Topic: The Wiccan Thread (Read 2509 times)

08-09-18 02:33 PM
cycle19
Sr. Member
  • Posts: 6293
  • Thanked: 212
  • Reputation: 1
[You are not allowed to view links. Register or Login]
Ikaw talaga jec masyado kang nagaalala sa mga ganyan sabi isang lang ang tunay na relihiyon na totoong dios syempre para sakin ADD. the rest na relihiyon,malamang wiccan na yun

Mukha di ako sang-ayon sa pahayag mo sir.
Gayan ba ang katuruan ng biblia?

Itanong nga natin sa kasulatan.


"Sinabi sa kaniya ni Juan, Guro, nakita namin ang isa na sa pangalan mo'y nagpapalabas ng mga demonio; at pinagbawalan namin siya, sapagka't hindi sumusunod sa atin."
(Mark 9:38)

Sa talatang iyan e, nagsusumbong si Juan tunkol sa isang hindi daw nila kaanib na gugawa ng kanilang mga gawa.

Ano ang ang winika sa kanya ng Panginoong Hesus?

Eto ang aral na nais nyang ipakita...


"Datapuwa't sinabi ni Jesus, Huwag ninyong pagbawalan siya: sapagka't walang taong gumagawa ng makapangyarihang gawa sa pangalan ko, na pagdaka'y makapagsasalita ng masama tungkol sa akin.
Sapagka't ang hindi laban sa atin ay sumasa atin."
(Mark 9:39-40)

Ano po ang aral na ibinigay ng Panginoong Hesus?

[size=8]"ang hindi laban sa atin ay sumasa atin."[/size]

Malinaw ang aral na hindi porke hindi kaanib e, hindi na sa kanya.
Mali yung paniniwalang pag wala sa samahan nyo e, hindi na totoo.
Sinasang-ayunan yan ng talatang ito...

"
At mayroon akong ibang mga tupa, na hindi sa kulungang ito: sila'y kailangan din namang dalhin ko, at kanilang diringgin ang aking tinig; at sila'y magiging isang kawan, at magkakaroon ng isang pastor."
(John 10:16)


May iba pang mga tupa ang Panginoong Hesus na wala pa doon sa kanyang itinatag na samahan pero malinaw na tupa nya rin ang mga ito.

Kaya malinaw na hindi aral ng kasulatan yung pagkakabaha-bahaging pananaw.
« Last Edit: 08-09-18 02:36 PM by cycle19 »

08-09-18 05:36 PM
ukok102nak
Full Member
  • Posts: 1339
  • Thanked: 3
  • Reputation: 0
:smoke: ako ay isang aba na alipin lamang
at para alam mo nga din ay sasabihin namin na
ang mga sumunod na nangyare pigtapos na matapos sa kanyang pagpunta para humula na ang utos eh sabihin na
"Magsiyaon kayo at magsiginhawa nawa; at sila'y mangabibigay sa inyong kamay." 
bilang tagasunod sa mga salita ng panginoon ang tao
na tulad nya ay wala ngang takot na nagpahayag base sa obserbasyon ng isang nanampal sa kanya ay
totoo ngang hindi kahalintulad sa mga sinabi ng hula nito at ng mga ibang hula ditu na nagtitipon upang
magpatotoo na may suhol mula sa kanila na
sabihan nila ng mainam ang hari ng israel na sa lahat ng eto eh tatalonin nya ang kinatalo nyang kaharian
at minabuti ng na sa utak lang nya na sabihing "Makailang ipasusumpa ko sa iyo na ikaw ay huwag magsalita ng anoman sa akin
kundi katotohanan sa pangalan ng Panginoon?"
sa kadahilanang ayaw nyang marinig ang Hindi pabor sa mga mata nya at duun sa Hindi nagsabi ng hula na gusto nya ay
naakala nya bilang hari sa israel nga eh pandadaya na mga bagay ang sa hula nito sa kanya sa kabila
ng narinig at nakita nya na posibleng magsasabunga to ng kasamaan
patuloy nya paring ginawa nga na takutin eto na 
hindi nagsabunga ng mabuti ang aksyon nya sa hula kasi nga napatunayan na isang hari na palalu sya kun kya't
namatay nga yaong si Achab na hari sa Israel sa pagkakataon na yun
ayon sa salita ng propeta na si micheas eh  "Buhay ang Panginoon, kung ano ang sabihin ng aking Dios, yaon ang aking sasalitain.". at
sa pamamagitan nga nito eh nagsalita ang panginoon sa kanya
datapuwat sa king James version bible eh walang
micheas na pangalan kun babasahin nga sa nasabi nga na version ng biblia

