Topic: MAN created GOD not GOD created MAN (anu masasabi nyo?) (Read 3069 times)

07-25-18 11:47 PM
ukok102nak
Full Member
 • Posts: 1339
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
:blush: ang dios ay espiritu at sya lamang ang mabuti at sapagkat Hindi makapagsisinungaling
kelan nga ba nagkaroon ng kahinaan ang mabuti at espiritu na Hindi makapagsisinungaling
:read:
Lucas 18: 18. At tinanong siya ng isang pinuno, na sinasabi, Mabuting Guro, anong gagawin ko upang magmana ng walang hanggang buhay?  19. At sinabi sa kaniya ni Jesus, Bakit mo ako tinatawag na mabuti? walang mabuti, kundi isa, ang Dios lamang.

Tito 1: 2. Sa pagasa sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Dios na di makapagsisinungaling
buhat pa ng mga panahong walang hanggan; 


Juan 4: 24. Ang Dios ay Espiritu: at ang mga sa kaniya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa katotohanan. 


(ang kahinaan ko ay pinalalakas ng espiritu ngunit kung ang espiritu ay lumakas sa loob ng laman ay
tiyak na hihina ang katawang lupa kapag Hindi tinaggap ang lalong mabuting pangako at ang sumpa ng pagpapatotoo )
:read:
Marcos 14: 35. At lumakad siya sa dako pa roon, at nagpatirapa sa lupa, at idinalangin na, kung mangyayari, ay makalampas sa kaniya ang oras. 
36. At kaniyang sinabi, Abba, Ama, may pangyayari sa iyo ang lahat ng mga bagay; ilayo mo sa akin ang sarong ito: gayon ma'y hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. 
37. At siya'y lumapit, at naratnang sila'y nangatutulog, at sinabi kay Pedro, Simon, natutulog ka baga? hindi ka makapagpuyat ng isang oras? 
38. Kayo'y mangagpuyat at magsipanalangin, upang huwag kayong magsipasok sa tukso: ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapuwa't mahina ang laman. 
39. At muli siyang umalis, at nanalangin, na sinabi ang gayon ding mga salita.

Mga Hebreo 6: 16. Sapagka't ipinanunumpa ng mga tao ang lalong mataas: at sa bawa't pagtatalo nila'y ang sumpa sa pagpapatotoo ang siyang katapusan.
17. Sa ganito, sa pagkaibig ng Dios na maipakitang lalong sagana sa mga tagapagmana ng pangako ang kawalan ng pagbabago ng kaniyang pasiya, ay ipinamagitan ang sumpa;
18. Upang sa dalawang bagay na di mababago, na diya'y di maaaring ang Dios ay magbulaan,
ay mangagkaroon tayo ng isang matibay na kasiglahan, tayong nangagsitakas na sumakanlong upang mangapit sa pagasang nalalagay sa ating unahan: 


:drill: Tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli: at ang iba'y nangamatay sa hampas,
na hindi tinanggap ang kanilang katubusan; upang kamtin nila
ang lalong mabuting pagkabuhay na maguli: 
         At ang iba'y nangagkaroon ng pagsubok sa pagkalibak at pagkahampas,
 oo, bukod dito'y sa mga tanikala at bilangguan naman: Sila'y pinagbabato, pinaglagari, pinagtutukso, pinagpapatay sa tabak:
 sila'y nagsilakad na paroo't parito na may balat ng mga tupa't kambing: na mga salat, nangapipighati, tinatampalasan; 
:read:
Mga Hebreo 11: 38. (Na sa mga yaon ay hindi karapatdapat ang sanglibutan), na nangaliligaw sa mga ilang at sa mga kabundukan at sa mga yungib, at sa mga lungga ng lupa.
 39. At ang lahat ng mga ito, nang sila'y mapatotohanan na dahil sa kanilang pananampalataya, ay hindi kinamtan ang pangako, 
40. Na ipinaghanda ng Dios ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin, upang sila'y huwag maging sakdal ng bukod sa atin.
- inuulit kun mabuti ay mabuti nga talaga
at ang tatak ko ( - ) na eto ay nagsasabi na ang alibughang anak ay narito
na ayon nga sa sinalita sa nangasusulat na ang mabuti
ay matuwid sa aking gawin ang ibig ko sa aking pag-aari
:read:
Mateo 25: 26. Datapuwa't sumagot ang kaniyang panginoon at sinabi sa kaniya, Ikaw na aliping masama at tamad, nalalaman mong ako'y gumagapas sa hindi ko hinasikan, at nagaani doon sa hindi ko sinabugan; 
27. Gayon pala'y ibinigay mo sana ang aking salapi sa nagsisipangalakal ng salapi, at nang sa aking pagdating ay tinanggap ko sana ang ganang akin pati ng pakinabang. 
28. Alisin nga ninyo sa kaniya ang talento, at ibigay ninyo sa may sangpung talento. 
29. Sapagka't ang bawa't mayroon ay bibigyan, at siya'y magkakaroon ng sagana: nguni't ang wala, pati pa nang nasa kaniya ay aalisin sa kaniya. 
30. At ang aliping walang kabuluhan ay inyong itapon sa kadiliman sa labas: diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin.

31. Datapuwa't pagparito ng Anak ng tao na nasa kaniyang kaluwalhatian, na kasama niya ang lahat ng mga anghel, kung magkagayo'y luluklok siya sa luklukan ng kaniyang kaluwalhatian
*
*
34. Kung magkagayo'y sasabihin ng Hari sa nangasa kaniyang kanan, Magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo buhat nang itatag ang sanglibutan: 
35. Sapagka't ako'y nagutom, at ako'y inyong pinakain; ako'y nauhaw, at ako'y inyong pinainom; ako'y naging taga ibang bayan, at inyo akong pinatuloy; 
36. Naging hubad, at inyo akong pinaramtan; ako'y nagkasakit, at inyo akong dinalaw; ako'y nabilanggo, at inyo akong pinaroonan. 
37. Kung magkagayo'y sasagutin siya ng mga matuwid, na mangagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom, at pinakain ka namin? o nauuhaw, at pinainom ka? 
38. At kailan ka naming nakitang isang taga ibang bayan, at pinatuloy ka? o hubad, at pinaramtan ka? 
39. At kailan ka namin nakitang may-sakit, o nasa bilangguan, at dinalaw ka namin? 
40. At sasagot ang Hari at sasabihin sa kanila, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid,
kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa.


Juan 18: 34. Sumagot si Jesus, Sinasabi mo baga ito sa iyong sarili, o sinabi sa iyo ng mga iba tungkol sa akin? 
35. Si Pilato ay sumagot, Ako baga'y Judio? Ang iyong sariling bansa at ang mga pangulong saserdote ang sa iyo'y nagdala sa akin:
anong ginawa mo? 

36. Sumagot si Jesus, Ang kaharian ko ay hindi sa sanglibutang ito: kung ang kaharian ko ay sa sanglibutang ito, ang aking mga alipin nga ay makikipagbaka, upang ako'y huwag maibigay sa mga Judio: nguni't ngayo'y ang aking kaharian ay hindi rito. 
37. Sinabi nga sa kaniya ni Pilato, Ikaw nga baga'y hari? Sumagot si Jesus, Ikaw ang nagsasabing ako'y hari. Ako'y ipinanganak dahil dito, dahil dito ako naparito sa sanglibutan, upang bigyang patotoo ang katotohanan. Ang bawa't isang ayon sa katotohanan ay nakikinig ng aking tinig. 
38. Sinabi sa kaniya ni Pilato, Ano ang katotohanan?
At nang masabi niya ito ay lumabas siyang muli sa mga Judio, at sa kanila'y sinabi,
Wala akong masumpungang anomang kasalanan sa kaniya.:smoke: walang nakakatakot kun mangakaalam nga ng mga sa aral na mabuti ayon sa banal na aklat at
Hindi rin kahinaan ng panginoong dios na mabuti at Hindi makapagsisinungaling ang hayaan tayo na mga tao sa mga ating mga ayaw at gusto
at sapagkat Hindi hinangad ng lumikha sa mga lahat ng bagay na mabuti na ang nilalang nila sa kanilang larawan , ayon sa kanilang wangis
ay maging isang robot na sunod sunoran lamang lang sa kanyang mga utos kasi ang kalooban ng nya sa mga tao ay
gumawa ng ayon din sa kanilang mga kalooban na dapat sana nga ay may paggawa ng mabuti at magpatuloy na gumawa ng mabuti talaga
     kya nga nananaig ang mga kagustuhan ng mga may dugo at laman buto at balat kapag nasa mundo pa nga silang mga nilalang
na kun tawagiy tao lalo nga sa mga nahihila ng mga masasamang pita maging sa kanilang mga kapwa
ay sinasadya nila na may mga gagawin silang mga karumaldumal na
huwag nilang gawin kasi Hindi iniutos sa kanila
dahil kahit kailan ang panginoon ay Hindi nagisip na gagawin nila ang mga dinidikta ng mga kasamaan sa kanilang
mga utak
:read:
Jeremias 32: 34. Kundi kanilang inilagay ang kanilang mga kasuklamsuklam sa bahay na tinawag sa aking pangalan, upang lapastanganin. 
35. At kanilang itinayo ang mga mataas na dako ni Baal, na nasa libis ng anak ni Hinnom, upang paraanin sa apoy ang kanilang mga anak na lalake at babae kay Moloch; na hindi ko iniutos sa kanila o nasok man sa aking pagiisip, na kanilang gawin ang kasuklamsuklam na ito; na pinapagkasala ang Juda.


... . gusto nga din namin yung sinasabi mo ayon sa obserbasyon namin na dapat sana ay nilipol na ng dios ang mga lahat ng mga kasamaan kasi
ayaw rin namin ng mga kapanaglihian sa laman
maski sabihin nila ng sabihin na sa mundo lang lamang raw ang pagkakataon na makipagtalik sa kun sino sino pagkat wala ng ganyan
sa langit kya kailangang samantalahin daw
alam na nila kun sino sila at
nasusulat sa talatang eto ang pinagmulan ng kanilang mga teorya
:read:
Lucas 20: 34. At sinabi sa kanila ni Jesus, Nagsisipagasawa ang mga anak ng sanglibutang ito, at pinapagaasawa: 
35. Datapuwa't ang mga inaaring karapatdapat magkamit ng sanlibutang yaon, at ng pagkabuhay na maguli sa mga patay, ay hindi mangagaasawa, ni papagaasawahin: 


36. Sapagka't hindi na sila maaaring mangamatay pa: sapagka't kahalintulad na sila ng mga anghel; at sila'y mga anak ng Dios,
palibhasa'y mga anak ng pagkabuhay na maguli. 
-IBANG PAGKAUNAWA KASI NILA SA SULAT NA ETO
SAMANTALANG SA SULAT NGA NANGAGSIKUKUMPARA KUN MABUTI NGA TALAGA ANG MAY KAUNAWAAN SA MGA NANGAKAUNAWA AYON SA MGA BAGAY NA NANGASUSULAT
::read:
Lucas 17: 26. At kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng Anak ng tao.  27. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nangagaasawa, at sila'y pinapagaasawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe, at dumating ang paggunaw, at nilipol silang lahat. 
28. Gayon din naman kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Lot; sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nagsisibili, sila'y nangagbibili, sila'y nangagtatanim, sila'y nangagtatayo ng bahay. 
29. Datapuwa't nang araw na umalis sa Sodoma si Lot, ay umulan mula sa langit ng apoy at asupre, at nilipol silang lahat:  30. Gayon din naman ang mangyayari sa araw na ang Anak ng tao ay mahayag.


Mateo 24: 35. Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapuwa't ang aking mga salita ay hindi lilipas
36. Nguni't tungkol sa araw at oras na yaon walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang Anak, kundi ang Ama lamang. 
37. At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng Anak ng tao.

38. Sapagka't gaya ng mga araw bago nagkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisiinom,
at nangagaasawa at pinapapagaasawa,
hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong, 


39. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw, at sila'y tinangay na lahat; ay gayon din naman ang pagparito ng Anak ng tao.

:whistle: may nangakaalam ba dito kung ano ang ibig sabihin ng
nangagaasawa at pinapagaasawa, at mangagaasawa, papagaasawahin:

bastat wag mo ngang kalimutan ang lahat ay may katapusan sa mundo ng mga kasamaan
dahil alam ng mga nangalilingkod sa mabuti ang kahinaan ng mga tao na sinasamantala ng mga masasamang nilalang
datapuwat Hindi nangapapabaya ang mga nangasa panig ng mabuti sa mga taong lingkod nya . ...
:read:
Exodo 13: 21. At ang Panginoon ay nangunguna sa kanila sa araw, sa isang haliging ulap, upang patnubayan sila sa daan; at sa gabi, ay sa isang haliging apoy, upang tanglawan sila; upang sila'y makapaglakad sa araw at sa gabi. 
22. Ang haliging ulap sa araw at ang haliging apoy sa gabi ay hindi humihiwalay sa harapan ng bayan. [You are not allowed to view links. Register or Login]
realtalk sir?
bakit di nya kayang puksain si satanas? at ipinatapon nya lang ito sa lupa?
bakit kelangan pang labanan ito ni san miguel kung kaya naman ni God na burahin si satanas.

di ba ayaw nya ng masama, kaya nga may pina baha nya sa panahon ni noah.
di ba ayaw nya ng masama, kaya nya sinira ang sodoma at gomora.
di ba ayaw nya ng masama, kaya pinapako nya si jesus para mapatawad kasalanan.

dapat. nung time na nadaya si eva ng ahas.
dapat binura nya yung isipan ni eva at ibinalik sa pagiging inosente o nire-create nya ulit si eva. at pati na din si adan.

sa panahon na lumipas till now.
dapat may binura na ni GOD yung mga masama sa mundo.
tsaka nung iniimbento pa lang mga gamit pangdigma ng mga malalakas na bansa at dapat ginawa nyang sirain o hadlangan.

lets accept the fact. na may weaknesses si God.
at kahit takotin nyu pa ako ng mga sitas sa bibliya.
thats the truth.
God has weaknesses.
« Last Edit: 07-26-18 02:02 AM by ukok102nak »
At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak:
Datapuwa't kung sa Dios, ay hindi ninyo maiwawasak; baka pa kayo'y mangasumpungan na nangakikihamok laban sa Dios.

