Topic: Pagsamba sa mga Rebulto (Read 1963 times)

06-02-14 01:07 PM
DarkSky88
Full Member
 • Posts: 834
 • Thanked: 185
 • Reputation: 0

 Hindi lingid sa ating kaalaman na may
pangkatin ng relihiyon na gumagawa ng
pagsamba’t, paglilingkod sa mga rebulto o sa
mga larawang inanyuan. Ang pagkakaalam nila
na ang kanilang paglilingkod sa mga Rebulto o
mga larawan ay nakalulugod sa panginoong
Diyos. Pilit silang binulag ng mga Paring
katoliko sa pag tuturong ang mga gayong
gawain ay katanggap tangap sa Diyos.
Iminamatuwid pa nila na “kung bawal daw ang
paggawa ng larawan ay dapat naring ipagbawal
ang paggawa ng mga larawan o rebulto ng mga
bayani gaya ni Rizal.” Tinutuligsa din nila ang
rebulto ng kapatid na Felix Manalo at sinasabing
tayo may gumawa rin ng rebulto. Lahat ba ng
larawan ay bawal ng gawin tulad ng mga larawan
ng ating mga mahal sa buhay? Anung uring
larawan o rebulto ba ang ipinagbabawal ng
Diyos? Ganito ang ating mababasa sa Exodo
20:3-5
 “Huwag kang magkakaroon ng ibang mga dios
sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng
larawang inanyuan o ng kawangis man ng
anomang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa
ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa:
Huwag mong yuyukuran sila, o paglingkuran
man sila; sapagka't akong Panginoon mong
Dios, ay Dios na mapanibughuin, na aking
dinadalaw ang katampalasanan ng mga
magulang sa mga anak, hanggang sa ikatlo at
ikaapat na salin ng lahi ng mga napopoot sa
akin;”
Maliwanag po ang pahayag mismo ng Diyos “
Huwag kang gagawa para sayo iyo ng larawang
inanyuan o kawangis man ng anomang anyong
nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o
ng nasa tubig sa ilalim ng lupa: HUWAG MONG
YUYUKURAN SILA, O PAGLILINGKURAN MAN
SILA;” Baket ayaw ng Diyos na gumawa ang tao
ng ganung uri ng mga larawan na pagtapos
gawin ay paglilingkuran? Sapagkat ang Diyos ay
mapanibughuin. Anu ang pagtuturing ng Diyos
sa mga larawan o rebultong nilikha ng tao na
pagkatapos ay paglilingkuran.? Ibang mga diyos
sa harapan nya o diyos diyosan, hindi tunay na
diyos. Diyan galit na galit ang tunay na Diyos na
magkaroon ng iba liban sa kanya.
Bumasa pa tayo ng mga sunod sunod na talata
ng Biblia ukol sa paggawa ng mga larawan o
rebulto na ipinagbabawal ng Diyos at saka
ninyo bulay bulayin lalo ng n gating mga
kaibigang Katoliko na makababasa nito; na
kung ang mga ito nga ay ginawa ng Iglesia
Katolika.
DAN 5 :23 “Kundi ikaw ay nagpakataas laban
sa Panginoon ng langit; at kanilang dinala ang
mga kasangkapan ng kaniyang bahay sa harap
mo, at ikaw, at ang iyong mga mahal na tao, ang
iyong mga asawa at ang iyong mga babae, ay
nagsiinom ng alak sa mga yaon; at iyong pinuri
ang mga diyos NA PILAK, at GINTO, TANSO,
BAKAL, KAHOY at BATO, na hindi
nangakakakita, o nangakakarinig man, o
nakakaalam man; at ang Dios na kinaroroonan
ng iyong hininga, at kinaroroonan ng lahat na
iyong lakad, hindi mo niluwalhati.”
HAB 2:18-19 “Anong napapakinabang ng
larawang inanyuan na yao’y inanyuan ng
manggagawa niyaon; ng binubong larawan, na
TAGAPAGTURO NG MGA KASINUNGALINGAN,
na tinitiwalaan ng nagaanyo sa kaniya, na
gumawa ng mga piping diosdiosan? 19 Sa aba
niya na nagsasabi sa kahoy, Gumising ka; sa
piping bato, Bumangon ka!  Magtuturo baga
ito? Narito, nababalot ng ginto at pilak, at
walang hinga sa loob niyaon.”
JER 2 :27 “ Na nangagsasabi sa kahoy, Ikaw ay
aking ama; at sa bato, Iyong ipinanganak ako:
sapagka’t kanilang ipinihit ang kanilang likod
sa akin, at hindi ang kanilang mukha; nguni’t sa
panahon ng kanilang kabagabagan ay sasabihin
nila, Ikaw ay bumangon, at iligtas mo kami,
JER 10 :3-5 “Sapagka’t ang mga kaugalian ng
mga bayan ay walang kabuluhan; sapagka’t may
pumuputol ng punong kahoy sa gubat, na
siyang gawa ng mga kamay ng manggagawa sa
pamamagitan ng palakol. 4 Kanilang
ginagayakan ng pilak at ng ginto; kanilang
ikinakapit ng mga pako at ng mga pamukpok,
upang huwag makilos. 5 Sila’y gaya ng puno ng
palma, na binilog, at hindi nagsasalita:
kinakailangang pasanin, sapagka’t hindi
makalakad. HUWAG NINYONG KATAKUTAN
ANG MGA YAON, sapagka’t hindi makagagawa
ng kasamaan, ni wala ring magagawang
mabuti”.
AWIT 114 : 4-8 “ ANG KANILANG MGA
DIOSDIOSAN AY PILAK at GINTO, Yari ng mga
kamay ng mga tao.5  Sila’y may mga bibig,
nguni’t  sila’y hindi nangagsasalita; Mga mata’y
mayroon sila, nguni’t hindi sila
nangakakakita;6 Sila’y may mga tainga, nguni’t
hindi sila nangakakarinig, Mga ilong ay
mayroon sila, nguni’t hindi nangakakaamoy;7