... . este pamilyar ba kyo sa mga nangasusulat dito
:read:
2 Mga Hari 6: 24. At nangyari, pagkatapos nito, na pinisan ni Ben-adad na hari sa Siria, ang buo niyang hukbo, at umahon, at kinubkob ang Samaria. 
25. At nagkaroon ng malaking kagutom sa Samaria: at, narito, kanilang kinubkob, hanggang sa ang ulo ng isang asno ay naipagbili ng walong pung putol na pilak, at ang ikaapat na bahagi ng isang takal ng dumi ng kalapati ay ng limang putol na pilak. 
26. At pagdaraan sa kuta ng hari sa Israel, humiyaw ang isang babae sa kaniya, na nagsasabi, Saklolo, panginoon ko, Oh hari. 
27. At kaniyang sinabi, Kung hindi ka saklolohan ng Panginoon, sa ano kita sasaklolohan sa giikan ba, o sa ubasan. 
28. At sinabi ng hari sa kaniya, Anong nangyayari sa iyo? At siya'y sumagot, Sinabi ng babaing ito sa akin, Ibigay mo ang iyong anak, upang makain natin siya ngayon, at kakanin natin ang anak ko bukas. 
29. Sa gayo'y pinakuluan namin ang anak ko, at kinain namin siya: at sinabi ko sa kaniya sa sumunod na araw, Ibigay mo ang iyong anak, upang makain natin siya; at kaniyang ikinubli ang kaniyang anak. 
30. At nangyari, nang marinig ng hari ang mga salita ng babae, na kaniyang hinapak ang kaniyang suot (nagdadaan nga siya sa kuta;) at ang bayan ay tumingin, at, narito, siya'y may magaspang na damit sa loob sa kaniyang katawan. 
31. Nang magkagayo'y kaniyang sinabi, Gawing gayon ng Dios sa akin, at lalo na, kung ang ulo ni Eliseo, na anak ni Saphat ay matira sa kaniya sa araw na ito. 
32. Nguni't si Eliseo ay nakaupo sa kaniyang bahay, at ang mga matanda ay nagsiupo na kasama niya; at ang hari ay nagsugo ng isang lalake na mula sa harap niya: nguni't bago dumating ang sugo sa kinaroroonan niya, sinabi niya sa mga matanda, Hindi ba ninyo nakita kung paanong ang anak na ito ng isang mamamatay tao ay nagsugo sa akin na alisin ang aking ulo? masdan ninyo, pagdating ng sugo, sarhan ninyo ang pintuan, at itulak ninyo ang pinto laban sa kaniya: di ba ang ingay ng mga paa ng kaniyang panginoon sa likod niya? 
33. At samantalang siya'y nakikipagusap sa kanila, narito, nilusong siya ng sugo: at kaniyang sinabi, Narito, ang kasamaang ito'y mula sa Panginoon; bakit pa ako maghihintay sa Panginoon? 