07-26-18 01:35 AM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
[You are not allowed to view links. Register or Login]
ano daw? eh bakit pa pina baha ni God sa panahon ni Noah kung ganyan ang explaination mo pastor cycle.

may sinabi ba akong masama si God kaya mo nilatagan ng sitas na yan?

anong konek ng kahinaan sa kasamaan?

sinasabi ko na God has Weaknesses. and dont try to cover it.

eto nga ang sagot..

[You are not allowed to view links. Register or Login]
Ikaw, ako, sila lahat ng tao may karapatang gawin ang maibigan sa ating mga pag-aari.
Halimbawa. May mga pag-aari tayo na sobra kung ingatan natin kung todo linis pa tayo ni ayaw nating madudumihan o magasgasan kasi nasisiyahan tayo pagnakikita natin ang ang pag-aari nating iyon. May mga pag-aarin din tayo na inilalagay natin sa isang tabi, hinahayaang maalikabukan yun bang pinababayaan na  natin. May mga pag-aari din tayo na ipinamimigay na o itinatapon na lang minsa sinusunog pa natin.
Ang ibig kong sabihin e, kung tayong tao ay may ganoon tayong karapatan sa ating mga pag-aari bakit ang ilan para inaalis ang ganoong karapat sa Dios?

[size=8]Mateo 20
5 Hindi baga matuwid sa aking gawin ang ibig ko sa aking pag-aari? o masama ang mata mo, sapagka't ako'y mabuti?[/size]

ito ang realtalk

wala din sa punto ko yung sinasabi mong koneksyon ng kahinaan sa kasamaan.

Ang malinaw kasi tinatanggal mo sa Dios yung karapatan nya sa kanyang pag-aari.
« Last Edit: 07-26-18 01:39 AM by cycle19 »

07-26-18 03:56 AM
ukok102nak
Full Member
 • Posts: 1339
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
:read:
Genesis 1: 27. At nilalang ng Dios ang tao ayon sa kaniyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Dios siya nilalang; nilalang niya sila na lalake at babae.
- Hindi kasi nilalang ng dios ang tao upang maging makasarili
kya nga ginawan sya ng kasama sa buhay at

 :drill: Tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli:
at ang iba'y nangamatay sa hampas, na hindi tinanggap ang kanilang katubusan;
upang kamtin nila
ang lalong mabuting pagkabuhay na maguli: 
         At ang iba'y nangagkaroon ng pagsubok sa pagkalibak at pagkahampas,
 oo, bukod dito'y sa mga tanikala at bilangguan naman: Sila'y pinagbabato, pinaglagari, pinagtutukso, pinagpapatay sa tabak:
 sila'y nagsilakad na paroo't parito na may balat ng mga tupa't kambing: na mga salat, nangapipighati, tinatampalasan; 
 :read:
Mga Hebreo 11: 38. (Na sa mga yaon ay hindi karapatdapat ang sanglibutan), na nangaliligaw sa mga ilang at sa mga kabundukan at sa mga yungib, at sa mga lungga ng lupa.
 39. At ang lahat ng mga ito, nang sila'y mapatotohanan na dahil sa kanilang pananampalataya, ay hindi kinamtan ang pangako, 
40. Na ipinaghanda ng Dios ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin, upang sila'y huwag maging sakdal ng bukod sa atin.
- inuulit kun mabuti ay mabuti nga talaga
at ang tatak ko ( - ) na eto ay nagsasabi na ang alibughang anak ay narito
na ayon nga sa sinalita sa nangasusulat na ang mabuti
ay matuwid sa aking gawin ang ibig ko sa aking pag-aari
subalit Hindi nya pag-aari ang sanglibutan
:read:
Mateo 25: 26. Datapuwa't sumagot ang kaniyang panginoon at sinabi sa kaniya, Ikaw na aliping masama at tamad, nalalaman mong ako'y gumagapas sa hindi ko hinasikan, at nagaani doon sa hindi ko sinabugan
27. Gayon pala'y ibinigay mo sana ang aking salapi sa nagsisipangalakal ng salapi, at nang sa aking pagdating ay tinanggap ko sana ang ganang akin pati ng pakinabang. 
28. Alisin nga ninyo sa kaniya ang talento, at ibigay ninyo sa may sangpung talento. 
29. Sapagka't ang bawa't mayroon ay bibigyan, at siya'y magkakaroon ng sagana: nguni't ang wala, pati pa nang nasa kaniya ay aalisin sa kaniya. 
30. At ang aliping walang kabuluhan ay inyong itapon sa kadiliman sa labas: diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin.
31. Datapuwa't pagparito ng Anak ng tao na nasa kaniyang kaluwalhatian, na kasama niya ang lahat ng mga anghel, kung magkagayo'y luluklok siya sa luklukan ng kaniyang kaluwalhatian: 
*
*
34. Kung magkagayo'y sasabihin ng Hari sa nangasa kaniyang kanan, Magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo buhat nang itatag ang sanglibutan: 
35. Sapagka't ako'y nagutom, at ako'y inyong pinakain; ako'y nauhaw, at ako'y inyong pinainom; ako'y naging taga ibang bayan, at inyo akong pinatuloy; 
36. Naging hubad, at inyo akong pinaramtan; ako'y nagkasakit, at inyo akong dinalaw; ako'y nabilanggo, at inyo akong pinaroonan. 
37. Kung magkagayo'y sasagutin siya ng mga matuwid, na mangagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom, at pinakain ka namin? o nauuhaw, at pinainom ka? 
38. At kailan ka naming nakitang isang taga ibang bayan, at pinatuloy ka? o hubad, at pinaramtan ka? 
39. At kailan ka namin nakitang may-sakit, o nasa bilangguan, at dinalaw ka namin? 
40. At sasagot ang Hari at sasabihin sa kanila, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid,
kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa.
-,,, AT AYON NGA SA BUGTONG NA ANAK ANG KANYANG KAHARIAN AY HINDI SA SANGLIBUTAN NA ITO
:read:
Juan 18: 34. Sumagot si Jesus, Sinasabi mo baga ito sa iyong sarili, o sinabi sa iyo ng mga iba tungkol sa akin? 
35. Si Pilato ay sumagot, Ako baga'y Judio? Ang iyong sariling bansa at ang mga pangulong saserdote ang sa iyo'y nagdala sa akin:
anong ginawa mo? 

36. Sumagot si Jesus, Ang kaharian ko ay hindi sa sanglibutang ito: kung ang kaharian ko ay sa sanglibutang ito, ang aking mga alipin nga ay makikipagbaka, upang ako'y huwag maibigay sa mga Judio: nguni't ngayo'y ang aking kaharian ay hindi rito. 

37. Sinabi nga sa kaniya ni Pilato, Ikaw nga baga'y hari? Sumagot si Jesus, Ikaw ang nagsasabing ako'y hari. Ako'y ipinanganak dahil dito, dahil dito ako naparito sa sanglibutan, upang bigyang patotoo ang katotohanan. Ang bawa't isang ayon sa katotohanan ay nakikinig ng aking tinig. 
38. Sinabi sa kaniya ni Pilato, Ano ang katotohanan?
At nang masabi niya ito ay lumabas siyang muli sa mga Judio, at sa kanila'y sinabi,
Wala akong masumpungang anomang kasalanan sa kaniya.


:smoke: basa basa rin pag may taym at atin din nga na suriin
Mga Hebreo 11: 1. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. 
2. Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. 
3. Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Dios, ano pa't ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita.

ng pasimulan na ang pagpapatotoo ay hindi na nga naging pagaari ng dios ang tao
umpisa ng sinuway ng lalaki ang habilin sa kanya ng dios na sya'y huwag ngang kakain ng ipinagbawal na bunga kasi nagsasabunga nga eto ng kamatayan at dahil sa kataksilan ng babae sa kaniya ng ibigay nito sa lalaki
ang bunga ng punong kahoy na namumunga ng mabuti at masama na kinain naman ng lalaki
sa kadahilanang ang babae ay laman ng kanyang laman at buto nga ng kanyang mga buto
ay naihiwalay sila sa pagaari ng dios na mabuti na lumikha ng mga lahat ng mga mabuting bagay sa pasimula ng paglalang sa sasnglibutan
at sapagkat
ng pasimula ang mga lahat ng ginawa ay mabuti hanggang lalangin ang tao at nangakaalam ng masama ang lalaki sa pamamagitan ng babae at samantalang ang babae nga sa pagkakataong yaon ay nadaya naman kung kaya't
ang kanya kaniyang kahinaan nga nila ay mistulang naging kasamaan sa kanikanilang pagka nilalang bilang isang tao datapuwat ang
kahinaan ay hindi kasamaan sa mga tao dahil ang tao ay sadyang mahina kumpara sa espiritu
na kailangang tangapin ng lahat ng nilikha sa kapwa nila nilkha upang ang kahinaan ng bawat isa'y huwag samantalahin
sa mga kasamaan na sinamahan ng mga kasamahan ng masama
:read:
Juan 3: 16. Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. « Last Edit: 07-26-18 04:01 AM by ukok102nak »
At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak:
Datapuwa't kung sa Dios, ay hindi ninyo maiwawasak; baka pa kayo'y mangasumpungan na nangakikihamok laban sa Dios.

07-26-18 01:33 PM
WongFeiLong
Full Member
 • Posts: 2442
 • Thanked: 73
 • Reputation: 0
sus ayaw nyu lang tanggapin na ang demonyo at kasamaan ay di kayang alisin ni God. kahinaan yun.

di sya nag sisinungalin. tama.
mabuti sya. tama.
pero kahinaan nya yung di kayang burahin,alisin, at tanggalin ang demonyo at kasamaan sa mundo..

layo ng pag bigay mo ng explaination pastor cycle. kunyari may gamit ka, na kesyo nilagay sa tabi at nagka alikabok. sus. ang layo.

ito halimbawa ah.
may salamin ka, gamit yan ah.
tapos nabasag o nacrack lang ng kunti.
ano aasa ka na maayos pa ito?
syempre ,itapon mo na. alisin mo na .

ganun din dapat ginawa ng Diyos.
burahin nya ang kasamaan.

edi lahat ay ok,
tsaka isang sampal sa Diyos na lahat ng likha nya ay mabute. bakit?
eh baka sabihin nyu si satanas ay dati mabute.

oh tapos mabute pala. bakit naging masama?
nak ng tokwa..

dapat ang nakasulat ay yung pagkakagawa o pagkakalikha(appearance) ay mabute. hindi na yung nilikha ay forever na mabute..

pag nagkamali ng pag unawa. mali na.
yung pag unawa nyu sa lahat ng gawa ng Diyos ay mabute , yung behavior ata ang iniisip nyu . which is napaka mali.

yung talata na yun. sinasabi nun appearance. lamang. yung pagkakagawa at pagkakalikha ay mabute. ibig sabihin nasa ayos yun itsura.


-------
yung pagkalalang naman. na lalangin natin ayon sa ating wangis blah blah blah...

dito may butas ulit.
ano ba ang Diyos, espiritu o laman?
kasi walang konek ata. kung espiritu ang Diyos. dapat espiritu rin tayo kasi wangis nga di ba. at dapat lahat tayo ay magkakamukha..

o baka sabihin nyu. may espiritu naman tayo.
sige may espiritu tayo.
yung espiritu ba natin. ay wangis ng laman?
« Last Edit: 07-26-18 01:43 PM by WongFeiLong »

07-26-18 09:59 PM
ukok102nak
Full Member
 • Posts: 1339
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0

:smoke: heto nga ang isang sulat na kinapaloban ng mga lihim sa mga hiwaga ng mga bagay na nangasusulat ng banal na aklat
:read:
Marcos 15: 37. At si Jesus ay sumigaw ng malakas na tinig, at nalagot ang hininga. 
38. At ang tabing ng templo ay nahapak na nagkadalawa mula sa itaas hanggang sa ibaba. 
39. At ang senturiong nakatayo sa tapat niya, nang makitang malagot ang hininga niya, ay kaniyang sinabi, Katotohanang ang taong ito ay Anak ng Dios. 
40. At mayroon din namang mga babae na nagsisitanaw mula sa malayo: na sa mga yao'y nangaroroon kapuwa si Maria Magdalena, at si Mariang ina ni Santiago na bata at ni Jose, at si Salome; 
41. Na, nang siya'y nasa Galilea, ay nagsisunod sila sa kaniya, at siya'y pinaglilingkuran nila; at mga iba pang maraming babae na nagsiahong kasama niya sa Jerusalem.