Mayroon silang mga kamay, nguni’t hindi sila
nangakakatangan; Mga paa ay mayroon sila,
nguni’t hindi sila nangakakalakad; Ni
nangagsasalita man sila sa kanilang
ngalangala.8  ANG NAGSISIGAWA SA KANILA
AY MAGIGING GAYA NILA; OO, BAWA’T
TUMITIWALA SA KANILA.”
DEUT 29 :17 “At inyong nakita ang kanilang mga
karumaldumal, at ang kanilang mga IDOLO, na
kahoy at bato,pilak at ginto na nasa gitna nila:”
JER 10 :9 “ May pilak na pinukpok na dinala rito
mula sa Tarsis, at ginto mula sa Uphaz, na gawa
ng manggagawa at ng mga kamay ng panday;
AZUL at KULAY UBE ang kanilang damit;
gawang lahat ng mga bihasang manggagawa.”
HOS 13 :2 At ngayo'y nangagkasala sila ng higit
at higit, at nagsigawa sila ng mga larawang
binubo sa kanilang pilak, mga diosdiosan na
ayon sa kanilang unawa, lahat ng yaon ay gawa
ng manggagawa: sinasabi nila tungkol sa mga
yaon; MAGSIHALIK sa mga guya ang mga tao na
nangaghahain.
Ang tanong po natin ngayon; totoo bang ganito
ang ginawa ng Iglesia Katolika? Nagpuri sila sa
mga larawang inanyuan? Mga rebulto na inukit
ng mga dalubhasa mula sa kahoy, bato. Pilak o
ginto, nang magkaroon ng kalamidad saan naka
harap ang mga taong katoliko para humingi ng
tulong? Mga larawang dinadalanginan may bibig
na di nakakapag salita, may tainga na hindi
nakakarinig, mga larawan o rebultong IDULO.
Ang mga larawan na kasabay ng ating mga talata
sa itaas ay nagpapatunay ng kasagutan sa ating
mga katanungan.
Ang mga kaibigan nating katoliko ay may
iminamatuwid “ hindi daw sila sumasamba sa
larawan o rebulto, iyon daw pagluhod nila sa
larawan o rebulto ay patungkol doon sa may ari
ng larawan at hindi sa larawan mismo. Hindi raw
sila tinuruan ng mga pari na sumamba sa
larawan, ang kanila daw ginagawa ay direktang
patungkol sa Diyos” totoo kaya ito?
Ngunit may pag amin parin ang mga paring
katoliko hingil sa pagsamba nila sa mga larawan.
Para sa lalong ikatitibay tunghayan po ninyo.
Pag amin ng mga Pari
Ang mga awtoridad Katoliko, mga Pari, ay
karaniwan ng gumagawa at naglalathala ng
mga Aklat na siyang ginagamit nila sa kanilang
pagtuturo. Marahil ay ikagugulat ng isang
Katoliko na nagsasabi na siya’y hindi
sumasamba sa larawan kung kaniyang
makikita at mababasa na ang kanilang mga
aklat mismo na sinulat ng kanilang mga Pari
ay umaaamin na sila nga ay sumasamba sa
larawan.
Narito ang katibayan, sa isang aklat
Katoliko na may pamagat na “Siya ang
Inyong Pakinggan: Ang Aral na Katoliko,
na sinulat ng isang pari na si Enrique Demond,
ay ganito ang ating mababasa:
“Kung ating sinasamba ang larawan ni
Kristong napapako sa Krus, dinadasal natin:
‘Sinasamba kita at pinupuri, Panginoon kong
JesuCristo,…” [Siya ang Inyong Pakinggan:
Ang Aral na Katoliko, sinulat ni Padre
Enrique Demond, inilathala ng Catholic
Trade School, may imprimatur ni Jose
Bustamante, pahina 12 ]
Kitang-kita sa aklat na ito ang pag-amin ng
Pari na ang mga Katoliko’y sumasamba sa
larawan, sa pagsasabing sinasamba nila ang
larawan ni Cristo. Pero kahit na sabihin pa
nila na ang sinasamba nila ay ang larawan ni
Cristo, ay wala naman po tayong mababasa
kailan man sa mga pahina ng Biblia na ipinag-
utos na sambahin ang larawan ni Cristo, kaya
maliwanag kung gayon na talagang
sumasamba sila sa larawan.
Hindi lamang iyon, narito pa ang isa, Isang
munting aklat Katoliko na may pamagat
na“Catesismo” na tinagalog ng Pari na si Luis
de Amezquita , ganito naman ang ating
mababasa:
“ Pagbangon mo sa banig ay agad kang
manikluhod sa harap ng isang Krus o isang
mahal na larawan. Kung maninikluhod ka
sa tapat ng Altar magwika ka ng ganito:
Sinasamba kita,” [Catesismo, ni Padre Luis
de Amezquita, pahina 79 at 82].
Dito naman sa aklat na ito ay maliwanag na
inuutusan ang isang Katoliko na agad na
manikluhod o lumuhod pagkagising sa harap
ng isang Krus o isang mahal na larawan, at
pagkatapos ay sasabihin sa harapan nito ang
mga katagang: “Sinasamba Kita”. Hindi ba
iyan maliwanag na pag-uutos sa isang Katoliko
na lumuhod at sumamba sa isang Larawan?
Kaya nga sabihin man nila na hindi sila
sumasamba kung ang nakikita naman natin ay
ang kanilang ginagawa: sila ay lulumuluhod at
nananalangin sa harapan ng mga larawan ng
mga tinatawag nilang mga Santo, hindi ba iyon
ang nagpapatunay na sila ay sumasamba dito?
Dahil sa Biblia ang katumbas ng
gawang pagyukod o pagluhod ay pagsamba,
basahin natin:
Awit 95:6 “ Oh magsiparito kayo, tayo'y
magsisamba at magsiyukod; tayo'y
magsiluhod sa harap ng Panginoon na May-
