Topic: help guys (Read 1308 times)

07-18-17 07:44 PM
d-_-b__bot
Jr. Member II
 • Posts: 231
 • Thanked: 7
 • Reputation: 1
Ano gusto ipahitig sa kanta na ito?

Lay beside me, tell me what they've done C G Em Am Speak the words I want to hear, to make my
demons run C G Em The door is locked now but it's opened if you're
true Am C G Em Am If you can understand the me, then I can understand the you Cadd9 G Em Am Cadd9 G Em Am C G E Lay beside me, under wicked skies Am C G E Am Through black of day, dark of night, we share this paralyze C G E Am The door cracks open but there's no sun shining
through C G E Dm Black heart scarring darker still, but there's no sun
shining through F G No, there's no sun shining through F Asus2 No, there's no sun shining [Chorus] Asus2Am Asus2 G/B What I've felt, what I've known G/C Csus2 C5 G/B Turn the pages, turn the stone Asus2 Am Asus2 G G/C Csus2 Behind the door, should I open it for you? Asus2 Am Asus2 G/B What I've felt, what I've known G/C Csus2 C5 Sick and tired, I stand alone G/B Asus2 Am Asus2 G G/C Csus2 Could you be there, 'cause I'm the one who waits
for you
Or are you unforgiven, too? A5 C5 G5 E5 A5 C5 G5 E5 [Verse 2] Am C G E Come beside me, this won't hurt, I swear Am C G E She loves me not, she loves me still, but she'll never love again Am C E Am She lay beside me but she'll be there when I'm gone C G E Dm Black heart scarring darker still, yes, she'll be there
when I'm gone F Yes, she'll be there when I'm gone G F Asus2 Dead sure she'll be there [Chorus] Asus2 Am Asus2 G/B What I've felt, what I've known G/C Csus2 C5 G/B Turn the pages, turn to stone Asus2 Am Asus2 G G/C Csus2 Behind the door, should I open it for you? Asus2 Am Asus2 G/B What I've felt, what I've known G/C Csus2 C5 Sick and tired, I stand alone G/B Asus2 Am Asus2 G G/C Csus2 Could you be there, 'cause I'm the one who waits
for you
Or are you unforgiven, too? G5 E A C G E Asus2 Am Asus2 Am G/B G/C Csus2 C5 G/B Asus2 Am Asus2 G/B G/C Csus2 A5 C5 G5 E5 A5 C5 G5 E5 Am C G Em [Verse 3] Am C G Em Lay beside me, tell me what I've done Am C G The door is closed, so are your eyes Em Dm F G But now I see the sun, now I see the sun F Yes, now I see it [Chorus] Asus2 Am Asus2 G What I've felt, what I've known G/C Csus2 C5 G/B Turn the pages, turn the stone Asus2 Am Asus2 G/B Behind the door, should I open it for you? Asus2 Am Asus2 G/B What I've felt, what I've known G/C Csus2 C5 Sick and tired, I stand alone G/B Asus2 Am Asus2 G G/C Csus2 Could you be there, 'cause I'm the one who waits
for you [Outro] Asus2 Am Asus2 G What I've felt, what I've known G/C Csus2 C5 G/B Turn the pages, turn the stone Asus2 Am Asus2 G/B Behind the door, should I open it for you? Asus2 Am Asus2 G What I've felt, what I've known G/B Asus2 Am I take this key Asus2 G And I bury it in you G/C Csus2 C5 G Because you're unforgiven, too Am G/B Never free
Never me Asus2 Am D5 A Am G 'Cause you're unforgiven, too

07-20-17 01:36 PM
Mikejeffcastro
Full Member
 • Posts: 802
 • Thanked: 72
 • Reputation: 0
song ng metallica

