kaniyang kamay, at dadalhin sila sa kaniyang sinapupunan, at papatnubayan na marahan yaong mga nagpapasuso. 
12. Sino ang tumakal ng tubig sa palad ng kaniyang kamay, at sumukat sa langit ng dangkal, at nagsilid ng alabok ng lupa sa isang takal, at tumimbang ng mga bundok sa mga panimbang, at ng mga burol sa timbangan? 
13. Sinong pumatnubay ng Espiritu ng Panginoon, o parang kaniyang kasangguni ay nagturo sa kaniya? 
14. Kanino siya kumuhang payo, at sinong nagsaysay sa kaniya, at nagturo sa kaniya sa landas ng kahatulan, at nagturo sa kaniya ng kaalaman, at nagpakilala sa kaniya ng daan ng unawa? 
15. Narito, ang mga bansa ay parang isang patak ng tubig sa timba, inaari na parang munting alabok sa timbangan: narito, kaniyang itinataas ang mga pulo na parang napakaliit na bagay.

:blush: ang mga pulo na parang napakaliit na bagay nga ay may isang
bahagi sa mga eto na may pagkamababa sa paningin ng kataaas taasang makapanyarihan sa mga lahat ng umiral
pati ang mga nangasa alin mang mga bansa sa mundo'y minaliit rin nga nila ang tila parang napakaliit na bagay ngang eto na kun
tignang may kaunawaan ay tila tao din na nagdarahop sa paghuhukay ng alabok ng lupa
at sa pamamagitan nga ng kalooban ng dios na mabuti at Hindi makakapagsinungaling ay mabuti nga talaga ang
pagkatawag sa mga nangalat sa kanyang mga kawan sa awa at tulong ng panginoon
ay nangagkaroong katuparan ang isang hula sa pagkakataong heto nga ayon sa mga bagay na nangasusulat na
ang mga nangalat nga sa mga pulong malayo na kaniyang itinataas ang mga pulo na parang napakaliit
na bagay nga datapuwat Inyong dinggin ang salita ng Panginoon, Oh ninyong mga bansa, at inyong
ipahayag sa mga pulo sa malayo; at inyong sabihin,
Ang nagpangalat sa Israel, siyang magpipisan sa kaniya, at magiingat sa kaniya, gaya ng ginagawa ng pastor
sa kaniyang kawan.demo mo nga muna yun ngang buto ng mustasa habang ipinapakita mo ang pananampalataya mo kun may makikita kang
bundok at sabihin mo nga sa bundok lumipat ka roon at iitoy lilipat nga kasi
sabi mo tunay na walang bagay na Hindi mo magagawa kun kayoy may pananampalataya sa dios
datapuwat heto nga ang isang talata sa biblia at atin ngang tignan
ang pang unawa sa salitang eto
:read:
Mateo 17: 20. At sinabi niya sa kanila, Dahil sa kakauntian ng inyong pananampalataya: sapagka't katotohanang sinasabi ko sa inyo, Kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasinglaki ng butil ng binhi ng mostasa, ay masasabi ninyo sa bundok na ito, Lumipat ka mula rito hanggang doon; at ito'y lilipat; at sa inyo'y hindi may pangyayari. 
21. Datapuwa't ang ganito'y hindi lumalabas kundi sa pamamagitan ng panalangin at ayuno.
* GUSTO MO PLNG MAGPALAYAS NG MGA MASAMANG ESPIRITU O GUSTO MO NGANG MANGAKAALAM NG MGA SALITA NG DIOS
ATING ALAMIN SA SUSUNOD NA KABANATA
ABANGAN NGA


. ... sabi mo paki explain nga yan ukok. di ba may pananampalataya ka sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa o higit pa nga.
gayin mo nga yan.
este kahit naman walang taong gumawa ng ginawa mong tanong ay ako na nga lang muna sasagot sa tanong mo at sapagkat
hindi ko alam kun nasang mga lupalop yun tinatanong mo nga at sinasabihan mong higit pa nga ang pananampalataya na
pinagagawa mo nga na magteleport ng bundok sa kun saang lupalop (korek mo ko kun wrong nga kami)
na ang tanging masasabi namin ay huwag mong gawin ang mga kasamaan ng mga nasa utak mo
at kahit ako nga eh hindi nga gumawa ng mga sinasabi mo nga na gawin nya (ukok) MAGTELEPORT NG BUNDOK BLA BLA BLA TSK TSK TSK
ay malalaman mo parin ba kun totoo ang mga sinasabi mo
na pag nagawa namin yan. aanib ka na at maniniwala sa kasabihang kayo ang maliligtas na Hindi naman namin sinabi at sapagkat
ang gusto talaga ng panginoong dios ay lahat ay mangakaligtas at mangakaalam ng totoo
ito nga sana ang dapat na mangyari
ngunit lagi naman eh
na tila nga baga ay pinangungunahan mo
dahil lalong walang nagsabi sayong maka aanib ka nga sa mga kondisyunis na ginawa mo para lamang maligtas

mukan napagkamalian mo ata kami :haha:

