Topic: [Pag-usapan] Ano ang masasabi mo. (Read 1001 times)

01-14-18 10:37 AM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
Nahalukay ko lang po.

Ano ba ang masasabi nyo sa usapang ito.

[You are not allowed to view links. Register or Login]


Wednesday, November 23, 2011
‘Dapat daw nasa Bibliya;
’ pero nasa Bibliya nga ba?

Mayo 17, 2003

MINSAN may nakausap akong tagasunod ni Eliseo Soriano at ganoon na lang ang pagmamalaki niya na ang "lahat" ng kanilang pinaniniwalaan ay "nasa Bibliya.
"Siyempre, dahil iyon ang paniniwala nila ay tumango lang ako ng ulo.
Pero napakunot ang kilay ko nung sabihin niya na "Ang lahat kasi ng ating paniniwalaan at gagawin ay DAPAT na nasa Bibliya."
Dahil na rin diyan ay naitanong ko sa readers natin kung "Dapat ba na ang lahat ng gagawin at paniniwalaan ng isang Kristiyano ay nasa Bibliya?"
Iba-iba ang opinyon na ibinigay ng mga mambabasa natin.
Marami ang nag-text at nagsabi na"Hindi."
Ang dahilan ng marami sa kanila ay "binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan."
Ang sabi naman ng suki natin na si Timoteo Pablo ng Quezon City, "To be specific, dapat po ay nasa Ebanghelyo ni Kristo.
Huwag hihigit sa mga bagay na nangasusulat.
"Samantala, ganito naman ang sabi ni AJ Reyes ng Dasmariñas, Cavite."
Mr.Bibe. Kawawa ka naman. Bakit kailangan mo pang itanong yan? Halatang wala kang kinalaman sa Bible."Sorry, kung hindi ko mailagay ang lahat ng text ninyo. Limitado kasi ang ating espasyo.Pero isa naman sa gusto kong mangyari ay malaman ang opinyon o paniniwala ng bawat isa.Bago tayo magpatuloy ay sasabihin ko lang na nagpapalitan lang tayo ng paniniwala rito. Hindi ko kayo kinukumbinsi.Kung nakikita ninyo na mali ang sinasabi ko ay okay lang ‘yon. Ang akin lang ay nais kong makita ninyo ang punto o pananaw ng iba.Kung mayroon naman kayong matutunan o mapulot ay salamat na rin.Sana ay okay ‘yon sa inyo.Ngayon, ang tanong natin ay "Dapat ba na ang lahat ng gagawin at paniniwalaan ng isang Kristiyano ay nasa Bibliya?"Kung Oo ang sagot sa tanong na ito, ang tanong ngayon ay mababasa ba natin sa Bibliya na "Ang lahat ng paniniwalaan ng isang Kristiyano ay DAPAT na nasa BIBLIYA"?Kung hindi man eksaktong ganito angsinasabi, mayroon bang talata na nagsasabi na kailangang nasa Bibliyaang ating gagawin o paniniwalaan bilang Kristiyano.
Ibinigay ni Timoteo Pablo ang 1 Corinthians 4:6 na ganito ang sinasabi,"Mga kapatid, ang mga bagay na ito ay aking isinagawa sa aking sarili at gayundin kay Apollos. Ito ay upang matutunan ninyo mula sa amin na huwag mag-isip ng mataas kaysa sa nakasulat. Ito ay upang hindi ninyo ipagmalaki ang isang tao laban sa isang tao.May binabanggit dito na "huwag mag-isip ng mataas kaysa sa nakasulat.""Bibliya" ba ang tinutukoy ng salitang"nakasulat?"May problema kung sasabihin na ang talatang ito ay tumutukoy sa Bibliya. Noon kasing isulat ito ni San Pablo ayWALA PANG BIBLIYA.
Ito ay dahil nabuo ang Bibliya noon lang Taon 392 sa Council of Hippo nakinatigan ng Council of Carthage noong Taon 397.
Bago kasi ang mga konsilyo na ito ng Simbahang Katoliko ay nagtatalo-talopa ang mga Kristiyano kung alin-alin sa mga "kasulatan" noon ang ituturingna "inspired" o "kinasihan" ng Diyos.Ano ba kasi ang Bibliya?Ang Bibliya ay isang "collection" ng mga aklat, sulat at iba pang uri ng literatura na itinuturing na "kinasihan" ng Diyos.Noong unang panahon, lalo pa noongmga unang siglo ng Kristiyanismo, may higit 200 aklat at sulat na nagsasabi na sila ay mga "kasulatan" din.Para hindi na malito ang mga Kristiyano ay gumawa ng mga konsilyo ang Simbahang Katoliko para piliin ang mga kasulatan na ituturing na "banal."Ang resulta ay ang Bibliya na hawak natin ngayon. Ang salitang "Bibliya" ay galing sa Griego na "Biblia" o"collection of books."At ito ay nabuo nga noong 392 at 397. Dahil dito, wala pang Bibliya noong isulat ni San Pablo ang 1 Corinthians.Kaya walang talata sa Bibliya ang magsasabi na dapat ang lahat ng gagawin ay dapat na nasusulat rito.Ibig sabihin, ang mismong "aral" na ito ay HINDI BIBLICAL.Mismong Bibliya rin ay nagpapatunayna hindi ito kumpleto at may mas mataas na kapangyarihan dito. Alin ito? Bukas natin ito pag-uusapan.
« Last Edit: 01-14-18 10:51 AM by cycle19 »

