Topic: Sino ang nagbawal ng Pagkain ng Dugo? (Read 13933 times)

06-02-14 12:08 PM
DarkSky88
Full Member
 • Posts: 835
 • Thanked: 186
 • Reputation: 0
(Bulaan ang mga PARI ng Iglesia Katolika dahil di nila ito itinuturo, Kapag Bulaan ang tagapag turo ang tawag ay Anti-Cristo)

 Ang Iglesia ni Cristo ay lubusang sumusunod
sa mga utos ng Diyos na nakasulat sa biblia.
Kahit sa pagbabawal ng Diyos sa pagkain ng
dugo ay lubusan itong sinusunod ng mga
kaanib, ito po ang tinutuligsa ng kaibayo natin
sa pananampalataya. Sinasabi nila na ang
pagbabawal ng pagkain ng dugo ay imbentong
aral lang ng mga Ministro sa loon ng INC.
ngayon po ay ating pag aralan kung sino talaga
ang nagbabawal sa pagkain ng dugo? Kalian ba
ito ipinagbawal? Anu ang dahilan kung bakit
ito ibinawal? Isa isahin nating sagutin ang mga
tanong sa ating pag aaral ngayon. Inyo pong
basahing mabuti at makatulong nawa ito sa
mga nagsusuri. Sino po ba ang nagbawal ng
pagkain ng dugo? Dito tayo magpasimulang
bumasa sa
Genesis 9:1-4 “At binasbasan ng Dios si Noe at
ang kaniyang mga anak, at sa kanila'y sinabi,
Kayo'y magpalaanakin, at magpakarami at
inyong kalatan ang lupa. At ang takot sa inyo
at sindak sa inyo ay mapapasa bawa't hayop sa
lupa, at sa bawa't ibon sa himpapawid; lahat
ng umuusad sa lupa, at lahat ng isda sa dagat,
ay ibinibigay sa inyong kamay. Bawa't
gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain
ninyo; gaya ng mga sariwang pananim na lahat
ay ibinibigay ko sa inyo. Nguni't ang lamang
may buhay, na siya niyang dugo, ay huwag
ninyong kakanin.’’
Ang tanung natin ay sino po ang nagbabawal
ng pagkain ng dugo? Maliwanag po ang
panginoong Diyos. Ang talatang ating binasa ay
sa panahon ng binasbasan ng Diyos si Noe at
ang kanyang sambahayan. Anu ang pagkaing
ibinigay ng Diyos sa kanila? Ang sabi . “At ang
takot sa inyo at sindak sa inyo ay mapapasa
bawa't hayop sa lupa, at sa bawa't ibon sa
himpapawid; lahat ng umuusad sa lupa, at
lahat ng isda sa dagat, ay ibinibigay sa inyong
kamay. Bawa't gumagalaw na nabubuhay ay
magiging pagkain ninyo; gaya ng mga sariwang
pananim na lahat ay ibinibigay ko sa inyo.”
Maliwanag po kung anu ang pagkaing ibinigay
ng Diyos, ngunit anu lang ang kanyang
ipinagbawal na kainin ng mga tao? “Ang
lamang may buhay, na siya niyang dugo ay
huwag ninyong kakanin” letra por letra po
sinabi at ipinag bawal ng Diyos na kainin ng
mga tao ang dugo, na ang kanyang sinabihan
ay ang lahat ng mga tao. Anu ang pagtuturing
ng Diyos sa mga taong kumakain ng dugo?
Ganito ang nakasulat sa
Levitico 17:10-11 “At sinomang tao sa
sangbahayan ni Israel o sa mga taga ibang
bayan na nakikipamayan sa kanila, na kumain
ng anomang dugo , ay aking itititig ang aking
mukha laban sa taong yaon na kumain
ng dugo , at ihihiwalay ko sa kaniyang
bayan. Sapagka't ang buhay ng laman ay
nasadugo ; at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw
ng dambana upang itubos sa inyong mga
kaluluwa: sapagka't ang dugo'y siyang
tumutubos dahil sa buhay.”
Napaka laking kasalanan po pala sa Diyos ang
pagkain ng dugo anu ang sabi mismo ng
Diyos?:“aking itititig ang aking mukha laban sa
taong yaon na kumain ng dugo, at ihihiwalay
ko sa kaniyang bayan”. Maliwanag na magiging
kaaway ng Diyos ang tao, at ihihiwalay siya o
ititiwalag siya sa kaniyang bayan, sa bayan ng
Diyos. Kaya nga po natitiwalag sa Iglesia ang
sinomang kumain ng dugo.
Niliwanag din ng Diyos na ang dugo
ay “pantubos ng buhay”, hindi nga ba’t ang
isang taong naubusan ng dugo dahil sa
panganganak o aksidente, ay naililigtas sa
pamamagitan ng pagsasalin ng dugo sa
kaniya? At higit sa lahat ito’y pantubos sa
kaluluwa, na ang ibig pong sabihin ay maaari
po tayong matubos ng dugo sa ating mga
pagkakasala sa Diyos, at iyon nga po ay sa
pamamagitan ng mahalagang dugo ni Cristo:
Hebreo 9:13-14 “Sapagka't kung ang dugo ng
mga kambing at ng mga baka, at ang abo ng
dumalagang baka na ibinubudbod sa mga
nadungisan, ay makapagiging banal sa
ikalilinis ng laman: Gaano pa kaya ang dugo
ni Cristo , na sa pamamagitan ng Espiritu na
