Topic: Sino ang nagbawal ng Pagkain ng Dugo? (Read 13932 times)

05-25-18 03:32 AM
babyPowdeR
Moderator
 • Posts: 36439
 • Thanked: 1851
 • Reputation: -4
:crazy: naduling ako magbasa :lmao: :rofl: nung unang panahon yan ipinagbawal pero ngayun sa pagkakaalam ko pwede na. :rofl:
vampira nga umiinum ng dugo eh :rofl: :lmfao:
:angel: "When Im Good, Im Really Really Good
But When Im Bad, Im Even Better”
:devil: :lmfao:

05-27-18 12:59 PM
rhaine_24
Full Member
 • Posts: 2696
 • Thanked: 5
 • Reputation: 0
Makabubuting lawakan ang pagbabasa ng mga talata


   


Genesis 9:1-4 Ang Dating Biblia (1905)
   
1At binasbasan ng Dios si Noe at ang kaniyang mga anak, at sa kanila'y sinabi, Kayo'y magpalaanakin, at magpakarami at inyong kalatan ang lupa. 2At ang takot sa inyo at sindak sa inyo ay mapapasa bawa't hayop sa lupa, at sa bawa't ibon sa himpapawid; lahat ng umuusad sa lupa, at lahat ng isda sa dagat, ay ibinibigay sa inyong kamay. 3Bawa't gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo; gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinibigay ko sa inyo. 4Nguni't ang lamang may buhay, na siya niyang dugo, ay huwag ninyong kakanin.

Napakaliwanag mr. Cycle na maging noong una bawal na po ang oagkain ng dugo

Pano mo pasusubalian yan?

Inililigaw mo lng ang tao kapatid

Natupad sayo nakasulat "NA LAGING NAGSISIPAGARAL NGUNIT KAILANMAN AY HINDI NAKARATING SA PAGKAALAM NG KATOTOHANAN"

Pasensya ka na kasi masama lng naman ang indikasyon ng ginagawa mo

Nais mo pa yatang isama sa impyerno ang mga taong mapapaniwala mo.

Kung itatanong po natin NAMALAGI KAYA ANG PAGBABAWAL NA ITO NG DIYOS MAGING SA PANAHONG KRISTYANO?

Basahin po natin ang biblia....


Gawa 21:25 MB

25 Tungkol naman sa mga mananampalatayang Hentil, isinulat na namin sa kanila ang aming pasya. Huwag silang kakain ng anumang inihandog sa diyus-diyosan, huwag kakain ng dugo at ng hayop na binigti, at huwag makikiapid.”


Ano pasiya kung pati na dugo ay maaaring kainin?

Basa po uli tayo...


Levitico 17:10

10 “Ang sinumang kumain ng dugo ay kapopootan ko at ititiwalag ko sa sambayanan, maging Israelita o dayuhan man.

Maliwanag mapopoot samakatwid ay magiging kalaban ang Dios sinumang kumain ng dugo

Ang makalaban ang Dios eh lalamunin ng apoy

Basa...

 Heb 10:27 MB
27 Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom, at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kalaban ng Diyos.
« Last Edit: 05-27-18 01:01 PM by rhaine_24 »

05-27-18 03:13 PM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
[You are not allowed to view links. Register or Login]
Makabubuting lawakan ang pagbabasa ng mga talata


   


Genesis 9:1-4 Ang Dating Biblia (1905)
   
1At binasbasan ng Dios si Noe at ang kaniyang mga anak, at sa kanila'y sinabi, Kayo'y magpalaanakin, at magpakarami at inyong kalatan ang lupa. 2At ang takot sa inyo at sindak sa inyo ay mapapasa bawa't hayop sa lupa, at sa bawa't ibon sa himpapawid; lahat ng umuusad sa lupa, at lahat ng isda sa dagat, ay ibinibigay sa inyong kamay. 3Bawa't gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo; gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinibigay ko sa inyo. 4Nguni't ang lamang may buhay, na siya niyang dugo, ay huwag ninyong kakanin.