:smoke: sabi mo nga yung lahat ng nga tao jan na handang makipagpatayan para sa bible. paki demo nga.
datapuwat ang ayon nga sa mga bagay na nangasusulat ang aral nga ay huwag kang magbububo ng walang kasalanang dugo at
sa mga pinagsasabi mo nga
kun totoo na mabuti ay mabuti nga talaga na may panampalataya kang ayon nga sa mga paniniwalang naalaman mo nga sa mga
salita ng dios na mabuti at hindfi makapagsisinungaling na nangasusulat sa banal na aklat nga na
sa pamamagitan nga ng mga eto ay totoong nagtatanong nga kami ngayun sayu kun
totoo nga ba kyang naniniwala at sumasampalataya ka nga ba na ang mga nangasusulat sa mga talata nga na eto ay totoo  . ...
as it is written at sapagkat
:read: 
Marcos 3: 23. At sila'y kaniyang pinalapit sa kaniya, at sinabi sa kanila sa mga talinghaga, Paanong mapalalabas ni Satanas si Satanas? 
24. At kung ang isang kaharian ay magkabahabahagi laban sa kaniyang sarili, hindi mangyayaring makapanatili ang kaharian yaon. 
25. At kung ang isang bahay ay magkabahabahagi laban sa kaniyang sarili, ay hindi mangyayaring makapanatili ang bahay na yaon. 
26. At kung manghihimagsik si Satanas laban sa kaniyang sarili, at magkabahabahagi, hindi siya makapanananatili, kundi magkakaroon ng isang wakas. 
27. Datapuwa't walang makapapasok sa bahay ng malakas na tao, at samsamin ang kaniyang mga pag-aari, malibang gapusin muna niya ang malakas na tao; at kung magkagayo'y masasamsaman ang kaniyang bahay. 
28. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ipatatawad ang lahat ng kanilang mga kasalanan sa mga anak ng mga tao, at ang mga kapusungan nila kailan ma't sila'y mangagsasalita ng kapusungan: 
29. Datapuwa't sinomang magsalita ng kapusungan laban sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran magpakailan man,
kundi may kasalanan ng isang kasalanang walang hanggan:


Deuteronomio 6: 13. Ikaw ay matakot sa Panginoon mong Dios; at sa kaniya'y maglilingkod ka, at
sa pamamagitan lamang ng kaniyang pangalan susumpa ka. 
14. Huwag kang susunod sa ibang mga dios, sa mga dios ng mga bansang nasa palibot mo; 
15. Sapagka't ang Panginoon mong Dios na nasa gitna mo, ay isang mapanibughuing Dios; baka ang galit ng Panginoon mong Dios ay magalab laban sa iyo, at ikaw ay kaniyang lipulin sa ibabaw ng lupa. 
16. Huwag ninyong tutuksuhin ang Panginoon ninyong Dios, gaya ng tuksuhin ninyo siya sa Massah. 


Mga Gawa 7: 49. Ang langit ay ang aking luklukan, At ang lupa ang tungtungan ng aking mga paa: Anong anyo ng bahay ang itatayo ninyo sa akin? sabi ng Panginoon: O anong dako ang aking pahingahan? 
50. Hindi baga ginawa ng aking kamay ang lahat ng mga bagay na ito?
51. Kayong matitigas ang ulo, at di tuli ang puso't mga tainga, kayo'y laging nagsisisalangsang sa Espiritu Santo: kung ano ang ginawa ng inyong mga magulang, ay gayon din naman ang ginagawa ninyo.


Lucas 11: 16. At ang mga iba sa pagtukso sa kaniya'y hinanapan siya ng isang tanda na mula sa langit. 
17. Datapuwa't siya, na nakatataho ng mga pagiisip nila, sa kanila'y sinabi, Ang bawa't kahariang nagkakabahabahagi laban sa kaniyang sarili ay magkakawatakwatak; at ang sangbahayan na nagkakabahabahagi laban sa sangbahayan ay nagigiba. 
*
*
*
27. At nangyari, na nang sinasabi niya ang mga bagay na ito, ang isang babaing mula sa karamihan ay naglakas ng kaniyang tinig at sinabi sa kaniya, Mapalad ang tiyang sa iyo'y nagdala, at ang mga dibdib na iyong sinusuhan. 
28. Datapuwa't sinabi niya, Oo, bagkus na lalong mapapalad ang nangakikinig ng salita ng Dios, at ito'y ginaganap.


Mga Gawa 26: 15. At sinabi ko, Sino ka baga, Panginoon? At sinabi ng Panginoon, Ako'y si Jesus na iyong pinaguusig. 
16. Datapuwa't magbangon ka, at ikaw ay tumindig sa iyong mga paa: sapagka't dahil dito'y napakita ako sa iyo, upang ihalal kitang ministro at saksi din naman ng mga bagay na nakita mo sa akin, at ng mga bagay na pagpapakitaan ko sa iyo; 
17. Na ililigtas kita sa bayan, at sa mga Gentil, na sa kanila'y sinusugo kita, 
18. Upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y mangagbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Dios, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga
mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin.