01-15-18 02:42 PM
noklang
Jr. Member
 • Posts: 112
 • Thanked: 31
 • Reputation: 1
wala akong masabi. ang lupet mo :shout:

01-15-18 06:32 PM
borokot27
Full Member
 • Posts: 2653
 • Thanked: 82
 • Reputation: 1

01-15-18 11:03 PM
mckinly
Jr. Member
 • Posts: 190
 • Thanked: 15
 • Reputation: 0
Basta ako na brainwash nako gaya ng iba,kaya di naman sa naniniwala ako napapaniwala lang nila ako syempre kanya kanyang brainwash munA tayo.

07-28-18 07:58 PM
ukok102nak
Full Member
 • Posts: 1339
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
:smoke: gusto nyo din ba na maalaman kun paanong kinasiyahan at tinawag para mangaral si brother eli
ayon nga sa pagkatawag sa kaniya sa awa at tulong ng panginoon  at sa kalooban nga ng dios na mabuti at Hindi makapagsisinungaling
at sapagkat
huwag hihigit sa mga bagay na nangasusulat  . ...
:read:
Mateo 10: 41. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa pangalan ng propeta ay tatanggap ng ganti ng isang propeta: at ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa pangalan ng isang taong matuwid ay tatanggap ng ganti ng isang taong matuwid.  -

Pahayag 1: 3. Mapalad ang bumabasa, at ang nangakikinig ng mga salita ng hula, at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon: sapagka't ang panaho'y malapit na.

Pahayag 22: 6. At sinabi niya sa akin, Ang mga salitang ito'y tapat at tunay, at ang Panginoon, ang Dios ng mga espiritu ng mga propeta, ay nagsugo ng kaniyang anghel upang ipakita sa kaniyang mga alipin ang mga bagay na kinakailangang mangyari madali. 

Pahayag 22: 20. Ang sumasaksi sa mga bagay na ito ay nagsasabi, Oo: ako'y madaling pumaparito. Siya nawa: pumarito ka Panginoong Jesus. 
21. Ang biyaya ng Panginoong Jesus ay mapasa mga banal nawa. Siya nawa.


... . At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak:
Datapuwa't kung sa Dios, ay hindi ninyo maiwawasak; baka pa kayo'y mangasumpungan na nangakikihamok laban sa Dios.


 - ← minun minus as is pagkabasa dyaan sa tatak na yan at hindi maynus
at sapagkat
ayon sa mga bagay na nangasusulat ay layuan nga ninyo ang tao na ang hininga ay nanggagaling o nagmumula
o nagbubuhat sa kanyang ilong at sa kadahilanang eto umiral ang minun minus pero
pangontra lang (kyo nga lamang makatatalo dun) sa yaong nilalang na
(huwag butas ang hanapin dahil bad yun na ayon nga sa yaong nagsabi ng bahala ka mabubutas yan )
karumaldumal nga kasi
heto yaong anticristo na may bilang ng hayop na napariritong nasa nga ng laman ang kanyang hayag na inari nya upang ang mga tao'y maakit ng kanyang pamamahala ay pinili nito yaong mga may kapangyarihan ayon sa patakaran ng mga tao kya
nga pakatandaang mabuti na ang kanyang mga subject o paksa nga ay Hindi makikita sa anyuo ng pagpapatotoo sangayon sa mga banal
na kasulatang nangaipahahayag ng walang
kamalian sa salita ngang nangasusulat sa biblia ay may karunungan dito
na kun ang
may pagkaunawa nga ay bilangin nga at ang sabi lang ng mga yaon ay ayon dapat sa bilang ng dios na mabuti at Hindi makapagsisinungaling
at Hindi sa bilang ng tao " ayon nga sa mga yaon na ginawa noon ng mga nangasa sinauna na mga mananampalataya

:read:
Awit 71: 15. Ang bibig ko'y magsasaysay ng iyong katuwiran, at ng iyong pagliligtas buong araw; sapagka't hindi ko nalalaman ang mga bilang. 


