Topic: Kung nalulungkot at may problema... (Read 764 times)

07-09-18 10:16 PM
James307
Full Member
 • Posts: 363
 • Thanked: 8
 • Reputation: 1
Kung ikaw ay nalulungkot at may problema andiyan si HESUS na Siyang lakas at kaligtasan. Pagpapalain Niya ang mga dukha at ipagtatanggol ang mga inaapi. Ibabagsak Niya ang mga kurakot at masasama. Ang Salita ng Diyos ay gabay at mapa sa buhay. Simple at kuntentong buhay ang kailangan natin dahil lahat ng bagay ay walang kabuluhan at lilipas din pati ang kasikatan, kayamanan at kapangyarihan. Ang sigarilyo at alak ay nakakasama at nakakamatay. Ang lahat ng uri ng sugal ay nakakapagpahirap sa tao. ANG KASALANAN ANG NAGDALA NG SALOT AT SAKIT AT ANG PAGTITIWALA O PAGSAMBA SA MGA IMAHE AT REBULTO AY NAGDALA NG MGA PAGHIHIRAP AT KALAMIDAD. Ang Diyos lamang ang dapat sambahin (Ama, Anak at Espiritu Santo)...

TO GOD BE THE GLORY! PILIPINAS SA TUNAY NA PAGBABAGO AT PAG-UNLAD!!!

Need answers visit Gotquestions Org and Thebereans Net for truth.

Watch 700 Club Asia and Listen to ED LAPIZ sa Youtube or 702 DZAS.

Avail our Daily Bread at RBC Ministry Site.

-Baptist/Evangelical.
(Conservative Party Of The Philippines).
"JESUS IS THE ONLY WAY TO HEAVEN! ANG DIYOS AY ESPIRITU HINDI REBULTO! NO TO CORRUPTION AND CRIME! PILIPINAS SA PAGBABAGO!" -BAPTIST CH. PH.

07-28-18 02:07 PM
noklang
Jr. Member
 • Posts: 112
 • Thanked: 31
 • Reputation: 1
hi sir james buti naman po at nakabalik n kayo dito, na mimiss ko kayong magturo ng salita ng diyos. please more threads pa
salamat xD

08-16-18 02:43 AM
ukok102nak
Full Member
 • Posts: 1339
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
:smoke: heto pagtuunan mo
dahil kelungkot talaga ng buhay namin sa mundo ngunit panandalian lang yun
kya nga
kun may time ka habang wala pa yun time eh
:read:
Lucas 10: 29. Datapuwa't siya, na ibig magaringganap sa kaniyang sarili, ay nagsabi kay Jesus, At sino ang aking kapuwa tao? 
30. Sumagot si Jesus at sinabi, Isang tao'y bumababa sa Jerico na mula sa Jerusalem; at siya'y nahulog sa kamay ng mga tulisan, na sa kaniya'y sumamsam at sa kaniya'y humampas, at nagsialis na siya'y iniwang halos patay na. 
31. At nagkataong bumababa sa daang yaon ang isang saserdote; at nang makita siya ay dumaan sa kabilang tabi. 
32. At sa gayon ding paraan ang isang Levita naman, nang dumating siya sa dakong yaon, at makita siya, ay dumaan sa kabilang tabi. 
33. Datapuwa't ang isang Samaritano, sa kaniyang paglalakbay, ay dumating sa kinaroroonan niya: at nang siya'y makita niya, ay nagdalang habag, 
34. At lumapit sa kaniya, at tinalian ang kaniyang mga sugat, na binuhusan ng langis at alak; at siya'y isinakay sa kaniyang sariling hayop, at dinala siya sa bahay-tuluyan, at siya'y inalagaan. 
35. At nang kinabukasa'y dumukot siya ng dalawang denario, at ibinigay sa katiwala ng bahay-tuluyan, at sinabi, Alagaan mo siya, at ang anomang magugol mong higit, ay aking pagbabayaran sa iyo pagbabalik ko. 
36. Sino sa tatlong ito, sa akala mo, ang nagpakilalang kapuwa tao sa nahulog sa kamay ng mga tulisan? 
37. At sinabi niya, Ang nagkaawanggawa sa kaniya.
At sinabi sa kaniya ni Jesus, Humayo ka, at gayon din ang gawin mo. 