07-21-17 12:28 PM
Ventus37
Sr. Member
 • Posts: 8418
 • Thanked: 123
 • Reputation: 0
bakit uma unforgiven dito :rap:
:newbie:08-13-18 08:18 PM
ukok102nak
Full Member
 • Posts: 1339
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
:smoke: ah eh ih oh uh
este diringgin mo muna sana eto na
mga nagsasabi ng mga payo
kasi nga
may koneksyon yan sa himig ng awiting
gusto mong maalaman ang pahiwatig:smoke: basta wag kang
gumawa ng tulad ng mga na sa utak mo lang yan kasi
kasama kang lilipulin
kapag nagkataon na pinagpatuloy mo pagsamba sa mga llarawan na inanyuan
eh maging corrupted ka at gumawa ng mga karumal dumal sa
panginoong dios
:read:
]2 Mga Hari 17: 37. At ang mga palatuntunan, at ang mga ayos, at ang kautusan, at ang utos na kaniyang sinulat para sa inyo ay inyong isasagawa magpakailan man; at kayo'y huwag mangatatakot sa ibang mga dios: 
38. At ang tipan na aking ipinakipagtipan sa inyo, huwag ninyong kalilimutan; ni mangatatakot man kayo sa ibang mga dios: 
39. Nguni't sa Panginoon ninyong Dios ay mangatatakot kayo; at kaniyang ililigtas kayo sa kamay ng lahat ninyong mga kaaway. 
40. Gayon ma'y hindi nila dininig, kundi kanilang ginawa ang ayon sa kanilang dating paraan. 
41. Sa gayo'y ang mga bansang ito ay nangatakot sa Panginoon, at nagsipaglingkod sa kanilang mga larawang inanyuan; ang kanilang mga anak ay gayon din, at ang mga anak ng kanilang mga anak, kung ano ang ginawa ng kanilang mga magulang ay gayon ang ginawa nila hanggang sa araw na ito.


2 Pedro 2: 12. Datapuwa't ang mga ito, na gaya ng mga kinapal na walang bait, na ipinanganak na talagang mga hayop upang hulihin at lipulin, na nagsisialipusta sa mga bagay na hindi nila nalalaman ay walang pagsalang lilipulin sa kanila ring pagkalipol. 
13. Na nangagbabata ng masama na kabayaran ng gawang masama; palibhasa'y inaari nilang isang kaligayahan ang magpakalayaw kung araw, mga dungis at kapintasan, na nangagpapakalayaw sa kanilang mga daya, samantalang sila'y nangakikipagpiging sa inyo; 
14. Na may mga matang puspos ng pangangalunya, at hindi maaaring maglikat sa pagkakasala; na umaakit sa mga kaluluwang walang tiyaga; na may pusong sanay sa kasakiman; mga anak ng paglait, 


:rofl: may nakapanayam ka na ba ngayun
na bagong henerasyon ng
mga naging myembro ng iglesiang totoo noon


:rofl: mukan busy ata yan para makaanib sa CFD raw aanibang sekta nya
at sigurado kami na aakalain namin na sya ang gustong magpastor sa sekta na yun


 8) kun kya nga
pag nakaanib na sya sa CFD daw na yun eh lalabas
na nakianib siya at may pagtawag kuno sa kanya ng holy spirit


:disco: CFD mukan Hindi naman pang christian yan kasi may halong
catholic doctrine na dinaya ng mga nagsipasok ng lihim sa religion na yan na ang relegion nga eh legion dati
na yung mga pari raw eh ginawang kahalili o panghahali saw ke kristo
samantalang ang mga  larawang inanyuan nga ay ginawa ngang kulungan
eh yun ng mga espiritu ng mga karumal dumal na pumaloob sa mga yun at yun nga ata
ang gusto atang kaanibang relegion nyan
na ayon nga me pagano (pagan sa ingles) eh hindin naman yun
ang mga espiritu na mga mabait
na pinagtaguan ng mga ninuno nya


:count: eh Hindi nila alam na
ang mga espiritu na pinagkulungan ng mga karumasl dumal
kun kya nga ayon ke pagano eh na sa anyo ng mga larawan na inanyuan nga yun
na kapag naging corrupted na
ang mga sumasamba sa mga larawan na inanyuan nga
eh madali nalang silang labasan ng mga karumal dumal na mga espiritu tapos
sasanibang parang mga walang bait ang mga nagsisamba sa mga larawan na inanyuan


:drill: at sa kadahilang eto na
kun kya nga eh
nagkaroon dati ng The Malleus Maleficarum
sa kun saan eh sino sino nalang itinuturo nila para kunyare di sila halatado :haha:


 8) sino naman kasi nagsabi
sa inyuo na mga kristiyano lang ang mga maililigtas
datapuwat noon pa eh may mga nilalang na gumawa ng ayon sa kalooban ng mabuti at
lalong lalo na nga yaong mga retarded at mongoloid na kun Hindi pasasamain ng mga masasamang espiritu eh
sigurado na ang mga kaligtasan
at Hindi ata alam ngayon yan ng mga ibang relegion na walang aral ng mga iglesia ni kristo
samantalang nangasusulat eto na
yaon ngang mga nangasulat dito eh
nagsasabi ng iba sa mga sinasabi nitong ibang relegion sa labas ng iglesia
na walang aral ng mga totoong iglesiang sa dios
kasi nga
sila ay mga sumasamba sa mga dios diosan kun kya sinasabi nilang mga kristiyano lang maliligtas
:read:

]Pahayag 7: 9. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako, at narito, ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinoman, na mula sa bawa't bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika, na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng Cordero, na nangadaramtan ng mapuputing damit, at may mga palma sa kanilang mga kamay; 
10. At nagsisigawan ng tinig na malakas, na nangagsasabi, Ang pagliligtas ay sumaaming Dios na nakaupo sa luklukan, at sa Cordero. 
11. At ang lahat ng mga anghel ay nangakatayo sa palibot ng luklukan, at ng matatanda at ng apat na nilalang na buhay; at sila'y nangagpatirapa sa harapan ng luklukan, at nangagsisamba sa Dios, 
12. Na nangagsasabi, Siya nawa: Pagpapala at kaluwalhatian, at karunungan, at pagpapasalamat, at karangalan, at kapangyarihan, at kalakasan, nawa ang sumaaming Dios magpakailan kailan man. Siya nawa. 
13. At sumagot ang isa sa matatanda na, nagsasabi sa akin, Ang mga ito na nangadaramtan ng mapuputing damit, ay sino-sino at saan nagsipanggaling? 
14. At sinabi ko sa kaniya, Panginoon ko, Ikaw ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, Ang mga ito'y ang nanggaling sa malaking kapighatian, at nangaghugas ng kanilang mga damit, at pinaputi sa dugo ng Cordero. 
15. Kaya't sila'y nasa harapan ng luklukan ng Dios; at nangaglilingkod sa kaniya araw at gabi sa kaniyang templo: at siyang nakaupo sa luklukan, ay lulukuban sila ng kaniyang tabernakulo. 
16. Sila'y hindi na magugutom pa, ni mauuhaw pa man; ni hindi na sila tatamaan ng araw, o ng anomang init: 
17. Sapagka't ang Cordero na nasa gitna ng luklukan ay siyang magiging pastor nila, at sila'y papatnugutan sa mga bukal ng tubig ng buhay:
at papahirin ng Dios ang bawa't luha ng kanilang mga mata.


*kun nakapanayam nyo nga
maski isa sa mga nangalabi sa mga henerasyon ng mga tao dati sa mga iglesia na totoo sa kapanahonan ni saulo este pablo
at
kahit yaon ngang mga nangagsasisama sa mga iglesia na totoo noong kapanahonan ng
mga disipulo ng panginoong hesukristo
eh sigurado kami na aakalain ninoman na wala ng mga nangalabi sa kanila
datapuwat walang nangakaaalam na
may mga umiiral pa nga sa mga henerasyon na yaon sa kapanahonan natin ngayun
:read:
Mga Gawa 8: 4. Ang mga nagsipangalat nga ay nagsipaglakbay, na ipinangangaral ang salita. 

Mga Gawa 11: 19. Yaon ngang nagsipangalat sa ibang lupain dahil sa kapighatian na nangyari tungkol kay Esteban ay nangaglakbay hanggang sa Fenicia, at sa Chipre, at sa Antioquia, na hindi nagsaysay kanino man ng salita kundi sa mga Judio lamang. 
20. Datapuwa't may ilan sa kanila, mga taong taga Chipre at taga Cirene, na, nang sila'y magsidating sa Antioquia, ay nangagsalita naman sa mga Griego, na ipinangangaral ang Panginoong Jesus.3 Juan 1: 4. Wala nang dakilang kagalakan sa ganang akin na gaya nito, na marinig na ang aking mga anak ay nagsisilakad sa katotohanan. 
5. Minamahal, ginagawa mo ang tapat na gawa sa lahat ng iyong ginagawa doon sa mga kapatid at sa mga taga ibang lupa; 
6. Na siyang nangagpapatotoo ng iyong pagibig sa harapan ng iglesia: na iyong gagawan ng magaling kung iyong tutulungan sila ng nararapat sa Dios, sa kanilang paglalakbay: 
7. Sapagka't dahil sa Pangalan, ay nangagsiyaon sila na walang kinuhang anoman sa mga Gentil. 
8. Nararapat nga nating tanggaping mabuti ang mga gayon, upang tayo'y maging kasama sa paggawa sa katotohanan. ]Pahayag 1: 4. Si Juan sa pitong iglesia na nasa Asia: Biyaya ang sumainyo nawa, at kapayapaang mula doon sa kaniya na ngayon, at nang nakaraan at darating; at mula sa pitong Espiritu na nasa harapan ng kaniyang luklukan;

. ... alam nyu na
kun pa'no nga ang isang kaparaanan para mangakaanib sa iglesia na totoo
at kelan nga ba nagkaroon ng mga palatandaang literal sa pilipinas na
posibleng may nangagsipagtungo nga na mga hebreo noon dito
:read:
[You are not allowed to view links. Register or Login]

 
MISTERYO NG WIKANG TAGALOG AY KAHAWIG NG WIKA NG LUMANG-HEBREO Page 3
PAUNANG SALITA
Sa aklat ni Gregorio F. Zaide

History of the Filipino People”
 
sa pahina
2
, ang mga manunulat na mga taga Kanluran aytinawag ang ating lupain sa pangalang Maniolas,
Ophir

, Islas del Oriente, Islas del Poniente, Archipelago de San Lazaro,Islas de Luzones (Isla ng Mortars), Archipelago de Magallanes at Archipelago de Legaspi. Ang mga tawag na Maniolas,Islas del Oriente,Islas del Poniente,Archipelago de San Lazaro,Islas de Luzones, Archipelago de Magallanes, Archipelagode Legaspi ay ang itinawag ng mga Kastila na mapapansin na ang mga pangalang itinawag ay sa wikang Kastila malibanlamang sa tawag na
Ophir
hanggang maging Felipinas na hinango sa pangalan ng Prinsipe at naging Hari ng Espanya nasi Haring Felipe II. Ang tawag na
Ophir
ay hindi salitang Kastila kaya maaaring
Ophir
ang tawag noon bago pa tawagin itong mga Kastila na Felipinas.Si
Ophir
ay ipinadala sa Silangan na nakasulat sa Genesis 10:30
(1)
ng Biblia na anak ni Joktan (Yoktan) at si Joktan namanay kapatid ni Peleg at sila ay kapwa anak ni Heber sa kapanahunan ng pagtatayo ng Tore ni Babel ay nagkaiba - iba angwika ng mga tao. Maaring hango sa pangalan ni Heber (Hbr ) ang itinawag sa kanilang wika na Hebreo. Ang pang-apat nahenerasyon ng apo ni Peleg ay si Abram na tinawag na Abraham ay tinawag na Hebreo na mababasa sa Genesis 14:13


-na mangyaring totoo nga eto na
sigurado nga na aakalain ng mga bumabasa ng post na eto eh
totoong nagkataon nga lamang
pero ayon nga
sa bagay na nangasusulat sa banal na aklat
:read:
]Mga Hebreo 12: 18. Sapagka't hindi kayo nagsilapit sa bundok na nahihipo, at nagliliyab sa apoy, at sa kapusikitan, at sa kadiliman, at sa unos, 
19. At tunog ng pakakak, at tinig ng mga salita;
na ang nakarinig ng tinig na ito ay nagsipamanhik na huwag nang sa kanila'y salitain pa ang anomang salita; 
20. Sapagka't hindi matiis ang iniuutos, Kahit ang isang hayop kung tumungtong sa bundok ay babatuhin; 
21. At totoong kakilakilabot ang napanood, ano pa't sinabi ni Moises, Ako'y totoong nasisindak at nanginginig: 
22. Datapuwa't nagsilapit kayo sa bundok ng Sion, at sa bayan ng Dios na buhay, ang Jerusalem sa kalangitan,
at sa mga di mabilang na hukbo ng mga anghel, 
23. Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit, at sa Dios na Hukom ng lahat,
at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal, 
24. At kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan, at dugong pangwisik na nagsasalita ng lalong mabuti kay sa dugo ni Abel. 
25. Pagingatan ninyong kayo'y huwag tumanggi sa nagsasalita. Sapagka't kung hindi nakatanan ang mga nagsitanggi sa nagbalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, ay lalo pa tayong hindi makatatanan na nagsisihiwalay Doon sa nagbabalitang buhat sa langit: 
26. Na ang tinig na yaon ay nagpayanig noon ng lupa: datapuwa't ngayo'y nangako siya, na nagsasabi, Minsan pang yayanigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ng langit.Ezekiel 16: 46. At ang iyong panganay na kapatid na babae ay ang Samaria na tumatahan sa iyong kaliwa, siya at ang kaniyang mga anak na babae; at ang iyong bunsong kapatid na babae na tumatahan sa iyong kanan ay Sodoma at ang kaniyang mga anak. 
47. Gayon ma'y hindi ka lumakad sa kanilang mga lakad, o gumawa man ng ayon sa kanilang kasuklamsuklam,
kundi wari napakaliit na bagay, ikaw ay hamak na
higit kay sa kanila sa lahat ng iyong mga lakad. Isaias 40: 15. Narito, ang mga bansa ay parang isang patak ng tubig sa timba, inaari na parang munting alabok sa timbangan: narito, kaniyang itinataas ang mga pulo na parang napakaliit na bagay.


Pahayag 11: 3. At may ipagkakaloob ako sa aking dalawang saksi, at sila'y magsisipanghulang isang libo at dalawang daan at anim na pung araw, na nararamtan ng magagaspang na kayo.

Pahayag 11: 8. At ang kanilang mga bangkay ay nasa lansangan ng malaking bayan, na ayon sa espiritu ay tinatawag na Sodoma at Egipto,
na doon din naman ipinako sa krus ang Panginoon nila.
.


:rofl: ikaw alam mo[You are not allowed to view links. Register or Login]
Ano gusto ipahitig sa kanta na ito?

Lay beside me, tell me what they've done C G Em Am Speak the words I want to hear, to make my
demons run C G Em The door is locked now but it's opened if you're
true Am C G Em Am If you can understand the me, then I can understand the you Cadd9 G Em Am Cadd9 G Em Am C G E Lay beside me, under wicked skies Am C G E Am Through black of day, dark of night, we share this paralyze C G E Am The door cracks open but there's no sun shining
through C G E Dm Black heart scarring darker still, but there's no sun
shining through F G No, there's no sun shining through F Asus2 No, there's no sun shining [Chorus] Asus2Am Asus2 G/B What I've felt, what I've known G/C Csus2 C5 G/B Turn the pages, turn the stone Asus2 Am Asus2 G G/C Csus2 Behind the door, should I open it for you? Asus2 Am Asus2 G/B What I've felt, what I've known G/C Csus2 C5 Sick and tired, I stand alone G/B Asus2 Am Asus2 G G/C Csus2 Could you be there, 'cause I'm the one who waits
for you
Or are you unforgiven, too? A5 C5 G5 E5 A5 C5 G5 E5 [Verse 2] Am C G E Come beside me, this won't hurt, I swear Am C G E She loves me not, she loves me still, but she'll never love again Am C E Am She lay beside me but she'll be there when I'm gone C G E Dm Black heart scarring darker still, yes, she'll be there
when I'm gone F Yes, she'll be there when I'm gone G F Asus2 Dead sure she'll be there [Chorus] Asus2 Am Asus2 G/B What I've felt, what I've known G/C Csus2 C5 G/B Turn the pages, turn to stone Asus2 Am Asus2 G G/C Csus2 Behind the door, should I open it for you? Asus2 Am Asus2 G/B What I've felt, what I've known G/C Csus2 C5 Sick and tired, I stand alone G/B Asus2 Am Asus2 G G/C Csus2 Could you be there, 'cause I'm the one who waits
for you
Or are you unforgiven, too? G5 E A C G E Asus2 Am Asus2 Am G/B G/C Csus2 C5 G/B Asus2 Am Asus2 G/B G/C Csus2 A5 C5 G5 E5 A5 C5 G5 E5 Am C G Em [Verse 3] Am C G Em Lay beside me, tell me what I've done Am C G The door is closed, so are your eyes Em Dm F G But now I see the sun, now I see the sun F Yes, now I see it [Chorus] Asus2 Am Asus2 G What I've felt, what I've known G/C Csus2 C5 G/B Turn the pages, turn the stone Asus2 Am Asus2 G/B Behind the door, should I open it for you? Asus2 Am Asus2 G/B What I've felt, what I've known G/C Csus2 C5 Sick and tired, I stand alone G/B Asus2 Am Asus2 G G/C Csus2 Could you be there, 'cause I'm the one who waits
for you [Outro] Asus2 Am Asus2 G What I've felt, what I've known G/C Csus2 C5 G/B Turn the pages, turn the stone Asus2 Am Asus2 G/B Behind the door, should I open it for you? Asus2 Am Asus2 G What I've felt, what I've known G/B Asus2 Am I take this key Asus2 G And I bury it in you G/C Csus2 C5 G Because you're unforgiven, too Am G/B Never free
Never me Asus2 Am D5 A Am G 'Cause you're unforgiven, too

« Last Edit: 08-13-18 08:39 PM by ukok102nak »
At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak:
Datapuwa't kung sa Dios, ay hindi ninyo maiwawasak; baka pa kayo'y mangasumpungan na nangakikihamok laban sa Dios.