walang hanggan ay inihandog ang kaniyang
sarili na walang dungis sa Dios, ay maglilinis
ng inyong budhi sa mga gawang patay upang
magsipaglingkod sa Dios na buhay?”
Kaya po marapat na
ating igalang at pahalagahan ang dugo sa
pamamagitan ng hindi pagkain nito. Sundin po
natin ang pagbabawal na ito ng Diyos.
Napakalinaw po at banal ang kaniyang dahilan
kung bakit hindi niya ito ipinakakain sa atin.
At tinitiyak ng biblia na hindi maliligtas ang
mga taong kumakain ng dugo. Kaya patuloy
paba kayo sa pagkain ng dugo o dinuguan?
Matapos ninyo malaman na bawal ito kainin ay
dapat na ninyo itong iwan o huwag na kumain
pa.
Ngunit iminamatuwid po ng iba na hindi po
purong dugo ang kanilang kinakain, bagkus ay
mayhalong dugo lang na ang tawag nga nila ay
dinuguan. Pinapayagan na po ba kumain ng
laman na may dugo o dinuguan? Ito ang naka
sulat sa
Deuteronomio 12:22-23 “Kung paano ang
pagkain sa maliit at malaking usa, ay gayon
kakanin; ang marumi at ang malinis ay
kapuwang makakakain niyaon. Lamang
ay pagtibayin mong hindi mo kakanin
ang dugo: sapagka't ang dugo ay siyang buhay;
at huwag mong kakanin ang buhay na kasama
ng laman.”
Maliwanag na sinabi ng Diyos na:“sapagka't
ang dugo ay siyang buhay; at huwag mong
kakanin ang buhay na kasama ng laman”.  Sa
madaling salita, huwag kumain ng laman at
dugo na magkasama. Hindi po ba sangkap ng
dinuguan ay dugo at laman? Kaya maliwanag
na bawal ang dinuguan, o alinmang pagkaing
sinangkapan o nilagyan ng dugo. Kahit sabihin
pa ng mga pilosopo na masarap pagmay puto.
Panu kung nais nating kumain ng karne anu
po ba ang dapat nating gawin? Anu po ang
ipinag uutos kung tayo ay magkakatay ng
Hayop upang kainin? Basahin natin ang
nakasulat sa
Levitico 17:13 “At sinomang tao sa mga anak
ni Israel, o sa mga taga ibang bayan na
nakikipamayan sa kanila na manghuli ng
hayop o ng ibon na makakain; ay ibubuhos
niya ang dugo niyaon at tatabunan ng lupa.”
Maliwanag po ang utos na dapat ibubuhos o
patutuluin ang dugo at tatabunan ng lupa.
Hindi sasahurin at tatabunan ng bigas.
Samadaling salita itatapon po ang dugo ng
anumang hayop na ating kakatayin upang
kainin. Paano kung dumanas ng tag-gutom at
walang makain, baka maawa ang Diyos at
payagan na niyang kumain ang tao ng dugo?
Basahin natin ang naging pangyayari noon na
nakasulat sa
1 Samuel 14:32-33 “At ang bayan ay
dumaluhong sa samsam, at kumuha ng mga
tupa, at mga baka, at mga guyang baka, at
mga pinatay sa lupa: at kinain ng bayan pati
ng dugo. Nang magkagayo'y kanilang isinaysay
kay Saul, na sinasabi, Narito , ang bayan ay
nagkakasala laban sa Panginoon, sa kanilang
pagkain ng dugo . At kaniyang sinabi, Kayo'y
gumawang may paglililo: inyong igulong ang
isang malaking bato sa akin sa araw na ito.”
Kinain noon ng bayang Israel pati ang dugo
nung panahon na sila’y dumaluhong sa
samsam o nakaranas ng matinding tag-gutom.
At ang sabi nga ni Haring Saul, ang hari noon
ng Israel:“Narito, ang bayan ay nagkakasala
laban sa Panginoon, sa kanilang pagkain ng
dugo.” Maliwanag na kahit pa kapusin sa
pagkain ang isang bayan, ang mga lingkod ng
Diyos ay hindi dapat at kailan man magtangka
na ito ay kainin. Eh paano nasolusyunan ni
Haring Saul ang suliraning ito? Narito ang
kaniyang ginawa:
1 Samuel 14:34 “At sinabi ni Saul, Magsikalat
kayo sa bayan at inyong sabihin sa kanila,
Dalhin sa akin dito ng bawa't tao ang kaniyang
baka, at ng bawa't tao ang kaniyang tupa, at
patayin dito, at kanin; at huwag nang
magkasala laban sa Panginoon sa pagkain
ng dugo . At dinala ng buong bayan, bawa't tao
ang kaniyang baka nang gabing yaon at
pinatay roon.”
Ipinadala ni Haring Saul sa kaniyang harapan
ang lahat ng hayop na papatayin upang
kaniyang matiyak na hindi na magkakasala
ang bayan laban sa Panginoong Diyos dahil sa
kanilang pagkain ng dugo na mahigpit niyang
ipinagbabawal.
Ang kabawalan ba sa pagkain ng Dugo ay sa
panahon lang ng lumang tipan o mga unang
lingkod ng Diyos? Namamalagi ba ang
kabawalang ito hanggang sa panahong
Cristiano? Biblia po ang pasagutin natin sa