38. Sa pagyaon nga nila sa kanilang lakad, ay pumasok siya sa isang nayon: at isang babaing nagngangalang Marta, ay tinanggap siya sa kaniyang bahay. 
39. At siya'y may isang kapatid na tinatawag na Maria, na naupo rin naman sa mga paanan ng Panginoon, at pinakikinggan ang kaniyang salita. 
40. Nguni't si Marta ay naliligalig sa maraming paglilingkod; at siya'y lumapit sa kaniya, at sinabi, Panginoon,
wala bagang anoman sa iyo, na pabayaan ako ng aking kapatid na babae na maglingkod na magisa? i
utos mo nga sa kaniya na ako'y tulungan niya. 
41. Datapuwa't sumagot ang Panginoon, at sinabi sa kaniya, Marta, Marta naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay: 
42. Datapuwa't isang bagay ang kinakailangan: sapagka't pinili ni Maria ang magaling na bahagi, na hindi aalisin sa kaniya. Juan 11: 1. Isang tao nga na may-sakit, si Lazaro na taga Betania, na nayon ni Maria at ni Marta na kaniyang kapatid. 
2. At ito'y yaong si Maria na nagpahid sa Panginoon ng unguento, at kinuskos ang kaniyang mga paa ng kaniyang mga buhok, na ang kaniyang kapatid na si Lazaro ay may-sakit. 
3. Nagpasugo nga sa kaniya ang mga kapatid na babae, na nagsasabi, Panginoon, narito, siya na iyong iniibig ay may-sakit. 
4. Nguni't pagkarinig ni Jesus nito, ay sinabi niya, Ang sakit na ito'y hindi sa ikamamatay, kundi sa ikaluluwalhati ng Dios, upang ang Anak ng Dios ay luwalhatiin sa pamamagitan niyaon. 
5. Iniibig nga ni Jesus si Marta, at ang kaniyang kapatid na babae, at si Lazaro. 
6. Nang mabalitaan nga niya na siya'y may-sakit, siya'y tumahang dalawang araw nang panahong yaon sa dating kinaroroonan niya. 
7. Saka pagkatapos nito ay sinabi niya sa mga alagad, Tayo nang muli sa Judea. 
8. Sinabi sa kaniya ng mga alagad, Rabi, ngayo'y pinagsisikapang batuhin ka ng mga Judio; at muli kang paroroon doon? 
9. Sumagot si Jesus, Hindi baga ang araw ay may labingdalawang oras? Kung ang isang tao'y lumalakad samantalang araw, ay hindi siya natitisod, sapagka't nakikita niya ang ilaw ng sanglibutang ito. 
10. Nguni't ang isang taong lumalakad samantalang gabi, ay natitisod siya, sapagka't walang ilaw sa kaniya. 
11. Ang mga bagay na ito'y sinalita niya: at pagkatapos nito'y sinabi niya sa kanila, Si Lazaro na ating kaibigan ay natutulog; nguni't ako'y paroroon, upang gisingin ko siya sa pagkakatulog. 
12. Sinabi nga ng mga alagad sa kaniya, Panginoon, kung siya'y natutulog, ay siya'y gagaling. 
13. Sinalita nga ni Jesus ang tungkol sa kaniyang pagkamatay: datapuwa't sinapantaha nila na ang sinalita ay ang karaniwang pagtulog. 
14. Nang magkagayon nga ay sinabi sa kanila ni Jesus ng malinaw, Si Lazaro ay patay. 
15. At ikinagagalak ko dahil sa inyo rin na ako'y wala roon, upang kayo'y magsipaniwala; gayon ma'y tayo na sa kaniya. 
16. Si Tomas nga, na tinatawag na Didimo, ay nagsabi sa mga kapuwa niya alagad, Tayo'y magsiparoon din naman, upang tayo'y mangamatay na kasama niya. 

