Topic: Bro. Willy Santiago (Pa sample nga ng hilot mo St. James) (Read 3046 times)

08-11-18 07:53 PM
WongFeiLong
Full Member
 • Posts: 2467
 • Thanked: 74
 • Reputation: 0
san na kaya si st.james.  a.k.a
willy santiago

08-12-18 04:27 PM
ukok102nak
Full Member
 • Posts: 1339
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
:smoke: alam nyu nga ba
ang pagkakaiba ng mga tinawag at ng mga nakianib
umpisahan natin sa
mga tinawag
:read:
Mga Gawa 26: 17. Na ililigtas kita sa bayan, at sa mga Gentil, na sa kanila'y sinusugo kita, 
18. Upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y mangagbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Dios, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. 


-at ang mga
nakianib naman ay
:read:
1 Corinto 6: 8. Nguni't kayo rin ang mga nagsisigawa ng kalikuan, at nangagdaraya, at ito'y sa mga kapatid ninyo. 
9. O hindi baga ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Dios?
Huwag kayong padaya: kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa diosdiosan, ni ang mga mangangalunya,
ni ang mga nangbababae, ni ang mga mapakiapid sa kapuwa lalake. 
10. Ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig,
ay hindi mangagmamana ng kaharian ng Dios. 
11. At ganyan ang mga ilan sa inyo: nguni't nangahugasan na kayo,
nguni't binanal na kayo, nguni't inaring-ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, at sa Espiritu ng ating Dios.:rofl: ngayun alam nyu na
ang mga ilang mga bagay ngang naging mga kadahilanang
sangayon sa nangasusulat sa banal na aklat


« Last Edit: 08-12-18 04:30 PM by ukok102nak »
At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak:
Datapuwa't kung sa Dios, ay hindi ninyo maiwawasak; baka pa kayo'y mangasumpungan na nangakikihamok laban sa Dios.

08-12-18 06:52 PM
WongFeiLong
Full Member
 • Posts: 2467
 • Thanked: 74
 • Reputation: 0
hahaha. laftrip talaga si ukok. parang ikaw rin naman. nakianib eh

08-12-18 07:59 PM
ukok102nak
Full Member
 • Posts: 1339
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
:smoke: basta wag kang
gumawa ng tulad ng mga na sa utak mo lang yan kasi
kasama kang lilipulin
kapag nagkataon na pinagpatuloy mo pagsamba sa mga llarawan na inanyuan
eh maging corrupted ka at gumawa ng mga karumal dumal sa
panginoong dios
:read:
]2 Mga Hari 17: 37. At ang mga palatuntunan, at ang mga ayos, at ang kautusan, at ang utos na kaniyang sinulat para sa inyo ay inyong isasagawa magpakailan man; at kayo'y huwag mangatatakot sa ibang mga dios: 
38. At ang tipan na aking ipinakipagtipan sa inyo, huwag ninyong kalilimutan; ni mangatatakot man kayo sa ibang mga dios: 
39. Nguni't sa Panginoon ninyong Dios ay mangatatakot kayo; at kaniyang ililigtas kayo sa kamay ng lahat ninyong mga kaaway. 
40. Gayon ma'y hindi nila dininig, kundi kanilang ginawa ang ayon sa kanilang dating paraan. 
41. Sa gayo'y ang mga bansang ito ay nangatakot sa Panginoon, at nagsipaglingkod sa kanilang mga larawang inanyuan; ang kanilang mga anak ay gayon din, at ang mga anak ng kanilang mga anak, kung ano ang ginawa ng kanilang mga magulang ay gayon ang ginawa nila hanggang sa araw na ito.


2 Pedro 2: 12. Datapuwa't ang mga ito, na gaya ng mga kinapal na walang bait, na ipinanganak na talagang mga hayop upang hulihin at lipulin, na nagsisialipusta sa mga bagay na hindi nila nalalaman ay walang pagsalang lilipulin sa kanila ring pagkalipol. 
13. Na nangagbabata ng masama na kabayaran ng gawang masama; palibhasa'y inaari nilang isang kaligayahan ang magpakalayaw kung araw, mga dungis at kapintasan, na nangagpapakalayaw sa kanilang mga daya, samantalang sila'y nangakikipagpiging sa inyo; 
14. Na may mga matang puspos ng pangangalunya, at hindi maaaring maglikat sa pagkakasala; na umaakit sa mga kaluluwang walang tiyaga; na may pusong sanay sa kasakiman; mga anak ng paglait, 


:rofl: may nakapanayam ka na ba ngayun
na bagong henerasyon ng
mga naging myembro ng iglesiang totoo noon


:rofl: mukan busy ata yan para makaanib sa CFD raw aanibang sekta nya
at sigurado kami na aakalain namin na sya ang gustong magpastor sa sekta na yun


 8) kun kya nga
pag nakaanib na sya sa CFD daw na yun eh lalabas
na nakianib siya at may pagtawag kuno sa kanya ng holy spirit


:disco: CFD mukan Hindi naman pang christian yan kasi may halong
catholic doctrine na dinaya ng mga nagsipasok ng lihim sa religion na yan na ang relegion nga eh legion dati
na yung mga pari raw eh ginawang kahalili o panghahali saw ke kristo
samantalang ang mga  larawang inanyuan nga ay ginawa ngang kulungan
eh yun ng mga espiritu ng mga karumal dumal na pumaloob sa mga yun at yun nga ata
ang gusto atang kaanibang relegion nyan
na ayon nga me pagano (pagan sa ingles) eh hindin naman yun
ang mga espiritu na mga mabait
na pinagtaguan ng mga ninuno nya


:count: eh Hindi nila alam na
ang mga espiritu na pinagkulungan ng mga karumasl dumal
kun kya nga ayon ke pagano eh na sa anyo ng mga larawan na inanyuan nga yun
na kapag naging corrupted na
ang mga sumasamba sa mga larawan na inanyuan nga
eh madali nalang silang labasan ng mga karumal dumal na mga espiritu tapos
sasanibang parang mga walang bait ang mga nagsisamba sa mga larawan na inanyuan


:drill: at sa kadahilang eto na
kun kya nga eh
nagkaroon dati ng The Malleus Maleficarum
sa kun saan eh sino sino nalang itinuturo nila para kunyare di sila halatado :haha:« Last Edit: 08-13-18 08:27 PM by ukok102nak »
At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak:
Datapuwa't kung sa Dios, ay hindi ninyo maiwawasak; baka pa kayo'y mangasumpungan na nangakikihamok laban sa Dios.

06-30-22 03:08 PM
pusero
Hero Member
 • Posts: 12919
 • Thanked: 778
 • Reputation: 10
Musta na mga legend ng humanities hahaha


[You are not allowed to view links. Register or Login]
[You are not allowed to view links. Register or Login]

09-11-22 02:53 PM
hardy98
Full Member
 • Posts: 4667
 • Thanked: 122
 • Reputation: 1