Mateo 4: 7. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Nasusulat din naman, Huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Dios. 
8. Muling dinala siya ng diablo sa isang bundok na lubhang mataas, at ipinamalas sa kaniya ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan, at ang kaluwalhatian nila; 
9. At sinabi niya sa kaniya, Lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo, kung ikaw ay magpapatirapa at sasambahin mo ako. 
10. Nang magkagayo'y sinabi sa kaniya ni Jesus, Humayo ka, Satanas: sapagka't nasusulat,
Sa Panginoon mong Dios sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran.


Juan 2: 17. Napagalaala ng kaniyang mga alagad na nasusulat, Kakanin ako ng sikap sa iyong bahay. 
18. Ang mga Judio nga'y nagsisagot at sa kaniya'y sinabi, Anong tanda ang maipakikita mo sa amin, yamang ginawa mo ang mga bagay na ito? 
19. Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, Igiba ninyo ang templong ito, at aking itatayo sa tatlong araw. 
20. Sinabi nga ng mga Judio, Apat na pu't anim na taon ang pagtatayo ng templong ito, at itatayo sa tatlong araw? 
21. Datapuwa't sinasalita niya ang tungkol sa templo ng kaniyang katawan. 
22. Nang magbangon na maguli nga siya sa mga patay, ay naalaala ng kaniyang mga alagad na sinalita niya ito;
at nagsisampalataya sila sa kasulatan, at sa salitang sinabi ni Jesus. 

Kawikaan 3: 17. Ang kaniyang mga daan ay mga daan ng kaligayahan, at lahat niyang mga landas ay kapayapaan. 
18. Siya ay punong kahoy ng buhay sa mga nanghahawak sa kaniya: at mapalad ang bawa't isa na nangamamalagi sa kaniya. 
19. Nilikha ng Panginoon ang lupa sa pamamagitan ng karunungan; itinatag niya ang langit sa pamamagitan ng kaunawaan. 
20. Sa kaniyang kaalaman ay nabahagi ang mga kalaliman, at ang mga alapaap ay nagsipatak ng hamog.

Mateo 6: 13. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagka't iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, magpakailan man. Siya nawa.


... . literal espiritual

``KUN SUMASANGPALATAYA KA NGA AT NANINIWALA KANG TOTOO NGA LAHAT ANG MGA NANGASUSULAT SA MGA TALATANG ETO
AY NASAGOT NA ANG TANONG MO``

[You are not allowed to view links. Register or Login]
Mateo 17:20
20 Sumagot siya, ¡°Dahil sa maliit ang inyong pananampalataya. Tandaan ninyo: kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, ¡®Lumipat ka roon!¡¯ at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa.¡±

paki explain nga yan ukok. di ba may pananampalataya ka sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa o higit pa nga.
gayin mo nga yan.

yung lahat ng nga tao jan na handang makipagpatayan para sa bible. paki demo nga.

pag nagawa nyu yan. aanib na ako at maniniwala sa kasabihang kayo ang maliligtas« Last Edit: 07-31-18 07:47 AM by ukok102nak »
At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak:
Datapuwa't kung sa Dios, ay hindi ninyo maiwawasak; baka pa kayo'y mangasumpungan na nangakikihamok laban sa Dios.

07-31-18 10:03 AM
WongFeiLong
Full Member
 • Posts: 2442
 • Thanked: 73
 • Reputation: 0
anong hindi ayon sa aking kaunawaan?

malinaw ang talata . ang sabihin mo. wala kayong palag sa talatang yan.

wag kasi kayo maging magulang pag dating sa mga talata na galing sa bibliya..

isang talata pa lang ginamit ko. offended ka na.

07-31-18 09:17 PM
cute_huckfin
Sr. Member
 • Posts: 6178
 • Thanked: 607
 • Reputation: 19
[You are not allowed to view links. Register or Login]
anong hindi ayon sa aking kaunawaan?

malinaw ang talata . ang sabihin mo. wala kayong palag sa talatang yan.

wag kasi kayo maging magulang pag dating sa mga talata na galing sa bibliya..

isang talata pa lang ginamit ko. offended ka na.


Hindi yan literal spirityal yan.
Jesus is the Begotten Son, He is God, He is not the Father
[You are not allowed to view links. Register or Login]

07-31-18 09:54 PM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
Bundok ng problema ang tinutukoy dya hindi literal na bundok.


Ika nga nila, "gabundok na ang broblema ko!"

Tama nga ang biblia ang mga taong di naniniwala sa Dios mangmang! tingnan mo mag-isip ang gaya mo. Bundok palilipatin literal inunawa.

Psalm 53 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
1 Ang [size=8]mangmang[/size] ay nagsabi sa puso niya, Walang Dios. Nangapahamak sila, at nagsigawa ng kasuklamsuklam na kasamaan; walang gumawa ng mabuti.