aklat ng mga Gawa
Acts 15:28-29 “The Holy Spirit and we have
agreed not to put any other burden on you
besides these necessary rules: Eat no food that
has been offered to idols; eat no blood ; eat no
animal that has been strangled; and keep
yourselves from sexual immorality. You will do
well if you take care not to do these things.
With our best wishes ." [Good News Bible]
Sa Filipino:
Mga Gawa 15:28-29 “Ang Espiritu Santo at
kami ay nagkasundo na huwag na kayong
atangan ng mabibigat na pasanin maliban sa
mga tuntuning ito na talagang kailangan:
Huwag kayong kakain ng mga pagkaing
inihandog sa mga diosdiosan ; huwag kayong
kakain ng dugo ; huwag kayong kakain ng
hayop na namatay sa pagkabigti; at umiwas
kayo sa mga imoralidad na seksual.
Mapapabuti kayo kung iiwasan ninyong gawin
ang mga bagay na ito. Lubos ang aming
pagbati.”
Maliwanag na ipinahayag ng mga Apostol na
minagaling ng Espiritu Santo ang kautusang
ito, samakatuwid ito ay kautusang mula sa
Espiritu Santo, mahigpit na pinagbawalan noon
ang mga Gentil na nais umanib sa Iglesia na
huwag kumain ng mga pagkaing inihain sa
mga Diosdiosan [ Mga pagkaing inihahanda sa
Fiesta – na inihahanda para sa kaarawan ng
mga larawan at mga rebulto ], ng dugo, at
hayop na binigti [ Yung mga hayop na namatay
sa pagkalunod, o mga namatay na hindi
lumabas ang dugo – gaya ng “botcha” ], at
huwag makikiapid. Kaya maging sa panahon
natin ngayon ay ipinagbabawal pa din ang
pagkain ng dugo.
Kaya po napakalinaw na maging sa panahon
natin ngayon ay mahigpit na ipinagbabawal
ang pagkain ng dugo, kaya po dapat na
umiwas ang lahat ng tao sa panahon natin sa
ganitong mga gawain, hindi ito
pinahihintulutan ng Diyos. Pagkatapos
malaman ng Tao ang katotohanang ito na bawal
ng Diyos ang pagkain ng dugo at ginawa parin
nya ito, anu ang tinitiyak na sasapitin niya.
Ganito ang nakasulat sa
Hebreo 10:26-27 “Sapagka't kung
ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos
na ating matanggap ang pagkakilala sa
katotohanan, ay wala nang haing natitira pa
tungkol sa mga kasalanan, Kundi isang
kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom,
at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa
mga kaaway.”
 Ang sabi “ wala nang haing natitira pa
tungkol sa ma kasalanan” Hindi na po
mapapatawad ng Diyos kung magpapatuloy pa
sa pagkain ng dugo kung sa kabila ng
katotohanang nalaman natin na ito ay
kaniyang mahigpit na ipinagbabawal, ang
ganitong pagkakasala ay tinatawag
na: “ kasalanang sinasadya ”, ang gumagawa ng
pananadya ay ituturing na niyang kaaway, at
ang tangi na lamang nating hinihintay ay ang
kabangisan ng apoy na siyang parusang
kaniyang ibibigay sa Araw ng Paghuhukom sa
mga taong lumabag sa kaniyang mga utos.
Kaya huwag na po tayong kakain ng dugo
magmula ngayon na inyong nabasa ang
katotohanang ito.
Dagdagan pa natin ang paliwanag, hindi ba
sinabi ng mga Apostol na: “Sapagka't
minagaling ng Espiritu Santo, at namin” na ang
ibig sabihin ay: ang kautusang ito ay kautusan
ng Espiritu Santo, gaano po ba kabigat kapag
ating nilabag ang utos ng Espiritu Santo?
Mateo 12:31 “Kaya't sinasabi ko sa inyo, Ang
bawa't kasalanan at kapusungan ay ipatatawad
sa mga tao ; datapuwa't ang kapusungang laban
sa Espiritu ay hindi ipatatawad.”
Wala pong kapatawaran sa harap ng Diyos ang
paglabag sa utos ng Espiritu Santo, kaya po
kahit na ano ang mangyari, mula ngayon ay
huwag na huwag na po kayo kakain ng dugo
matapos na ating malaman ang katotohanang
bawal pala ito ng Diyos. Dahil kaya pong
patawarin ng Diyos ang lahat ng ating
kasalanan, maliban po sa pagkain ng dugo.
Nagagawa po nating sumunod sa tao, hindi po
ba? Kapag po sinabi sa atin ng isang Doktor na
huwag tayong kumain ng bawal sa atin dahil
makakasama sa ating kalusugan ay agad
nating sinusunod sa takot nating mapasama
ang ating katawan.  Lalong dapat nating
sundin ang pagbabawal na ito ng Diyos, dahil
ang paglabag dito ay magdudulot sa atin ng
lalong higit na kapahamakan, at ito’y ang
kaparusahang walang hanggan sa apoy,
pagdating ng Araw ng Paghuhukom