Napakaliwanag mr. Cycle na maging noong una bawal na po ang oagkain ng dugo

Pano mo pasusubalian yan?

Inililigaw mo lng ang tao kapatid

Natupad sayo nakasulat "NA LAGING NAGSISIPAGARAL NGUNIT KAILANMAN AY HINDI NAKARATING SA PAGKAALAM NG KATOTOHANAN"

Pasensya ka na kasi masama lng naman ang indikasyon ng ginagawa mo

Nais mo pa yatang isama sa impyerno ang mga taong mapapaniwala mo.

Kung itatanong po natin NAMALAGI KAYA ANG PAGBABAWAL NA ITO NG DIYOS MAGING SA PANAHONG KRISTYANO?

Basahin po natin ang biblia....


Gawa 21:25 MB

25 Tungkol naman sa mga mananampalatayang Hentil, isinulat na namin sa kanila ang aming pasya. Huwag silang kakain ng anumang inihandog sa diyus-diyosan, huwag kakain ng dugo at ng hayop na binigti, at huwag makikiapid.”


Ano pasiya kung pati na dugo ay maaaring kainin?

Basa po uli tayo...


Levitico 17:10

10 “Ang sinumang kumain ng dugo ay kapopootan ko at ititiwalag ko sa sambayanan, maging Israelita o dayuhan man.

Maliwanag mapopoot samakatwid ay magiging kalaban ang Dios sinumang kumain ng dugo

Ang makalaban ang Dios eh lalamunin ng apoy

Basa...

 Heb 10:27 MB
27 Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom, at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kalaban ng Diyos.

Tama kahit ano pa yan hindi lang dugo basta hinandog sa dios-dios huwag mong kakainin maliban na lang kung kapanalig ka nila. Eglisia ni Kristo pero sa mga aral ni Kristo di naniniwala? kaya tama na iglesia kayo ni manalo hindi ni Kristo. kasi si Kristo propeta lang sa inyo habang si manalo ibong mangdaragit nang ano?

[You are not allowed to view links. Register or Login]
Ok sir, dito naman tayo para matapos na tayu.


sino ba ang mahilig tumuligsa sa mga tao tungkol sa mga bawal daw na pagkain?

Hindi ba yung mga naniniwala na may bawal pang pagkain.
isa ka na doon sir, tama?

kasi may nabasa akong ganito na sa huling panahon which is now e, ang sabi ay ito...


"Nguni't hayag na sinasabi ng Espiritu, na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya, at mangakikinig sa mga espiritung mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonio,
Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan, na hinerohan ang kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga;
Na ipinagbabawal ang pagaasawa, at ipinaguutos na lumayo sa mga lamangkati, [size=8]na nilalang ng Dios upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan.[/size]
Sapagka't ang bawa't nilalang ng Dios ay mabuti, at walang anomang nararapat na itakuwil, kung tinatanggap na may pagpapasalamat:
Sapagka't pinakababanal sa pamamagitan ng salita ng Dios at ng pananalangin.
"
1 Timothy 4:1-5

Then, saan daw ang kaharian ng langit?
Sa katulad mo ba na bumabatikos sa mga kumakain ng ayon sa inyo ay bawal kainin?

Roma 14
17 Sapagka't ang kaharian ng Dios
ay hindi ang pagkain at paginom,
kundi ang katuwiran at ang
kapayapaan at ang kagalakan sa
Espiritu Santo.


Kasi kung ipinagbabawal pa magkakasala ka pagginawa mo di ba?

Ang talata bang ito nagpapahayag ng ganoon?


1 Corinto 8
8 Datapuwa't ang pagkain ay hindi magtataguyod sa atin sa Dios: ni hindi tayo masama, kung tayo'y di magsikain; ni hindi tayo lalong mabuti, kung tayo'y magsikain.

ikaw sir ang hindi makaunawa at hindi ako.
kayo ang mga humahatol sa mga kumakain kayong mga naniniwala na may bawal o madumi pang pagkain.