« Last Edit: 08-01-18 04:50 AM by cycle19 »

08-01-18 06:54 AM
WongFeiLong
Full Member
 • Posts: 2442
 • Thanked: 73
 • Reputation: 0
[You are not allowed to view links. Register or Login]
Bundok ng problema ang tinutukoy dya hindi literal na bundok.


Ika nga nila, "gabundok na ang broblema ko!"

Tama nga ang biblia ang mga taong di naniniwala sa Dios mangmang! tingnan mo mag-isip ang gaya mo. Bundok palilipatin literal inunawa.

Psalm 53 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
1 Ang [size=8]mangmang[/size] ay nagsabi sa puso niya, Walang Dios. Nangapahamak sila, at nagsigawa ng kasuklamsuklam na kasamaan; walang gumawa ng mabuti.
hay naku.
ikaw pala yung managmang eh noh.
wala akong sinabi na literal o matalinhaga.
kayo may sabi nyan.
ang sabi ko. paki explain o paki demo.
yung sabihing literal o matalinhaga ang talata. ito ay isang teknik nyu upang takpan yung di nyu pagkaka alam.

ngayon naman spiritual. ano ba talaga ha? pabago bago.


08-01-18 10:05 AM
cute_huckfin
Sr. Member
 • Posts: 6178
 • Thanked: 607
 • Reputation: 19
[You are not allowed to view links. Register or Login]
hay naku.
ikaw pala yung managmang eh noh.
wala akong sinabi na literal o matalinhaga.
kayo may sabi nyan.
ang sabi ko. paki explain o paki demo.
yung sabihing literal o matalinhaga ang talata. ito ay isang teknik nyu upang takpan yung di nyu pagkaka alam.

ngayon naman spiritual. ano ba talaga ha? pabago bago.


Pag sinagot ko ha yan tatabggapin mo ba?
Jesus is the Begotten Son, He is God, He is not the Father
[You are not allowed to view links. Register or Login]

08-01-18 12:05 PM
ukok102nak
Full Member
 • Posts: 1339
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
:smoke: sabihin mo nga ayon sa pananampalataya mo kun may nagsabi sayo
ng mga sinasabi mo sa tuwing sadyang napapaisip lang
ang tulad mong nilalang na sa pagtatalos ng mga kapangyarihan ay mapaghanap datapuwat ngay Hindi
ka nakaunawa ng pakipagkaisa ng mga materyal na bagay sa
mga bagay na ginawa na Hindi nakikita
:read:
Mga Taga-Roma 1: 18. Sapagka't ang poot ng Dios ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat na kasamaan at kalikuan ng mga tao, na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan; 
19. Sapagka't ang nakikilala tungkol sa Dios ay hayag sa kanila; sapagka't ito'y ipinahayag ng Dios sa kanila. 
20. Sapagka't ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat pa nang lalangin ang sanglibutan ay nakikitang maliwanag, sa pagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka Dios; upang sila'y walang madahilan: 

Mga Gawa 16: 5. Kaya nga, ang mga iglesia'y pinalakas sa pananampalataya at naragdagan ang bilang araw-araw.

Mga Hebreo 11: 3. Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Dios, ano pa't ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita.

-yaon ngang mga sinasabi ng  utak mo kapag Hindi ka pa nagsasabi ng mga bagay na ikaw mismo ang syang nakarinig bago mo sinasabi eto ng may tinig o tunog buhat sa kun
tawagi'y
Ang bagtingan, kahon ng tinig o kahong pantinig (Ingles: larynx kapag isahan, na nagiging larynges kapag maramihan; tinatawag ding voice box), na tinatawag ding kahon ng babagtingan o "kahon ng gulung-gulungan" (bagaman mayroon pang ibang kahulugan ang salitang gulung-gulungan; sa diwang ito ang gulung-gulungan ay nangangahulugang "gulungan" ng tinig), ay isang organo na nasa loob ng leeg ng mga ampibyano, mga reptilya, at mga mamalya (kabilang ang mga tao) na kasangkot sa paghinga, paggawa ng tunog, panananggalang ng trakeyang pangbertebrado laban sa aspirasyon o pagkasamid (mahirinan ng pagkain).
na kun may makadirinig ay makaalam nga sa mga alibi mo
:read:
anong hindi ayon sa aking kaunawaan?

malinaw ang talata . ang sabihin mo. wala kayong palag sa talatang yan.

wag kasi kayo maging magulang pag dating sa mga talata na galing sa bibliya..

isang talata pa lang ginamit ko. offended ka na.... . at sapagkat
sumasangayon nga kami sayo na ang mga alibi mong sinasabi ay ayon talaga sayong  kaunawaan? :haha:
at sayong sayo na sarili mong kaunawaan
sangayon sa napagmasdang malinaw ang talata . sayo na
:read:
Mateo 17:20
20 Sumagot siya, ¡°Dahil sa maliit ang inyong pananampalataya. Tandaan ninyo: kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, ¡®Lumipat ka roon!¡¯ at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa.¡±

tinatalima ang sadyang napapaisip lang kahit inappropriate kasi
-,,, ang sabihin mo. wala ka dun sa kasama namin na nagsabi ng
 " matuwid bagang bumuwis kay cristong larawan na inanyuan , o Hindi "
ayon sa pagbasa ng mga bumabasa nga sa evangelio na
nangasusulat sa eksakto nga na pagkapahayag sa biblia
:read:
Mateo 22: 17. Sabihin mo nga sa amin, Ano sa akala mo? Matuwid bagang bumuwis kay Cesar, o hindi? 