06-02-14 08:16 PM
Deviant-Arch
Full Member
 • Posts: 1969
 • Thanked: 193
 • Reputation: 1
bawal kumain ng dugo pag wala kang pambili. 
« Last Edit: 06-02-14 08:25 PM by Deviant-Arch »


06-02-14 08:32 PM
PinoydenMember
Full Member
 • Posts: 2662
 • Thanked: 59
 • Reputation: 0
Huh? TS bakit dugo lang ang bawal kainin andami sa LEVITICUS 11. . .

Dapat pati yun bawal din . . .

Yan ang turo nang bibliya

06-03-14 12:16 AM
yurignash
Full Member
 • Posts: 1529
 • Thanked: 197
 • Reputation: 0
tsk bago bago bago magbabago ako

libre lang mangarap :sipol:

i love Japanese korean

06-03-14 08:46 AM
tisoy_of_manila
Full Member
 • Posts: 3566
 • Thanked: 90
 • Reputation: 0
Sos kakahiya naman sa i.n.C, :haha:

06-04-14 09:48 PM
St_James
Full Member
 • Posts: 1599
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0

noon dalawa ang klase ng tao...
may pinagbabawal na pagkain at ang hindi pinagbabawalan.

sa panahon ni noe, hindi lamang dugo ang pinagbawal sa kanya kundi meron rin sa mga hayop.
dahil sa nasusulat si noe ang tinuruan kung alin ang malinis at hindi malinis na mga hayop.

Gen 7:2  Sa bawa't malinis na hayop ay kukuha ka ng tigpipito, ng lalake at ng kaniyang babae; at sa mga hayop na hindi malinis ay dalawa, ng lalake at ng kaniyang babae;
Gen 7:3  Gayon din naman sa mga ibon sa himpapawid tigpipito, ng lalake at ng babae; upang ingatang binhing buhay sa ibabaw ng buong lupa.

ano ang logic, bakit inuri ng dios kay noe ang malinis at di malinis na mga hayop?
ang logic don, para alam ni noe ang dapat niyang kainin. na ang kakainin niya ay ang mga malilinis na mga hayop.

mali yung sinasabi ni soriano na walang bawal daw kay noe liban sa dugo.
yan ang kabobohan ni soriano. eh itinuro nga kay noe kung alin ang malinis at di malinis, para malaman niya kung alin lamang ang dapat niyang kanin.
kabobohan na walang bawal daw kay noe na pwedeng kumain ng ahas at bayawak! at ang kadiri pa ang sabi ni soriano kung kumain daw si noe ay "buhay at sariwa" na laman ng hayop! ano yon hindi pa uso ang ang luto-luto noon? eh nakakapag-apoy nga sila kung nag-aalay sa dios ng mga hayop.

[You are not allowed to view links. Register or Login]

dapat kung walang bawal kay noe, hindi na sana itinuro sa kanya ang uri ng mga hayop na malinis at hindi malinis.

tungkol naman sa dugo, kaya pinagbabawal yan ng dios dahil LAY YAN SA KASALANAN. yan ang nagtatakip ng mga kasalanan na nagagawa ng mga tao ng dios. kaya ang dugo ay sagrado. MAGING ANG TABA NG MGA HAYOP, dahil yan naman ang alay sa MABANGONG SAMYO na alay sa dios. kaya ang dalawang yan ay pinagbabawal na kainin. merong mga plastik na relihiyon na pinagbabawal ang dugo pero KUMAKAIN NAMAN SILA NG MGA TABA NG MGA HAYOP!!!

Lev 3:17  Magiging palatuntunang palagi sa buong panahon ng inyong lahi, sa lahat ng inyong tahanan na hindi kayo kakain ng taba ni dugo man.

maraming pinagbabawal sa israel lalo na ang mga itinuturing na marumi na o karumaldumal.

gaya ng mga BINIGTI (strangled) gaya ng nalapa na ng ibang hayop, pinagbabawal na sa israel na kanin yan. pero pwede nila yang ipagbili o ipamigay para makain naman ng iba na hindi taga-israel.

Deu 14:21  Huwag kayong kakain ng anomang bagay na namatay sa sarili: iyong maibibigay sa taga ibang bayang nasa loob ng iyong mga pintuang-daan, upang kaniyang kanin; o iyong maipagbibili sa taga ibang bayan: sapagka't ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Dios. Huwag mong lulutuin ang guyang kambing sa gatas ng kaniyang ina.

pwedeng makain ng iba pero hindi ng mga israel. yung mga taga labas... pwede dahil wala naman sa kanilang bawal at pwede rin kumain ang mga tagalabas ng dugo dahil sa masasama walang utos sa kanila na mag-alay ng dugo kaya pwede nilang kainin.

pero sa panahon na ni cristo, wala na yung mga alay-alay patungkol sa mga hayop. noon yung mga alay na mga hayop na yan at kanilang mga dugo at taba ay sagrado pero dumating ang panahon na nawalan na ito ng halaga!!!

Heb 10:3  Nguni't sa mga hain yaon ginagawa ang pagaalaala sa mga kasalanan taon-taon.
Heb 10:4  Sapagka't di maaari na ang dugo ng mga baka at ng mga kambing ay makapagalis ng mga kasalanan.
Heb 10:5  Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan, ay sinasabi, Hain at handog ay hindi mo ibig. Nguni't isang katawan ang sa akin ay inihanda mo;
Heb 10:6  Sa mga handog na susunugin at mga haing patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nalugod.

ang mga alay na yan patungkol sa kasalanan na mula sa mga hayop, nawalan na ng kabuluhan sa dios.
ang ipinalit na ang katawan at dugo ni cristo na inilay minsan lamang at yon ay magpakailan-kailan na.

ang dugo at binigti at mga mga pinagbabawal sa israel na maruruming hayop, kinakain yan ng mga gentil.
yung mga binigti na ayaw na ng mga isrelita, pinakakain na lamang nila sa mga gentil o ibinibenta.

nang pumasok ang kaligtasan sa mga gentil hindi dahil sa kinakain o pumapasok sa tiyan ang batayan...
ang batayan ay ang pagsampalataya sa nag-iisang sugo ng dios na si jesus!