lalang sa atin.”
At maliwanag namang sinabi ng Diyos na ang
pagyukod o pagluhod sa mga ito ang kaniyang
ipinagbabawal hindi po ba? Balikan po natin
ang sinasabi ng Diyos sa aklat ng Exodo:
Exodo 20:3-5 “Huwag kang magkakaroon ng
ibang mga dios sa harap ko. Huwag kang
gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng
kawangis man ng anomang anyong nasa itaas
sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa
tubig sa ilalim ng lupa: Huwag mong
yuyukuran sila, o paglingkuran man sila;
sapagka't akong Panginoon mong Dios, ay Dios
na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang
katampalasanan ng mga magulang sa mga
anak, hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng
lahi ng mga napopoot sa akin;”
Kaya ang mismong pagluhod na ginagawa ng
mga tao sa mga larawang ito, ay ang mismong
ipinagbabawal ng Panginoong Diyos. Aminin
man nila o hindi, ang ginagawa nilang ito ay
maliwanag na pagsamba at pagluhod sa mga
larawan na kasuklam-suklam sa Panginoong
Diyos. Binanggit din ng Diyos na hindi natin
dapat paglingkuran ang mga larawang ito.
Hindi ba’t nakikita nating kanilang pinapasan,
binibihisan, sinasabitan ng mga bulaklak,
ipinagpuprusisyon, pinapahiran ng panyo,
ipinagpipiyesta at kung anu-ano pa na ito’y
maliwanag na pagsisilbi o paglilingkod sa
larawan na hindi rin po dapat na gawin.
Kumuha pa tayo ng dagdag na katibiyan ng
kanilang pag-amin sa gawaing ito, sa isa pang
aklat Katoliko:
“13. Ang pagsamba ba sa mga santo ay ukol
lamang sa kanilang katauhan?
Hindi, sumasaklaw din ito sa kanilang mga
relikya at mga larawan.”
“14. Ano ang tinatawag nating mga relikya?
Tinatawag nating mga Relikya:
Ang mga labi ng katawan ng isang
santo na pinapaging-binal o inihanda sa
pagiging banal ng Iglesia [Katolika];”
Ang mga bagay na naging pag-aari
ng mga santo, o yaong napadaiti sa
kanilang mga katawan: tulad ng kanilang
kasuotan, mga ataol, at iba pa
“15. Dapat ba nating sambahin ang mga
banal na larawan?
Dapat tayong magkaroon lalo na sa
ating mga simbahan, ang mga larawan ng
ating Panginoong, tulad ng sa pinagpalang
Birhen at mga santo, at dapat natin silang
bigyan ng kaukulang paggalang at
pagsamba”. [Salin sa Filipino mula sa
Cathecism of Christian Doctrine, inilathala
ng De La Salle College, pahina 95]
Maliwanag na ipinakita sa atin ng aklat
Katolikong ito na ang sinasamba nila sa isang
kinikilala nilang santo ay ang
kaniyang katauhan, larawan, at relikya . Hindi
po ba ang mga santo ay mga tao lamang?
Sinasabi po ng aklat na ito na ang mga
larawan ng mga santo ay dapat nating
sambahin. Dapat po ba tayong lumuhod sa
harapan ng mga tinatawag na santo o iyong
mga taong banal? Maliwanag naman na
kabawal bawalan ito ng Diyos. Saan ang
bahagi ng mga taong sumasamba sa mga dios
diosan? Ganito ang nakasulat sa
Apocalypsis 21:8 “Nguni't sa mga duwag, at
sa mga hindi mananampalataya, at sa mga
kasuklamsuklam, at sa mga mamamatay-tao,
at sa mga mapakiapid, at sa mga
manggagaway, at sa mga mapagsamba sa
diosdiosan, at sa lahat na mga
sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa
dagatdagatang nagniningas sa apoy at
asupre; na siyang ikalawang kamatayan.”
Apocalypsis 20:14 “At ang kamatayan at ang
Hades ay ibinulid sa dagatdagatang apoy. Ito
ang ikalawang kamatayan, sa makatuwid ay
ang dagatdagatang apoy.”
Maliwanag na itinuro ng Biblia na ang bahagi ng
mga sumasamba sa diosdiosan ay sa
IKALAWANG KAMATAYAN sa dagat dagatang
apoy. Anu ang katumbas nito walang kaligtasan
ang mga taong sumasamba sa mga rebulto; mga
taong nagsalig ng kanilang pag asa sa nilikha ng
mga kamay ng tao.
Kaya ganito po ang pagmamalasakit naming mga
kaanib sa Iglesia ni Cristo sa pagsasabi ng
katotohanan; hindi namin layuning siraan ang
ating mga kaibigan bagkus ay nais naming
ipaalam sa kanila ang kanilang mga
ginagawalang labag sa utos ng Diyos. Anu ba
ang nais ng Diyos na gawin ng mga taong
nakaalam ng katotohanan tulad nito? Ganito
ang nakasulat sa
Judas 1:23 “ At ang iba'y inyong iligtas, na
agawin ninyo sa apoy; at ang iba'y inyong
kahabagan na may takot; na inyong kapootan
pati ng damit na nadungisan ng laman.”
Itinuring na ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo
na obligasyon ang paghahayag ng katotohanan
sapagkat kailangan maagaw ang mga tao sa
nalalapit na kaparusahan sa araw ng
Paghuhukom
Maaari bang Igawa ng Larawan ang Tunay
na Diyos?
Marami ang nagkaroon ng maling paniniwala na
ang Diyos ay may larawan mabuti po ay ating
alamin mula mismo sa biblia kung may larawan