17. Kaya't nang dumating si Jesus, ay naratnan niyang apat na araw na siya'y nalilibing. 
18. Ang Betania nga'y malapit sa Jerusalem, na may layong labing-limang estadio; 
19. At marami sa mga Judio ang nangakaparoon na kay Marta at kay Maria, upang sila'y aliwin tungkol sa kanilang kapatid. 
20. Si Marta nga, nang marinig niyang si Jesus ay dumarating, ay yumaon at sumalubong sa kaniya:
nguni't si Maria ay nanatiling nakaupo sa bahay. 
21. Sinabi nga ni Marta kay Jesus, Panginoon, kung ikaw sana'y narito, disin ang kapatid ko ay hindi namatay. 
22. At ngayon man nama'y nalalaman ko na, anomang hingin mo sa Dios, ay ipagkakaloob sa iyo ng Dios. 
23. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Magbabangon uli ang iyong kapatid. 
24. Si Marta ay nagsabi sa kaniya, Nalalaman ko na siya'y magbabangon uli sa pagkabuhay na maguli sa huling araw. 
25. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang pagkabuhay na maguli, at ang kabuhayan:
ang sumasampalataya sa akin, bagama't siya'y mamatay, gayon ma'y mabubuhay siya; 
26. At ang sinomang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailan man. Sinasampalatayanan mo baga ito? 
27. Sinabi niya sa kaniya, Oo, Panginoon: sumasampalataya ako na ikaw ang Cristo ang Anak ng Dios, sa makatuwid baga'y ang naparirito sa sanglibutan. 

28. At nang masabi na niya ito, ay yumaon siya, at tinawag ng lihim si Maria na kapatid niya, na sinasabi, Ang Guro ay narito, at tinatawag ka. 
29. At siya, nang marinig niya ito, ay nagtindig na madali, at pumaroon sa kaniya. 
30. (Hindi pa nga dumarating si Jesus sa nayon, kundi naroroon pa sa dakong kinasalubungan sa kaniya ni Marta.) 
31. Ang mga Judio nga na kaniyang mga kasama sa bahay, at nangagsisialiw sa kaniya, pagkakita nilang si Maria, na siya'y nagtindig na madali at lumabas, ay nagsisunod sa kaniya, na inaakalang paroroon siya sa libingan upang doo'y tumangis. 
32. Si Maria nga, pagdating niya sa kinaroroonan ni Jesus, at pagkakita sa kaniya, ay nagpatirapa sa kaniyang paanan, na sinabi sa kaniya, Panginoon, kung ikaw sana'y narito, disin ay hindi namatay ang aking kapatid. 
33. Nang makita nga ni Jesus na siya'y tumatangis, at gayon din ang mga Judiong nagsisitangis na kasama niyang dumating,
ay nalagim siya sa espiritu, at nagulumihanan, 

34. At sinabi, Saan ninyo siya inilagay? Sinabi nila sa kaniya, Panginoon, halika at tingnan mo. 
35. Tumangis si Jesus. 
36. Sinabi nga ng mga Judio, Tingnan ninyo kung gaano ang pagibig niya sa kaniya! 
37. Datapuwa't ang ilan sa kanila'y nagsipagsabi, Hindi baga magagawa ng taong ito, na nagpadilat ng mga mata ng bulag, na ang taong ito naman ay huwag mamatay? 
38. Si Jesus nga sa muling pagkalagim sa kaniyang sarili ay naparoon sa libingan. Yaon nga'y isang yungib, at mayroong isang batong nakatakip sa ibabaw noon. 

39. Sinabi ni Jesus, Alisin ninyo ang bato. Si Marta, na kapatid niyaong namatay, ay nagsabi sa kaniya, Panginoon, sa ngayon ay nabubulok na ang bangkay sapagka't may apat na araw nang siya'y namamatay. 
40. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Di baga sinabi ko sa iyo, na, kung ikaw ay sasampalataya, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Dios? 
41. Kaya't inalis nila ang bato. At itiningin ni Jesus sa itaas ang kaniyang mga mata, at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo, na ako'y iyong dininig. 
42. At nalalaman ko na ako'y lagi mong dinirinig: nguni't ito'y sinabi ko dahil sa karamihang nasa palibot, upang sila'y magsisampalataya na ikaw ang nagsugo sa akin. 
43. At nang masabi niya ang gayon, ay sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka. 
44. Siya na patay ay lumabas, na natatalian ang mga kamay at mga paa ng mga kayong panglibing; at ang kaniyang mukha ay nababalot ng isang panyo. Sinabi sa kanila ni Jesus, Siya'y inyong kalagan, at bayaan ninyo siyang yumaon. 
45. Marami nga sa mga Judio ang nagsiparoon kay Maria at nangakakita ng ginawa niya, ay nagsisampalataya sa kaniya. 