pero meron talagang mga pangkat sa mga judio na gusto nila pati ang mga pinagbabawal sa mga judio ay ipagbawal rin sa mga gentil gaya sa mga judio na pangkat ni santiago (hindi apostol at hindi rin kapatid ni cristo). eh sa tutuo lang hindi naman sinusunod ni pablo ang lahat ng mga bilin sa pangkat ni santiago. kaya maski mga cristiano na sila ay may barrier pa rin sa mga judio at mga gentil. kaya nga pinagbabawalan nga ang iba na makisalo sa pagkain ang mga judio sa mga gentil dahil nga hindi pa ready ang ibang mga judio na sa harapan nila ay may kinakain na pinagbabawal sa israel.

kaya hindi bawal kumain ng dugo sa ngayon. ... noon bawal yan sa israel pero hindi sa mga gentil, dahil wala namang kautusan sa mga gentil. para mapatawad ang israel, nag-aalay sila ng DUGO at TABA ng mga hayop. kaya nga sagrado yan sa dios na pinagbabawal na kainin nila sa lahat ng panahon.
pero ang mga plastik nagtuturo na bawal ang dugo pero kumakain naman ng taba ng hayop... ano yon?

ang pagbabawal sa israel ay may dahilan. at may kinalaman sa pagsunod sa dios at sa kaligtasan.
pero yung pinagbabawal sa israel noon, hind naman pinagbawal sa mga gentil.

kaya nga ang sabi ni pablo, lahat ng mabibili sa pamilihan na makakain ay kainin nila.

1Co 10:25  Lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo, at huwag kayong magsipagtanong ng anoman dahilan sa budhi;

ano ba ang nabibili sa pamilihan ng mga gentil? may dugo bang tinda? may tinda bang binigti? may tinda bang mga laman ng mga hayop na pinagbabawal sa israel? MERON!!! ang sabi ni pablo "KAININ NINYO!!!"

hindi naman ang pumapasok sa tiyan ang nagpapasama sa tao kundi ang mga gaya ng kaplastikan!!!

[You are not allowed to view links. Register or Login]
[You are not allowed to view links. Register or Login]
BRO. WILLY SANTIAGO FACEBOOK LIVE Sun-Tue-Thu 9-11pm
[You are not allowed to view links. Register or Login]

06-04-14 09:50 PM
PinoydenMember
Full Member
 • Posts: 2662
 • Thanked: 59
 • Reputation: 0
Weh nasan po ang talata na merong mga pinagbabawal na pinagbibili sa panahon ni pablo? Patingin nga nang verse hehe

06-04-14 10:08 PM
St_James
Full Member
 • Posts: 1599
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
[You are not allowed to view links. Register or Login]
Weh nasan po ang talata na merong mga pinagbabawal na pinagbibili sa panahon ni pablo? Patingin nga nang verse hehe

hindi mo yata ako naiintindihan?
sa mga taga-corinto na mga gentil, walang pagkain na pinagbabawal si pablo sa mga gentil.
sa pamilihan ng mga gentil, may mga tinda roon na bawal sa israel.

kung bawal sa israel ang dugo, taba, binigti at mga hayop na bawal gaya ng baboy, itik, alimango, hipon etc hindi yan bawal sa gentil pero bawal yan sa mga judio!
[You are not allowed to view links. Register or Login]
[You are not allowed to view links. Register or Login]
BRO. WILLY SANTIAGO FACEBOOK LIVE Sun-Tue-Thu 9-11pm
[You are not allowed to view links. Register or Login]

06-04-14 10:37 PM
PinoydenMember
Full Member
 • Posts: 2662
 • Thanked: 59
 • Reputation: 0
Nyek.  . .

Nasan nga po ang talata na sinasabi na ang marumi noong una ay binibenta bilang pagkaiN. ..

Di mo naunawaan?

Magpakita ka sa akin na ang maruming pagkain nung una eh tinawag na pagkain sa bible

06-04-14 11:14 PM
St_James
Full Member
 • Posts: 1599
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
[You are not allowed to view links. Register or Login]
Nyek.  . .

Nasan nga po ang talata na sinasabi na ang marumi noong una ay binibenta bilang pagkaiN. ..

Di mo naunawaan?

Magpakita ka sa akin na ang maruming pagkain nung una eh tinawag na pagkain sa bible

hindi mo nabasa?
ang binigti gaya ng namatay sa sarili na hayop o nilapa ng ibang mga hayop. hindi na pinakakain sa kanila yon dahil tinuturing na marumi yon sa kanila.

pero pwede nilang ipamigay o ibenta sa iba.

Deu 14:21  Huwag kayong kakain ng anomang bagay na namatay sa sarili: iyong maibibigay sa taga ibang bayang nasa loob ng iyong mga pintuang-daan, upang kaniyang kanin; o iyong maipagbibili sa taga ibang bayan: sapagka't ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Dios. Huwag mong lulutuin ang guyang kambing sa gatas ng kaniyang ina.
[You are not allowed to view links. Register or Login]
[You are not allowed to view links. Register or Login]
BRO. WILLY SANTIAGO FACEBOOK LIVE Sun-Tue-Thu 9-11pm
[You are not allowed to view links. Register or Login]

06-05-14 12:57 AM
PinoydenMember
Full Member
 • Posts: 2662
 • Thanked: 59
 • Reputation: 0
Huh nasan ang pinagsasasabi mo

Eh eto lang nabasa ko
"Huwag kayong kakain ng anomang bagay na namatay sa sarili: iyong maibibigay sa taga ibang bayang nasa loob ng iyong mga pintuang-daan, upang kaniyang kanin; o iyong maipagbibili sa taga ibang bayan: sapagka't ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Dios. Huwag mong lulutuin ang guyang kambing sa gatas ng kaniyang ina." (Deuteronomy 14:21).