-;,, yong literal ng literal ginawa na literal literal ng kasama namin pero ikaw walang palag sa talatang yan.

wag kasi mag alibi ng alibi o kahit maging magulang pag dating sa mga talata na galing sa bibliya..

isang talata pa lang ginamit ng kasama namin. offended ka na.
« Last Edit: 08-01-18 07:08 PM by ukok102nak »
At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak:
Datapuwa't kung sa Dios, ay hindi ninyo maiwawasak; baka pa kayo'y mangasumpungan na nangakikihamok laban sa Dios.

08-01-18 10:24 PM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
[You are not allowed to view links. Register or Login]
hay naku.
ikaw pala yung managmang eh noh.
wala akong sinabi na literal o matalinhaga.
kayo may sabi nyan.
ang sabi ko. paki explain o paki demo.
yung sabihing literal o matalinhaga ang talata. ito ay isang teknik nyu upang takpan yung di nyu pagkaka alam.

ngayon naman spiritual. ano ba talaga ha? pabago bago.

Huwag ka ng magtanong kung ayaw mong tumanggap ng sagot. Baka naman may sagot ka na sa tanong mo padinig naman.
At kung wala ka namang sagot sa tanong mo e, paano mo nasabing mali yung sagot namin? Di ba malinaw na kamang-mangan yan ganyan? ;-)

Ipakita mo yung tamang sagot sa tanong mo ng masabi mo talagang mali yung amin. :behave:


O, aaminin mong tama ang kasulatan.


Psalm 53 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
1 Ang mangmang ay nagsabi sa puso niya, Walang Dios. Nangapahamak sila, at nagsigawa ng kasuklamsuklam na kasamaan; walang gumawa ng mabuti.

08-02-18 09:32 AM
dodong143
Sr. Member
 • Posts: 6127
 • Thanked: 195
 • Reputation: 0
quotable quote from China philosopher? ,

Confucius:

know what you know and
know what you dont know is knowledge.

========================
mis - quotable quote from Philippine pilosopo,

Confusion:

know what the answer of your own question and
know how to hide the true answer of your own question is folly.


for testing today if working

08-02-18 06:12 PM
WongFeiLong
Full Member
 • Posts: 2442
 • Thanked: 73
 • Reputation: 0
wow. mga mapanghusga . haha manang mana sa puno. rekta sa tao ang banat pag di masagot.

08-02-18 06:31 PM
dodong143
Sr. Member
 • Posts: 6127
 • Thanked: 195
 • Reputation: 0
it is hard for a fool to be a wise man.

yet it is easy for a wise man to be a foolish man.

===============

it is easy to identify a foolish man by his own wisdom teaching.

but it is hard to discern a wise man who pose as a foolish man.

for testing today if working

08-03-18 01:02 AM
ukok102nak
Full Member
 • Posts: 1339
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
:smoke: yaon ngang aming nakita at narinig ay ang sya ring ibinabalita namin ayon sa banal na aklat
at nakita nga namin ang mga sumagot sa mga tanong dito
ngunit sa nagpasimuno at nagtanong nito eh na ipit na ata sa traffic kasi baun na baun na naman sa
"kanino kasalanan na may kasamaan?


:rofl: yun talata na post mo nabili mo lang ata sa rekto eh
sa kadahilanang mukan mustard ka na sa ilang answers na di mo na sagot blah blha bhla


:drill: try mo lang mag answer back sa mga sagot ng mga questioner at
huwag kang humuhusga sa dios
fara di ka napifrek tawt sabay talon lundag tili
Basta ba nat too exaggerated eh makarerekover ka din despite of your loss so don't forget to donate blood once a week
:laway: (alam mo at alam ng lahat na isang beses sa anim na buwan lang ang allowed sa mga tao para magdonate ng dugo subalit
yun dugo na tinutukoy na edonate mo dapat ay yaon ngang nasusulat sa biblia
:read:
Mga Gawa 20: 28. Ingatan ninyo ang inyong sarili, at ang buong kawan, na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo, upang pakanin ninyo
ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kaniyang sariling dugo. 
:naughty: (at alam nyo sabi nga nila' y may kakaiba sa dugo nya na kasi walang syang biological father kun
kya ay positibo sa pagsusure na tanging ang dugo lang na dumadaloy sa kanyang mga ugat talaga at wala ng iba ay
nangasusulat nga sa biblia
:read:
Lucas 11: 27. At nangyari, na ng ang sinasabi niya ang mga bagay na ito, ang isang babaing mula sa karamihan ay naglakas ng kaniyang tinig at sinabi sa kaniya, Mapalad ang tiyang sa iyo'y nagdala, at ang mga dibdib na iyong sinusuhan. 
28. Datapuwa't sinabi niya, Oo, bagkus na lalong mapapalad ang nangakikinig ng salita ng Dios, at ito'y ginaganap.
eto ang naalamang karunungang literal sa dugo ng ating panginoong hesucristo
sa kanyang anyo nga na tao)