ba talaga ang Diyos tulad ng inakala ng iba?
Deuteronomio 4:15 “Ingatan nga ninyong
mabuti ang inyong sarili; sapagka't wala
kayong nakitang anomang anyo nang araw
na magsalita ang Panginoon sa inyo sa
Horeb mula sa gitna ng apoy:”
Maliwanag ang pahayag ng Diyos na siya ay
walang anomang anyo. Bakit? Ano ba ang
kalagayan ng Diyos?
Juan 4:24 “ Ang Dios ay Espiritu : at ang mga
sa kaniya'y nagsisisamba ay kinakailangang
magsisamba sa espiritu at sa katotohanan.”
Maliwanag ang sagot ng Panginoong Jesus, ang
Diyos ay Espiritu, ano ba ang isang espiritu?
Lucas 24:39 “Tingnan ninyo ang aking mga
kamay at ang aking mga paa, ako rin nga:
hipuin ninyo ako, at tingnan; sapagka't ang
isang espiritu'y walang laman at mga buto,
na gaya ng inyong nakikita na nasa akin.”
Ang isang Espiritu ay walang laman at mga
buto, samakatuwid ang Diyos ay walang laman
at mga buto kaya wala siyang anomang anyo.
Eh maigagawa ba siya ng larawan?
Isaias 46:5 “ Kanino ninyo ako itutulad, at
ipaparis, at iwawangis ako, upang kami ay
magkagaya?”
Maliwanag ang pahayag ng Diyos, wala siyang
kagaya, kawangis o kamukha, kaya imposible
na maigawa ng tao ang Diyos ng larawan, dahil
hindi nakikita ang Panginoong Diyos:
1 Timote 1:17 “Ngayon sa Haring walang
hanggan, walang kamatayan, di nakikita, sa
iisang Dios , ay ang kapurihan at
kaluwalhatian magpakailan kailan man. Siya
nawa.”
Kaya po kung may magsasabi sa atin na ang
isang larawan ay iyon ay mukha ng Diyos,
tiyak na tiyak na natin na hindi totoo ang
kaniyang sinasabi, dahil hindi kailanman
maaaring maigawa ng larawan ang Diyos. At
kailanman ay hindi niya ibibigay ang kaniyang
kaluwalhatian at kapurihan sa mga larawang
inanyuan lamang ng tao:
Isaias 42:8 “Ako ang Panginoon; na siyang
aking pangalan: at ang aking
kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba,
o ang akin mang kapurihan sa mga
larawang inanyuan.”
Paano ang marapat ng pagsamba sa
Diyos?
Paano ba natin magagawa ang marapat na
pagsamba sa Diyos? Atin na pong nalaman na
hindi sa pamamagitan ng paggamit ng mga
larawan. Atin pong tunghayan ang pahayag ng
Panginoong Jesus:
n 4:23 “Datapuwa't dumarating ang oras, at
ngayon nga, na sasambahin ng mga tunay
na mananamba ang Ama sa espiritu at
katotohanan: sapagka't hinahanap ng Ama
ang mga gayon na maging mananamba sa
kaniya.”
Sabi ng Panginoong Jesus ang mga tunay na
mananamba sa Diyos ay sinasamba siya sa
Espiritu at Katotohanan, ito ang marapat na
paraan na pagsamba sa Diyos na dapat nating
gawin dahil ito ang hinahanp ng Diyos na
maging mananamba sa kaniya.
Paano ang pagsamba sa Ama sa espiritu?
Mateo 6:9 “Magsidalangin nga kayo ng
ganito: Ama namin na nasa langit
ka,Sambahin nawa ang pangalan mo.”
Ang pagsamba sa Ama sa Espiritu ay ang
pagsamba sa kaniyang pangalan at hindi sa
kaniyang larawan? Maliwanag po iyan. Paano
ba ang pagsamba sa pangalan ng Diyos,
isusulat ba natin ang kaniyang pangalan sa
isang papel pagkatapos ay ididikit sa pader at
ating luluhuran? Ganun po ba? Hindi po
ganun, narito po ang sagot:
Hebreo 13:15 “ Sa pamamagitan nga niya ay
maghandog tayong palagi ng hain ng
pagpupuri sa Dios, sa makatuwid baga, ay
ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng
kaniyang pangalan.”
Kapag ating pinupuri at binibigkas o sinasabi
ang pangalang ipinantatawag natin sa kaniya,
ito ang pagsamba sa kaniya sa espiritu. Ano
ang pangalang iyon?
Juan 20:17 “Sinabi sa kaniya ni Jesus, Huwag
mo akong hipuin; sapagka't hindi pa ako
nakakaakyat sa Ama, nguni't pumaroon ka sa
aking mga kapatid, at sabihin mo sa
kanila, Aakyat ako sa aking Ama at inyong
Ama, at aking Dios at inyong Dios.”
“Ama” ang ating dapat itawag sa nagiisa at
tunay na Diyos, na Diyos din ng Panginoong
Jesus.
Paano naman ang pagsamba sa Ama sa
katotohanan?
teo 6:10 “Dumating nawa ang kaharian
mo. Gawin nawa ang iyong kalooban, kung
paano sa langit, gayon din naman sa lupa.”
Ang pagsamba sa kaniya sa katotohanan ay
ang pagsunod na dapat nating gawin sa
kaniyang mga kalooban o mga kautusan, dahil
ito ang buong katungkulan ng tao.
Ecclesiastes 12:13 “Ito ang wakas ng bagay;
lahat ay narinig: ikaw ay matakot sa Dios, at
sundin mo ang kaniyang mga utos;
sapagka't ito ang buong katungkulan ng
tao.”
Ito ang marapat na pagsamba sa Diyos na
dapat nating isagawa, upang tayo ay maging
kalugodlugod sa kaniyang paningin. Hindi ang
pagluhod sa mga larawan na itinuro ng mga
Paring katoliko; taliwas na taliwas sa aral ng
Diyos ang kanilang pagtuturo.