 8): wala namang butas ang mundo o planetang lupa (KYA NAMIN IPINAHAYAG ETO KASI SABI MO MAY BUTAS SA PAGKALIKHA SA TAO
EH NILALANG ANG TAO SA ALABOK NG LUPA NA ANG WIKA KA NG ISANG KASAMA NAMIN AY MAY BAHAGI ETO NG COSMIC DUST AT ANG COSMIC DUST AY
The Universe is a very dusty place. Cosmic dust consists of tiny particles of solid material floating around in the space between the stars. It is not the same as the dust you find in your house but more like smoke with small particles varying from collections of just a few molecules to grains of 0.1 mm in size.

maski tignan pa ng mga lahat ng mga tao kasi kun may butas nga ay di na eto mapapalitan dahil hindi na pwedeng itapon
kahit masdang mabuti ay walang tubig na umapaw sa labas ng mundo papunta sa outer space ( SA ASTRONOMIYA NGA AY MAY ETIMOLOHIYA NG MGA LENGUAHE AT ANG LABAS NG MUNDO AY TINAWAG NILANG OUTER SPACE DADATAPUWAT ANG SPACE AY TINAWAG NAMAN NILANG "KALAWAKAN"
AT KUN SUSURIIN NATING MABUTI ANG SINASABI NILA NA OUTER SPACE SA MAS MALALIM NA PAKAHULUGAN NGA AY
"LABAS NG KALAWAKAN"
at parehas nga yaon sa mga ginawa ng dios sa pasimula ng kanyang paglalang noong una
mabuti sa mabuti nga talaga at sapagkat umiral
dahil kun Hindi umiral ang mga yaon ay walang maitatawag na mabuti sa mga bagay na yaon
kun kaya't ang wangis natin sa dios ay nanatili parin sa isa sa mga anyo ng mabuti sa ating pagkatao at
tawag nga dito ng mga tao ay "konsensya"
dahil pinapagsama nito ang espiritu at laman para magkaisa sa paggawa ng mga bagay na mabuti
at mabuti nga talaga na mayruon tayo nito

- naniniwala ako na ang pagtawag nila sa akin na alibughang anak ay hindi nagkataon lamang tulad nalang na ikaw ay maniwala sa mabuti at ang masama ay iyo ngang naalaman kasi kya nagkaroon ng kasamaan ay mayroon ngang nagpasama at
yaong pinasama nila ay naging higit ang kasamaan doon sa nagpasama nga sa kanila
kya ikaw alamin mo kun totoo ngang
si satanas ay Sa Panginoon Dios sasamba , at siya lamang ang kanyang paglilingkuran.
at sapagkat
nasasabi at nasusulat din naman
:read:
Lucas 4: 12. At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kaniya, Nasasabi, Huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Dios. 

Mateo 4: 7. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Nasusulat din naman, Huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Dios. 
*
*
*
10. Nang magkagayo'y sinabi sa kaniya ni Jesus, Humayo ka, Satanas: sapagka't nasusulat,
Sa Panginoon mong Dios sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran.
-,,, salita eto ng mabuti sa pamamagitan nga ng panginoong hesukristo na nangapuspos ng mga lahat ng mga banal ay nasasabi nyang lahat eto at ang salita nya'y totoo talaga  . ...


:news: ayon sa biblia
:read:
Pahayag 3: 7. At sa anghel ng iglesia sa Filadelfia ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng banal, niyaong totoo, niyaong may susi ni David, niyaong nagbubukas at di mailalapat ng sinoman, at naglalapat at di maibubukas ng sinoman: 
8. Nalalaman ko ang iyong mga gawa (narito, inilagay ko sa harapan mo ang isang pintuang bukas, na di mailalapat ng sinoman), na ikaw ay may kaunting kapangyarihan, at tinupad mo ang aking salita, at hindi mo ikinaila ang aking pangalan. 

9. Narito, ibinibigay ko sa sinagoga ni Satanas, ang mga nagsasabing sila'y mga Judio, at sila'y hindi, kundi nangagbubulaan; narito, sila'y aking papapariyanin at pasasambahin sa harap ng iyong mga paa, at nang maalamang ikaw ay aking inibig. 


10. Sapagka't tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok, na darating sa buong sanglibutan, upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. 
11. Ako'y dumarating na madali: panghawakan mong matibay ang nasa iyo, upang huwag kunin ng sinoman ang iyong putong. 
12. Ang magtagumpay, ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Dios, at hindi na siya'y lalabas pa doon:
at isusulat ko sa kaniya ang pangalan ng aking Dios, at ang pangalan ng bayan ng aking Dios, ang bagong Jerusalem, na mananaog buhat sa langit mula sa aking Dios, at ang aking sariling bagong pangalan. 
13. Ang may pakinig, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia.
* MAY NANGAKAALAM KYA SA ANYO AT PANGALAN NG ANGHEL SA IGLESIA NA ETO NA NASULATAN NI JUAN sa pitong iglesia na nasa Asia: Biyaya ang sumainyo nawa, at kapayapaang mula doon sa kaniya na ngayon, at nang nakaraan at darating; at mula sa pitong Espiritu na nasa harapan ng kaniyang luklukan; 
AT ALAM KYA NG MGA NANGASA MGA IGLESIA ANG TAWAG SA PANGALAN " ng banal, niyaong totoo, niyaong may susi ni David, niyaong nagbubukas at di mailalapat ng sinoman, at naglalapat at di maibubukas ng sinoman:
at sapagkat
SYA NGA SA PAGKAKATAONG NA YAON AY NANGAGSASABI KAY JUAN NA GANITO  "At sa anghel ng iglesia sa Filadelfia ay isulat mo:
SABI NYA  Ang magtagumpay, ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Dios, at hindi na siya'y lalabas pa doon:
at isusulat ko sa kaniya ang pangalan ng aking Dios, at ang pangalan ng bayan ng aking Dios, ang bagong Jerusalem, na mananaog buhat sa langit mula sa aking Dios, at ang aking sariling bagong pangalan./u]
KITA NYO NA PAGDATING NGA NG PAGKAKATAON NA YAON AY SASABIHIN NYA NGA ANG PANGALAN NG DIOS , AT ANG PANGALAN NG BAYAN NG DIOS , ANG BAGONG JERUSALEM , NA MANAOG BUHAT SA LANGIT MULA SA DIOS ,
AT ANG KANYANG SARILING BAGONG PANGALAN


:whistle: alam nyo na nga na may mga anghel sa mga iglesia at
nangasulatang lahat eto sa mga pagkakataon na sya ay nagsa espiritu (astral projection daw tawag nila sa nangyari ke juan
datapuwat sa pagkaalam namin ay yaon nga'y matatawag na pangitain ni juan na ibinigay ng Dios sa kaniya upang ipahayag sa kaniyang mga alipin, sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali
At mula kay Jesucristo na siyang saksing tapat, na panganay sa mga patay, at pangulo ng mga hari sa lupa. Doon sa umiibig sa atin, at sa nagkalag sa atin sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kaniyang dugo; 
At ginawa tayong kaharian, mga saserdote sa kaniyang Dios at Ama; sumakaniya nawa ang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailan kailan man. Siya nawa.
:read:
Pahayag 1: 9. Akong si Juan, na inyong kapatid at inyong karamay sa kapighatian at sa kaharian at sa pagtitiis na kay Jesus, ay nasasa pulo na tinatawag na Patmos, dahil sa salita ng Dios at sa patotoo ni Jesus. 
10. Ako'y nasa Espiritu nang araw ng Panginoon, at narinig ko sa aking likuran ang dakilang tinig, na tulad sa isang pakakak.
11. Na nagsasabi, Ang iyong nakikita, ay isulat mo sa isang aklat at iyong ipadala sa pitong iglesia: sa Efeso, at sa Smirna, at sa Pergamo, at sa Tiatira, at sa Sardis, at sa Filadelfia, at sa Laodicea.

Pahayag 1: 20. Ang hiwaga ng pitong bituin na iyong nakita sa aking kanang kamay, at ng pitong kandelerong ginto. Ang pitong bituin ay ang mga anghel ng pitong iglesia: at ang pitong kandelero ay ang pitong iglesia. 

:yawn: ang isang kaparaanan sa kapahingahan ng mga kaluluwa ay maaapuhap nga sa mga nangasusulat
na mga hula sa banal na aklat na eto
:read:
Pahayag 1: 1. Ang Apocalipsis ni Jesucristo, na ibinigay ng Dios sa kaniya upang ipahayag sa kaniyang mga alipin, sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali: at kaniyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng kaniyang anghel sa kaniyang alipin na si Juan
2. Na sumaksi sa salita ng Dios, at sa patotoo ni Jesucristo, sa lahat ng mga bagay na nakita niya. 
3. Mapalad ang bumabasa, at ang nangakikinig ng mga salita ng hula, at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon: sapagka't ang panaho'y malapit na. 
4. Si Juan sa pitong iglesia na nasa Asia: Biyaya ang sumainyo nawa, at kapayapaang mula doon sa kaniya na ngayon, at nang nakaraan at darating; at mula sa pitong Espiritu na nasa harapan ng kaniyang luklukan; 
5. At mula kay Jesucristo na siyang saksing tapat, na panganay sa mga patay, at pangulo ng mga hari sa lupa. Doon sa umiibig sa atin, at sa nagkalag sa atin sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kaniyang dugo; 
6. At ginawa tayong kaharian, mga saserdote sa kaniyang Dios at Ama; sumakaniya nawa ang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailan kailan man. Siya nawa.


« Last Edit: 07-27-18 02:58 PM by ukok102nak »
At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak:
Datapuwa't kung sa Dios, ay hindi ninyo maiwawasak; baka pa kayo'y mangasumpungan na nangakikihamok laban sa Dios.

07-27-18 11:22 AM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
[You are not allowed to view links. Register or Login]
sus ayaw nyu lang tanggapin na ang demonyo at kasamaan ay di kayang alisin ni God. kahinaan yun.

di sya nag sisinungalin. tama.
mabuti sya. tama.
pero kahinaan nya yung di kayang burahin,alisin, at tanggalin ang demonyo at kasamaan sa mundo..

layo ng pag bigay mo ng explaination pastor cycle. kunyari may gamit ka, na kesyo nilagay sa tabi at nagka alikabok. sus. ang layo.

ito halimbawa ah.
may salamin ka, gamit yan ah.
tapos nabasag o nacrack lang ng kunti.
ano aasa ka na maayos pa ito?
syempre ,itapon mo na. alisin mo na .

ganun din dapat ginawa ng Diyos.
burahin nya ang kasamaan.

edi lahat ay ok,
tsaka isang sampal sa Diyos na lahat ng likha nya ay mabute. bakit?
eh baka sabihin nyu si satanas ay dati mabute.

oh tapos mabute pala. bakit naging masama?
nak ng tokwa..

dapat ang nakasulat ay yung pagkakagawa o pagkakalikha(appearance) ay mabute. hindi na yung nilikha ay forever na mabute..

pag nagkamali ng pag unawa. mali na.
yung pag unawa nyu sa lahat ng gawa ng Diyos ay mabute , yung behavior ata ang iniisip nyu . which is napaka mali.

yung talata na yun. sinasabi nun appearance. lamang. yung pagkakagawa at pagkakalikha ay mabute. ibig sabihin nasa ayos yun itsura.


-------
yung pagkalalang naman. na lalangin natin ayon sa ating wangis blah blah blah...

dito may butas ulit.
ano ba ang Diyos, espiritu o laman?
kasi walang konek ata. kung espiritu ang Diyos. dapat espiritu rin tayo kasi wangis nga di ba. at dapat lahat tayo ay magkakamukha..

o baka sabihin nyu. may espiritu naman tayo.
sige may espiritu tayo.
yung espiritu ba natin. ay wangis ng laman?Kilalanin mo muna kasi kung sino yung Dios.
Huwag putak ng putak sa hindi mo naman pala kilala.
Bibigyan kita ng pahapyaw tungkol kay God.

[You are not allowed to view links. Register or Login]
Ikaw, ako, sila lahat ng tao may karapatang gawin ang maibigan sa ating mga pag-aari.
Halimbawa. May mga pag-aari tayo na sobra kung ingatan natin kung todo linis pa tayo ni ayaw nating madudumihan o magasgasan kasi nasisiyahan tayo pagnakikita natin ang ang pag-aari nating iyon. May mga pag-aarin din tayo na inilalagay natin sa isang tabi, hinahayaang maalikabukan yun bang pinababayaan na  natin. May mga pag-aari din tayo na ipinamimigay na o itinatapon na lang minsa sinusunog pa natin.
Ang ibig kong sabihin e, kung tayong tao ay may ganoon tayong karapatan sa ating mga pag-aari bakit ang ilan para inaalis ang ganoong karapat sa Dios?