Hindi mo kasi nalaman ang[size=8] katotohan[/size]...


[size=8]na nilalang ng Dios upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan.[/size]

Ano yung katotohanan na di nila nalaman?


[size=8]Sapagka't ang bawa't nilalang ng Dios ay mabuti, at walang anomang nararapat na itakuwil, kung tinatanggap na may pagpapasalamat[/size]


Bakit yung dugo ba hindi nilalang ng Dios?

Hindi naman kami kasi ang hindi nakakita ng KATOTOHANAN

Gusto mo ng katotohanan ulan? i half cooked mo yung manok, isda, at baboy makikita mo may dugo-dugo pa.

Alam mo tawag dyan?


HIPOKRITO!!!

MGA MAPAGPAIMBABAW!!!

MGA IGLESIA NI IBONG MANDARAGIT.
« Last Edit: 05-27-18 03:24 PM by cycle19 »

05-28-18 07:01 PM
ukok102nak
Full Member
 • Posts: 1339
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
ang panginoong hesukristo
kya nga yun dugo nya nalang ang kanyang ipinapakain ( espiritual ) at
sya din naman ang mga nagbawal ng pagkain sa dugo ( literal ) ng mga hayop kasi bawal
kun kakainin nyo ang mga dugo ng mga hayop ng walang paniwala sa kanyang mga salita na aral na mabuti
mula sa salita ng dios ama na mabuti
dahil ginawa ng dios ama na mabuti ang kadahilanan sa mga lahat ng mga bagay upang ang bugtong na anak ang magsalita ng mga salita nya  para mabatid ng mga nangasa lahat ng mga may kinalaman sa pagkain
:read:
Gawa 10
15 At muling dumating sa kaniya ang
tinig sa ikalawa, Ang nilinis ng Dios,
ay huwag mong ipalagay na marumi.
~MULA NG WALANG PASIMULA AY SYA NGA AT
TANGING SIYA ANG TAO NA NAGING KABAHAGI NG DIOS AMA NA MABUTI MULA NGA NG WALANG PASIMULA
:read:
Kawikaan 8: 23. Ako'y nalagay mula noong araw mula ng walang pasimula, bago nalikha ang lupa.
 24. Ako'y nailabas ng wala pang mga kalaliman; nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig.
 25. Bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas: 
26. Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parang man, ni ang pasimula man ng alabok ng sanglibutan.
 27. Nang kaniyang itatag ang langit nandoon ako: nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman: 
28. Nang kaniyang pagtibayin ang langit sa itaas: nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman:
 29. Nang bigyan niya ang dagat ng kaniyang hangganan, upang huwag salangsangin ng tubig ang kaniyang utos: nang kaniyang iayos ang mga patibayan ng lupa:  30. Nasa siping nga niya ako na gaya ng matalinong manggagawa: at ako ang kaniyang ligaya sa araw-araw, na nagagalak na lagi sa harap niya; 

TOTOO NA TANGING SIYA ANG TAO NA NAGING KABAHAGI NG DIOS AMA NA MABUTI 
(sabi nga nila malalaman kya ang lahat ng mga ito kun hindi naging tao ang panginoong hesukristo)
:read:
1 Pedro 3: 17. Sapagka't lalong magaling, kung gayon ang iniibig ng kalooban ng Dios na kayo'y mangagbata dahil sa paggawa ng mabuti kay sa dahil sa paggawa ng masama. 
.
.
.
21. Na ayon sa tunay na kahawig ngayo'y nagligtas, sa makatuwid baga'y ang bautismo, hindi sa pagaalis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Dios, sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Jesucristo; 
22. Na nasa kanan ng Dios, pagkaakyat niya sa langit; na ipinasakop sa kaniya ang mga anghel at ang mga kapamahalaan ang mga kapangyarihan.