06-02-14 01:18 PM
jho_5
Full Member
 • Posts: 2224
 • Thanked: 246
 • Reputation: 1

06-05-14 07:27 PM
DarkSky88
Full Member
 • Posts: 834
 • Thanked: 185
 • Reputation: 0
wala ba sasagot sa mga kaibigan natin dyan? o baka nagbubulagbulagan lang? hehe

06-05-14 08:55 PM
dodong143
Sr. Member
 • Posts: 6127
 • Thanked: 195
 • Reputation: 0
[You are not allowed to view links. Register or Login]
wala ba sasagot sa mga kaibigan natin dyan? o baka nagbubulagbulagan lang? hehe

tanungin nyo ang mga ex-catholics,
dahil sila raw ay sumasamba  sa mga rebulto noon?

huwag nyong tanungin ang diehard catholic.


for testing today if working

06-05-14 10:32 PM
KimJungUn
Jr. Member
 • Posts: 117
 • Thanked: 6
 • Reputation: 0
Too long to read. Just get to point.

06-05-14 10:52 PM
PinoydenMember
Full Member
 • Posts: 2666
 • Thanked: 59
 • Reputation: 0
Si TS pinapapunta ko sa thread ko ayaw naman magpunta

04-29-18 10:49 AM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
Tama. kasi ang nais at ibig ng Dios ipinapasulat para malaman ng tao.

Kaya hindi nagpapagawa ang Dios ng larawang nya kasi ang Dios may kaakibat na pagsamaba.
Sasabihin mo larawan yan ng Dios syempre irerespeto yan na may pagsamba.
pero pagtao larawan ng tao o rebulto ng anuman uri ng nilalang ang ginawa mo pwede kasi nga wala namang kalagayan ang mga iyon ng pagsama.

Pero pag sasabihin mo ito ang larawan ng Dios natural may pagsambang papasok doon kasi nga ang Dios may kalagayang na dapat sambahin.

kaya wala kang mababasa na nagpapagawa sya ng rebulto kasi nga ang tao mahilig sumaba sa kung anu-ano.

Ayon nga sa aral e...

1 CORINTO 4:6
6 Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo; upang sa amin ay mangatuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat; upang ang sinoman sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba.

Doon lang tayo sa kung ano ang nasusulat.

04-29-18 02:49 PM
WongFeiLong
Full Member
 • Posts: 2442
 • Thanked: 73
 • Reputation: 0
iba ang rebulto sa panahon ng old testament. kaya wag nyung patunugin na pareho lang ito sa katoliko.


yan lang naman ang matibay nyung panghikayat. kaya nakakabihag kayo ng isang katoliko.

04-30-18 12:23 PM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
[You are not allowed to view links. Register or Login]
iba ang rebulto sa panahon ng old testament. kaya wag nyung patunugin na pareho lang ito sa katoliko.


yan lang naman ang matibay nyung panghikayat. kaya nakakabihag kayo ng isang katoliko.

Saan na sulat na nagpapagawa ang Dios ng kanyang Rebulto?