[size=8]Mateo 20
5 Hindi baga matuwid sa aking gawin ang ibig ko sa aking pag-aari? o masama ang mata mo, sapagka't ako'y mabuti?[/size]

ito ang realtalk

Aking inilalagay ang liwanag, at nililikha ko ang kadiliman; ako'y gumagawa ng kapayapaan, at lumilikha ako ng kasamaan;[size=8] ako ang Panginoon, na gumagawa ng lahat na bagay na ito[/size].
Isaiah 45:7

07-27-18 03:01 PM
ukok102nak
Full Member
 • Posts: 1339
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
:read:
Lucas 24: 8. At naalaala nila ang kaniyang mga salita, 
9. At nagsibalik mula sa libingan, at ibinalita ang lahat ng mga bagay na ito sa labingisa, at sa lahat ng mga iba pa. 
10. Sila nga'y si Maria Magdalena, si Juana, at si Mariang ina ni Santiago: at iba pang mga babaing kasama nila ang nangagbalita ng mga bagay na ito sa mga apostol. 
11. At ang mga salitang ito'y inakala nilang walang kabuluhan; at hindi nila pinaniwalaan.  12. Datapuwa't nagtindig si Pedro, at tumakbo sa libingan; at nang siya'y tumungo pagtingin niya sa loob, ay nakita niya ang mga kayong lino na nangasa isang tabi; at umuwi siya sa kaniyang bahay na nanggigilalas sa nangyaring yaon. 
13. At narito, dalawa sa kanila ay naparoroon nang araw ding yaon sa isang nayong ngala'y Emaus, na may anim na pung estadio ang layo sa Jerusalem.  14. At kanilang pinaguusapan ang lahat ng mga bagay na nangyari. 
15. At nangyari, na samantalang sila'y naguusap at nagtatanongan, na si Jesus din ay lumapit, at nakisabay sa kanila. 
16. Datapuwa't sa mga mata nila'y may nakatatakip upang siya'y huwag nilang makilala. 
17. At sinabi niya sa kanila, Ano ang mga salitaan ninyong ito sa inyong paglalakad? At sila'y nagsitigil, na nangalulumbay ang mga mukha. 
18. At isa sa kanila, na nagngangalang Cleopas, sa pagsagot ay sinabi sa kaniya, Ikaw baga'y nakikipamayan lamang sa Jerusalem, at hindi nakaalam ng mga bagay na doo'y nangyari nang mga araw na ito? 
19. At sinabi niya sa kanila, Anong mga bagay? At sinabi nila sa kaniya, Ang mga bagay tungkol kay Jesus na Nazareno, na isang propetang makapangyarihan sa gawa at sa salita sa harap ng Dios at ng buong bayan: 
20. At kung paano ang pagkabigay sa kaniya ng mga pangulong saserdote at ng mga pinuno upang hatulan sa kamatayan, at siya'y ipako sa krus. 
21. Datapuwa't hinihintay naming siya ang tutubos sa Israel. Oo at bukod sa lahat ng mga ito ay ngayon ang ikatlong araw buhat nang mangyari ang mga bagay na ito. 
22. Bukod sa rito iba sa mga babaing kasamahan namin na nagsiparoong maaga sa libingan, ay nakapagtaka sa amin; 
23. At nang hindi mangasumpungan ang kaniyang bangkay, ay nangagbalik sila, na nangagsabing sila nama'y nakakita ng isang pangitain ng mga anghel, na nangagsabing siya'y buhay. 
24. At nagsiparoon sa libingan ang ilang kasama namin, at nasumpungan nila alinsunod sa sinabi ng mga babae: datapuwa't siya'y hindi nila nakita. 
25. At sinabi niya sa kanila, Oh mga taong haling, at makukupad ang mga pusong magsisampalataya sa lahat ng salita ng mga propeta! 
26. Hindi baga kinakailangang si Cristo ay maghirap ng mga bagay na ito, at pumasok sa kaniyang kaluwalhatian? 
27. At magmula kay Moises at sa mga propeta, ay ipinaaninaw niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kaniya sa lahat ng mga kasulatan. 
28. At sila'y malapit na sa nayong kanilang paroroonan: at naganyo siyang wari may paroroonang lalo pang malayo.  29. At siya'y kanilang pinigil, na sinasabi, tumuloy ka sa amin, sapagka't gumagabi na, at kumikiling na ang araw. At pumasok siya upang tumuloy sa kanila. 
30. At nangyari, nang siya'y nakaupo na kasalo nila sa dulang ng pagkain, ay kaniyang dinampot ang tinapay at binasbasan; at ito'y pinagputolputol, at ibinigay sa kanila. 
31. At nangabuksan ang kanilang mga mata, at siya'y nakilala nila; at siya'y nawala sa kanilang mga paningin. 
32. At sila-sila'y nangagsabihan, Hindi baga nagaalab ang ating puso sa loob natin, habang tayo'y kinakausap niya sa daan, samantalang binubuksan niya sa atin ang mga kasulatan? 
33. At sila'y nagsitindig sa oras ding yaon, at nangagbalik sa Jerusalem, at naratnang nangagkakatipon ang labingisa, at ang kanilang mga kasama. 
34. Na nangagsasabi, Tunay na nagbangong muli ang Panginoon, at napakita kay Simon, 
35. At isinaysay nila ang mga bagay na nangyari sa daan, at kung paanong siya'y nakilala nila nang pagputolputulin ang tinapay. 
36. At samantalang kanilang pinaguusapan ang mga bagay na ito, siya rin ay tumayo sa gitna nila, at sa kanila'y nagsabi, Kapayapaa'y suma inyo. 
37. Datapuwa't sila'y kinilabutan, at nangahintakutan, at inakala nila na nakakakita sila ng isang espiritu. 
38. At sinabi niya sa kanila, Bakit kayo'y nangagugulumihanan? at bakit nangyayari ang pagtatalo sa inyong puso? 
39. Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa, ako rin nga: hipuin ninyo ako, at tingnan; sapagka't ang isang espiritu'y walang laman at mga buto, na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. 
40. At pagkasabi niya nito, ay ipinakita niya sa kanila ang kaniyang mga kamay at ang kaniyang mga paa. 
41. At samantalang hindi pa sila nagsisisampalataya dahil sa galak, at nagsisipanggilalas, ay sinabi niya sa kanila, Mayroon baga kayo ritong anomang makakain? 
42. At binigyan nila siya ng isang putol na isdang inihaw. 
43. At kaniyang inabot yaon, at kumain sa harap nila. 
44. At sinabi niya sa kanila, Ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo, nang ako'y sumasa inyo pa, na kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nangasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, at sa mga propeta, at sa mga awit. 

45. Nang magkagayo'y binuksan niya ang kanilang mga pagiisip, upang mapagunawa nila ang mga kasulatan; 
:smoke: heto nga ang isang sulat na kinapaloban ng isa sa mga lihim sa mga hiwaga ng mga bagay na nangasusulat at
Mapalad ang bumabasa, at ang nangakikinig ng mga salita ng hula, at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon: sapagka't ang panaho'y malapit na.
ayon nga sa mga salita na inyo namang pinatilihan sa pamamagitan nga ng banal na aklat
:read:
Marcos 15: 37. At si Jesus ay sumigaw ng malakas na tinig, at nalagot ang hininga. 
38. At ang tabing ng templo ay nahapak na nagkadalawa mula sa itaas hanggang sa ibaba. 
39. At ang senturiong nakatayo sa tapat niya, nang makitang malagot ang hininga niya, ay kaniyang sinabi, Katotohanang ang taong ito ay Anak ng Dios. 
40. At mayroon din namang mga babae na nagsisitanaw mula sa malayo: na sa mga yao'y nangaroroon kapuwa si Maria Magdalena, at si Mariang ina ni Santiago na bata at ni Jose, at si Salome; 
41. Na, nang siya'y nasa Galilea, ay nagsisunod sila sa kaniya, at siya'y pinaglilingkuran nila; at mga iba pang maraming babae na nagsiahong kasama niya sa Jerusalem.

 8): wala namang butas ang mundo o planetang lupa (KYA NAMIN IPINAHAYAG ETO KASI SABI MO MAY BUTAS SA PAGKALIKHA SA TAO
EH NILALANG ANG TAO SA ALABOK NG LUPA NA ANG WIKA NAMAN NG ISANG KASAMA NAMIN AY MAY BAHAGI ETO NG COSMIC DUST
AT ANG COSMIC DUST AY
The Universe is a very dusty place. Cosmic dust consists of tiny particles of solid material floating around in the space between the stars. It is not the same as the dust you find in your house but more like smoke with small particles varying from collections of just a few molecules to grains of 0.1 mm in size.

maski tignan pa ng mga lahat ng mga tao kasi kun may butas nga ang mundo ay di na eto mapapalitan dahil hindi na pwedeng itapon
kahit masdang mabuti ay walang tubig na umapaw sa labas ng mundo papunta sa outer space ( SA ASTRONOMIYA NGA AY MAY ETIMOLOHIYA NG MGA LENGUAHE AT ANG LABAS NG MUNDO AY TINAWAG NILANG OUTER SPACE DADATAPUWAT ANG SPACE AY TINAWAG NAMAN NILANG "KALAWAKAN"
AT KUN SUSURIIN NATING MABUTI ANG SINASABI NILA NA OUTER SPACE SA MAS MALALIM NA PAKAHULUGAN NGA AY
"LABAS NG KALAWAKAN"
at parehas nga yaon sa mga ginawa ng dios sa pasimula ng kanyang paglalang noong una
mabuti sa mabuti nga talaga at sapagkat umiral
dahil kun Hindi umiral ang mga yaon ay walang maitatawag na mabuti sa mga bagay na yaon
kun kaya't ang wangis natin sa dios ay nanatili parin sa isa sa mga anyo ng mabuti sa ating pagkatao at
tawag nga dito ng mga tao ay "konsensya"
dahil pinapagsama nito ang espiritu at laman para magkaisa sa paggawa ng mga bagay na mabuti
at mabuti nga talaga na mayruon tayo nito

- naniniwala ako na ang pagtawag nila sa akin na alibughang anak ay hindi nagkataon lamang tulad nalang na ikaw ay maniwala sa mabuti at ang masama ay iyo ngang naalaman kasi kya nagkaroon ng kasamaan ay mayroon ngang nagpasama at
yaong pinasama nila ay naging higit ang kasamaan doon sa nagpasama nga sa kanila
kya ikaw alamin mo kun totoo ngang
si satanas ay Sa Panginoon Dios sasamba , at siya lamang ang kanyang paglilingkuran.
at sapagkat
nasasabi at nasusulat din naman
:read:
Lucas 4: 12. At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kaniya, Nasasabi, Huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Dios. 

Mateo 4: 7. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Nasusulat din naman, Huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Dios. 
*
*
*
10. Nang magkagayo'y sinabi sa kaniya ni Jesus, Humayo ka, Satanas: sapagka't nasusulat,
Sa Panginoon mong Dios sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran.
-,,, salita eto ng mabuti sa pamamagitan nga ng panginoong hesukristo na nangapuspos ng mga lahat ng mga banal ay nasasabi nyang lahat
eto at ang salita nya'y totoo talaga  . ...


:news: ayon sa biblia
:read:
Pahayag 3: 7. At sa anghel ng iglesia sa Filadelfia ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng banal, niyaong totoo, niyaong may susi ni David, niyaong nagbubukas at di mailalapat ng sinoman, at naglalapat at di maibubukas ng sinoman: 
8. Nalalaman ko ang iyong mga gawa (narito, inilagay ko sa harapan mo ang isang pintuang bukas, na di mailalapat ng sinoman), na ikaw ay may kaunting kapangyarihan, at tinupad mo ang aking salita, at hindi mo ikinaila ang aking pangalan. 

9. Narito, ibinibigay ko sa sinagoga ni Satanas, ang mga nagsasabing sila'y mga Judio, at sila'y hindi, kundi nangagbubulaan; narito, sila'y aking papapariyanin at pasasambahin sa harap ng iyong mga paa, at nang maalamang ikaw ay aking inibig. 