46. Datapuwa't ang ilan sa kanila ay nagsiparoon sa mga Fariseo, at sinaysay sa kanila ang mga bagay na ginawa ni Jesus. 
47. Ang mga pangulong saserdote nga at ang mga Fariseo ay nangagpulong, at nagsipagsabi, Ano ang ginagawa natin?
sapagka't ang taong ito'y gumagawa ng maraming tanda. 
48. Kung siya'y ating pabayaang gayon, ang lahat ng mga tao ay magsisisampalataya sa kaniya: at magsisiparito ang mga Romano at pagkukunin ang ating kinaroroonan at gayon din naman ang ating bansa. 
49. Nguni't ang isa sa kanila na si Caifas, na dakilang saserdote nang taong yaon,
ay nagsabi sa kanila, Kayo'y walang nalalamang anoman. 
50. Ni inyong niwawari na sa inyo'y nararapat na ang isang tao ay mamatay dahil sa bayan, at hindi ang buong bansa ay mapahamak. 
51. Ito nga'y sinabi niya na hindi sa kaniyang sarili: kundi palibhasa ay dakilang saserdote nang taong yaon,
ay hinulaan niya na si Jesus ay dapat mamatay dahil sa bansa; 
52. At hindi dahil sa bansa lamang,
kundi upang matipon din naman niya sa isa ang mga anak ng Dios na nagsisipangalat.
... . kun bumabasa ka eh sigurado nga
na maaalaman mo ang mga kaunawaan
na nangasusulat sa mga sulat ngang eto na
makapagpapaalis ng mga lungkot at problema sa Mundo
at sapagkat
nangagkaroun kami ng isang pagkakataon sa pagpili ng amin na sasamahan
kun kya nga
pinili namin na sumama sa malungkot talaga ang buhay
ng magpasimulang magkaroon ng mga kasamaan sa sanglibutang eto na
kahit sa ngayun nga eh patuloy na pinasasama ang mga nilalang
maski alam ng lahat na walang nakarating sa kaluwalhatian ng dios at
walang tao na hindi nagkasala eh
may mga tao na lumalaban sa mga kasamaan na hatid ng mga masasamang mga
espiritong nageimpluwensya sa kanilang mga utak at
dahil nga dito eh pinagsusumikapang gumawa ng mga mabuting bagay
ng mga tao hanggat sa abot nga ng makakayanan nila kasi
sabi nila eh
pagkadarami nga ng relihion sa mundo
datapuwat
nakasisiguro naman kami na may mga mabuti padin sa mga kanilang kalooban at
yaan parin ang patuloy na paniwala namin sa mga nilalang
sangayon sa amin ngang pananampalataya
sa panginoon dios mabuti Hindi makapagsisinungaling  . ...

« Last Edit: 08-16-18 09:23 AM by ukok102nak »
At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak:
Datapuwa't kung sa Dios, ay hindi ninyo maiwawasak; baka pa kayo'y mangasumpungan na nangakikihamok laban sa Dios.

08-17-18 08:50 AM
WongFeiLong
Full Member
 • Posts: 2442
 • Thanked: 73
 • Reputation: 0
mag lokaj . yan ang medically advised. pampa tanggal ng stressed .

pero kung naninigarilyo ka.
3 sticks sabay mong sindihan at hithitin.

08-17-18 10:15 AM
ukok102nak
Full Member
 • Posts: 1339
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
:smoke: at sapagkat
lahat ng mga bagay sa pasimula ay ginawa na mabuti
datapuwat ang tao ay hindi isang bagay na hindi dapat inihahalintulad sa isang laruan at
kun ang mga tao nga eh nalalasing ay naglalabasan mga totoong kulay nila
na sigurado kami na aakalain ng iba eh mga tatahitahimik pero
mga manyakis pla na mga hayok sa laman
:read:
Deuteronomio 29: 20. Ay hindi siya patatawarin ng Panginoon,
kundi ang galit nga ng Panginoon at ang kaniyang paninibugho ay maguusok laban sa taong yaon,
at ang lahat ng sumpa na nasusulat sa aklat na ito ay hihilig sa kaniya, at papawiin ng Panginoon ang kaniyang pangalan sa silong ng langit. 


:rofl: Mali Mali na naman pinagsasabi mo
magbasa ka nalang ng biblia
:read:
Keep silence before me,
O islands; and let the people renew their strength:
let them come near; then let them speak: let us come near together to judgment.
Who raised up the righteous man from the east,
called him to his foot, gave the nations before him, and made him rule over kings?
he gave them as the dust to his sword, and as driven stubble to his bow.
He pursued them, and passed safely;
even by the way that he had not gone with his feet.
Who hath wrought and done it , calling the generations from the beginning?
I the Lord , the first, and with the last; I am he.  The isles saw it , and feared; the ends of the earth were afraid, drew near, and came.
They helped every one his neighbor; and every one said to his brother, Be of good courage.
So the carpenter encouraged the goldsmith,
and he that smootheth with the hammer him that smote the anvil, saying, It is ready for the soldering: and he fastened it with nails, that it should not be moved.   
But thou, Israel, art my servant, Jacob whom I have chosen, the seed of Abraham my friend.
Thou whom I have taken from the ends of the earth, and called thee from the chief men thereof, and said unto thee,
Thou art my servant; I have chosen thee,
and not cast thee away. Fear thou not; for I am with thee: be not dismayed;
for I am thy God: I will strengthen thee; yea,
I will help thee; yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness.
Isaiah 41:1‭-‬10 KJVA
[/u]

 
ayon sa mga bagay na nangasusulat
:read:
The copy of the letters was this:
The great king Artaxerx´es writeth these things to the princes and governors
that are under him from India unto Ethiopia in an hundred and seven and twenty provinces. 
After that I became Lord over many nations, and had dominion over the whole world, not lifted up with presumption of my authority,
but carrying myself alway with equity and mildness, I purposed to settle my subjects continually in a quiet life,
and making my kingdom peaceable, and open for passage to the utmost coasts, to renew peace, which is desired of all men.
Esther (Additions) 1:1‭-‬2 KJVA


« Last Edit: 08-22-18 12:43 AM by ukok102nak »
At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak:
Datapuwa't kung sa Dios, ay hindi ninyo maiwawasak; baka pa kayo'y mangasumpungan na nangakikihamok laban sa Dios.

02-05-19 05:34 PM
James307
Full Member
 • Posts: 363
 • Thanked: 8
 • Reputation: 1

Ecclesiastes 1

1 The words of the Preacher, the son of David, king in Jerusalem.

2 Vanity of vanities, saith the Preacher, vanity of vanities; all is vanity.


3 What profit hath a man of all his labour which he taketh under the sun?

4 One generation passeth away, and another generation cometh: but the earth abideth for ever.

5 The sun also ariseth, and the sun goeth down, and hasteth to his place where he arose.

6 The wind goeth toward the south, and turneth about unto the north; it whirleth about continually, and the wind returneth again according to his circuits.

7 All the rivers run into the sea; yet the sea is not full; unto the place from whence the rivers come, thither they return again.

8 All things are full of labour; man cannot utter it: the eye is not satisfied with seeing, nor the ear filled with hearing.

9 The thing that hath been, it is that which shall be; and that which is done is that which shall be done: and there is no new thing under the sun.

10 Is there any thing whereof it may be said, See, this is new? it hath been already of old time, which was before us.

11 There is no remembrance of former things; neither shall there be any remembrance of things that are to come with those that shall come after.

12 I the Preacher was king over Israel in Jerusalem.

13 And I gave my heart to seek and search out by wisdom concerning all things that are done under heaven: this sore travail hath God given to the sons of man to be exercised therewith.

14 I have seen all the works that are done under the sun; and, behold, all is vanity and vexation of spirit.

15 That which is crooked cannot be made straight: and that which is wanting cannot be numbered.

16 I communed with mine own heart, saying, Lo, I am come to great estate, and have gotten more wisdom than all they that have been before me in Jerusalem: yea, my heart had great experience of wisdom and knowledge.

17 And I gave my heart to know wisdom, and to know madness and folly: I perceived that this also is vexation of spirit.

18 For in much wisdom is much grief: and he that increaseth knowledge increaseth sorrow.
"JESUS IS THE ONLY WAY TO HEAVEN! ANG DIYOS AY ESPIRITU HINDI REBULTO! NO TO CORRUPTION AND CRIME! PILIPINAS SA PAGBABAGO!" -BAPTIST CH. PH.