-alam nyo nangyare pigtapos

:smoke: sabi eh isang babae ang impostor at isang lalaki ang impostor
na ang isinasabunga nga nila ay mga pandaraya para makalamang sa pamamagitan ng mga kalibugan
at cella'y magkakaanak ng isang kupal sa kupal na mandaraya sa lahat
kun may mga nangakaalam nga nito eh
alamin nga ang natutukoy sa sulat na eto na
nangagsasabi tungkol sa isang prinsipe (espiritual banal espiritual mistical)
at sapagkat
ang mangakaaalam nyun eh
yaun ngay nangakaaalam kun sino ano alin ang kupal sa kupal sa kung saan makikita
ang impostor na mag aanyong tulad ng panginoong hesukristo
:read:
Daniel 11: 18. Pagkatapos nito'y kaniyang ipipihit ang kaniyang mukha sa mga pulo, at sasakop ng marami: nguni't isang prinsipe ay magpapatigil ng pagkutya niya; oo, bukod dito'y kaniyang pababalikin ang kaniyang kakutyaan sa kaniya. 

~datapuwat sa ingles version
:read:
Daniel 11: 18. After this shall he turn his face unto the isles, and shall take many: but a prince for his own behalf shall cause the reproach offered by him to cease; without his own reproach he shall cause it to turn upon him.

:drill: :sa kadahilanang eto na
nangasusulat sa banal na aklat
:read:
Daniel 11: 22. At sa pamamagitan ng pulutong na huhugos ay mapapalis sila sa harap niya, at mabubuwal; oo, pati ng prinsipe ng tipan.

... . at yaon nga ang isang palatandaang maaalaman
ayon sa mga bagay na nangasusulat sa banal na aklat
at kun ayon
naman sa iba na aklat eh kya
nangyare yaon sa prinsipe ng tipan
sapagkat nagpalalo yaong mga kalahi ng prisipe sa mga pulo na magpapatigil ng pagkutya niya; oo,
bukod dito'y kaniyang pababalikin ang kaniyang kakutyaan sa kaniya. (yaong pababalikin ang kaniyang kakutyaan sa kaniya.eh
ang tinutukoy nga dito at yun ang puno ng mga kupal sa kupal)

:rofl: yun tungkol pla ke micaiah 
ay Hindi naisulat ang pangalan na eto doon sa
isang VERSION NG HOLY BIBLE na ang pagkapost pa nga namin eh KJV pero hindi yun
ang version na natukoy namin
at Hindi namin alam kun pa'no nangyari yun
:read:
1 Mga Hari 22: 14. At sinabi ni Micheas, Buhay ang Panginoon kung ano ang sabihin ng Panginoon sa akin, yaon ang aking sasalitain.


:tawanan: alam nyo
nga ba na ang malaking kalungkutan este malaking kapighatian eh
ang pagdating nga ng mag aanyong panginoong hesucristo
kya nga
ayon sa sulat
:read:
Mateo 24: 21. Sapagka't kung magkagayo'y magkakaroon ng malaking kapighatian, na ang gayo'y di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon, at ni hindi na mangyayari kailan man. 
22. At malibang paikliin ang mga araw na yaon, ay walang lamang makaliligtas: datapuwa't dahil sa mga hirang ay paiikliin ang mga araw na yaon. 
23. Kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sinomang tao, Narito ang Cristo, o, Nariyan; huwag ninyong paniwalaan. 
24. Sapagka't may magsisilitaw na mga bulaang Cristo, at mga bulaang propeta,
at mangagpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan; ano pa't ililigaw, kung maaari, pati ng mga hirang. 
25. Narito, ipinagpauna ko nang sinabi sa inyo. 
26. Kaya nga kung sa inyo'y kanilang sasabihin, Narito, siya'y nasa ilang; huwag kayong magsilabas: Narito, siya'y nasa mga silid; huwag ninyong paniwalaan. 
27. Sapagka't gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan, at nakikita hanggang sa kalunuran; gayon din naman ang pagparito
ng Anak ng tao. 
28. Saan man naroon ang bangkay, ay doon mangagkakatipon ang mga uwak.:count: samantalang ayon
sa sulat ngang eto
:read:
Pahayag 1: 7. Narito, siya'y pumaparitong nasasa mga alapaap; at makikita siya ng bawa't mata, at ng nangagsiulos sa kaniya; at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kaniya. Gayon din, Siya nawa. [/u]


KITA NYO NA pumaparitong nasasa mga alapaap;
at yun sabi ng panginoon hesucristo eh gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan,
at nakikita hanggang sa kalunuran; gayon din naman ang pagparito
antimano nahuhulaan nyo na
dalawa ang anak ng tao eh
yun isa eh kasama ng mabuti na nagsasabi basa
Pahayag 22: 20. Ang sumasaksi sa mga bagay na ito ay nagsasabi, Oo: ako'y madaling pumaparito. Siya nawa: pumarito ka Panginoong Jesus.  21. Ang biyaya ng Panginoong Jesus ay mapasa mga banal nawa. Siya nawa.


yun mga hayok sa laman na mga manyak na manyakis na malilibog at
yaong mga sa hindi nila asawa na kala nila sa kapanahonan ngayon eh asawa lang sa papel eh kya inaasawa nila (tsaka na namin sasabihin sekreto dito) at
yaon nga ang mga kasama ng kupal sa kupal na mag aanyong tila ang panginoong hesukristo upasng dayain lahat
at alam na nila kung sino sino alin alin saan saan at ano ano sila  :haha:  sigurado Kami dyaan na

:happy: kami ay siguradong talaga nga
na yaong mga yun nagpasama sa mga nilalang sa sanglibutan
at yun isang kasama ng masama na nagpapahirap ngayon sa amin at sa mga tarantado na tinataranta  . ...

:smoke: totoo ang sabi nya
ang mga iglesia ni cristo eh
kasama ng nga nangasa iglesia sa dios na
kasama ang
:read:
Mga Hebreo 12: 23. Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit,
at sa Dios na Hukom ng lahat, at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal, 


... . sa awa't tulong ng panginoon at sa kalooban ng dios na mabuti hindi makapagsisinungaling
ay may mga nilalang nga na nakakita sa mga nangalat sa kanyang kawan eh
nangagsabi ng mga tulad nito
sangayon sa mga bagay na nangasusulat
:read:
1 Tesalonica 5: 21. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay, ingatan ninyo ang mabuti; 
22. Layuan ninyo ang bawa't anyo ng masama. mangagkakaisa kayung lahat
kun lumabas na yaong nasasabi sa mga hiwaga ayon sa magaanyong tila nasa anyo nga ng panginoon hesucristo na mandaraya sa lahat
(ALAM NYO NA KUN BAKET PINAGBAWALAN KAYONG SUMAMBA SA MGA LARAWANG INANYUAN)
at mangagpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan; ano pa't ililigaw, kung maaari, pati ng mga hirang.
ang pinakamalaking pandaraya sa kasaysayan na ang gayo'y di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon,
at ni hindi na mangyayari kailan man. 
sa kadahilanang yaon eh
tayung lahat nga eh magiging magkakampi kampi tungo sa pagsasabi ng totoo dahil mabuti yaon at
wala ng hidwaan sa isa't isa kun kya nga
eh wala ng magsisinungasling sa kapwa nyang gumawa ng mabuti sa kanilang kapwa
at sapagkat
magkakasamang makipagtuos sa pagkakataon na yaon  . ...
:read:
Daniel 11: 44. Nguni't mga balita na mula sa silanganan at mula sa hilagaan ay babagabag sa kaniya;
at siya'y lalabas na may malaking kapusukan upang gumiba at lumipol sa marami.