10. Sapagka't tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok, na darating sa buong sanglibutan, upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. 
11. Ako'y dumarating na madali: panghawakan mong matibay ang nasa iyo, upang huwag kunin ng sinoman ang iyong putong. 
12. Ang magtagumpay, ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Dios, at hindi na siya'y lalabas pa doon:
at isusulat ko sa kaniya ang pangalan ng aking Dios, at ang pangalan ng bayan ng aking Dios, ang bagong Jerusalem, na mananaog buhat sa langit mula sa aking Dios, at ang aking sariling bagong pangalan. 
13. Ang may pakinig, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia.
* MAY NANGAKAALAM KYA SA ANYO AT PANGALAN NG ANGHEL SA IGLESIA NA ETO NA NASULATAN NI JUAN sa pitong iglesia na nasa Asia: Biyaya ang sumainyo nawa, at kapayapaang mula doon sa kaniya na ngayon, at nang nakaraan at darating; at mula sa pitong Espiritu na nasa harapan ng kaniyang luklukan; 
AT ALAM KYA NG MGA NANGASA MGA IGLESIA ANG TAWAG SA PANGALAN " ng banal, niyaong totoo, niyaong may susi ni David, niyaong nagbubukas at di mailalapat ng sinoman, at naglalapat at di maibubukas ng sinoman:
at sapagkat
SYA NGA SA PAGKAKATAONG NA YAON AY NANGAGSASABI KAY JUAN NA GANITO  "At sa anghel ng iglesia sa Filadelfia ay isulat mo:
SABI NYA  Ang magtagumpay, ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Dios, at hindi na siya'y lalabas pa doon:
at isusulat ko sa kaniya ang pangalan ng aking Dios, at ang pangalan ng bayan ng aking Dios, ang bagong Jerusalem, na mananaog buhat sa langit mula sa aking Dios, at ang aking sariling bagong pangalan./u]
KITA NYO NA PAGDATING NGA NG PAGKAKATAON NA YAON AY SASABIHIN NYA NGA ANG PANGALAN NG DIOS , AT ANG PANGALAN NG BAYAN NG DIOS , ANG BAGONG JERUSALEM , NA MANAOG BUHAT SA LANGIT MULA SA DIOS ,
AT ANG KANYANG SARILING BAGONG PANGALAN


:whistle: alam nyo na nga na may mga anghel sa mga iglesia at
nangasulatang lahat eto sa mga pagkakataon na sya ay nagsa espiritu (astral projection daw tawag nila sa nangyari ke juan
datapuwat sa pagkaalam namin ay yaon nga'y matatawag na pangitain ni juan na ibinigay ng Dios sa kaniya upang ipahayag sa kaniyang mga alipin, sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali
At mula kay Jesucristo na siyang saksing tapat, na panganay sa mga patay, at pangulo ng mga hari sa lupa. Doon sa umiibig sa atin, at sa nagkalag sa atin sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kaniyang dugo; 
At ginawa tayong kaharian, mga saserdote sa kaniyang Dios at Ama; sumakaniya nawa ang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailan kailan man. Siya nawa.
:read:
Pahayag 1: 9. Akong si Juan, na inyong kapatid at inyong karamay sa kapighatian at sa kaharian at sa pagtitiis na kay Jesus, ay nasasa pulo na tinatawag na Patmos, dahil sa salita ng Dios at sa patotoo ni Jesus. 
10. Ako'y nasa Espiritu nang araw ng Panginoon, at narinig ko sa aking likuran ang dakilang tinig, na tulad sa isang pakakak.
11. Na nagsasabi, Ang iyong nakikita, ay isulat mo sa isang aklat at iyong ipadala sa pitong iglesia: sa Efeso, at sa Smirna, at sa Pergamo, at sa Tiatira, at sa Sardis, at sa Filadelfia, at sa Laodicea.

Pahayag 1: 20. Ang hiwaga ng pitong bituin na iyong nakita sa aking kanang kamay, at ng pitong kandelerong ginto. Ang pitong bituin ay ang mga anghel ng pitong iglesia: at ang pitong kandelero ay ang pitong iglesia. 

:yawn: ang isang kaparaanan sa kapahingahan ng mga kaluluwa ay maaapuhap nga sa mga nangasusulat
na mga hula sa banal na aklat na eto
:read:
Pahayag 1: 1. Ang Apocalipsis ni Jesucristo, na ibinigay ng Dios sa kaniya upang ipahayag sa kaniyang mga alipin, sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali: at kaniyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng kaniyang anghel sa kaniyang alipin na si Juan
2. Na sumaksi sa salita ng Dios, at sa patotoo ni Jesucristo, sa lahat ng mga bagay na nakita niya. 
3. Mapalad ang bumabasa, at ang nangakikinig ng mga salita ng hula, at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon: sapagka't ang panaho'y malapit na. 
4. Si Juan sa pitong iglesia na nasa Asia: Biyaya ang sumainyo nawa, at kapayapaang mula doon sa kaniya na ngayon, at nang nakaraan at darating; at mula sa pitong Espiritu na nasa harapan ng kaniyang luklukan; 
5. At mula kay Jesucristo na siyang saksing tapat, na panganay sa mga patay, at pangulo ng mga hari sa lupa. Doon sa umiibig sa atin, at sa nagkalag sa atin sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kaniyang dugo; 
6. At ginawa tayong kaharian, mga saserdote sa kaniyang Dios at Ama; sumakaniya nawa ang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailan kailan man. Siya nawa.


« Last Edit: 07-27-18 03:36 PM by ukok102nak »
At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak:
Datapuwa't kung sa Dios, ay hindi ninyo maiwawasak; baka pa kayo'y mangasumpungan na nangakikihamok laban sa Dios.

07-27-18 03:33 PM
WongFeiLong
Full Member
 • Posts: 2442
 • Thanked: 73
 • Reputation: 0
kaya ko nga naisip ang mga katanongan na yan . kasi ganun yung pagkakaalam ko sakanya.

paulit ulit kayo ng malayong sagot.
puro hindi nagsisinungalin. mabute,

eh wala naman akong sinasabi na sinungalin ang Diyos, masama ng Diyos.
bat di nyu matanggap na may weaknesses sya . todo defend kayo at pinipilit na yung weaknesses ay same lang sa liar at evil.

yung butas sa creation . hindi naman sinabi ko na may butas ang earth. basa basa din kasi.

pitong iglesia? nauunawaan nyu ba yang mga talata na ginagamit nyu?
naway patawarin kayo ng Diyos sa pag gamit ng mga talata kahit inaapropriate.

07-27-18 08:18 PM
ukok102nak
Full Member
 • Posts: 1339
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
:smoke: pulos alibi lang naman ngayon ang sagot mo sa mga nabasang talata ng mga bumabasai dito
na ibinahagi ng mga kasama namin sa awa at tulong ng panginoon dahil nga kalooban ngayon ng dios na mabuti eto
na ang kaunawaan ay Hindi mahayag sayo (baka bukas pero ngayon kahit inaapropriate sa akala mo eh kala mo nga lang yun )
at sa mga kasagutang nabasa mo ay hindi naman lahat yun eh patungkol sa mga tanong mo  :rofl:


:whistle: muka atang wala ka namang paulit ulit na ginawang mabuti kasi kita naman kagad na madali kang magsawa kapag nadirinig mo eto at
Hindi makapagsinungaling ang tanong namin sayong "muka atang wala ka namang paulit ulit na ginawang mabuti"
dahil doon pa nga lang sa katanungang sinasabi mo ay paulit ulit mo nga lang sinasabing "bat di nyu matanggap na may weaknesses sya"
at sapagkat
may mga katanungan na pinasisinungalingan lamang ang mabuti at may mga katanungan nga na
kasinungalingan ang mga paksa ang hinahabi upang humanap ng mga butas
 tulad nga ng ilan sa mga itinanong mo
:read:
may sinabi ba akong masama si God kaya mo nilatagan ng sitas na yan? tsaka isang sampal sa Diyos na lahat ng likha nya ay mabute. bakit?
pitong iglesia? nauunawaan nyu ba yang mga talata na ginagamit nyu?
 
naway patawarin kayo ng Diyos sa pag gamit ng mga talata kahit inaapropriate.

:yawn: basa basa ng may pagkaunawa at di basta basa basa lamang tapos puros reklamo lang
kapag may sumagot sa mga tanong  at talata ang ginawang basehan ay tignan mo nga ang mga kadahilanang
nangapaloob sa mga kasagutang nangaibahagi sa mga tanong dahil may kaunawaan sa mga eto
:read:
kahit inaapropriate idinadagdag mo maski unnecessary na mga tanong mo
hindi mo alam na mayroong nagiging palabintangin nga sa mga itinatanong nila parang ikaw
nangakauunawa ka nga ba sa mga pag gamit ng mga tanong kahit inaapropriate
sa mga talatang nabasa mo ay hindi nga lahat ng mga yun eh patungkol sa mga tanong mo at
lalong walang nagsabi sayo na magsabi ka nga na ang dios ay hindi mabute at ang dios ay sinungaling
eh ikaw ang may sabi nyan nun nagtanong tanong ka :haha:


:drill: pasingtabi lang muna dahil baligtadin ko muna polaridad para mangakaalala kang mabuti
(utak mo kasi ngayon mukan nasa talampakan ata eh)
at ng huwag ka ng magsabi ng magsabi ng wala ka namang maipakita na proof sa mga pinagsasabi mong may weakness ang dios
HINDI MAKAPAGSISINUNGALING ANG DIOS NA MABUTI DATAPUWAT HINDI YAON KAHINAAN AT
KELAN NAGING WEAKNESS ANG MAGSABI NG TOTOO PALAGI
NAGSINUNGALING SIGURO SAYO ANG DIOS MO PERO WALA KA NGA LANG SINABI NA SINUNGALING ANG DIOS
dahil mukan Hindi mo naman alam sinasabi mo at mukan weakness mo nga yan na kahit inaapropriate idinadagdag mo kasi
maski unnecessary na para atang ayaw mong ihinto at kitang kita nga na dito nalang sa mga iilang tanong mo ay alam na kapangyarihan nga lamang hanap mo kahit inaapropriate pero alang takwenz at lalong non sense
talaga kung ikaw lang makikinabang dahil hinahanapan mo nga ng weakness
ang dios na mabuti at Hindi makapagsisinungaling na dapat hinahanap mo muna siya para Alam mo
ginawang basehan mo ang weakness tapos literal naman ang sinasabi mo pagdating sa espiritu eh espiritual yun at sana inalam mo nga
bago ka nga mag konklusyon
kaya ang mga sinabi mo kahit inaapropriate eh unnecessary naman pero alang alang sa napakasarap na pagkandili sa mga mahihina
nilabasan namin ng mga kaunawaan ang isang katulad mong nilalang na naghahanap ng mga sagot
read:
→yung pagkalalang naman. na lalangin natin ayon sa ating wangis blah blah blah...
:disco: YAONG MGA HINDI NANGAKAUNAWA AY PAULIT ULIT LANG SINASABI BLAH BLAH BLAH
WALA MAN LAMANG NAISIP NA MABUTI SA PAGKALALANG NG SALITAIN NILA NA LALANGIN NATIN TSK TSK TSK
 
→ dito may butas ulit.
ano ba ang Diyos, espiritu o laman?
kasi walang konek ata. kung espiritu ang Diyos. dapat espiritu rin tayo kasi wangis nga di ba. at dapat lahat tayo ay magkakamukha..
 8) DITO RIN SA SABI SABI NITO WALANG KAPUPULUTAN NA MABUTING ARAL DAHIL BUTAS MUNA INUNA NG UTAK AT
HINDI NAGKONEK SA ISIP NA NAGIISP NG MABUTI ANG NAGTANONG TSK TSK TSK
NANDITO NA NGA ANG SAGOT EH HINDI PARIN NANGAKAUNAWA
AT MUKAN KINULANG DIN ATA SA KONSENSYA ANG NAGTANONG
HINDI NYA LANG ATA NAPUNA KASI PAG MASAMA ANG GINAWA PATI ANG LAMAN AY NAPASASAMA DIN AT PAG MASAMA PADIN 
ANG GINAWA PATI ANG ESPIRITU AY NAPASASAMA NA NGA
TULAD NG MGA BAGAY NA HINDI NAKIKITA O HINDI NADEDETEK BASTA BASTA NG MGA MAPANURING MGA SENSES NG MGA TULAD
NATING MGA TAO NGUNIT MAY MGA ILANG NILALANG NA MAY KAKAYAHAN NA EDETEK ETO
... . DATAPUWAT ANG NAGTANONG WALANG DETEK
DAHIL KAHIT HINALIMBAWA NA NGA SA MUNDO PATI NA ANG REALIDAD NA GINALAWAN NILA NGAYON AY GINAWA NA NGANG HALIMBAWA PARA MAALAMAN ANG PAGKALINTULAD O WANGIS NG ESPIRTU NA MABUTI NA UMIRAL SA MUNDO AT SA TAO
:read:
 wala namang butas ang mundo o planetang lupa (KYA NAMIN IPINAHAYAG ETO KASI SABI MO MAY BUTAS SA PAGKALIKHA SA TAO
EH NILALANG ANG TAO SA ALABOK NG LUPA AT NAGING BAHAGI NGA NG MUNDO ANG LUPA
NA ANG WIKA O SABI NAMAN NG ISANG KASAMA NAMIN AY MAY BAHAGI ETO NG COSMIC DUST
AT ANG COSMIC DUST AY
The Universe is a very dusty place. Cosmic dust consists of tiny particles of solid material floating around in the space between the stars. It is not the same as the dust you find in your house but more like smoke with small particles varying from collections of just a few molecules to grains of 0.1 mm in size.
maski tignan pa ng mga lahat ng mga tao kasi kun may butas nga ang mundo ay di na eto mapapalitan dahil hindi na pwedeng itapon
kahit masdang mabuti ay walang tubig na umapaw sa labas ng mundo papunta sa outer space ( SA ASTRONOMIYA NGA AY MAY ETIMOLOHIYA NG MGA LENGUAHE AT ANG LABAS NG MUNDO AY TINAWAG NILANG OUTER SPACE DADATAPUWAT ANG SPACE AY TINAWAG NAMAN NILANG "KALAWAKAN"
AT KUN SUSURIIN NATING MABUTI ANG SINASABI NILA NA OUTER SPACE SA MAS MALALIM NA PAKAHULUGAN NGA AY
"LABAS NG KALAWAKAN"
at parehas nga yaon sa mga ginawa ng dios sa pasimula ng kanyang paglalang noong una
mabuti sa mabuti nga talaga at sapagkat umiral
dahil kun Hindi umiral ang mga yaon ay walang maitatawag na mabuti sa mga bagay na yaon
kun kaya't ang wangis natin sa dios ay nanatili parin sa isa sa mga anyo ng mabuti sa ating pagkatao at
tawag nga dito ng mga tao ay "konsensya"
dahil pinapagsama nito ang espiritu at laman para magkaisa sa paggawa ng mga bagay na mabuti
at mabuti nga talaga na mayruon tayo nito


→ o baka sabihin nyu. may espiritu naman tayo.
sige may espiritu tayo.
yung espiritu ba natin. ay wangis ng laman?
:news: basa basa pa more kasi as they say the more good things to read the merrier
although A greater amount of something good is better ... .
. ...  still Becoming a humble being unto something that we never learn is the best there is
:read:
Pahayag 19: 10. At ako'y nagpatirapa sa kaniyang paanan upang siya'y aking sambahin. At sinasabi niya sa akin, Ingatan mong huwag gawin iyan: ako'y kapuwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mayroong patotoo ni Jesus: sumamba ka sa Dios: sapagka't ang patotoo ni Jesus ay siyang espiritu ng hula. 
11. At nakita kong bukas ang langit; at narito, ang isang kabayong maputi, at yaong nakasakay dito ay tinatawag na Tapat at Totoo; at sa katuwiran siya'y humahatol at nakikipagbaka. 
12. At ang kaniyang mga mata ay ningas ng apoy, at sa kaniyang ulo ay maraming diadema; at siya'y may isang pangalang nakasulat, na sinoman ay di nakaaalam kundi siya rin. 
13. At siya'y nararamtan ng damit na winisikan ng dugo: at ang kaniyang pangalan ay tinatawag na Ang Verbo ng Dios.