SAMANTALANG ANG TAO AY NILALANG SA LARAWAN , AYON SA KANILANG WANGIS
:read:
Genesis 1: 26. At sinabi ng Dios, Lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis: at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawa't umuusad, na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa.
 27. At nilalang ng Dios ang tao ayon sa kaniyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Dios siya nilalang; nilalang niya sila na lalake at babae.


:smoke: este may nasusulat ba kun paano
nilikha ang dugo
naitanong lang namin dahil sa sulat na eto
:read:
Juan 1: 12. Datapuwa't ang lahat ng sa kaniya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Dios, sa makatuwid baga'y ang mga nagsisisampalataya sa kaniyang pangalan: 
13. Na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Dios. 
*ALAM NYO BA ANG ``MGA`` IPINANGANAK NA HINDI SA DUGO, NI SA KALOOBAN NG TAO, KUNDI NG DIOS

. ... kun maalaman natin kun paano nilikha ang dugo
pihado mangakauunawa tayo kun bakit may ipinagbawal dito
noon dati sa mga kapanahunan ng lumang tipan at ngayon bukas ay mayroong Kanya kanyang singpatya tungkol dito
at sapagkat lahat ay may mga sagot sa mga tanong
ayon sa mga bagay na nangasusulat ... ,

« Last Edit: 05-28-18 07:23 PM by ukok102nak »
At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak:
Datapuwa't kung sa Dios, ay hindi ninyo maiwawasak; baka pa kayo'y mangasumpungan na nangakikihamok laban sa Dios.

05-28-18 10:44 PM
rhaine_24
Full Member
 • Posts: 2696
 • Thanked: 5
 • Reputation: 0
[You are not allowed to view links. Register or Login]
Tama kahit ano pa yan hindi lang dugo basta hinandog sa dios-dios huwag mong kakainin maliban na lang kung kapanalig ka nila. Eglisia ni Kristo pero sa mga aral ni Kristo di naniniwala? kaya tama na iglesia kayo ni manalo hindi ni Kristo. kasi si Kristo propeta lang sa inyo habang si manalo ibong mangdaragit nang ano?


Bakit yung dugo ba hindi nilalang ng Dios?

Hindi naman kami kasi ang hindi nakakita ng KATOTOHANAN

Gusto mo ng katotohanan ulan? i half cooked mo yung manok, isda, at baboy makikita mo may dugo-dugo pa.

Alam mo tawag dyan?


HIPOKRITO!!!

MGA MAPAGPAIMBABAW!!!

MGA IGLESIA NI IBONG MANDARAGIT.

Oh pikon ka kagad eh

Mali bang sabihin nililigaw mo ang tao patungo sa katulad mong mapapahamak? 😂😂

Basa ka pa kasi ikot aral ka sami kapatid welcome ka samin 😊😊

Levitico 17:13

13 At sinomang tao sa mga anak ni Israel, o sa mga taga ibang bayan na nakikipamayan sa kanila na manghuli ng hayop o ng ibon na makakain; ay ibubuhos niya ang dugo niyaon at tatabunan ng lupa.

Napakalinaw ng patakaran ng Diyos eh 😂😂


Ikaw kung gayon ang ipokrito

Ayon oh KUNG MANGHUHULI KA DAW NG HAYOP UPANG KAININ MO IBUHOS MO ANG DUGO AT!!!TABUNAN MO DAWNG LUPA..

tigas naman ng mukha mong baliin yan . 😂😂

Tanong ko sayo ikot may mababasa ka bang talata na pag gusto mo kumain ng hayop eh ibubuhos mo dugo niyaon at sasahurin ha??? 😂😂😂

Abay ipokrito kanga sabi mo di ba?

Sabi mo pa TAMA!!! Tama pala bat tila yata kontra ka pa ? 😂😂😂

Ipit ka ba ? Kasi tatalon ka na sa paratang mong iglesia ni manalo 😂😂😂
« Last Edit: 05-28-18 10:48 PM by rhaine_24 »