:beer:  " sino ang reyna ng langit "
heto ba sya
:read:
Awit 45: 12. At ang anak na babae ng Tiro ay dodoon na may kaloob; pati ng mayaman sa gitna ng iyong bayan ay mamamanhik ng iyong lingap. 
13. Ang anak na babae ng hari ay totoong maluwalhati sa bahay-hari. Ang kaniyang suot ay yaring may ginto. 
14. Siya'y ihahatid sa hari na may suot na bordado: ang mga dalaga, na kaniyang mga kasama na nagsisisunod sa kaniya, ay dadalhin sa iyo. 
15. May kasayahan at kagalakan na ihahatid sila: sila'y magsisipasok sa bahay-hari. 
16. Sa halip ng iyong mga magulang ay ang iyong mga anak, na siya mong gagawing mga pangulo sa buong lupa. 
17. Aking ipaaalaala ang iyong pangalan sa lahat ng sali't saling lahi: kaya't ang mga bayan ay mangagpapasalamat sa iyo magpakailan-kailan man. 

O HETO
:read:
Isaias 47: 5. Maupo kang tahimik, at masok ka sa kadiliman, Oh anak na babae ng mga Caldeo: sapagka't hindi ka na tatawagin. Ang mahal na babae ng mga kaharian. 
6. Ako'y napoot sa aking bayan, aking dinumhan ang aking mana, at ibinigay ko sa iyong kamay: hindi mo pinagpakitaan sila ng kaawaan; sa may katandaan ay pinabigat mong mainam ang iyong atang. 
7. At iyong sinabi, Ako'y magiging mahal na babae magpakailan man: na anopa't hindi mo ginunita ang mga bagay na ito sa iyong kalooban, o inalaala mo man ang huling wakas nito. 
8. Ngayon nga'y dinggin mo ito, ikaw na hinati sa mga kalayawan, na tumatahang matiwasay, na nagsasabi sa kaniyang puso, Ako nga, at walang iba liban sa akin; hindi ako uupong gaya ng babaing bao, o mararanasan man ang pagkawala ng mga anak: 
9. Nguni't ang dalawang bagay na ito ay darating sa iyo sa isang sangdali, sa isang araw, ang pagkawala ng mga anak at pagkabao; sa kanilang karamihan ay darating sa iyo, sa karamihan ng iyong panggagaway, at sa totoong kasaganaan ng iyong mga enkanto. 
10. Sapagka't ikaw ay tumiwala sa iyong kasamaan; iyong sinabi, Walang nakakakita sa akin; ang iyong karunungan at ang iyong kaalaman, nagpaligaw sa iyo: at iyong sinabi sa iyong puso, Ako nga, at walang iba liban sa akin. 

:naughty: gusto mo na ba na magkantong tanong na tayu
nalang sana makasagot kasi alam mo
sagutin yun tanong dahil ako di ko kyang kabisaduhin ang biblia
pero mas gusto ko nga malaman kun
nasasarapan ang lahat lalong
lalo na ng bumabasa sila sabi nila kasi mapapalad talaga sa
balitang mabuti yaong mga bumabasa ng tipan maski ngayun o kahit dati eh
nauunawa rin nga nila na katuwang dati eto na
patotoong nagtatak sya ng mga sulat na daliri ginamit nyang panulat sa
mga puso ng tao habang sinusubok nila ang bawat salitain ng nagtatanong ayon sa
mga bagay na nasusulat na
ang biblia ngayun at ang dati na biblia eh halos parehas lang
parang eto
:read:
Awit 45: 2. Ikaw ay maganda kay sa mga anak ng mga tao; biyaya ay nabubuhos sa iyong mga labi: kaya't pinagpala ka ng Dios magpakailan man.  3. Ibigkis mo ang iyong tabak sa iyong hita, Oh makapangyarihan, kalakip ang iyong kaluwalhatian at ang iyong kamahalan. 
4. At sa iyong kamahalan ay sumakay kang may kaginhawahan, dahil sa katotohanan, at sa kaamuan, at sa katuwiran: at ang iyong kanan ay magtuturo sa iyo ng kakilakilabot na mga bagay. 
5. Ang iyong mga palaso ay matulis; ang mga bayan ay nangabubuwal sa ilalim mo: sila'y nangasa puso ng mga kaaway ng hari. 
6. Ang iyong luklukan, Oh Dios, ay magpakailan-kailan man: cetro ng kaganapan ang cetro ng iyong kaharian. 
7. Iyong iniibig ang katuwiran, at pinagtataniman ang kasamaan: kaya't ang Dios, ang iyong Dios, ay nagpahid sa iyo ng langis, ng langis ng kasayahan na higit kay sa iyong mga kasama. 
8. Ang lahat ng iyong mga damit ay amoy mira, at aloe, at kasia: mula sa bahay-haring garing ay pinasasaya ka ng mga panugtog na kawad. 
9. Ang mga anak na babae ng hari ay nangasa gitna ng iyong mga marangal na babae: sa iyong kanan ay nakatayo ang reyna na may ginto sa Ophir.:salbabida: sabi nila babae daw mangakahuhula rin kun sino ang
reyna ng langit
:read:
Ruth 4: 11. At ang buong bayan na nasa pintuang-bayan, at ang mga matanda ay nagsabi, Kami ay mga saksi. Gawin ng Panginoon ang babae na pumapasok sa iyong bahay, na gaya ni Rachel at gaya ni Lea, na silang dalawa ang nagtatag ng sangbahayan ni Israel, at maging makapangyarihan ka sa Ephrata, at maging bantog sa Bethlehem:

Mga Hukom 9: 53. At hinagis ng isang babae, ng isang pangibabaw na bato ng gilingan ang ulo ni Abimelech at nabasag ang kaniyang bungo.  54. Nang magkagayo'y tinawag niyang madali ang bataang kaniyang tagadala ng almas, at sinabi niya sa kaniya, Kunin mo ang iyong tabak, at patayin mo ako, upang huwag sabihin tungkol sa akin ng mga tao, Isang babae ang pumatay sa kaniya. At pinalagpasan siya ng kaniyang bataan, at siya'y namatay.

Awit 68: 11. Nagbibigay ng salita ang Panginoon: ang mga babaing nangaghahayag ng mga balita ay malaking hukbo. 
12. Mga hari ng mga hukbo ay nagsisitakas, sila'y nagsisitakas: at nangamamahagi ng samsam ang naiwan sa bahay. 
13. Mahihiga ba kayo sa gitna ng mga kulungan ng mga kawan, na parang mga pakpak ng kalapati na natatakpan ng pilak, at ng kaniyang balahibo ng gintong madilaw? 
14. Nang ang Makapangyarihan sa lahat ay magkalat ng mga hari roon, ay tila nagka nieve sa Salmon. 
15. Bundok ng Dios ay ang bundok ng Basan; mataas na bundok ang bundok ng Basan. 
16. Bakit kayo'y nagsisiirap, kayong matataas na mga bundok, sa bundok na ninasa ng Dios na maging kaniyang tahanan? Oo, tatahan doon ang Panginoon magpakailan man. 
17. Ang mga karo ng Dios ay dalawang pung libo sa makatuwid baga'y libolibo: ang Panginoon ay nasa gitna nila, kung paano sa Sinai, gayon sa santuario. 
18. Sumampa ka sa mataas, pinatnubayan mo ang iyong bihag sa pagkabihag; tumanggap ka ng mga kaloob sa gitna ng mga tao, Oo, pati sa mga mapanghimagsik, upang makatahang kasama nila ang Panginoong Dios. 
19. Purihin ang Panginoon na nagpapasan araw-araw ng aming pasan, sa makatuwid baga'y ang Dios na siyang aming kaligtasan. (Selah) 
20. Ang Dios sa amin ay Dios ng mga kaligtasan; at kay Jehova na Panginoon ukol ang pagpapalaya sa kamatayan. 
21. Nguni't sasaktan ng Dios ang ulo ng kaniyang mga kaaway. Ang bunbunang mabuhok ng nagpapatuloy sa kaniyang sala. 
22. Sinabi ng Panginoon, ibabalik ko uli mula sa Basan, ibabalik ko uli sila mula sa mga kalaliman ng dagat:


:alien: to ata yun
hinahanap nilang reyna ng langit
:read:
Ezekiel 16: 17. Kinuha mo naman ang iyong mga magandang hiyas na ginto at pilak, na aking ibinigay sa iyo, at ginawa mo sa iyo ng mga larawan ng mga tao, at iyong ipinagpatutot sa kanila; 
18. At iyong kinuha ang iyong mga bihisang may burda, at ibinalot mo sa kanila, at inilagay mo ang aking langis at ang aking kamangyan sa harap nila. 
19. Ang aking tinapay naman na aking ibinigay sa iyo, mainam na harina, at langis, pulot, na aking ipinakain sa iyo, iyong inilagay nga sa harap nila na pinakamasarap na amoy; at ganito nangyari, sabi ng Panginoong Dios. 
20. Bukod dito'y kinuha mo ang iyong mga anak na lalake at babae, na iyong ipinanganak sa akin, at ang mga ito ay iyong inihain sa kanila upang lamunin. Ang iyo bagang mga pakikiapid ay maliit na bagay. 
21. Na iyong pinatay ang aking mga anak, at iyong ibinigay sila na pinararaan sila sa apoy? 
22. At sa lahat ng iyong mga kasuklamsuklam, at ng iyong mga pakikiapid hindi mo inalaala ang mga kaarawan ng iyong kabataan, nang ikaw ay hubo at hubad, at nagugumon sa iyong dugo. 
23. At nangyari, pagkatapos ng iyong buong kasamaan (sa aba, sa aba mo! sabi ng Panginoong Dios), 
24. Na ikaw ay nagtayo para sa iyo ng isang matayog na dako, at gumawa ka para sa iyo ng mataas na dako sa bawa't lansangan. 
25. Itinayo mo ang iyong mataas na dako sa bawa't bukana ng daan, at ginawa mong kasuklamsuklam ang iyong kagandahan, at ibinuka mo ang iyong mga paa sa bawa't nagdaraan, at pinarami mo ang iyong pakikiapid. 
26. Ikaw naman ay nakiapid din sa mga taga Egipto, na iyong mga kalapit bayan, na malaki sa pangangatawan; at iyong pinarami ang iyong pakikiapid upang mungkahiin mo ako sa galit. 
27. Narito nga, iniunat ko ang aking kamay sa iyo, at binawasan ko ang iyong karaniwang pagkain, at ibinigay kita sa balang maibigan ng nangagtatanim sa iyo, na mga anak na babae ng mga Filisteo, na nangapapahiya sa iyong kalibugan. 
28. Ikaw naman ay nagpatutot din sa mga taga Asiria, sapagka't ikaw ay hindi nasisiyahan: oo, ikaw ay nagpatutot sa kanila, at gayon ma'y hindi ka nasisiyahan. 
29. Bukod dito'y iyong pinarami ang iyong pakikiapid sa lupain ng Canaan, hanggang sa Caldea; at gayon ma'y hindi ka nasisiyahan. 
30. Pagkahinahina ng iyong loob, sabi ng Panginoong Dios, palibhasa'y iyong ginagawa ang lahat na bagay na ito, na gawa ng isang hambog na patutot: 


"minapuringang patotoo (datapuwat ay subalit nga'y) 'tutang nasama nga na mingsang
nasapol sa manngagangasong nakasapo (touch) sa nangagsa
antanang nasarako nang paroonat paritot na paranga nanginain ah angsa bisa nganilang na sapara ng paranga na mina mina
sa aninaw antanaw
ayon sa mga bagay na nangasusulat
:read:
Awit 48: 8. Kung ano ang aming narinig, ay gayon ang aming nakita sa bayan ng Panginoon ng mga hukbo, sa bayan ng aming Dios: itatatag ito ng Dios magpakailan man. (Selah) 
:star: ngunit yaon nga na amin namang
nadirinig pero di nga lamang namin nakitang mga kun hano ngang anyo mayruon sila at sapagkat nga
napakadilim talaga ng mga lugar sa pagkakataon nga na yaon
(kulang pa nga talaga to namang kasing mga tarantado lagi naman eh ay tinataranta talaga nun
kapag nagtungo nga sa dako paroon at parito na
may nakitang paroparo sa lugar na walang pagpapaliwanag na masungpungan at kun mangakatagpu ruon ng mga bagay nga sa naalaman kahalintulad ng mga umaakyat sa mga ilaw ay mangakadirinig dito ng nangagsasabi na nga ng "kalokohan"
at dahilil sa impossible talaga sa impossible na magkaruon dun ng tulad nun sa
dako ng kalaliman ng mga kadiliman sa kawalan ng kawalan ng kaliwanagan na walang pagpapaliwanag)
:read:
Awit 58: 3. Ang masama ay naliligaw mula sa bahay-bata: sila'y naliligaw pagkapanganak sa kanila, na nagsasalita ng mga kasinungalingan. 
4. Ang kanilang kamandag ay parang kamandag ng ahas: sila'y gaya ng binging ahas na nagtatakip ng kaniyang pakinig; 
5. At hindi nakakarinig ng tinig ng mga enkantador, na kailan man ay hindi umeenkanto ng gayon na may karunungan. 
6. Iyong bungalin ang kanilang mga ngipin, Oh Dios, sa kanilang bibig: iyong bungalin ang mga malaking ngipin ng mga batang leon, Oh Panginoon. 
7. Mangatunaw nawa silang parang tubig na umaagos: pagka inihilagpos niya ang kaniyang mga palaso, maging gaya nawa ng nangaluray. 
8. Maging gaya nawa ng laman ng laman ng suso na natutunaw at napapawi: na gaya ng naagas sa babae na hindi nakakita ng araw. 