Juan 1: 1. Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. 
2. Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. 
3. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. 
4. Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. 
*
*
*
*
*
*

12. Datapuwa't ang lahat ng sa kaniya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Dios, sa makatuwid baga'y ang mga nagsisisampalataya sa kaniyang pangalan: 
13. Na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Dios. 
14. At nagkatawang-tao ang Verbo, at tumahan sa gitna natin
(at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian, kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama), na puspos ng biyaya at katotohanan. 


:tawanan: pag hindi mo parin nangaunawa yun mga talatang binabasa mo ngayon dito
magbasa basa ka nalang ng paulit ulit sabay magdasal ka na mataohan ka na sana at umpisahan mo na nga na basahin ng paulit ulit sa
simula pa lang ng mga pahina ng mga ibinahaging sulat na nabasa mo dahil eto 
ang pasimula at kawakasan ng kapanaglihian
at sapagkat
kun gusto mo nga talaga na
mangagkatotoo nga na mangyaring malipol ANG mga lahat ng mga kasamaan
ay mukan makakasama ka pa ata
dapat nga sana hinanap mo muna ang mga kaunawaan at Hindi dapat hinahanapan ng weakness
ANG dios na mabuti at Hindi makapagsisinungaling
Alam mo nga ba
kun baket
IDINADAGDAG MO KASI KAHIT INAPPROPRIATE NA TANONG MO
BAD YUN DAHIL MASKI WALANG WEAKNESS ANG DIOS AY
ANG KASAMAAN NAMAN ANG NA STRENGTHEN SA MGA GINAWA MO[You are not allowed to view links. Register or Login]
sus ayaw nyu lang tanggapin na ang demonyo at kasamaan ay di kayang alisin ni God. kahinaan yun.

di sya nag sisinungalin. tama.
mabuti sya. tama.
pero kahinaan nya yung di kayang burahin,alisin, at tanggalin ang demonyo at kasamaan sa mundo..

layo ng pag bigay mo ng explaination pastor cycle. kunyari may gamit ka, na kesyo nilagay sa tabi at nagka alikabok. sus. ang layo.

ito halimbawa ah.
may salamin ka, gamit yan ah.
tapos nabasag o nacrack lang ng kunti.
ano aasa ka na maayos pa ito?
syempre ,itapon mo na. alisin mo na .

ganun din dapat ginawa ng Diyos.
burahin nya ang kasamaan.

edi lahat ay ok,
tsaka isang sampal sa Diyos na lahat ng likha nya ay mabute. bakit?
eh baka sabihin nyu si satanas ay dati mabute.

oh tapos mabute pala. bakit naging masama?
nak ng tokwa..

dapat ang nakasulat ay yung pagkakagawa o pagkakalikha(appearance) ay mabute. hindi na yung nilikha ay forever na mabute..

pag nagkamali ng pag unawa. mali na.
yung pag unawa nyu sa lahat ng gawa ng Diyos ay mabute , yung behavior ata ang iniisip nyu . which is napaka mali.

yung talata na yun. sinasabi nun appearance. lamang. yung pagkakagawa at pagkakalikha ay mabute. ibig sabihin nasa ayos yun itsura.


-------
yung pagkalalang naman. na lalangin natin ayon sa ating wangis blah blah blah...

dito may butas ulit.
ano ba ang Diyos, espiritu o laman?
kasi walang konek ata. kung espiritu ang Diyos. dapat espiritu rin tayo kasi wangis nga di ba. at dapat lahat tayo ay magkakamukha..

o baka sabihin nyu. may espiritu naman tayo.
sige may espiritu tayo.
yung espiritu ba natin. ay wangis ng laman?

« Last Edit: 07-27-18 10:52 PM by ukok102nak »
At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak:
Datapuwa't kung sa Dios, ay hindi ninyo maiwawasak; baka pa kayo'y mangasumpungan na nangakikihamok laban sa Dios.

07-27-18 10:42 PM
WongFeiLong
Full Member
 • Posts: 2442
 • Thanked: 73
 • Reputation: 0
@ukok. ano to lokohan?
wag naman ganyan .
isa isahin natin ha.

ano ang Creator, laman o espiritu?
yung paglikha ,sabi diba. lalangin natin ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan.
(edi wow di ba)
malinaw po na yung wangis ,larawan at itsura  ay pareho dapat diba.(baka iligaw mo naman ,na pati yung kalagayan ng Diyos ay iaapply din dun sa nilikha nya. wala akong sinasabi na ganun ha).

07-27-18 11:16 PM
ukok102nak
Full Member
 • Posts: 1339
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
:tawanan: pag hindi mo parin nangaunawa yun mga talatang binabasa mo ngayon dito
magbasa basa ka nalang ng paulit ulit sabay magdasal ka na mataohan ka na sana at umpisahan mo na nga na basahin ng paulit ulit sa
simula pa lang ng mga pahina ng mga ibinahaging sulat na nabasa mo dahil eto 
ang pasimula at kawakasan ng kapanaglihian
at sapagkat
kun gusto mo nga talaga na
mangagkatotoo nga na mangyaring malipol ANG mga lahat ng mga kasamaan
ay mukan makakasama ka pa ata
dapat nga sana hinanap mo muna ang mga kaunawaan at Hindi dapat hinahanapan ng weaknesses
ANG dios na mabuti at Hindi makapagsisinungaling
Alam mo nga ba
kun baket
IDINADAGDAG MO KASI KAHIT INAPPROPRIATE NA TANONG MO
BAD YUN DAHIL MASKI WALANG WEAKNESSES ANG DIOS AY
ANG KASAMAAN NAMAN ANG NA STRENGTHEN SA MGA GINAWA MO

:smoke: walang lokohan dito at eto nga ang patotoo
ang interpretasyon mo kasi ay base sa kaalaman ng tao
hayaan natin ang banal na aklat ang sumagot
kya wag kang ungot ng ungot muna dyan kasi dapat dinirinig mo muna ang salita ang katotohanan at ang daan at ang buhay
:read:
Marcos 7: 13. Na niwawalang kabuluhan ang salita ng Dios ng inyong sali't-saling sabi, na inyong itinuro: at nagsisigawa kayo ng iba pang maraming bagay na kawangis nito.
-KITA MO NA ITINUURO NGA ng inyong sali't-saling sabi, ng inyong sali't-saling sabi,  Paulit ulit kasi
at nagsisigawa kayo ng iba pang maraming bagay na kawangis nito.
ALAM MO BA ANG WANGIS NG DIOS
NA TINAGLAY NG TAO NUN NILIKHA ANG TAO
KUN MAY KAUNAWAAN KA DITO AY WAG MAHIHIYANG MAGSAGOT
SABI NGA NILA
:read:
1 Corinto 2: 11. Sapagka't sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang espiritu ng tao, na nasa kaniya? gayon din naman ang mga bagay ng Dios ay hindi nakikilala ng sinoman, maliban na ng Espiritu ng Dios. 
12. Nguni't ating tinanggap, hindi ang espiritu ng sanglibutan, kundi ang espiritung mula sa Dios; upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad ng Dios. 
13. Na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu; na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa espiritu sa mga pananalitang ayon sa espiritu. 
14. Nguni't ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Dios: sapagka't ang mga ito ay kamangmangan sa kaniya; at hindi niya nauunawa, sapagka't ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa espiritu. 
15. Nguni't ang sa espiritu ay nagsisiyasat sa lahat ng mga bagay, at siya'y hindi sinisiyasat ng sinoman.


:drill: mukan ikaw ata ang naligaw na naman bro at na iligaw mo pati yun akala mo
wala ka naman talagang sinabi na ganun kya nga akala mo lang yun talaga
baka ka kasi ng baka eh sabay magsasabi ka ng naway patawarin kayo ng Diyos sa pag gamit ng mga talata kahit inaapropriate.
sasabihin namin sayo ulit lalong wala namang nagsabi sayo na sabihin mo nga yun mga akala mo dito
may alam ka pa ba sa mundo na nagsasabing anghel siya at kya naging mababa ng kaunti ang tao kesa sa mga anghel kasi
nagtanghal sya na anghel ang titulo nya kahit inappropriate kasi di pa talaga mauunawa ng ilan sa mga repapepz sa mga panahon na yun
at sapagkat
alam naman nyo ang Likas na kalagayan nya noon o alam nyo nga ba kun sinadya nga ba talaga na mangyari yaong  ginawa nyang
mababa ng kaunti kay sa mga anghel; o isa siya sa mga kinatuparan ng mga hula ayon sa pagkatawag sa kaniya at
kanya nga bang  pinutungan ng karangalan at kaluwalhatian ang panginoong hesukristo na ayon nga raw sa kanya  at sa kanila daw ay tao sa likas na kalagayan
na tila inilagay sa ibabaw ng mga gawa ng kanyang mga kamay:
na sa pamamagitan nga ng awa at tulong ng panginoon at sa kalooban nga ng dios na mabuti at Hindi makapagsisinungaling
upang mapangyari nga ang mga lahat ng eto at
para matupad ang isa sa mga bagay na nangasusulat
:read:
Mga Hebreo 2: 7. Siya'y ginawa mong mababa ng kaunti kay sa mga anghel; Siya'y pinutungan mo ng kaluwalhatian at ng karangalan, At siya'y inilagay mo sa ibabaw ng mga gawa ng iyong mga kamay: 
? kya nyo yun na tawagin kayong anghel at sabihin na tao sa likas na kalagayan ang panginoong hesukristo
para tuparin ang mga hula na nangasusulat
at sapagkat
:read:
Pahayag 1: 3. Mapalad ang bumabasa, at ang nangakikinig ng mga salita ng hula, at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon: sapagka't ang panaho'y malapit na.


. ... dalawa nangaunawa namin na creator
isra este isa ( 1 ) ang pangalawang bilang sa Hindu Arabic numerals
at ng walang pasimula ay ang panginoong dios ama na mabuti at Hindi makapagsisinungaling
kasama ang kanyang bugtong na anak
:read:
Kawikaan 30: 4. Sino ang sumampa sa langit, at bumaba? Sino ang pumisan ng hangin sa kaniyang mga dakot? Sinong nagtali ng tubig sa kaniyang kasuutan? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kaniyang pangalan, at ano ang pangalan ng kaniyang anak kung iyong nalalaman?

sunod sa isra eh este isa ( 1 ) ang pangalawang bilang sa Hindu Arabic numerals
at eto kasunod ng walang bilang kanina este ulit bilang pla :usap:
ay yaong creator na gustong maalaman mo datapuwat Hindi na nga muna namin sasabihin sayo
kasi wala ka pang unawa at tiyak na aakalain namin na baka iligaw mo na naman  ... . na pati dios na mabuti at hindi makapagsisinungaling ay hinahapan mo ng weaknesses talaga at wala kaming sasabihin na ganyan bro peksman kasi same lang sa liar at evil. yun
tulad ng sinabi mong " bat di nyu matanggap na may weaknesses sya . todo defend kayo " -,,,
[You are not allowed to view links. Register or Login]
@ukok. ano to lokohan?
wag naman ganyan .
isa isahin natin ha.

ano ang Creator, laman o espiritu?
yung paglikha ,sabi diba. lalangin natin ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan.
(edi wow di ba)
malinaw po na yung wangis ,larawan at itsura  ay pareho dapat diba.(baka iligaw mo naman ,na pati yung kalagayan ng Diyos ay iaapply din dun sa nilikha nya. wala akong sinasabi na ganun ha).
« Last Edit: 07-28-18 02:14 AM by ukok102nak »
At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak:
Datapuwa't kung sa Dios, ay hindi ninyo maiwawasak; baka pa kayo'y mangasumpungan na nangakikihamok laban sa Dios.