Huwag kayong kakain ng anomang bagay na namatay sa sarili


Nasaan na ang sinasabi mo na ang karumaldumal na pagkain eh pwede kaininin nila pablo? Wahahaha

Assuming ka ha. . .

Di mo yata nauunawaan yung verse. . .

Kita mo na sa huli wag daw lulutuin yung guyang kambing sa gatas nang kanyang ina. . .

Eh ang kambing kabilang po yan sa malinis. . .

Kung ano anong pinagsasasabi mo james. . .

Maling pagkaunawa nang verse. . .

Iba po yung mga hayop na karumaldumal sa mga pinagsasasabi mo

06-05-14 07:27 AM
DarkSky88
Full Member
 • Posts: 835
 • Thanked: 186
 • Reputation: 0
Mga Gawa 15:28-29 “Ang Espiritu Santo at
kami ay nagkasundo na huwag na kayong
atangan ng mabibigat na pasanin maliban sa
mga tuntuning ito na talagang kailangan:
Huwag kayong kakain ng mga pagkaing
inihandog sa mga diosdiosan ; huwag kayong
kakain ng dugo ; huwag kayong kakain ng
hayop na namatay sa pagkabigti; at umiwas
kayo sa mga imoralidad na seksual.
Mapapabuti kayo kung iiwasan ninyong gawin
ang mga bagay na ito. Lubos ang aming
pagbati.”

o hayan panahon na ng bagong tipan yan.

06-05-14 04:43 PM
St_James
Full Member
 • Posts: 1599
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
[You are not allowed to view links. Register or Login]
Huh nasan ang pinagsasasabi mo

Eh eto lang nabasa ko
"Huwag kayong kakain ng anomang bagay na namatay sa sarili: iyong maibibigay sa taga ibang bayang nasa loob ng iyong mga pintuang-daan, upang kaniyang kanin; o iyong maipagbibili sa taga ibang bayan: sapagka't ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Dios. Huwag mong lulutuin ang guyang kambing sa gatas ng kaniyang ina." (Deuteronomy 14:21).

Huwag kayong kakain ng anomang bagay na namatay sa sarili


Nasaan na ang sinasabi mo na ang karumaldumal na pagkain eh pwede kaininin nila pablo? Wahahaha

Assuming ka ha. . .

Di mo yata nauunawaan yung verse. . .

Kita mo na sa huli wag daw lulutuin yung guyang kambing sa gatas nang kanyang ina. . .

Eh ang kambing kabilang po yan sa malinis. . .

Kung ano anong pinagsasasabi mo james. . .

Maling pagkaunawa nang verse. . .

Iba po yung mga hayop na karumaldumal sa mga pinagsasasabi mo

ano ang tawag mo sa namatay sa sarili... hindi ba botcha yon o double dead?
dahil hindi naman alam baka sa sakit namatay yon. pero nauunawaan ko ang sinasabi ng talata sa deu. 14:21 na nabigti na ang ibigh sabihin ay hindi napatulo ang dugo ng mamatay ang hayop. gaya ng nabigti ang leeg, nadisgrasya na naipit o tinamaan ng nakakamatay na bagay na ng malagutan ng hininga ay hindi napatulo ang dugo. yan ay pwedeng makain ng iba liban sa israel. dahil ang kanilang pagkain ay may kautusan na sinusunod.

kaya anomang pagkain na ipinagbabawal consider yon na marumi o karumaldumal.
dahil ang salitang "marumi" na sa ibang kahulugan ay "karumaldumal.
kaya yung binigti, consider yon na marumi. kaya nga hindi ipinakakain gaya ng maruruming hayop sa israel gaya ng baboy.
kaya nga ang sabi sa deu. 14:3-19 huwag kakain ng karumaldumal.

ang mga gentil kinakain nila ang mga hayop na pinagbabawal sa israel gaya ng baboy etc.

kaya si pablo, kinakain niya ang anomang kinakain ng mga gentil...
dahil ang sabi niya ...

1Co 10:27  Kung kayo'y aanyayahan ng isang hindi sumasampalataya, at ibig ninyong pumaroon; ang anomang ihain sa inyo ay kanin ninyo, at huwag kayong magsipagtanong ng anoman dahilan sa budhi.

eh sa tingin mo kaya ng hainan ni pablo ng baboy... kumain ba siya?
eh siya nga ang nag-utos na kanin ang anomang pagkain na ihain!!!

dahil naniniwala si pablo na hindi sa kinakain ng tao ang ikapapahamak!
dahil ng sumampalataya ang mga gentil at makatanggap ng espiritu santo. eh ang alam natin na ang kinakain ng mga gentil ay ayaw ng mga judio.
kaya nga ayaw nilang makisalo sa mga gentil sa kainan. kaya nga nagalit si pablo kay pedro dahil dati kumakain siya kasabay ng mga gentil pero ng dumating ang mga judio sa pangkat ni santiago, eh natakot si pedro pati ang ibang mga alagad gaya ni bernabe na hindi na sila sumasalo sa mga pagkain ng mga gentil! kasi magkaiba ng kaugalian lalo na sa kinakain. eh biro mo kumakain ng baboy ang mga gentil ... sa tingin mo kaya magaganahan ang mga judio kung makikita yon na yon ang kinakain ng kaharap nila?