Kasi maliwanag na ang nais at ibig ng Dios na gawin ng tao ipinasulat nya.
Kasi kung hindi ipinasulat ng Dios ang kanyang nais at ibig gawin ng tao paano malalaman ng Tao ang kanyang mga nais at ibig nyang ipagawa o kawain ng tao, tama!

Ngayon saan basusulat na ninais ng Dios naigawa sya ng imahe o rebulto?Kaya hindi nagpapagawa ang Dios ng larawang nya kasi ang Dios may kaakibat na pagsamba.
Sasabihin mo larawan yan ng Dios syempre irerespeto yan na may pagsamba.
pero pagtao, larawan ng tao o rebulto ng anuman uri ng nilalang ang ginawa mo pwede kasi nga wala namang kalagayan ang mga iyon ng pagsamba.
Pero pag sasabihin mo ito ang larawan ng Dios natural may pagsambang papasok doon kasi nga ang Dios may kalagayang na dapat sambahin.
kaya wala kang mababasa na nagpapagawa sya ng rebulto kasi nga ang tao mahilig sumaba sa kung anu-ano.

Ayon nga sa aral e...
1 CORINTO 4:6
6 Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo; upang sa amin ay mangatuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat; upang ang sinoman sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba.

Doon lang tayo sa kung ano ang nasusulat.

Amin man o hindi ng katoliko e, malinaw pa sa sikat ng araw ang pagsamba nila s rebulto.

Hinahalikan, pinupunasan ng panyo, niluluhuran, dinadasalan, inaalayan ng bulaklak at ipinuprosesyon ang rebulto na ginawa ng isang taong eskultor.  Alam mo ba kung paano nya ginawa ang rebultong iyan?
« Last Edit: 04-30-18 03:49 PM by cycle19 »

05-04-18 11:14 PM
dodong143
Sr. Member
 • Posts: 6127
 • Thanked: 195
 • Reputation: 0
[You are not allowed to view links. Register or Login]

Amin man o hindi ng katoliko e, malinaw pa sa sikat ng araw ang pagsamba nila s rebulto.

Hinahalikan, pinupunasan ng panyo, niluluhuran, dinadasalan, inaalayan ng bulaklak at ipinuprosesyon ang rebulto na ginawa ng isang taong eskultor.  Alam mo ba kung paano nya ginawa ang rebultong iyan?

yong mga ex-catholics ang gumawa ng idolatry sa imahe

yong die-hard catholic eh hindi nilaa gagawing idols ang imahe or gawing idolatry ang rebulto.

tanungin nyo mga ex-catholic kung papaano nila ginawa ang rebulto noong catholic pa sila.

« Last Edit: 05-04-18 11:15 PM by dodong143 »

for testing today if working

05-06-18 10:38 AM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
[You are not allowed to view links. Register or Login]
yong mga ex-catholics ang gumawa ng idolatry sa imahe

yong die-hard catholic eh hindi nilaa gagawing idols ang imahe or gawing idolatry ang rebulto.

tanungin nyo mga ex-catholic kung papaano nila ginawa ang rebulto noong catholic pa sila.

May ex-catholic ka pang nalalaman pumunta ka sa simabahan tingnan mo paano nila sambahin ang mga rebulto. Hinahalikan, pinupunasan ng panyo, niluluhuran, dinadasalan, at binabahay-bahay pa nila mga rebulto tapos paulit-ulit dadasalan ng paluhod. ewan ko kung bulag ka o nagtatanga-tangahan lang.
« Last Edit: 05-06-18 10:52 AM by cycle19 »

05-06-18 10:40 PM
sunstriker
Full Member
 • Posts: 1319
 • Thanked: 84
 • Reputation: 0
TS. saan mo ba mababasa na talata na ipinagbawal ni Jesus imahe nya at ng mga Santos?