* espritual literal
(minapuri nga ng patutot na sa anyong patotoo ng datos ng utang naming mga pusa sa tubig nang balong malalim
ngunit balon na walang tubig ang tinutungong lugar naming lagi kasi nakipangalit kaming may baliktarang pagiisip na walang mga pagkatao sa mga kahalintulad ring pagkakataong mayruon sa mga yaon na mga yumayaon at tanging maliwanag sa kanila'y na sa anyong patotoo ng datos ng utang kya naging kaalitan kaming mga sa kanila na mga palaging nagsasabi na mabilis yan para ng mga asong nagsa pusa na mga may halong baliktarang pagiisip na walang persona na mga matatawag nga upang magpaimbabaw sa inapawan ng na sa mga kapangyarihan na lunod ng kasiraan ng mga isda na walang langoy na hindi naaamoy dahil
nasa ng nasa mga lugar na maraming nagpaparami pero walang inang nagpapasuso pagkat nanginginain ng mga inahing naihihingi ayon sa minapuri ng patutot na nagaanyong liwanag na kumukuha ng mga kaluluwa na dinalamhati ng mga walang anyo at walang laman na kasamaan kya nalipol lahat nga at kami'y magkakasamang nalunod naman ng tubig na walang lupa at apoy na walang hangin
noong wala ka pa sabi nila :haha: pero ngayon :dontknow:

:whistle: sigurado kami na aakalain namin na mapagkamalian ang naihayag ng mga kasama namin
ayon sa ginamit nila na kaparaanan na yaon nga'y nangaiayon sa mga bagay na nasusulat
sa realidad na naalaman ng mga tao sa mundong eto na
nagsasabi sa inyu na may pagkakataon na umiral nga sa mga taong matuwid
ang tumanggap ng sapat ayon sa kanyang tinatangkilik at kun ang sapat na
tinatangkilik ay utangin nga eh minsan talaga sa isang panahon may isang
pagkakataon naman na ang anak ang ginawang pangtubos sa pagkakautang ng isang magulang sa
kadahilanang Hindi masagot kun baket nga ba umiiral to sa mga
oras ng kagipitan na syang na realized  nga ng mga aba
na inyung mga lingkod sa gilid
gilid lang po kami kya iwasang sagiin dahil kasi ang poot ng ina nyo eh napakahirap
iwaksi sabi nila literal eto na
datapuwat may kasama na espiritual namang masasabi na
ang patotoo sa datos ng utang na tinutukoy nila ay nagpasimula rin sa isang tanong na
baket
kailangang ibigay ng dios ama ang kanyang bugtong na anak sa sanglibutan at pahirapan hanggan sa mamatay sa pagkapako sa krus para
tubusin ang mga kasalanan ng mga tao
dahil nga kya sa wawakasan na nya ang sangkatauhan kasi sagad na ang kasamaan nila sa mundo
o
kya kailangan talaga na mangailigtas ang mga tao sa
pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na syang larawan ng dios na
iba sa totoong larawan ng kapahamakan na walang
anyo at walang laman ngunit sumisila ng mga nilalang na
may anyong laman
talakayin natin pag may time kayu basa
basa din sa biblia para sa awa at tulong ng panginoon at kun loloobin
ng ating dios ama  eh masiyasat nga nating mabuti sa pamamagitan ng pangunahing araling
espiritual sa mga nakaraan ayon nga sa mga matatandang sulat na bago makaunawa ng mga eto eh layuan nga nating lahat (walang muna)
ang mga anyo ng tukso upang ang esensyang pisikal ng kalinisang moral sa katawang lupa eh
maetatag sa pundasyon ng totoong tao sa dios na mga tunay ngang mananampalataya sa espiritu na may kalakip
ngang literal na pagkilos ng mabuti at
mabuti nga talaga sa mga lahat ng tao ang pagpapatuloy ng salita ng dios


:drill: karagdagan na nga lamang na tanong to na sabi eh pangkantong tanong lang raw katanungan na to
kun sakali nga sana ay may mangakaunawang maisali sa inyong three or more something new at interesting na mga paksain
na ayon nga sa mga bagay na nagasusulat ay
:read:
Mateo 24: 40. Kung magkagayo'y sasa bukid ang dalawang lalake; ang isa'y kukunin, at ang isa'y iiwan: 
41. Dalawang babaing nagsisigiling sa isang gilingan; ang isa'y kukunin, at ang isa'y iiwan. 
- sa tuluyang paksa nga ay nagpapatuloy tayo ng binili nya ng kanyang sariling dugo ang iglesia upang tubusing mabuti ang
mga makasalanang tao sa sanglibutan sa pagkakataon na yaon kun kya't pakanin natin ang ang iglesia ng panginoon
... . ngunit baket
kailangang tubusing mabuti ang mga bagay na may kasiraan sa pamamagitan nga ng bagay na Hindi nasisira na walang iba Kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatuwid baga'y ang dugo ni Cristo: 
at baket
kailangan pang bilhin ng panginoong hesucristo ang iglesia sa dios ama eh samantalang pwede namang
hingiin nya eto ng walang bayad sa kanyang dios ama . ...
:read:
Mga Taga-Colosas 1: 19. Sapagka't minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahanan sa kaniya; 
20. At sa pamamagitan niya ay pakipagkasunduin sa kaniya ang lahat ng mga bagay, na pinapayapa niya sa pamamagitan ng dugo ng kaniyang krus; sa pamamagitan niya, sinasabi ko, maging mga bagay sa kalupaan, o mga bagay sa sangkalangitan† basa nga ba talaga ang  tubig pero may nagsabi Hindi at alam nyu ba yun
ayon sa nagtanong dati sa amin kun totoo daw ba eto na Atlantis raw yaon nasusulat sa
:read:
Ezekiel 26: 14. At gagawin kitang hubad na bato: ikaw ay magiging dakong ladlaran ng mga lambat; ikaw ay hindi na matatayo; sapagka't akong Panginoon ang nagsalita, sabi ng Panginoong Dios. 
15. Ganito ang sabi ng Panginoong Dios sa Tiro; Hindi baga mayayanig ang mga pulo sa tunog ng iyong pagbagsak, pagka ang nasugatan ay dumadaing, pagka may patayan sa gitna mo? 
16. Kung magkagayo'y lahat na prinsipe sa dagat ay magsisibaba mula sa kanilang mga luklukan, at aalisin ang kanilang mga balabal, at huhubuin ang kanilang mga damit na may burda: sila'y dadatnan ng panginginig; sila'y magsisiupo sa lupa, at manginginig sa tuwituwina, at mangatitigilan sa iyo. 
17. At pananaghuyan ka nila, at magsasabi sa iyo, Ano't nagiba ka, na tinatahanan ng mga taong dagat, na bantog na bayan na malakas sa dagat, siya at ang mga mananahan sa kaniya, na nagpapangilabot sa lahat na nagsisitahan sa kaniya! 
18. Ang mga pulo nga ay mayayanig sa kaarawan ng iyong pagbagsak; oo, ang mga pulo na nangasa dagat ay manganglulupaypay sa iyong pagyaon. 
19. Sapagka't ganito ang sabi ng Panginoong Dios: Pagka ikaw ay aking gagawing sirang bayan, na parang mga bayan na hindi tinatahanan, pagka tatabunan kita ng kalaliman, at tatakpan ka ng maraming tubig; :laway: petmalu nga ang sarap sanang maalaman sa kadahilanang ang mga kasagutang hinahanap
hanap ng mga marami ay nasa kaloob looban nga ng hiwaga
ng dios at sa awa at tulong panginoon at kun loloobin nga ng dios ay
mangagkaisa tayo na suriin ang mga susunod pang mga pangkantong tanong na
na ayon sa bagay na nangasusulat
:read:
Isaias 14: 32. Ano nga ang isasagot sa mga sugo ng bansa? Na itinayo ng Panginoon ang Sion, at doon nanganganlong ang nagdadalamhati sa kaniyang bayan.

:hmm: tanong lang to wag kayong matakot sumagot
:read:
Jeremias 8: 8. Paano ninyo sinasabi, Kami ay pantas, at ang kautusan ng Panginoon ay sumasaamin? Nguni't, narito, ang sinungaling na pangsulat ng mga escriba ay sumulat na may kasinungalingan. 
9. Ang mga pantas ay nangapapahiya, sila'y nanganglulupaypay at nangahuhuli: narito, kanilang itinakuwil ang salita ng Panginoon: at anong uri ng karunungan ang nasa kanila? 