Quote
Mga Gawa 15:28-29 “Ang Espiritu Santo at
kami ay nagkasundo na huwag na kayong
atangan ng mabibigat na pasanin maliban sa
mga tuntuning ito na talagang kailangan:
Huwag kayong kakain ng mga pagkaing
inihandog sa mga diosdiosan ; huwag kayong
kakain ng dugo ; huwag kayong kakain ng
hayop na namatay sa pagkabigti; at umiwas
kayo sa mga imoralidad na seksual.
Mapapabuti kayo kung iiwasan ninyong gawin
ang mga bagay na ito. Lubos ang aming
pagbati.”

o hayan panahon na ng bagong tipan yan.

ang may utos niyan ay ang mga taong deboto pa rin kay moises.
mga judio yan na nasa pangkat ni santiago, na siya naman kinakatakutan ni pedro kaya hindi na siya nakisalo kumain sa mga gentil dahil sa mga takot sa mga judiong ito na nasa pangkat ni santiago.[You are not allowed to view links. Register or Login]
[You are not allowed to view links. Register or Login]
BRO. WILLY SANTIAGO FACEBOOK LIVE Sun-Tue-Thu 9-11pm
[You are not allowed to view links. Register or Login]

06-05-14 09:47 PM
PinoydenMember
Full Member
 • Posts: 2662
 • Thanked: 59
 • Reputation: 0
hay naku po magkaiba yung karimaldumal dun sa botsa pareho silang madumi pero di sila pareho sa utos nang Diyos. . .

Naku naman st james. . .Iba yung botsang kambing sa baboy. . .

Pareho silang marumi at karumaldumal. . .

pero yung di botsang kambing at baboy magkaiba sila kasi malinis yung kambing. ..

06-05-14 10:31 PM
KimJungUn
Jr. Member
 • Posts: 117
 • Thanked: 6
 • Reputation: 0

06-06-14 01:59 PM
St_James
Full Member
 • Posts: 1599
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
[You are not allowed to view links. Register or Login]
hay naku po magkaiba yung karimaldumal dun sa botsa pareho silang madumi pero di sila pareho sa utos nang Diyos. . .

Naku naman st james. . .Iba yung botsang kambing sa baboy. . .

Pareho silang marumi at karumaldumal. . .

pero yung di botsang kambing at baboy magkaiba sila kasi malinis yung kambing. ..

ang kambing malinis yan sa judio at marumi naman ang baboy.
gaya rin ng manok sa itik. at maging sa itlog nila malinis ang itlog ng manok kaysa sa itlog ng itik na ginagawang balut o penoy.

pero kapag binigti na o namatay o pinatay na hayop na hindi napatulo ang dugo, natuturing ng marumi yon sa mga judio. pwede nilang itapon, ipamigay o kaya ipagbili depende sa nangyari sa hayop.

maski ang mga itinuturing na malilinis na hayop sa israel pero namatay ito o napatay na hindi napatulo ang dugo, itinuturinbg ng hindi malinis.

si pablo hindi na niya sinusunod yan kung nangangaral sa mga gentil. hindi na pinagbabawalan ni pablo ang mga gentil tungkol sa mga kinakain nila gaya ng baboy, kabayo, kamelyo, mga itik o bibe, mga shell fish, mga walang kaliskis etc.

at wala rin tayong mababasa na si pablo ay ipinagbawal ang pagkain ng dugo at binigting hayop.
pero meron tayong mababasa na mga panatiko pa rin kay moises na ipinagbabawal ang pagkain ng dugo ng mga hayop at mga binigti.
at kung ating pag-aaralan ang utos na yan ay mula sa maraming pagtatalo. at saka ang utos na yan ay hindi mula sa mga apostol. galing yan sa mga ma inpluwensiyang mga judio na kinakatakutan ni pedro!!

basahin natin ang sabi-sabi ng mga judio na patungkol kay pablo...

Act 21:18  Nang sumunod na araw, sumama si Pablo sa amin kay Santiago; at ang lahat ng matatanda ay naroroon.
Act 21:19  Pagkatapos niyang batiin sila, isa-isang isinalaysay niya sa kanila ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa mga Hentil sa pamamagitan ng kanyang ministeryo.
Act 21:20  Nang kanilang marinig iyon, pinuri nila ang Diyos. At sinabi nila sa kanya, "Nakikita mo, kapatid, kung ilang libo sa mga Judio ang sumampalataya; at silang lahat ay pawang masisigasig sa kautusan.
Act 21:21  Nabalitaan nila ang tungkol sa iyo na itinuturo mo raw sa lahat ng mga Judio na kasama ng mga Hentil na talikdan si Moises, at sinasabi sa kanila na huwag tuliin ang kanilang mga anak ni sumunod sa mga kaugalian.
Act 21:22  Ano nga ba ang dapat gawin? Tiyak na kanilang mababalitaang dumating ka.
Act 21:23  Kaya't gawin mo ang sinasabi namin sa iyo. Mayroon kaming apat na lalaki na may panata sa kanilang sarili.
Act 21:24  Sumama ka sa mga lalaking ito, isagawa ninyo ang seremonya ng paglilinis at ipagbayad mo sila para maahit ang kanilang mga ulo. At malalaman ng lahat na walang katotohanan ang mga bagay na kanilang nabalitaan tungkol sa iyo kundi ikaw mismo ay sumasang-ayon sa pagtupad sa kautusan.
Act 21:25  Ngunit tungkol sa mga Hentil na naging mga mananampalataya na, kami ay nagpadala na ng liham na aming ipinasiyang umiwas sila sa mga inihandog sa mga diyus-diyosan, sa dugo, sa hayop na binigti, at sa pakikiapid."