07-29-18 10:36 PM
WongFeiLong
Full Member
 • Posts: 2442
 • Thanked: 73
 • Reputation: 0
pag di kayang sagutin. hay nako.
kung ano anong pananakot na talata na lang.


obvios naman di ba. di mawala sa mundo yung demonyo at kasamaan.
kung gusto talag ni God ng matuwid. dapat gawan nya ng way yun. kung kinakailangan na bumaha ulit, o mag re-create sya. dapat ginawa nya na.

di ko hinahanapan ng weaknesses..
sadyang napapaisip lang.

parang subject lang yan.
kunyari nakakuha ka ng matataas na marka sa sa english ,science at iba pang subject. except sa math. muntik ka ng FAIL.  pero naawa sayo prof mo. kaya binigyan ka ng 75.

pwedi kang tawaging matalino ,mahusay, at magaling na studyante. pero
di mo pwedi iclaim na matalino ka, magaling ka at mahusay ka sa math.
ano , baka sabihin mo, isang kalakasan yun.
di mo tanggap na mahina ka sa math?
weaknesses mo ang math.

ganun din ang Diyos, ayon sa nababasa sa kasulatan. walang mababasa na may plano ang Diyos na burahin o ,alisin ang kasamaan at demonyo.

kung talagang gusto nya ng matuwid.
alisin nya ang kasamaan, at demonyo. para maging matuwid.
STUPID GOD. nga talaga eh noh.

dapat idagdag sa bible.
Diyos na mabuti at di nagsisinungalin, kasamaan di kayang alisin.

no offend pero. kung isaksak nyu parin ang todo paniniwala sa mga mababasang verses sa bible.

wag nyu kong pilitin na ilapag ang talatang di nyu kayang gawin.

07-30-18 01:06 AM
ukok102nak
Full Member
 • Posts: 1339
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
:tawanan: at sapagkat kinulang ka nga sa mga pangunawa sa mga talata kya kala mo tinatakot ka
kun Hindi nga ukol sa pagkakataon na masagot mo mga tanong at kya
huwag mong isisi kahit na sa amin lalong lalo lamang namin sasabihin sayong
kasalanan mo na yun kasi nga sa kadahilanang sadyang napapaisip mong hanapan ng weaknesses kahit inappropriate nga kasi
dapat nga talaga may nangagsasabi sayo na huwag mong gawin ang mga kasamaan ng mga nasa utak mo mukan
half cooked o hilaw ang niluluto mo kya ikaw nga'y may weaknesses talagang mapaghanap ng mga kahinaang nangasa sayong paligid
pati dios na mabuti at Hindi makapagsisinungaling eh dinamay mo pa samatalang wala namn sa paligid mo
bumasa ka ng wala kang malisya at walang palusot na nga lang hilaw pa na sadyang napapaisip lang kahit inappropriate
parang logic mo maski gawing math simplang parin
:read: 
(sabi mo)↓
ganun din ang Diyos, ayon sa nababasa sa kasulatan. walang mababasa na may plano ang Diyos na burahin o ,
alisin ang kasamaan at demonyo

(wika namin) :haha: KYA KA NGA NILALANG KA LANG AT HINDI DIOS DAHIL
WALANG MABABASA NA MAY MGA KATULAD MONG MANGAKAAALAM NG PANGUNAWA AT ANG PLANO NGA
AY MALAPIT KA NG IBILANG SA MGA NAKASULAT DITO
:read:
Pahayag 20: 10. At ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagatdagatang apoy at asupre, na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta; at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailan kailan man. 

Pahayag 18: 2. At siya'y sumigaw ng malakas na tinig, na nagsasabi, Naguho, naguho ang dakilang Babilonia, at naging tahanan ng mga demonio, at kulungan ng bawa't espiritung karumaldumal, at kulungan ng bawa't karumaldumal at kasuklamsuklam na mga ibon. 
3. Sapagka't dahil sa alak ng galit ng kaniyang pakikiapid ay nangaguho ang lahat ng mga bansa; at ang mga hari sa lupa ay nangakiapid sa kaniya, at ang mga mangangalakal sa lupa ay nagsiyaman dahil sa kapangyarihan ng kaniyang kalayawan. 
4. At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit, na nagsasabi, Mangagsilabas kayo sa kaniya, bayan ko, upang huwag kayong mangaramay sa kaniyang mga kasalanan, at huwag kayong magsitanggap ng kaniyang mga salot: 
*
*
*
*
17. Sapagka't sa loob ng isang oras ay nalipol ang gayong malaking kayamanan. At bawa't pinunong daong, at bawa't naglalayag saan mang dako, at ang mga mangdaragat, at lahat ng nagsisipaghanap-buhay sa dagat, ay nangakatayo sa malayo, 
18. At nangagsisisigaw pagkakita sa usok ng kaniyang pagkasunog, na nangagsasabi, Anong bayan ang katulad ng dakilang bayan? 
19. At sila'y nangagbubuhos ng alabok sa kanilang mga ulo, at nagsisigawan, na nagiiyakan at nagtataghuyan, na nangagsasabi, Sa aba, sa aba, ang dakilang bayan, na siyang iniyaman ng lahat na may mga daong sa dagat dahil sa kaniyang mga kayamanan! sapagka't sa loob ng isang oras ay nalipol. 
20. Magalak ka tungkol sa kaniya, Oh langit, at kayong mga banal, at kayong mga apostol, at kayong mga propeta; sapagka't inihatol ng Dios ang inyong hatol sa kaniya. 
21. At dinampot ng isang anghel na malakas ang isang bato, na gaya ng isang malaking gilingang bato, at inihagis sa dagat, na sinasabi, Gayon sa isang kakilakilabot na pagkahulog, igigiba ang Babilonia, ang dakilang bayan, at hindi na masusumpungan pa.


:rofl: and the rest of your wrong mistakes is not even put unto history becaused inappropriate
no offend , kung isaksak mo parin ang todo paniniwala sa mga sadyang napapaisip lang na may weaknesses kahit inappropriate kasi nga'y
wag mo nalang kaming pilitin na ilapag mo ang palusot na nga hilaw pa at alibi lamang talaga kasi nga maski uto uto ay di kayang gawin.
kasi nga ginawa mo na
sadyang npapaisip lang kahit inappropriate


:yawn: kya nga wala ka paring pangunawa talagang masasabi sa mga talata maski pilitin ka namin na ilapag ang sinasabi mong talatang di kayang gawin.
pihado sadyang napapaisip lang kahit inappropriate mangakakagawa nun
dahil di talaga namin kayang gawin yun sadyang napapaisip lang kasamaan na pla nasa utak
kung talagang gusto mo ng matuwid.
alisin mo muna ang kasamaan ng mga nasa utak mo  ,  mukan sadyang napapaisip lang ata ikaw at demonyo. para maging matuwid. kuno


... . yun kahit inappropriate sadyang napapaisip lang kuno pero kasamaan na pla nasa utak nya ay dapat huwag idagdag sa bible.
kasamaan di kayang alisin.sa tulad mong walang pangunawa kasi wala kang matatag na pananampalataya at lalong lalo na wala kang alam
katulad ng narinig mo lang naman STUPID GOD. nga talaga eh noh.  pero di mo naman alam kun baket sinabi yun kya
lalong lalo lamang naming sasabihin sayong kasalanan mong talaga yan at huwag ka ng sumubok Mandamay ulet kasi paulert ulet ka lang
. ...  kita naman talaga kun Baket sadyang napapaisip lang kahit inappropriate
at sapagkat kahit at maske itanong mo pang paulit ulit
Hindi magtatagumpay ang kasamaan laban sa mabuti at Hindi makapagsisinungaling ang ibedensya na
Diyos na mabuti at di nagsisinungalin hahanapan mo pa ng weaknesses' how stupid sadyang napapaisip lang kahit inappropriate« Last Edit: 07-30-18 01:44 AM by ukok102nak »
At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak:
Datapuwa't kung sa Dios, ay hindi ninyo maiwawasak; baka pa kayo'y mangasumpungan na nangakikihamok laban sa Dios.

07-31-18 09:59 PM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
Psalm 53 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
1 Ang [size=8]mangmang[/size] ay nagsabi sa puso niya, Walang Dios. Nangapahamak sila, at nagsigawa ng kasuklamsuklam na kasamaan; walang gumawa ng mabuti.

Hindi talaga nagkakamali ang biblia kahit kailan.


Paano mo masasabing tama nga ang kasulatan.

Kung tama nga sila na ang buhay ay pagsilang lang at pagkatapos ay kamatayan wala ng problema.
Ang problema lang e, kung tama kami na may pagkabuhay na maguli.
May paglalagyan sila sa paniniwalang meron kami.
O, di ba malinaw na kamang-mangan nga di ba!
« Last Edit: 07-31-18 10:08 PM by cycle19 »

08-01-18 04:00 PM
ukok102nak
Full Member
 • Posts: 1339
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
:smoke: sasabihin sana namin kun wala ay dapat di nakita
subalit suriin nating mabuti na panong sadyang napapaisip lang na sabihin na ang
0 ←eto na hindu arabic numerical number O zero sa tagalog nga ay wala eh
pero nakita mo at nakita mo nga yun na walang kahinaan ang dios na mabuti at Hindi makapagsisinungaling

. ... wait lang sabi
ng naging kasama din nga namin sa mga pagkakataon ngang kahit inappropriate pero kun may sumagot ng tanong
mo nga yun → "kanino kasalanan na may kasamaan? at
kahit inappropriate kasi dinagdagdag yun sadyang napapaisip lang
na → kasalanan to ng Diyos dahil sa kanyang kahinaan.
sabi mo nga yun ↑
sa nagtanong rin sayo at nagsabi nga na
:read:
Kung tama nga sila na ang buhay ay pagsilang lang at pagkatapos ay kamatayan wala ng problema.
Ang problema lang e, kung tama kami na may pagkabuhay na maguli.
May paglalagyan sila sa paniniwalang meron kami.
O, di ba malinaw na kamang-mangan nga di ba!

-eh sabi wait lang
nga yun kasi sinabi ng mga naging nakasama rin namin sa
pagkakataon ngang may karunungang hatid ang payo nilang eto na
ng nilalang silang lalaki at babae eh ang mga tao nga"y nangagkaroun ng mga nagpapalakas sa kani kanilang mga kahinaan para
malamang mabuti ng mga tao at mabuti nga talaga na malaman nilang may pang unawa na ang lumalalang
sa kanila na gumawa nga ng mga sumasaya sa mga ginawa na mabuti ng
umiiral na nga sa walang pasimula na
nun kahit maski nang pasimula nga ay pinairal nya ang walang kahinaang kapangyarihan nya na
sa pamamagitan ng mga nilikha nyang mga eto na napakabuti lahat ng mga umiral ay totoo ngang
wala talagang kahinaan ang panginoong dios na mabuti at Hindi makapagsisinungaling


... . at kun mabuti na hantaying makasagot silang nagtanong sayo para
alam mong ligtas ang may alam sa mga bagay
na nangasusulat sa banal na biblia ay mabuti nga talaga
na mangasagot nila ang mga tanong mo


:blush: pagkatapos sasabihin sayo
yun sa pangarwa este two na sa tagalog nga eh dalawa at pangatlo na bilang sa
hindu arabic numerical number figures nga na
creator ng sanglibutan at
maalamang sa kadahilanang eto ay mangakalilikha ka ng mabuti
na pakinabang sayong sarili at napakalaki nga na pakinabang sayong sariling kalooban na
tumulong sa iyong mga kapwa tao na sa
awa at tulong ng panginoon at kun loloobin ng dios
ay matapos nga ang mga kasamaan na sinamahan ng mga kasamahasn ng masama na walang
anyo at walang laman at walang katawagan na
umiral sa sanglibutan na matatawag sa kun ano alin sino saan nga nagsimula tong
mga kapanaglihiang na create ng.   
    tila dawag kun humimihikayat ng mga masasamang pita ng laman sa
nilalang na noon pa nga lamang nalalang at ng nagsipagdami nga mga
naging biktima nitong :usap:  lalong sumasama ang mga kalagayan ng mga kesa sa unang kasamaan ng tao sa mundo
datapuwat na sa utak ng mga nilalang na bibiktima pa lamang nila ay walang kasiguraduhan kapag walang nakita
sila ay ang mga eto nga eh nangagnais namang gumawa ng mabuti sa
totoo lang at totoo lamang dapat na huwag hihigit sa mga bagay na nangasusulat sa salita ng dios


:tawanan: pero na sa
thread ng sekretong aral naman
tayu kya OK lang kun magsabi kami ng ayon sa mga bagay na nasusulat sa  . ... kawalan este kawawa lang kapag
Hindi nakabalik sa realidad na naalaman nya yaong makaaalam nito :haha: 

:yawn: hai naku pow kalokohan to tsk tsk tsk
blah blah bhla magaral muna tayo ng salita ng dios ... .[You are not allowed to view links. Register or Login]
sige subukan natin ,wag puro pag aangat sa sarili lamang.

kanino kasalanan na may kasamaan?
kasalanan to ng Diyos dahil sa kanyang kahinaan.
At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak:
Datapuwa't kung sa Dios, ay hindi ninyo maiwawasak; baka pa kayo'y mangasumpungan na nangakikihamok laban sa Dios.

08-01-18 10:17 PM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
1 CORINTO 1:25
25 Sapagka't ang kamangmangan ng Dios ay lalong marunong kay sa mga tao; at ang kahinaan ng Dios ay lalong malakas kay sa mga tao.