:pray: and I us we thank you lord na Hindi nagtagumpay ang kasamaan kasi pag nangyare yun eh
kasalanan na yun ng humuhusga ke god na may weaknesses sya pero wala naman napakitang proof
amen


:tawanan: tawa kami ng tawa dito kasi
 walang kasagot sagot sa mga itinanong sa kanya
na nakasisiguro kami na amin ngang aakalain na sadyang napapaisip lang sya
na naunawaan na nya talaga sa kahit inappropriate circumstances nga ng mga alibi nya
eh b alibi lentong balibilentong na stand ng faith nya sa kanyang pananampalatayang may weaknesses si god
rekta mo itanim yun mostasa tignan mo mas lalago yun kesa sa Banat mo sa dios
sa kadahilanang na sa utak mo lang yan weaknesses Hindi ang dios :haha:
at sapagkat
walang kahinaan ang dios na mabuti at Hindi makapagsisinungaling« Last Edit: 08-04-18 12:29 PM by ukok102nak »
At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak:
Datapuwa't kung sa Dios, ay hindi ninyo maiwawasak; baka pa kayo'y mangasumpungan na nangakikihamok laban sa Dios.

08-04-18 07:33 AM
WongFeiLong
Full Member
 • Posts: 2442
 • Thanked: 73
 • Reputation: 0
nakakaawa po kayo. yaong kayo yung mga nag aaral sa bibliya, maraming alam sa bibliya.
kayo pa yung natatamaan sa talata ukol sa mangmang.

08-04-18 12:43 PM
ukok102nak
Full Member
 • Posts: 1339
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
:smoke: sa mga Hindi pa nangakakalam ng mga talata na eto
:read:
Santiago 1: 13. Huwag sabihin ng sinoman pagka siya'y tinutukso, Ako'y tinutukso ng Dios;
sapagka't ang Dios ay hindi matutukso sa masamang bagay,
at hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man: 
14. Kundi ang bawa't tao ay natutukso, pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. 
15. Kung magkagayo'y ang kahalayan, kung maipaglihi ay nanganganak ng kasalanan: at ang kasalanan, pagka malaki na ay namumunga ng kamatayan. 
16. Huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid.


Mga Taga-Galacia 6: 7. Huwag kayong padaya; ang Dios ay hindi napabibiro:
sapagka't ang lahat na ihasik ng tao, ay siya namang aanihin niya. 
8. Sapagka't ang naghahasik ng sa kaniyang sariling laman ay sa laman magaani ng kasiraan;
datapuwa't ang naghahasik ng sa Espiritu ay sa Espiritu magaani ng buhay na walang hanggan.


. .... at sapagkat

« Last Edit: 08-04-18 12:47 PM by ukok102nak »
At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak:
Datapuwa't kung sa Dios, ay hindi ninyo maiwawasak; baka pa kayo'y mangasumpungan na nangakikihamok laban sa Dios.

08-04-18 02:12 PM
cute_huckfin
Sr. Member
 • Posts: 6178
 • Thanked: 607
 • Reputation: 19
Out of context naman pinopost mo na talata ukok102nak.

Maipost mo lang ang sitas.
Jesus is the Begotten Son, He is God, He is not the Father
[You are not allowed to view links. Register or Login]

08-04-18 02:47 PM
ukok102nak
Full Member
 • Posts: 1339
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
:smoke: hindi mo alam
kun alin sa mga sinasabi mo
ngang mga talata na out of context ayon sa pagkaalam mo
sa mga sitas na nangaiipost dito
at
alam mo
kun Baket tinawag na mangmang ang mga nilalang
na nagsasabing walang dios at
kun sinabihan ka ng
sino may kasalanan kun baket may kasalanan
kya nagkaroon ng kasamaan
eh sasabihin mo dahil sa tao eh kun baket pumasok ang kasalanan sa sanglibutan
eh tatanunghin ka ulet ng
baket may kasalanan at kun sasabihin mo na naman eh
sumalangsang kasi sa utos dahil ang pagsalangsang sa utos ay kasalanan
kun kya may kasamaan
pero Hindi parin kunbinsido nagtatanong syo
at sapagkat
ANG GUSTONG MALAMAN NILA AY PAANO NAGKAROON NG KASALANAN EH
HINDI NAMAN GUMAWA NG KASALANAN ANG DIOS
ANO SASABIHIN MO
lalong lalo na kun may nagsabi sayo
MAY KAHINAAN KASI ANG DIOS KAYA MAY KASAMAAN
nga na Hindi matapos tapos sabi nila eh
Baket di ka nagsabi na out of context rin ang tanong nila
at sa kadahilanang yaon ay
may mga nagpapatotoo
sabi nga ng isa sa mga nagpatotoo
kya nga ayon sa salita
tulad sa salitang nagsasabi nga ng tulad nito
ayon sa mga bagay na nangasusulat
:read:
Malakias 3: 13. Ang inyong mga salita ay naging lapastangan laban sa akin, sabi ng Panginoon. Gayon ma'y inyong sinasabi, Sa ano kami nangagsalita ng laban sa iyo? 
14. Inyong sinabi, Walang kabuluhan ang maglingkod sa Dios; at anong kapakinabangan nito na ating iningatan ang kanyang bilin, at tayo'y nagsilakad na may pananangis sa harap ng Panginoon ng mga hukbo? 
15. At ngayo'y ating tinatawag ang palalo na mapalad, oo, silang nagsisigawa ng kasamaan ay nangagtayo; oo, kanilang tinutukso ang Dios, at tumatakas.
« Last Edit: 08-05-18 05:42 PM by ukok102nak »
At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak:
Datapuwa't kung sa Dios, ay hindi ninyo maiwawasak; baka pa kayo'y mangasumpungan na nangakikihamok laban sa Dios.