Daniel 11: 45.At kaniyang itatayo ang mga tolda ng kaniyang palasio sa pagitan ng dagat at ng maluwalhating banal na bundok; gayon ma'y darating siya sa kaniyang wakas, at walang tutulong sa kaniya.-ang sabi nga
sa mga kasama namin :naughty: na kasama ng mga nakatuklas nito
ayon sa mga bagay na nangasusulat
sa banal na aklat
:read:
Pahayag 2: 20. Datapuwa't mayroon akong laban sa iyo, na pinahintulutan mo ang babaing si Jezebel, na nagpapanggap na propetisa; at siya'y nagtuturo at humihikayat sa aking mga lingkod upang makiapid, at kumain ng mga bagay na inihahain sa mga diosdiosan. 
21. At binigyan ko siya ng panahon upang makapagsisi; at siya'y ayaw magsisi sa kaniyang pakikiapid. 
22. Narito, akin siyang iniraratay sa higaan, at ang mga nakikiapid sa kaniya sa malaking kapighatian, maliban na kung sila'y magsisipagsisi sa kaniyang mga gawa. 
23. At papatayin ko ng salot ang kaniyang mga anak;
at malalaman ng lahat ng mga iglesia na ako'y yaong sumasaliksik ng mga pagiisip at ng mga puso:
at bibigyan ko ang bawa't isa sa inyo ng ayon sa inyong mga gawa. 
24. Datapuwa't sinasabi ko sa inyo, sa mga iba na nasa Tiatira, sa lahat ng walang aral na ito,
na hindi nakakaalam ng malalalim na bagay ni Satanas, gaya ng sinasabi nila; hindi na ako magpapasan sa inyo ng ibang pasan.

Pahayag 2: 25. Gayon ma'y ang nasa inyo'y panghawakan ninyong matibay hanggang sa ako'y pumariyan. 
26. At ang magtagumpay, at tumupad ng aking mga gawa hanggang sa katapusan, ay bibigyan ko ng kapamahalaan sa mga bansa: 
27. At sila'y paghaharian niya sa pamamagitan ng isang panghampas na bakal, gaya ng pagkadurog ng mga sisidlang lupa ng magpapalyok; gaya naman ng tinanggap ko sa aking Ama: 
28. At sa kaniya'y ibibigay ko ang tala sa umaga. 
29. Ang may pakinig, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. ~samakatuwid nga eh wala ng mangakapagsasabi ng mga bagay tungkol dito
eh pagkadamirami ngang :ty: senyu lahat
mga kasama namin na nangagsipagpagal lalong lalo na
kundi yaon ngang mga tinawag ayon sa pagkatawag sa kanila at
kasama ng mga nakianib
sa awa't tulong ng panginoon ng mga panginoon at kun lolobin ng dios ng mga dios
panginoon dios mabuti Hindi makapagsisinungaling kasama ng bugton na anak nya kasama ang mga lahat ng mga anghel
at kasama ng mga banal
:read:
Pahayag 7: 13. At sumagot ang isa sa matatanda na, nagsasabi sa akin, Ang mga ito na nangadaramtan ng mapuputing damit, ay sino-sino at saan nagsipanggaling? 
14. At sinabi ko sa kaniya, Panginoon ko, Ikaw ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin,
Ang mga ito'y ang nanggaling sa malaking kapighatian, at nangaghugas ng kanilang mga damit, at pinaputi sa dugo ng Cordero. 
15. Kaya't sila'y nasa harapan ng luklukan ng Dios; at nangaglilingkod sa kaniya araw at gabi sa kaniyang templo:
at siyang nakaupo sa luklukan, ay lulukuban sila ng kaniyang tabernakulo. 
16. Sila'y hindi na magugutom pa, ni mauuhaw pa man; ni hindi na sila tatamaan ng araw, o ng anomang init: 
17. Sapagka't ang Cordero na nasa gitna ng luklukan ay siyang magiging pastor nila, at sila'y papatnugutan sa mga bukal ng tubig ng buhay: at
papahirin ng Dios ang bawa't luha ng kanilang mga mata. 

[You are not allowed to view links. Register or Login]
maganda sana mga sinasabi mo boss ukok :) kaya lang napaka haba hindi ko matapos
« Last Edit: 08-16-18 01:18 AM by ukok102nak »
At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak:
Datapuwa't kung sa Dios, ay hindi ninyo maiwawasak; baka pa kayo'y mangasumpungan na nangakikihamok laban sa Dios.