08-02-18 04:56 AM
ukok102nak
Full Member
 • Posts: 1339
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
( short cut muna Greek style although with
as it is written at sapagkat )

talaga namang tun eh si ulap este usok ang maliit na Leon ng alapaap (pede naman biruin ang mga tao huwag nga ang lang     dios)
walang pagbabago
kahit sa kawalan at kahit saang pagkakataon eh kalhati prin kun magtiwala sa mga tao na gusto din nyang mangakaligtas sana lahat na
kun naalamang mabuti nga lamang nilang lahat eh sana'y walang nangapasakamay ng mga kasamann
at sapagkat ang perpekto nga kaluluwa ay bahagi ng tao
subalit ang nangyari at napanyari na nga at naisulat na din at dios ang nakaaalam
dahil
walang kamangmangan ang dios na mabuti at Hindi makakapagsisinungaling
tulad ng mga bagay na nangasusulat ayon
sa banal na aklat
:read:
Mga Gawa 4: 13. Nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan, at pagkatalastas na sila'y mga taong walang pinagaralan at mga mangmang, ay nangagtaka sila; at nangapagkilala nila, na sila'y nangakasama ni Jesus.
(KITA MO NA NAGKAROON NG MGA TAONG MANG MANG AT WALANG PINAG ARALAN
DATAPUWAT 
NAKASAGOT NG SAGOT NA DI MASASAGOT BASTA BASTA O MASASABI NG ISANG KAALAMAN
NA NAGHAHANAP LANG NG SARILING KAPURIHAN O NAGHAHANAP NG SARILING KALUWALHATIAN AT MGA MAPAGIMBABAW
SABI NGA NILA
DI TULAD NG MGA YAON NGANG MGA NAGING DISIPULO NG PANGINOONG HESUCRISTO
KYA NGA EH IBA SI PEDRO AT IBA SI JUAN
PERO PAREHAS NA MAY PINAG ARALANG MABUTI
AT SAPAGKAT
NAPANGARALANG MABUTI SA MGA LAHAT NG MGA GINAWANG MABUTI)

Mga Gawa 4: 19. Datapuwa't si Pedro at si Juan ay nagsisagot at nagsipagsabi sa kanila,
Kung katuwiran sa paningin ng Dios na makinig muna sa inyo kay sa Dios, inyong hatulan: 

1 Timoteo 1: 4. Ni huwag makinig sa mga katha at sa mga kasaysayan ng mga lahi na walang katapusan, na pinanggagalingan ng pagtatalo, at hindi ng pagkakatiwalang mula sa Dios na nasa pananampalataya; ay gayon din ang ipinamamanhik ko ngayon


Mateo 19: 2. At nagsisunod sa kaniya ang lubhang maraming tao, at sila'y pinagaling niya doon. 
3. At nagsilapit sa kaniya ang mga Fariseo, na siya'y tinutukso nila, at kanilang sinasabi, Naaayon baga sa kautusan na ihiwalay ng isang lalake ang kaniyang asawa sa bawa't kadahilanan? 
4. At siya'y sumagot at sinabi, Hindi baga ninyo nabasa, na ang lumalang sa kanila buhat sa pasimula, ay sila'y nilalang niya na lalake at babae, 
5. At sinabi, Dahil dito'y iiwan ng lalake ang kaniyang ama at ina, at makikisama sa kaniyang asawa; at ang dalawa ay magiging isang laman? 
6. Kaya nga hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Dios, ay huwag papaghiwalayin ng tao. 
7. Sinabi nila sa kaniya, Bakit nga ipinagutos ni Moises na magbigay ng kasulatan sa paghihiwalay, at ihiwalay ang babae? 
8. Sinabi niya sa kanila, Dahil sa katigasan ng inyong puso ay ipinaubaya sa inyo ni Moises na inyong hiwalayan ang inyong mga asawa: datapuwa't buhat sa pasimula ay hindi gayon. 
9. At sinasabi ko sa inyo, Sinomang ihiwalay ang kaniyang asawang babae, liban na kung sa pakikiapid, at magasawa sa iba, ay nagkakasala ng pangangalunya: at ang magasawa sa babaing yaon na hiniwalayan ay nagkakasala ng pangangalunya. 
10. Ang mga alagad ay nangagsasabi sa kaniya, Kung ganyan ang kalagayan ng lalake sa kaniyang asawa, ay hindi nararapat magasawa. 
11. Datapuwa't sinabi niya sa kanila, Hindi matatanggap ng lahat ng mga tao ang pananalitang ito, kundi niyaong mga pinagkalooban. 
12. Sapagka't may mga bating, na ipinanganak na gayon mula sa tiyan ng kanilang mga ina: at may mga bating, na ginagawang bating ng mga tao: at may mga bating, na nangagpapakabating sa kanilang sarili dahil sa kaharian ng langit. Ang makakatanggap nito, ay pabayaang tumanggap. 
13. Nang magkagayon ay dinala sa kaniya ang maliliit na bata, upang ipatong niya ang kaniyang mga kamay sa kanila, at ipanalangin: at sinaway sila ng mga alagad. 
14. Datapuwa't sinabi ni Jesus, Pabayaan ninyo ang maliliit na bata, at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin: sapagka't sa mga ganito ang kaharian ng langit. 
15. At ipinatong niya ang kaniyang mga kamay sa kanila, at umalis doon. 
 

Santiago 1: 12. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso; sapagka't pagkasubok sa kaniya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay, na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kaniya. 
13. Huwag sabihin ng sinoman pagka siya'y tinutukso, Ako'y tinutukso ng Dios;
sapagka't ang Dios ay hindi matutukso sa masamang bagay, at hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man: 


1 Corinto 10: 6. Ang mga bagay na ito nga'y pawang naging mga halimbawa sa atin, upang huwag tayong magsipagnasa ng
mga bagay na masama na gaya naman nila na nagsipagnasa. 
7. Ni huwag din naman kayong mapagsamba sa mga diosdiosan, gaya niyaong ilan sa kanila;
ayon sa nasusulat, Naupo ang bayan upang magsikain at magsiinom, at nagsitindig upang magsipagsayaw. 
8. Ni huwag din naman tayong makiapid, na gaya ng ilan sa kanila na nangakiapid,
at ang nangabuwal sa isang araw ay dalawangpu at tatlong libo. 
9. Ni huwag din naman nating tuksuhin ang Panginoon, na gaya ng pagkatukso ng ilan sa kanila,
at nangapahamak sa pamamagitan ng mga ahas. 
10. Ni huwag din kayong mangagbulongbulungan, na gaya ng ilan sa kanila na nangagbulungan, at nangapahamak sa pamamagitan ng mga mangwawasak. 
11. Ang mga bagay na ito nga'y nangyari sa kanila na pinakahalimbawa;
at pawang nangasulat sa pagpapaalaala sa atin, na mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. 
12. Kaya't ang may akalang siya'y nakatayo,
magingat na baka mabuwal.


Mga Taga-Galacia 6: 6. Datapuwa't
ang tinuturuan sa aral ng Dios ay makidamay doon
sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. 
7. Huwag kayong padaya; ang Dios
ay hindi napabibiro: sapagka't ang lahat na ihasik ng tao, ay siya namang aanihin niya. 
8. Sapagka't ang naghahasik ng sa kaniyang sariling laman ay sa laman magaani ng kasiraan; datapuwa't ang naghahasik ng sa Espiritu
ay sa Espiritu magaani ng buhay na walang hanggan. :smoke: walang kamangmangan ang dios sabi lang yun ni saulo este pablo
(para mapaniwala nya mga eto na
mga mapagupasala
datapuwat nga sa isang paniniwala
nyang naiayon sa kanyang ginawa na halimbawa
ang batingaw ... .
:read:
1 Corinto 13: 1. Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw.  )

∆ kasi nga paniwalang
gentil yaon na naging paniwalang pagano rin ng mga griego at (sa pagkakataon na yaon) at ng mga
lihim na nagsipasok sa iglesia noon upang gulohin siya at sila sa iglesia
sinasabi nya duun sa sulat sa korintho eh nangasa amin nga'y may nagwika na naiayon sangayon sa pagkatawag sa kanila na ang basehan ay laman at Hindi espiritu
eh paanong makukunbinsing mabuti ng apostol ng mga gentil yaong mga may paniwalang tulad ng kamangmangan ng mga dios
sa maniwala o Hindi sa maniwala lalong lalo na nga na nagtalo talo sila nun taym na yun
:read:
1 Corinto 1: 11. Sapagka't ipinatalastas sa akin tungkol sa inyo, mga kapatid ko, ng mga kasangbahay ni Cloe, na sa inyo'y may mga pagtatalotalo.

-na kun may magsabi senyu na ang kamangmangan ng dios mo na sinasabi mo kasi namatay at nabuhay na maguli Hindi nya pa nilubos pagkabuhay nya sa kamatayan samantalang napakita sya sayo pero
iniwan ka nya sa lupa para mangaral at sya andun sa langhit nagpapasarap eh
pwede naman pla maligtas basta maniwala at gumawa ng mabuti eh baket kailangan pangaralan mo pa kami :haha:
(biblia muna tayu)
:read:
1 Corinto 1: 26. Sapagka't masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag: 

1 Corinto 1: 18. Sapagka't ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak; nguni't ito'y kapangyarihan ng Dios sa atin na nangaliligtas. 
19. Sapagka't nasusulat, Iwawalat ko ang karunungan ng marurunong, At isasawala ko ang kabaitan ng mababait. 
20. Saan naroon ang marunong? saan naroon ang eskriba? saan naroon ang mapagmatuwid sa sanglibutang ito? hindi baga ginawa ng Dios na kamangmangan ang karunungan ng sanglibutan? 

-ngayon kun nashort cut ang sagot at yan ngang mga talata sinabi ni saulo este pablo ulet pla
sa mga naghahanap ng weaknesses este karunungan at inappropriate este ulet mga tanda
may kamangmangan nga kyang sasabihin ang mga yun sa dios
at kun sasabin parin nila eh sabihin
mo din talaga nga Kung katuwiran sa paningin ng Dios na makinig muna sa inyo kay sa Dios, inyong hatulan: 
at sapagkat
:read:
Mga Gawa 4: 19. Datapuwa't si Pedro at si Juan ay nagsisagot at nagsipagsabi sa kanila, Kung katuwiran sa paningin ng Dios na makinig muna sa inyo kay sa Dios, inyong hatulan: 
20. Sapagka't hindi mangyayaring di namin salitain ang mga bagay na aming nangakita at nangarinig. . ... short cut lamang to
datapuwat alam nyu ba na may kamangmangan ang mga dios na kanilang mga naging kahinaan rin
kun kya't Hindi hawala ang pagiral at nagpatuloy tuloy na umiral ang
panginoong dios na mabuti at Hindi makapagsisinungaling at
walang weaknesses sa mga lahat ng umiral at umiiral
sa kadahilanang sya din ang nagpairal sa mga lahat ng eto
Mga Taga-Efeso 3: 9. At maipakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga na sa lahat ng panahon
ay inilihim ng Dios na lumalang ng lahat ng mga bagay; 

Mga Gawa 17: 23. Sapagka't sa aking pagdaraan, at sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba,
ay nakasumpong din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito,
SA ISANG DIOS NA HINDI KILALA. Yaon ngang inyong sinasamba sa hindi pagkakilala,
siya ang sa inyo'y ibinabalita ko.:rofl: mukan busy ata yan para makaanib sa CFD raw aaniban nya
at sigurado kami na aakalain namin na sya ang gustong magpastor sa sekta na yun


:hahaha: kun kya nga
pag nakaanib na sya sa CFD daw na yun eh lalabas
na nakianib na siya at may pagtawag kuno sa kanya ng holy spirit


:disco: CFD mukan Hindi naman pang christian yan kasi may halong
catholic doctrine
na yung mga pari raw eh ginawang kahalili o panghahali saw ke kristo
samantalang ang mga  larawang inanyuan nga ay ginawa ngang kulungan
eh yun ng mga espiritu ng mga karumal dumal na pumaloob sa mga yun at yun nga ata
ang gusto atang kaanibang relegion nyan
na ayon nga me pagano (pagan sa ingles) eh hindin naman yun
ang mga espiritu na mga mabait
na pinagtaguan ng mga ninuno nya


:count: eh Hindi nila alam na
ang mga espiritu na pinagkulungan ng mga karumasl dumal
kun kya nga ayon ke pagano eh na sa anyo ng mga larawan na inanyuan nga yun
na kapag naging corrupted na
ang mga sumasamba sa mga larawan na inanyuan nga
eh madali nalang silang labasan ng mga karumal dumal na mga espiritu tapos
sasanibang parang mga walang bait ang mga nagsisamba sa mga larawan na inanyuan


:drill: at sa kadahilang eto na
kun kya nga eh
nagkaroon dati ng The Malleus Maleficarum
sa kun saan eh sino sino nalang itinuturo nila para kunyare di sila halatado :haha:
« Last Edit: 08-13-18 01:00 PM by ukok102nak »
At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak:
Datapuwa't kung sa Dios, ay hindi ninyo maiwawasak; baka pa kayo'y mangasumpungan na nangakikihamok laban sa Dios.

03-06-21 09:54 PM
Winser89
Full Member
 • Posts: 1618
 • Thanked: 180
 • Reputation: 1
ang  totoo ang dyos ay gawa lamang ng tao ,at wala talagang patunay na may dyos nga maaring maniwala ako sa creator god kung meron man  pero hindi ako maniniwala sa personal  god na pwede mo syang dasalan at magrequest dahil wala talagang ganun ,kaya nga kahit aning dasal mo sa buhay mo andyan pa rin ang mga balakid ,dahil may universal law na nasusunod at yun ang totoong dyos na may gawa hindi nya babaliin yan at hindi mo pwefeng baguhin yan sa dasal mo lang