tutuo naman ang bintang kay pablo hinidi ba?
ngayon sino ba ang may nais na sumunod pa sa kautusan ni moises gaya sa di pagkain ng dugo...? hindi ba ang pangkat ni santiago?
« Last Edit: 06-06-14 02:23 PM by St_James »
[You are not allowed to view links. Register or Login]
[You are not allowed to view links. Register or Login]
BRO. WILLY SANTIAGO FACEBOOK LIVE Sun-Tue-Thu 9-11pm
[You are not allowed to view links. Register or Login]

06-06-14 08:50 PM
PinoydenMember
Full Member
 • Posts: 2662
 • Thanked: 59
 • Reputation: 0
Di mo nauunawaan . . .

So ngayun malinis ba ang baboy? Tinawag ba tong pagkain sa banal na kasulatan?

Di mo makuha punot malinis yung kambing di tulad nang baboy. . .

Kaya nga inilarawan ang mga haypo na malinis sa marumi

06-06-14 09:23 PM
St_James
Full Member
 • Posts: 1599
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
[You are not allowed to view links. Register or Login]
Di mo nauunawaan . . .

So ngayun malinis ba ang baboy? Tinawag ba tong pagkain sa banal na kasulatan?

Di mo makuha punot malinis yung kambing di tulad nang baboy. . .

Kaya nga inilarawan ang mga haypo na malinis sa marumi

yung nasa biblia, yung mga kinakain ng mga judio at prosedures nila tungkol sa mga pagkain... malilinis talaga.
kaya nga maski medium rare pwede mong makain yung mga hayop na ipinakakain sa mga judio.

pero dahil malago na ang kaalaman sa pagluluto at medisina,
at saka yung mga pinagbabawal noon sa mga judio, kinakain na noon pa ng mga gentil.
ni dugo nga ng hayop kinakain na ng mga gentil pero ipinagbabawal sa israel dahil ginagamit nila sa kasagraduhan ang dugo para mapatawad ang kanilang mga kasalanan. at inuutusan rin sila na sumunod patungkol sa pagkain para sa kanilang kalusugan. siyempre kapag nagkasakit sila, maaaring makaapekto sa israel ang pagkalat ng epidemya.

eh lalo na ngayon sa dami ng mga tao, kung susundin ang utos tungkol sa mga hayop sa lupa at dagat kung ano lamang ang kakainin ay maraming magugutom at lalong magkakagulo.

yung kambing at baka, eh kalimitan pa-isa-isa lang kung manganak at swerte kung makadalawa. pero ang baboy na pwedeng manganak ng hanggang 8 at sa anim na buwan lamang ay malalaki na. pero ang kambing, higit isang taon yan bago lumaki.

kaya nga hindi na pinasusunod sa mga utos na napapaluob sa kautusan ni moises. yung mga sinabi lamang ni cristo at ng mga apostol ang dapat sundin.
at si cristo, walang pagbabawal tungkol sa malinis at di malinis na hayop. yung mga kinakain ng mga gentil ay malinis na yon dahil hindi naman sa pagkain o kinakain ay ipahahamak na ang tao. ang pinagbabatayan na ngayon ay ang pananampalataya at hindi yung mga kautusan na napapaloob sa mga kautusan ni moises.[You are not allowed to view links. Register or Login]
[You are not allowed to view links. Register or Login]
BRO. WILLY SANTIAGO FACEBOOK LIVE Sun-Tue-Thu 9-11pm
[You are not allowed to view links. Register or Login]

06-06-14 10:35 PM
PinoydenMember
Full Member
 • Posts: 2662
 • Thanked: 59
 • Reputation: 0
Nasaan po ang verse na maipapakita mo na pwede kumain nang baboy o mga karumaldumal. . .

Sige mga po

06-06-14 11:47 PM
St_James
Full Member
 • Posts: 1599
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
[You are not allowed to view links. Register or Login]
Nasaan po ang verse na maipapakita mo na pwede kumain nang baboy o mga karumaldumal. . .

Sige mga po

mapurol ka lang sa biblia.
ang baboy pwedeng makain ng mga tao kaso nga pinagbabawal sa israel.
eh yung hayop na binigti, hindi ba hindi rin pwedeng kainin sa israel... pero sa labas ng israel pwede hindi ba?

yung galunggong, kinakain ba ng mga judio? eh walang kaliskis yon!
kung itinuturing na marumi ang baboy walang pinagkaiba rin sa mga crabs, shrimps, lobster, shellfish, kamelyo, kabayo, kangaroo etc
pero kinakain yan hindi ba?

bakit baboy lang ba ang itinuring na marumi sa biblia? hindi ba sangdamakmak?
kaya kung nagkakasala ang kumakain ng baboy... pero kumain ka naman ng alimango, hipon, shellfish at lobster.. eh para ka na rin kumain ng baboy dahil iisa lamang ang kategoria nito sa israel na itinuturing nilang di malinis!


[You are not allowed to view links. Register or Login]
[You are not allowed to view links. Register or Login]
BRO. WILLY SANTIAGO FACEBOOK LIVE Sun-Tue-Thu 9-11pm
[You are not allowed to view links. Register or Login]