PAGUULIT NG DASAL
UNA LILINAWIN KO NA ANG "PAGDADASAL NG ROSARY" AY HINDI DOKTRINA NG ATING SIMBAHAN, KUNDI ISA ITONG DEBOSYON LUMAGANAP ANG DEBOSYON NOONG 800 AD.. PERO MASAMA NGA BA ULITIN ANG DASAL NITO ??
BATO NG IBANG SEKTA:
(Mateo 6:5-7)
"At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulitulit, na gaya ng ginagawa ng mga Gentil: sapagka't iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila"
OK.. MALINAW PERO ANO ANG KAHULUGAN NG SINASABI SA ORIHINAL NA SALIN NG (MATEO 6:5-7) ANG PAULIT ULIT BA NA PAGPUPURI AY MASASABING VAIN ?? KELAN MAGIGING VAIN ANG ISANG DASAL ALAMIN NATIN.. PERO BAGO YAN.. HISTORY TAYO ABOUT PAGUULIT NG DASAL
BUHAY KASI SA PUSO NG MARAMING KATOLIKO NOON ANG SINASABI SA (ISAIAH 42:10)
"umawit kay yahweh ng isang bagong awit, ang kanyang papuri mula sa dulo ng daigdig."
NOONG PANAHON NA IYON AY PABORITONG DASALIN NG MGA TAO ANG SALMO O AWIT. ANG PARTIKULAR NA GUMAGAWA NITO AY ANG MGA NASA MONASTERYO SA EUROPA KUNG SAAN ARAW-ARAW INAWIT ANG 150 SALMO MULA SA BANAL NA KASULATAN.
ANG PROBLEMA NOON AY MARAMING TAO ANG HINDI MARUNONG MAGBASA. HINDI RIN LAGANAP ANG KOPYA NG BANAL NA KASULATAN NA NAPAKAMAHAL KUNG BIBILHIN NG ORDINARYONG TAO.
ISA PA, MAS ABALA ANG MGA TAO NOON SA PAGTATRABAHO SA BUKID KAYSA PAGPUNTA SA MONASTERYO O SIMBAHAN PARA MAKI-AWIT.
SO, ANO ANG GINAWA NG MGA KATOLIKO PARA MAKAPAGDASAL AT MAKAPURI PA RIN SILA SA DIYOS?
ANG GINAWA NILA AY NAGDASAL SILA NG "AMA NAMIN" BILANG KATUMBAS NG BAWAT SALMO NA INAAWIT SA MGA MONASTERYO.
ANG NANGYARI AY 150 NA SUNOD-SUNOD NA AMA NAMIN ANG DINADASAL NG MGA KATOLIKO NOON.
KAYA MAKIKITA NINYO NA NOON PA MAN AY USO NA ANG PAULIT-ULIT NA PANALANGIN AT PAPURI SA DIYOS.
DUMATING ANG PANAHON NA NAGPUPURI NA SILA NANG HIWALAY SA GINAGAWA SA MGA MONASTERYO. INUULIT-ULIT LANG NILA ANG 150 AMA NAMIN.
PERO KUNG NGAYON AY GUMAGAMIT TAYO NG ROSARYO, NOON AY GUMAMIT SILA NG 150 MALILIIT NA BATO. ANG IBA AY GUMAMIT NG TALI NA MAY 150 BUHOL PARA MATIYAK NA NAKUMPLETO NILA ANG 150 AMA NAMIN. MAY ULAT NA ANG ILAN AY AVE MARIA, O HAIL MARY, ANG DANASAL.
SA ISANG TINGIN AY MAS MARAMING DASAL ANG PARA KAY MARIA SA LOOB NG ROSARYO. PERO KUNG SUSURIIN NATIN AY MAKIKITA NATIN ANG DAHILAN PARA RITO.
SABI NGA NATIN ANG ROSARYO AY PAGNINILAY O MEDITATION SA BUHAY NI HESUS. ITO AY GINAGAWA HABANG INULIT-ULIT ANG HAIL MARY.
KUMBAGA, ANG MGA LABI NG ISANG NAGRO-ROSARYO AY KAY MARIA PERO ANG PUSO AT ISIP NIYA AY NAKATUTOK KAY HESUS.
SA PAMAMAGITAN NG 10 HAIL MARY AY NABIBIGYAN NG PANTAY AT SAPAT NA PANAHON PARA SA PAGME-MEDITATE SA BAWAT MISTERYO SA BUHAY NG PANGINOON.
SA PAMAMAGITAN NI MARIA BINIGAY ANG ISANG HESUS, TUWING BINIBIGKAS NATIN ANG SINABI NG ANGHEL NA "MARIA NAPUPNO KA NG GRASYA ANG PANGINOONG DIYOS AY SUMASAIYO"
INAALALA NATIN ANG PANGYAYARING PAGPARITO NG ATING TAGAPAGLIGTAS AT ATING PANGINOON
**************************************** SI HESUS BA UMILIT NG DASAL ? AT ANG MAY PAGUULIT BA NG DASAL SA BIBLIYA ?
GANITO ANG SINASABI NG TALATA, KUNG SAAN ITO ANG BINABATO SA MGA KATOLIKO, PERO HINDI NILA ALAM ANG SINASABI PATUNGKOL DITO.. BASA
"at kung kayo ay magdarasal, huwag kayong dumaldal na parang mga pagano na nag-iisip na sila ay maririnig sa pamamagitan ng kanilang maraming salita."
SA MGA GUMAGAMIT NG KING JAMES VERSION (KJV) O ANG MAGANDANG BALITA BIBLIYA (MBB), ANG MABABASA NILA SA TALATANG ITO AY "AT KUNG KAYO AY MAGDARASAL, HUWAG KAYONG GUMAMIT NG WALANG KABULUHANG PAULIT-ULIT NA MGA PANALANGIN TULAD NG MGA HENTIL..."
KUNG PAPANSININ NINYO AY MAGKAIBA ANG SALIN.
ANG UNA AY GALING SA NEW INTERNATIONAL VERSION (NIV) NA MAS KATIWA-TIWALANG SALIN KAYSA KJV O MBB NA MALI-MALI ANG TRANSLATION MULA SA ORIHINAL NA GRIEGO.