¿ sadyang napapaisip lang kahit inappropriate sa mga Hindi nagsisampalataya but i thank you lord that
we for something better unto the very best nga eh nasiyahan sa mga lahat ng
pananampalatayang na sa mabuti at paniniwalang na sa hindi makapagsisinungaling

:yawn: malapit na ako sa Himalayan ng mga taga perya na eto na
mga masayahin sa mga ginawa na mabuti at mabuti nga talaga ang gumawa ng sumasaya sa mabuti kasi
talagang talaga na dati pang mabait at mapagbiro nga tong mga kasama namin kya nga hwag nyong seryosuhing masyado that's all for
and our subject for everyday is subject no one unto earthly lust of flesh becaused as it is written
at sapagkat
:read:
Awit 118: 27. Ang Panginoon ay Dios, at binigyan niya kami ng liwanag; talian ninyo ang hain ng mga panali, sa makatuwid baga'y sa mga tila sungay ng dambana. 
28. Ikaw ay aking Dios, at magpapasalamat ako sa iyo: ikaw ay aking Dios, aking ibubunyi ka. 
29. Oh mangagpasalamat kayo sa Panginoon, sapagka't siya'y mabuti: sapagka't ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man.

Josue 22: 34. At ang dambana ay tinawag na Ed ng mga anak ni Ruben at ng mga anak ni Gad: Sapagka't anila, saksi sa pagitan natin, na ang Panginoon ay Dios. 

Jeremias 31: 10. Inyong dinggin ang salita ng Panginoon, Oh ninyong mga bansa, at inyong ipahayag sa mga pulo sa malayo; at inyong sabihin, Ang nagpangalat sa Israel, siyang magpipisan sa kaniya, at magiingat sa kaniya, gaya ng ginagawa ng pastor sa kaniyang kawan.

Isaias 40: 11. Kaniyang papastulin ang kaniyang kawan, na gaya ng pastor, kaniyang pipisanin ang mga kordero sa kaniyang kamay, at dadalhin sila sa kaniyang sinapupunan, at papatnubayan na marahan yaong mga nagpapasuso. 
12. Sino ang tumakal ng tubig sa palad ng kaniyang kamay, at sumukat sa langit ng dangkal, at nagsilid ng alabok ng lupa sa isang takal, at tumimbang ng mga bundok sa mga panimbang, at ng mga burol sa timbangan? 
13. Sinong pumatnubay ng Espiritu ng Panginoon, o parang kaniyang kasangguni ay nagturo sa kaniya? 
14. Kanino siya kumuhang payo, at sinong nagsaysay sa kaniya, at nagturo sa kaniya sa landas ng kahatulan, at nagturo sa kaniya ng kaalaman, at nagpakilala sa kaniya ng daan ng unawa? 
15. Narito, ang mga bansa ay parang isang patak ng tubig sa timba, inaari na parang munting alabok sa timbangan: narito, kaniyang itinataas ang mga pulo na parang napakaliit na bagay.

:blush: ang mga pulo na parang napakaliit na bagay nga ay may isang
bahagi sa mga eto na may pagkamababa sa paningin ng kataaas taasang makapanyarihan sa mga lahat ng umiral
at sapagkat ang mga lahat ng papuri at ng mga karangalan ay sa panginoong dios na mabuti at Hindi makapagsisinungaling lamang
pati ang mga nangasa alin mang mga bansa sa mundo'y minaliit rin nga silang tila baga'y parang napakaliit na bagay ngang eto na kun
tignang may kaunawaan ay tila tao din na nagdarahop sa paghuhukay ng alabok ng lupa
at sa pamamagitan nga ng kalooban ng dios na mabuti at Hindi makakapagsinungaling ay mabuti nga talaga ang
pagkatawag sa mga nangalat sa kanyang mga kawan sa awa at tulong ng panginoon
ay nangagkaroong katuparan ang isang hula sa pagkakataong heto nga ayon sa mga bagay na nangasusulat na
ang mga nangalat nga sa mga pulong malayo na kaniyang itinataas ang mga pulo na parang napakaliit
na bagay nga datapuwat Inyong dinggin ang salita ng Panginoon, Oh ninyong mga bansa, at inyong
ipahayag sa mga pulo sa malayo; at inyong sabihin,
Ang nagpangalat sa Israel, siyang magpipisan sa kaniya, at magiingat sa kaniya, gaya ng ginagawa ng pastor
sa kaniyang kawan.
may alam ba kayung mga tao sa pilipinas na naunang nakaalam nito na ginawang mga huli pagkaraan ngang malamang
totoo palang lahat eto


« Last Edit: 08-06-18 10:24 PM by ukok102nak »
At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak:
Datapuwa't kung sa Dios, ay hindi ninyo maiwawasak; baka pa kayo'y mangasumpungan na nangakikihamok laban sa Dios.