08-04-18 04:37 PM
cute_huckfin
Sr. Member
 • Posts: 6178
 • Thanked: 607
 • Reputation: 19
[You are not allowed to view links. Register or Login]
:smoke: hindi mo alam
kun alin sa mga sinasabi mo
ngang mga talata na out of context ayon sa pagkaalam mo
sa mga sitas na nangaiipost dito
at
alam mo
kun Baket tinawag na mangmang ang mga nilalang
na nagsasabing walang dios at
kun sinabihan ka ng
sino may kasalanan kun baket may kasalanan
kya nagkaroon ng kasamaan
eh sasabihin mo dahil sa taoi kun baket pumasok ang kasalanan sa sanglibutan
eh tatanunghin ka ulet ng
baket may kasalanan at kun sasabihin mo na naman eh
sumalangsang kasi sa utos dahil ang pagsalangsang sa utos ay kasalanan
kun kya may kasamaan
pero Hindi parin kunbinsido nagtatanong syo
at sapagkat
ANG GUSTONG MALAMAN NILA AY PAANO NAGKAROON NG KASALANAN EH
HINDI NAMAN GUMAWA NG KASALAN ANG DIOS
ANO SASABIHIN MO
lalong lalo na kun may nagsabi sayo
MAY KAHINAAN KASI ANG DIOS KAYA MAY KASAMAAN
nga na Hindi matapos tapos sabi nila eh
Baker di ka nagsabi na out of context rin ang tanong nila
at sa kadahilanang yaon ay
may mga nagpapatotoo
sabi nga ng isa sa mga nagpatotoo
kya nga ayon sa salita
tulad sa salitang nagsasabi nga ng tulad nito
ayon sa mga bagay na nangasusulat
:read:
Malakias 3: 13. Ang inyong mga salita ay naging lapastangan laban sa akin, sabi ng Panginoon. Gayon ma'y inyong sinasabi, Sa ano kami nangagsalita ng laban sa iyo? 
14. Inyong sinabi, Walang kabuluhan ang maglingkod sa Dios; at anong kapakinabangan nito na ating iningatan ang kanyang bilin, at tayo'y nagsilakad na may pananangis sa harap ng Panginoon ng mga hukbo? 
15. At ngayo'y ating tinatawag ang palalo na mapalad, oo, silang nagsisigawa ng kasamaan ay nangagtayo; oo, kanilang tinutukso ang Dios, at tumatakas.


Nonsense na aurgumento.

Di ka paniniwalaan ng mga athiesta kung ganyan lang kababaw ang pagiisip mo.

Kung ako man ang athiesta it's a waste of time talking to someone na ang faming palabok.

:rofl:
Jesus is the Begotten Son, He is God, He is not the Father
[You are not allowed to view links. Register or Login]

08-05-18 12:44 AM
ukok102nak
Full Member
 • Posts: 1339
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
:smoke: Hindi ka talaga paniniwalaan
kun Hindi mo masasagot mga tanong nila
at
totoo sinabi mong non sense na argumento
kasi argumento mo yun
tinanong sayong mga talatang out of curiosity mo eh sinabi mo nalang "out of context" tsk tsk tsk
hindi mo alam
kun alin sa mga sinasabi mo
ngang mga talata na out of context ayon sa pagkaalam mo
sa mga sitas na nangaiipost dito

dito sa thread na "pwedi paki demo"
sa sinasabi mong mga sitas na nangaiipost lang ayon sa kaalaman mo
kasi sabi mo out of context mga talata ngang na popost dito
eh alin ang out of context na mga talatang nangaiipost nga dito
Hindi mo alam
kya nga
di mo na naman nasagot
eh kasimple simple ng pangungusap di mo nga naunawa kasi letra por letra ka kun tumingin wala ka naman naipaliwanag at
sabi ka ng sabi ng tulad nito → "Out of context naman pinopost mo na talata ukok102nak.Maipost mo lang ang sitas.
wala ka namang masabi pag tinanong sayo ( ← sabi namin yan na amin namang nakita dito)
kya nga di mo kami napaniwala sa mga sinasabi mong "out of context etc etc blah bhla blha " mong walang basehan
na halatang wala ka naman talagang pagbabasehan sa mga sabi sabi mo lang talaga
kya nga sa kahihintay mo nga sa kun Baket naging tanong yun sa umpisa pa nga lang eh
napag iwanan ka na ng letra por letra mong utak titik sitas
paniniwala mo yun ayon sa kaalaman mo kya
kasalanan mo yan at huwag mo isisii sa amin dahil nga
lalong mapapahiya ka at
dahil ipinagtanim mo ang kaalamang mapaghanap ng kaluwalhatian at Hindi pinili ang takot sa dios na may pagpapakababa
kundi nagyabang ka kagad na hanggang yabang lang wala namang patotoo
kawawa ka naman


. ... at sapagkat
sigurado kami na aakalain mong masasagot mo
maski ang tanong
na sino may kasalasnan
kun Baket nagkaroon ng kasalanan

na kahit sabihin mo pang diablo may kasalanan
lalong lalong ka lamang na Hinding hindi ka paniniwalaan ng mga sinasabi mo
na ayon sa sabi naman ng nakapagsabi sa amin eh yaong pagiral sa dios nga di naniwala na paniwalaan nila tapos dito pa kya
:read:
1 Juan 3: 8. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa diablo; sapagka't buhat pa nang pasimula ay nagkakasala ang diablo. Sa bagay na ito'y nahayag ang Anak ng Dios, upang iwasak ang mga gawa ng diablo.

:tawanan: feeling mo naman ikaw nakapagpatahimik sa mga agnostic at atheist dito
punta ka ng religious forum para malaman mo :rofl:


naghanap ka lang ng sarili mong kapurihan sa pagkakataon na yaon eh yun simpleng tanong nalang di mo pa nga masagot :haha:
:whistle: punta ka ng religious forum para malaman mo
Hindi lahat nakukuha sa yabang na mula sa utak
datapuwat kun nag isip ka sanang mabuti eh hindi
pulos  pautot na walang sahog at walang katimpla timplada na bumabasa kuno ang tulad mo
(mabuti na maliwanag di naman kami tulad ng iba dyang mapagimbabaw na pag napikon
sa isang religion o isang paniniwala na salungat sa kanila eh
nagwawala kasi dinadamay na lahat ng mga myembro ng mga yaon)
ikaw lang naman may kasalanan nito at kahit maski napakatabang ng timplada mo kasi insecure ka na
walang kang secure na sagot sa mga tanong sayo
pero kala mo secure ka na sa utak mo na Hindi isip ng gumagawa na mabuti kahit at maski sa isip palang


:drill: kya alam na
kawawa nga naman maniwala sa utak mo kya
kawawa ka naman nga sa kadahilanang mas pinili mo ang utak kesa ang isip
at magpapatotoo kami ayon sa utak mo nga na sa utak mo lang yan at sa isip mo ay yaon ngang may mabuti na gumagawa
pwera nalang kun corrupted ka sa pagiisip dahil sa isip palang may kasalanan na ikaw na may kasalanan kasi na sa utak mo lang yan
pero sa umpisa eh sa utak mo lang yan talaga
kya nga kun humigit ka doon eh nandamay ka na nga pati sa isip
subalit baket namin idadamay yun iba lalo na nga yun puno ng religion ... .


:hmm: sino nga pla puno ng religion nyo ngayon na kasalukuyang umiiral sa mundo

:beer: sabi nga nila
kun nakianib lang dapat siguraduhin kun pinahintulutang pinaanib talaga
no offence pero totoo eto na
kun makaanib nga sa isang samahan dapat may patotoo
kasi yun ngang mga lihim na nagsipasok nga dati napatotohanang bumalimbing eh
lalong lalo na yun nagtanong ng
Basta gumawa ka lang nga ng mabuti ayon sa katuruan ni cristohesus at maniwala nga sa kanya eh maliligtas naman pla
eh Baket kelangan mo pang pangaralan kami :count: 

« Last Edit: 08-05-18 10:46 AM by ukok102nak »
At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak:
Datapuwa't kung sa Dios, ay hindi ninyo maiwawasak; baka pa kayo'y mangasumpungan na nangakikihamok laban sa Dios.

08-05-18 03:48 AM
WongFeiLong
Full Member
 • Posts: 2442
 • Thanked: 73
 • Reputation: 0
eh ang labo ng sagot mo ukok. tapos mamemersonal na lang kayo na kuno mangmang ako pagdating sa aral.
may mangmang ba na nagtatanong at naghahanap ng katotohanan?

ang mangmang. basta basta na lang sumasang ayon , di iniisip yung nasusulat.