HETO ANG ISANG PATUNAY, SA ORIHINAL NA TALATA SA GRIEGO, ANG SALITA NA MAKIKITA SA TALATA AY "BATTOLOGEO" NA ANG IBIG SABIHIN AY "DUMALDAL" O GUMAMIT NG MARAMING SALITA NA WALANG KATUTURAN. ITO AY MAS MALAPIT SA SALIN NG NIV.
NGAYON, ANO ANG PUNTO? ANG PUNTO AY GINAGAMIT NG MGA KONTRA SA ROSARYO AT SA NOBENA ANG MALING SALIN NG BIBLIYA.
ANG ROSARYO AT NOBENA RAW ANG "WALANG KABULUHANG PAULIT-ULIT NA PANALANGIN" NA BINABANGGIT SA MALING TRANSLATION NG BIBLE.
TAMA BA ‘YON? KUNG MALI BA ANG TRANSLATION AY MAGIGING TAMA ANG PAGKAKAINTINDI AT ANG PANINIWALA NA MAGMUMULA RITO?
SIYEMPRE, MALI RIN. KAYA NGA MAY MGA TAO NA NALILIGAW SA PANINIWALA NA ANG ROSARYO AT NOBENA AY WALANG KATUTURANG PAULIT-ULIT NA DASAL.
KUNG PUPUNAHIN NINYO, HINDI ANG PAULIT-ULIT NA DASAL ANG IPINAGBABAWAL KUNDI ANG MGA DASAL NA MARAMING SALITA ANG GINAGAMIT.
ISANG "KEY WORD" SA ORIHINAL NA GRIEGO NG (MATTEO 6:7) AY "POLYLOGIA." ANG IBIG SABIHIN NITO AY "POLY" O MARAMI AT ANG "LOGIA" AY SALITA. IN SHORT, "MARAMING SALITA."
SA ROSARYO AT NOBENA AY ILANG SALITA LANG ANG GINAGAMIT DAHIL INUULIT-ULIT ANG AMA NAMIN, ABA GINOONG MARIA AT ANG LUWALHATI.
*******************************
MGA DASAL NG ROSARYO AT MGA PAGUULIT NG DASAL SA BIBLIYA..
ANG AMA NAMIN AY ANG MISMONG DASAL NA ITINURO NI HESUS SA MT 6:9-13.
MATEO 26:44 – TATLONG BESES INULIT NI HESUS ANG IISANG DASAL.. in the garden of Gethsemane, saying the exact same words again.
"'At muli niya silang iniwan, at umalis, at nanalangin bilang ikatlo, na sinabing muli ang gayon ding mga salita." MATEO 26:44
1 Thess. 5:17 – “MANALANGIN NG WALANG TIGIL”
Rev. 4:8 – HOLY! HOLY! HOLY!
Psalm 136 – PAULIT ULIT SINABI ANG " love endures forever
Dan. 3:35-66 – PAULIT ULIT BINANGIT ANG "Bless the Lord"
LUCAS 18:13
PAULIT ULIT KINAKABOG NG TAX COLLECTOR ANG KANYANG DIBDIB NG "AKO AY MAKASALANAN. KAAWAAN AKO NG DIYOS"
ROMA 1:9
SINABI NI PABLO NA LAGI NIYA PINAGDADASAL ANG MGA TAO, MEANS.. PAGUULIT NG DASAL
GAYUN DIN ANG MGA PROTESTANTE SA KANILANG WORSHIP PAULIT ULIT NILA KINAKANTA HALOS TUWING SABADO ANG IISANG WORDS NA "HALELUYA" O' "PRAISE THE LORD".. "PURIHIN ! PURIHIN! PURIHIN!"
**************************
ANG MGA SALITANG BINIBIGKAS NATIN PATUNGKOL KAY MARIA KATULAD NG "INA NG DIYOS".. "PINAGPALA SA LAHAT" ... "NAPUPUNO NG GRASYA" AY HINDI INIMBENTO KUNDI NAKASAAD DIN ITO SA BIBILIYA NA ANGHEL NG DIYOS PA ANG NAGSABI O' MENSAHERO NG DIYOS
"MARIA NAPUPUNO KA NG GRASYA ANG PANGINOONG DIYOS AY SUMASAIYO" (Luke 1:28)
BUKOD KANG PINAGPALA SA BABAENG LAHAT AT PINAGPALA NAMAN ANG IYONG ANAK NA SI HESUS (Luke 1:42)
SANTA MARIA (Ephesians 3:5. Mary is the PERFECT Apostle of Christ)
INA NG DIYOS (Luke 1:43)
IPANALANGIN MO KAMING MAKASALANAN, NGAYON AT KUNG KAMI MAMATAY (James 5:16, 19-20)
**********************************
PANGWAKAS: HINDI PINAGBAWAL ANG PAULIT ULIT NA PAGPUPURI SA DIYOS AT MALINAW NA ANG PINAGBAWAL AY WALANG KABULUHAN NA DASAL NA LUMALABAS LANG SA BIBIG AT WALANG KAHULUGAN.. GAYA NG SINASABI SA (Corinto 13:1)
"Kung magsalita ako ng mga wika ng mga tao o ng mga anghel at wala akong pag-ibig, ako ay parang tansong tumutunog o kumakalansing na pompiyang"
MEANS WALANG KABULUHAN AT USELESS DIBA? KUNG 1000 KA PA MAGDASAL KUNG HINDI NANGAGALING SA PAGMAMAHAL O PUSO AT KUNG SINASABI LANG NG BIBIG MO.. WALANG TALAGANG KABULUHAN
« Last Edit: 05-06-18 10:42 PM by sunstriker »

05-07-18 08:19 AM
babyPowdeR
Moderator
 • Posts: 36540
 • Thanked: 1850
 • Reputation: 56
Sa haba ng paliwanag nyo wala na kayong dapat pagtalunan :lmao: :lock: hahaba na naman ito at hanggang sa mag awayan
:angel: "When Im Good, Im Really Really Good
But When Im Bad, Im Even Better”
:devil: :lmfao: