Topic: Ang Mga ANGHEL Ba Sa Langit may PISIKAL Na Katawan Gaya Ng Glorious Body? (Read 1532 times)

05-26-13 04:24 PM
St_James
Full Member
 • Posts: 1599
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0

ang tanong ko lang may mga pisikal na katawan rin ba ang mga heavenly angels gaya na glorious body na nakakakain at nahahawakan na nawawala at nakakalusot sa mga pader gaya ng nagagawa ni jesus?
[You are not allowed to view links. Register or Login]
[You are not allowed to view links. Register or Login]
BRO. WILLY SANTIAGO FACEBOOK LIVE Sun-Tue-Thu 9-11pm
[You are not allowed to view links. Register or Login]

05-26-13 05:33 PM
anonymous1593476
Full Member
 • Posts: 2872
 • Thanked: 175
 • Reputation: 0
ewan ko :dontknow: ang alam ko lang may anghel na rapist at pinutukan ng bituka :naughty:
The road to success is always under construction.....
Engineers! keep it civil \m/

05-26-13 10:39 PM
St_James
Full Member
 • Posts: 1599
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0

kasi medyo nagdadalawang isip ako, gaya ng mga anak ng dios na nagsipakuha ng mga asawa sa genesis. ang mga sumama kay lot. ang mga bumisita kay abraham. yung isa sa bumisita kay abraham ay tinawag na panginoon ni abraham. hindi ba kumain pa ng mantikilya? may nakipagbuno pa kay jacob.

dahil wala naman akong nababasa na nagsipagkuha ng laman ng tao para makasalamuha sa tao. hindi kaya may pisikal rin silang katawan na iba sa pisikal na katawan ng mga tao?[You are not allowed to view links. Register or Login]
[You are not allowed to view links. Register or Login]
BRO. WILLY SANTIAGO FACEBOOK LIVE Sun-Tue-Thu 9-11pm
[You are not allowed to view links. Register or Login]

05-26-13 10:50 PM
richard07
Full Member
 • Posts: 3000
 • Thanked: 304
 • Reputation: 2
malalaman lang yan tao pag sumakabilang buhay na pero ang sabi nila wala daw  pero anghel mataas na lalang kaysa tao kaya siguro nila magkapisikal gaya ng tao :hmm:
« Last Edit: 05-26-13 10:53 PM by richard07 »

05-02-18 10:05 AM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
[You are not allowed to view links. Register or Login]
ang tanong ko lang may mga pisikal na katawan rin ba ang mga heavenly angels gaya na glorious body na nakakakain at nahahawakan na nawawala at nakakalusot sa mga pader gaya ng nagagawa ni jesus?"At sinasabi niya tungkol sa mga anghel, Yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin, At ang kaniyang mga ministro ay ningas ng apoy:"
(Hebrews 1:7)


"Nguni't kanino sa mga anghel sinabi niya kailan man, Lumuklok ka sa aking kanan, Hanggang sa ang iyong mga kaaway ay gawin kong tungtungan ng iyong mga paa?
Hindi baga silang lahat ay mga espiritung tagapaglingkod, na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mangagmamana ng kaligtasan?"
(Hebrews 1:13-14)I

05-02-18 10:12 AM
sunstriker
Full Member
 • Posts: 1319
 • Thanked: 84
 • Reputation: 0
[You are not allowed to view links. Register or Login]
ewan ko :dontknow: ang alam ko lang may anghel na rapist at pinutukan ng bituka :naughty:
hahaha dami ko tawa

05-04-18 09:29 PM
ukok102nak
Full Member
 • Posts: 1339
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
:smoke: may mga spiritual na literal na anyo ang mga anghel sa langit
datapuwat may nagpakita sa lupa ng literal na hindi naalaman ang bahagi na espiritual ng mga eto
ngunit dahil nga sa pisikal na anyo kya naalaman sa mga tao na nangakakita kun ano at alin ang pagkakaiba nila
at yaon ay pisikal na anyo ng isang anghel nag anyong tulad sa mga iba't iba na nilalang
upang makipaghalubilo sa mga mga tao ... .
:read:
Mga Hebreo 13: 2. Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. 
3. Alalahanin ninyo ang mga may tanikala, gaya ng kayo'y nangagagapos na kasama nila; ang mga tinatampalasan na gaya ng kayo naman ay tinatampalasan sa katawan. 
4. Maging marangal nawa sa lahat ang pagaasawa, at huwag nawang magkadungis ang higaan: sapagka't ang mga mapakiapid at ang mga mapangalunya ay pawang hahatulan ng Dios. 
5. Mangilag kayo sa pagibig sa salapi; mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik: sapagka't siya rin ang nagsabi, Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan. 

ang sa espiritual na bahagi naman ng mga anghel ay nangasulat naman din tulad nito
:read:
Pahayag 16: 5. At narinig ko ang anghel ng tubig na nagsasabi, Matuwid ka, na ngayon at nang nakaraan, Oh Banal, sapagka't humatol ka na gayon; 

anghel ng tubig at Hindi anghel sa tubig tubigan sa mundo na makasalanan (nawa'y sana'y may pag asa pa)
at sapagkat ang pagkalalang sa kanila ay ayon sa pagkapahayag sa kanila sa banal na kasulatan
tulad ng mga anghel na ginawa sa pamagitan ng apoy at hangin

may nakapagsabi din sa amin na naunang nilikha ang mga anghel ng tubig
ang paliwag ay dahil sa talata na eto  . ...
:read:
Genesis 1: 2. At ang lupa ay walang anyo at walang laman; at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman; at ang Espiritu ng Dios ay sumasa ibabaw ng tubig. 
*alam naman ng lahat na nauna ang tubig kaysa liwanag ... .
kya ang teorya nila ay naunang nalikha ang anghel ng tubig :blush:

ayon daw kasi sa teorya ay walang makapagsasabi ng mga pagkakataon kun hindi eto umiral
at sapagkat ayon lang naman sa mga naalaman ng mga tao ang kanilang sinasabi
kun may pagkakataon na marinig nyo ang tinig ng mga bingi
mga bingi mula sa pagkasilang sa kanila
makapagpapatotoo kayu na umiral ang pagkakataon na yaon . ...

as they say wala ng nilalang sa Mundo na mangakalilikha ng mga sulat na tulad ng mga nangasulat sa banal na kasulatan
maski at kahit mag imagination ang lahat ng mga tao walang makatutulad
dahil hindi nilalang na tao sa Mundo o nilalang sa sanlibutan at Hindi talaga nilalang ang nagpasulat sa mga yaon
kundi lumalang ng lahat ng mga nilalang na mabuti
at napakabuti ang salita nya

tila tulad sa mga buhok na mahaba ng mga babae
:read:
1 Corinto 11: 10. Dahil dito'y nararapat na ang babae ay magkaroon sa kaniyang ulo ng tanda ng kapamahalaan, dahil sa mga anghel. 

natyambahan na makakita dati ako ng lumilipad na may mahaba na buhok na kumikinang dahil sa liwanag at may mga pakpak tulad ng sa ibon
totoo pala yun kasi nakasulat na yun noon pa
bago ko pa nakita dati noon maliit pa ako dati noon at hanggan ngayun dala ko parin sa alaala na yaon

« Last Edit: 05-16-18 08:20 PM by ukok102nak »
At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak:
Datapuwa't kung sa Dios, ay hindi ninyo maiwawasak; baka pa kayo'y mangasumpungan na nangakikihamok laban sa Dios.

05-08-18 07:28 AM
tisoy_of_manila
Full Member
 • Posts: 3566
 • Thanked: 90
 • Reputation: 0
may ibang kasulatan ang bibliya na ang mga anghel ng dios ay nakipagtalik sa mga tao
kaya nga may mga higante ito ay anak ng mag anghel
pero hindi ata sinama sa bibliya yang mga talata na yan

07-29-18 12:30 PM
ukok102nak
Full Member
 • Posts: 1339
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
:tawanan: Hindi talaga naisama kasi hahanapan mo naman ng butas at muka namang wala kang interest magbasa ng biblia
kya dapat sa mga himuolmol na tulad mo matauhan na dahil panay ang paputi mo na tila pinaputing nitso na ang ilalim ay mga karumaldumal
:read:
Mga Taga-Roma 8: 3. Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa kasalanan, ay hinatulan ng Dios sa laman ang kasalanan: 
4. Upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin, na hindi nangagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. 
5. Sapagka't ang mga ayon sa laman ay nangagsisitalima sa mga bagay ng laman; datapuwa't ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. 
6. Sapagka't ang kaisipan ng laman ay kamatayan; datapuwa't ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. 
7. Sapagka't ang kaisipan ng laman ay pakikipagalit laban sa Dios; sapagka't hindi napasasaklaw sa kautusan ng Dios, ni hindi nga maaari: 
8. At ang nangasa laman ay hindi makalulugod sa Dios. 

:drill: mabuti pa nga kun iyo munang pangag aralang may didikasyon ayon sa mga bagay na nangasusulat
ang mga salitang nasalita sa awa at tulong ng panginoon at sa kalooban nga ng dios na mabuti at Hindi makapagsisingungaling
at sapagkat
nangakasisiguro ang mga ilang mga kasama namin na may mangauunawa ka nga sa mga talatang eto
:read:
Deuteronomio 4: 15. Ingatan nga ninyong mabuti ang inyong sarili; sapagka't wala kayong nakitang anomang anyo nang araw na magsalita ang Panginoon sa inyo sa Horeb mula sa gitna ng apoy: 
16. Baka kayo'y mangagpakasama, at kayo'y gumawa sa inyo ng isang larawang inanyuan na kawangis ng alin mang larawan, na kahawig ng lalake o babae, 
17. Na kahawig ng anomang hayop na nasa lupa, na kahawig ng anomang ibong may pakpak na lumilipad sa himpapawid, 
18. Na kahawig ng anomang bagay na umuusad sa lupa, na kahawig ng anomang isda na nasa tubig sa ilalim ng lupa: 
19. At baka iyong itingin ang iyong mga mata sa langit, at kung iyong makita ang araw at ang buwan, at ang mga bituin, sangpu ng buong natatanaw sa langit, ay mabuyo ka at iyong sambahin, at paglingkuran, na binahagi ng Panginoon ninyong Dios sa lahat ng mga bayan na nasa silong ng buong langit.

. ...  kun naging tiyak ka nga sana na ikaw ay nangakaunawa sa mga mga talatang binasa mo
 dapat alam mo na sanang mangakaunawa na ang mga bagay na nangasusulat sa mga talata nga ay
nangaisulat sa mga kadahilanang eto
:read:
2 Corinto 5: 16. Kaya nga mula ngayon ay hindi namin nakikilala ang sinoman ayon sa laman: bagama't nakilala namin si Cristo ayon sa laman, nguni't sa ngayo'y hindi na namin nakikilala siyang gayon. 
17. Kaya't kung ang sinoman ay na kay Cristo, siya'y bagong nilalang: ang mga dating bagay ay nagsilipas na; narito, sila'y pawang naging mga bago. 
18. Datapuwa't ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Dios, na pinakipagkasundo tayo sa kaniya rin sa pamamagitan ni Cristo, at ibinigay sa amin ang ministerio sa pagkakasundo; 
19. Sa makatuwid baga'y, na ang Dios kay Cristo ay pinakipagkasundo ang sanglibutan sa kaniya rin, na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan, at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. 
20. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Cristo, na waring namamanhik ang Dios sa pamamagitan namin: kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Cristo, na kayo'y makipagkasundo sa Dios. 
21. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kaniyang inaring may sala dahil sa atin: upang tayo'y maging sa kaniya'y katuwiran ng Dios. 


:rofl: alam mo ba na yaong naisugo ay maaring mangagpagsugo din
:read 
Lucas 7: 27. Ito yaong tungkol sa kaniya'y nasusulat, Narito, sinusugo ko ang aking sugo sa unahan ng iyong mukha, Na maghahanda ng iyong daan sa unahan mo

Mateo 10: 16. Narito, sinusugo ko kayong gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo: mangagpakatalino nga kayong gaya ng mga ahas at mangagpakatimtimang gaya ng mga kalapati.
.

:yawn: hindi mo ba alam na yaon ngang nangagsipangalat ay mga nangaisugo rin
ayon sa pagkatawag nga sa kanila
:read:
Mga Gawa 11: 19. Yaon ngang nagsipangalat sa ibang lupain dahil sa kapighatian na nangyari tungkol kay Esteban ay nangaglakbay hanggang sa Fenicia, at sa Chipre, at sa Antioquia, na hindi nagsaysay kanino man ng salita kundi sa mga Judio lamang. 
20. Datapuwa't may ilan sa kanila, mga taong taga Chipre at taga Cirene, na, nang sila'y magsidating sa Antioquia, ay nangagsalita naman sa mga Griego, na ipinangangaral ang Panginoong Jesus. 
21. At sumasa kanila ang kamay ng Panginoon: at ang lubhang marami sa nagsisisampalataya ay nangagbalik-loob sa Panginoon. 


... . heto pang mga karagdagang talata
:read:
2 Corinto 5: 20. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Cristo, na waring namamanhik ang Dios sa pamamagitan namin: kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Cristo, na kayo'y makipagkasundo sa Dios. 
21. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kaniyang inaring may sala dahil sa atin: upang tayo'y maging sa kaniya'y katuwiran ng Dios. [You are not allowed to view links. Register or Login]
may ibang kasulatan ang bibliya na ang mga anghel ng dios ay nakipagtalik sa mga tao
kaya nga may mga higante ito ay anak ng mag anghel
pero hindi ata sinama sa bibliya yang mga talata na yan
« Last Edit: 07-29-18 05:38 PM by ukok102nak »
At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak:
Datapuwa't kung sa Dios, ay hindi ninyo maiwawasak; baka pa kayo'y mangasumpungan na nangakikihamok laban sa Dios.

07-29-18 02:57 PM
tisoy_of_manila
Full Member
 • Posts: 3566
 • Thanked: 90
 • Reputation: 0
[You are not allowed to view links. Register or Login]
:tawanan: Hindi talaga naisama kasi hahanapan mo nanan ng butas at muka namang wala kang interest magbasa ng biblia
kya dapat sa mga himuolmol na tulad mo matauhan na dahil panay ang paputi mo na tila pinaputing nitso na ang ilalim ay mga karumaldumal
interest??  may interest din ako magbasa hindi lang sa bible kundi lahat ng kasulatan!  ang interest ko ay para malaman kung alin ang tama at mali!!
ngayon ikaw??  anong klaseng intrest meron ka??

07-29-18 04:04 PM
ukok102nak
Full Member
 • Posts: 1339
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
:tawanan: Hindi talaga mangaipahayag sa mga manggugulo na maalaman
ang mga kasulatang banal kasi may mga manggugulo nga na gumawa ng halimbawa mong hahanapan mo naman ng butas at
muka namang wala kang interest talagang magbasa para malaman ang tama at mali
dahil yaon ngang mga kasulatang patungkol sa iyong mga pagsalangsang na nangasa biblia eh wala kang unawa kya ngayon
hindi mo pa nga maitama ang mga pagkamali na ginawa mo
kun kya dapat sa mga himulmol na tulad mong nagsipaghalingtulad sa mga manggugulo ay
matauhan na nga sana dahil panay ang paputi mo na tila pinaputing nitso na ang ilalim ay mga karumaldumal
:read:
Mga Taga-Roma 8: 3. Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa kasalanan, ay hinatulan ng Dios sa laman ang kasalanan: 
4. Upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin, na hindi nangagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. 
5. Sapagka't ang mga ayon sa laman ay nangagsisitalima sa mga bagay ng laman; datapuwa't ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. 
6. Sapagka't ang kaisipan ng laman ay kamatayan; datapuwa't ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. 
7. Sapagka't ang kaisipan ng laman ay pakikipagalit laban sa Dios; sapagka't hindi napasasaklaw sa kautusan ng Dios, ni hindi nga maaari: 
8. At ang nangasa laman ay hindi makalulugod sa Dios.

:drill: mabuti pa nga kun iyo munang pangag aralang may didikasyon ayon sa mga bagay na nangasusulat
ang mga salitang nasalita sa awa at tulong ng panginoon at sa kalooban nga ng dios na mabuti at Hindi makapagsisingungaling
at sapagkat
nangakasisiguro ang mga ilang mga kasama namin na may mangauunawa ka nga sa mga talatang eto
:read:
Deuteronomio 4: 15. Ingatan nga ninyong mabuti ang inyong sarili; sapagka't wala kayong nakitang anomang anyo nang araw na magsalita ang Panginoon sa inyo sa Horeb mula sa gitna ng apoy: 
16. Baka kayo'y mangagpakasama, at kayo'y gumawa sa inyo ng isang larawang inanyuan na kawangis ng alin mang larawan, na kahawig ng lalake o babae, 
17. Na kahawig ng anomang hayop na nasa lupa, na kahawig ng anomang ibong may pakpak na lumilipad sa himpapawid, 
18. Na kahawig ng anomang bagay na umuusad sa lupa, na kahawig ng anomang isda na nasa tubig sa ilalim ng lupa: 
19. At baka iyong itingin ang iyong mga mata sa langit,
at kung iyong makita ang araw at ang buwan, at ang mga bituin, sangpu ng buong natatanaw sa langit, ay mabuyo ka
at iyong sambahin, at paglingkuran,
na binahagi ng Panginoon ninyong Dios sa lahat ng mga bayan na nasa silong ng buong langit.

. ...  kun naging tiyak ka nga sana na ikaw ay nangakaunawa sa mga mga talatang binasa mo
 dapat alam mo na sanang mangakaunawa na ang mga bagay na nangasusulat na nangasa mga talata nga ay
nangaisulat sa mga kadahilanang eto
:read:
1 Tesalonica 3: 3. Upang ang sinoma'y huwag mabagabag sa pamamagitan ng mga kapighatiang ito; sapagka't kayo rin ang nangakaaalam na itinalaga kami sa bagay na ito. 
4. Sapagka't sa katotohanan, nang kami ay kasama ninyo ay aming sinabi nang una sa inyo na kami ay mangagbabata ng kapighatian; gaya nga na nangyari, at nalalaman ninyo.
5. Dahil dito naman, nang hindi ko na matiis pa, ako'y nagsugo upang matalastas ko ang inyong pananampalataya,
baka sa anomang paraan kayo'y nangatukso ng manunukso, at ang aming pagpapagal ay mawalan ng kabuluhan.


:rofl: alam mo ba na yaong nangaisugo ay maaring mangakapagpasugo din
:read 
Lucas 7: 27. Ito yaong tungkol sa kaniya'y nasusulat, Narito, sinusugo ko ang aking sugo sa unahan ng iyong mukha, Na maghahanda ng iyong daan sa unahan mo

Mateo 10: 16. Narito, sinusugo ko kayong gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo: mangagpakatalino nga kayong gaya ng mga ahas at mangagpakatimtimang gaya ng mga kalapati.


:yawn: hindi mo ba alam na yaon ngang nangagsipangalat ay mga nangaisugo rin
ayon sa pagkatawag nga sa kanila
:read:
Mga Gawa 11: 19. Yaon ngang nagsipangalat sa ibang lupain dahil sa kapighatian na nangyari tungkol kay Esteban ay nangaglakbay hanggang sa Fenicia, at sa Chipre, at sa Antioquia, na hindi nagsaysay kanino man ng salita kundi sa mga Judio lamang. 
20. Datapuwa't may ilan sa kanila, mga taong taga Chipre at taga Cirene, na, nang sila'y magsidating sa Antioquia, ay nangagsalita naman sa mga Griego, na ipinangangaral ang Panginoong Jesus. 
21. At sumasa kanila ang kamay ng Panginoon: at ang lubhang marami sa nagsisisampalataya ay nangagbalik-loob sa Panginoon. 


heto pang mga karagdagang talata ... .
:read:
2 Corinto 5: 16. Kaya nga mula ngayon ay hindi namin nakikilala ang sinoman ayon sa laman: bagama't nakilala namin si Cristo ayon sa laman, nguni't sa ngayo'y hindi na namin nakikilala siyang gayon. 
17. Kaya't kung ang sinoman ay na kay Cristo, siya'y bagong nilalang: ang mga dating bagay ay nagsilipas na; narito, sila'y pawang naging mga bago. 
18. Datapuwa't ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Dios, na pinakipagkasundo tayo sa kaniya rin sa pamamagitan ni Cristo, at ibinigay sa amin ang ministerio sa pagkakasundo; 
19. Sa makatuwid baga'y, na ang Dios kay Cristo ay pinakipagkasundo ang sanglibutan sa kaniya rin, na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan, at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. 
20. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Cristo, na waring namamanhik ang Dios sa pamamagitan namin: kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Cristo, na kayo'y makipagkasundo sa Dios. 
21. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kaniyang inaring may sala dahil sa atin: upang tayo'y maging sa kaniya'y katuwiran ng Dios. 

[You are not allowed to view links. Register or Login]
interest??  may interest din ako magbasa hindi lang sa bible kundi lahat ng kasulatan!  ang interest ko ay para malaman kung alin ang tama at mali!!
ngayon ikaw??  anong klaseng intrest meron ka??
« Last Edit: 07-29-18 06:08 PM by ukok102nak »
At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak:
Datapuwa't kung sa Dios, ay hindi ninyo maiwawasak; baka pa kayo'y mangasumpungan na nangakikihamok laban sa Dios.

07-29-18 05:52 PM
tisoy_of_manila
Full Member
 • Posts: 3566
 • Thanked: 90
 • Reputation: 0
[You are not allowed to view links. Register or Login]
:tawanan: Hindi talaga mangaipahayag sa mga manggugulo na maalaman
ang mga kasulatang banal kasi may mga manggugulo nga na gumawa ng halimbawa mong hahanapan mo naman ng butas at
muka namang wala kang interest talagang magbasa para malaman ang tama at mali
dahil yaon ngang mga kasulatang patungkol sa iyong mga pagsalangsang na nangasa biblia eh wala kang unawa kya ngayon
hindi mo pa nga maitama ang mga pagkamali na ginawa mo
kun kya dapat sa mga himulmol na tulad mong nagsipaghalingtulad sa mga manggugulo ay
matauhan na nga sana dahil panay ang paputi mo na tila pinaputing nitso na ang ilalim ay mga karumaldumal
:read:
Mga Taga-Roma 8: 3. Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa kasalanan, ay hinatulan ng Dios sa laman ang kasalanan: 
4. Upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin, na hindi nangagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. 
5. Sapagka't ang mga ayon sa laman ay nangagsisitalima sa mga bagay ng laman; datapuwa't ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. 
6. Sapagka't ang kaisipan ng laman ay kamatayan; datapuwa't ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. 
7. Sapagka't ang kaisipan ng laman ay pakikipagalit laban sa Dios; sapagka't hindi napasasaklaw sa kautusan ng Dios, ni hindi nga maaari: 
8. At ang nangasa laman ay hindi makalulugod sa Dios.

:drill: mabuti pa nga kun iyo munang pangag aralang may didikasyon ayon sa mga bagay na nangasusulat
ang mga salitang nasalita sa awa at tulong ng panginoon at sa kalooban nga ng dios na mabuti at Hindi makapagsisingungaling
at sapagkat
nangakasisiguro ang mga ilang mga kasama namin na may mangauunawa ka nga sa mga talatang eto
:read:
Deuteronomio 4: 15. Ingatan nga ninyong mabuti ang inyong sarili; sapagka't wala kayong nakitang anomang anyo nang araw na magsalita ang Panginoon sa inyo sa Horeb mula sa gitna ng apoy: 
16. Baka kayo'y mangagpakasama, at kayo'y gumawa sa inyo ng isang larawang inanyuan na kawangis ng alin mang larawan, na kahawig ng lalake o babae, 
17. Na kahawig ng anomang hayop na nasa lupa, na kahawig ng anomang ibong may pakpak na lumilipad sa himpapawid, 
18. Na kahawig ng anomang bagay na umuusad sa lupa, na kahawig ng anomang isda na nasa tubig sa ilalim ng lupa: 
19. At baka iyong itingin ang iyong mga mata sa langit,
at kung iyong makita ang araw at ang buwan, at ang mga bituin, sangpu ng buong natatanaw sa langit, ay mabuyo ka
at iyong sambahin, at paglingkuran,
na binahagi ng Panginoon ninyong Dios sa lahat ng mga bayan na nasa silong ng buong langit.

. ...  kun naging tiyak ka nga sana na ikaw ay nangakaunawa sa mga mga talatang binasa mo
 dapat alam mo na sanang mangakaunawa na ang mga bagay na nangasusulat na nangasa mga talata nga ay
nangaisulat sa mga kadahilanang eto
:read:
2 Corinto 5: 16. Kaya nga mula ngayon ay hindi namin nakikilala ang sinoman ayon sa laman: bagama't nakilala namin si Cristo ayon sa laman, nguni't sa ngayo'y hindi na namin nakikilala siyang gayon. 
17. Kaya't kung ang sinoman ay na kay Cristo, siya'y bagong nilalang: ang mga dating bagay ay nagsilipas na; narito, sila'y pawang naging mga bago. 
18. Datapuwa't ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Dios, na pinakipagkasundo tayo sa kaniya rin sa pamamagitan ni Cristo, at ibinigay sa amin ang ministerio sa pagkakasundo; 
19. Sa makatuwid baga'y, na ang Dios kay Cristo ay pinakipagkasundo ang sanglibutan sa kaniya rin, na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan, at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. 
20. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Cristo, na waring namamanhik ang Dios sa pamamagitan namin: kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Cristo, na kayo'y makipagkasundo sa Dios. 
21. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kaniyang inaring may sala dahil sa atin: upang tayo'y maging sa kaniya'y katuwiran ng Dios. 


:rofl: alam mo ba na yaong nangaisugo ay maaring mangakapagpasugo din
:read 
Lucas 7: 27. Ito yaong tungkol sa kaniya'y nasusulat, Narito, sinusugo ko ang aking sugo sa unahan ng iyong mukha, Na maghahanda ng iyong daan sa unahan mo

Mateo 10: 16. Narito, sinusugo ko kayong gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo: mangagpakatalino nga kayong gaya ng mga ahas at mangagpakatimtimang gaya ng mga kalapati.
.

:yawn: hindi mo ba alam na yaon ngang nangagsipangalat ay mga nangaisugo rin
ayon sa pagkatawag nga sa kanila
:read:
Mga Gawa 11: 19. Yaon ngang nagsipangalat sa ibang lupain dahil sa kapighatian na nangyari tungkol kay Esteban ay nangaglakbay hanggang sa Fenicia, at sa Chipre, at sa Antioquia, na hindi nagsaysay kanino man ng salita kundi sa mga Judio lamang. 
20. Datapuwa't may ilan sa kanila, mga taong taga Chipre at taga Cirene, na, nang sila'y magsidating sa Antioquia, ay nangagsalita naman sa mga Griego, na ipinangangaral ang Panginoong Jesus. 
21. At sumasa kanila ang kamay ng Panginoon: at ang lubhang marami sa nagsisisampalataya ay nangagbalik-loob sa Panginoon. 


heto pang mga karagdagang talata ... .
:read:
1 Tesalonica 3: 3. Upang ang sinoma'y huwag mabagabag sa pamamagitan ng mga kapighatiang ito; sapagka't kayo rin ang nangakaaalam na itinalaga kami sa bagay na ito. 
4. Sapagka't sa katotohanan, nang kami ay kasama ninyo ay aming sinabi nang una sa inyo na kami ay mangagbabata ng kapighatian; gaya nga na nangyari, at nalalaman ninyo.
5. Dahil dito naman, nang hindi ko na matiis pa, ako'y nagsugo upang matalastas ko ang inyong pananampalataya, baka sa anomang paraan kayo'y nangatukso ng manunukso, at ang aming pagpapagal ay mawalan ng kabuluhan.
hindi ka ba nahiya sa mga pinagpopost mo??  samantalang yang username mo ay??

07-29-18 06:06 PM
ukok102nak
Full Member
 • Posts: 1339
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
:smoke: isang paalaala yan sa mga nangasa kapanaglihian na huwag mong gawin ang mga kasamaan ng mga nasa sa kanilang mga utak at
hindi mo pa nga maitama ang mga pagkamali na ginawa mo hahanapan mo naman ng butas tsk tsk tsk
at sapagkat ... .
. ...  kun naging tiyak ka nga sana na ikaw ay nangakaunawa sa mga mga talatang binasa mo
 dapat alam mo na sanang mangakaunawa na ang mga bagay na nangasusulat na nangasa mga talata nga ay
nangaisulat sa mga kadahilanang eto
:read:
1 Tesalonica 3: 3. Upang ang sinoma'y huwag mabagabag sa pamamagitan ng mga kapighatiang ito; sapagka't kayo rin ang nangakaaalam na itinalaga kami sa bagay na ito. 
4. Sapagka't sa katotohanan, nang kami ay kasama ninyo ay aming sinabi nang una sa inyo na kami ay mangagbabata ng kapighatian; gaya nga na nangyari, at nalalaman ninyo.
5. Dahil dito naman, nang hindi ko na matiis pa, ako'y nagsugo upang matalastas ko ang inyong pananampalataya,
baka sa anomang paraan kayo'y nangatukso ng manunukso, at ang aming pagpapagal ay mawalan ng kabuluhan.


:rofl: petmalu wala ka ng mautak este wala ka ng maisip na bago pati Islam pinatitripan mo na ah
walang pinag iba sa ginawa nung isang sekta na naninira ke mocha at brother eli
palibhasa kulang kulang ka kasi sa pananampalataya sa panginoong dios na mabuti at Hindi makapagsisinungaling
kya nga etanong mo kun sinong nagsabi sayong ikaw ay hubad

at heto naman paninira ke ka erdy (ERANYO(6) GUZMAN(6) MANALO(6))
Ang 666 ay bilang ng isang tao(Apo.13:18) at hindi titulo tulad ng ibinibintang nila sa Santo PAPA.

Ang karunungan sa pagbibilang ay kailangang gamitin na may pagkaunawa. May nagsasabi na si Manalo
(ayon sa aklat ni Demetrio Dacio, Doktrina at Apologetika pahina 47)

Ang pagbabaybay ng ingles na letter “X” ay katumbas sa tagalog “KS”. tulad ng Boxing(english) at Boksing(tagalog).
:crazy: eh unawang makalupa naman pinagkuhanan ng eksplenasyon nila
tapos paiba iba ng diskripsyon kun pa'no nila inimbento yun konklusyon no!a tsk tsk
:read:
Ang Santo PAPA ay hindi ang Anti-Cristo pagkat kailanman ay di niya ginamit ang 666.

Ang Tanda ng Sta. Krus ay hindi tanda ng Anti-Cristo o 666 ang ginagamit kundi sa pangalang ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo(San Mt. 28:19) pagkat ang salita ng Krus ay kapangyarihan sa atin na nagliligtas(1Cor. 1:18)

“Huwag n’yong pinsalain àng lupa ni ang dagat ni ang mga punong kahoy hanggang matatakan natin ang mga lingkod ng Diyos sa kanilang mga noo”.(Pagbubunyag 7:3 o Pahayag o Apocalipsis)

At tinagubilinan na huwag pinsalain… maliban lamang dun sa mga taong walang tatak ng Diyos sa noo(Pagbubunyag o Pahayag o Apocalipsis 9:4)


heto pa isang paninira
ng sekta na pati ang mga ilang iglesia ay pinahihina nila  pananampalataya eh at pinasasama nila
mga manggugulo talaga mga yan at
yan ang mga senyales ng mga lihim na nagsipasok noon sa iglesia
:read:
Ang aklat ng Apocalipsis o Pahayag o Pagbubunyag ay isinulat ni San Juan Ebangelista sa wikang Griyego at hindi po Latin. Ang salitang VICARIVS FILII DEI ay isang titulo ngunit hindi pangalan ng isang tao. Kinatha lamang ng mga Sabadista noong nagdaang panahon upang sirain ang Katolisismo at sinusugan naman ng ibat- ibang sekta tulad ng INC(Iglesia ni Manalo), Born Again(Burn Again), at marami pang Anti-Catholic. Kung atin pong babasahin ang ang mga sitas sa Biblia ay makikilala po natin ang Anti-Cristo:


ang antikristo eh yaong tumatanggi sa panginoong dios na mabuti at Hindi makapagsisinungaling
at sa kanyang bugton na anak na ating panginoon na si hesucristo eh tinatanggihan nila mga aral nyang nasusulat sa banal na aklat
sa ginawa nyo tuloy eh yun mga mababait na mga myembro ng iglesia catholica eh nadadamay senyo
kun kya nga  pati tuloy yang na sa ilalim ng post namin na si hilong talilong
mukan corrupted na sa mga aktibidadis nyo splendor :clap:


[You are not allowed to view links. Register or Login]
hindi ka ba nahiya sa mga pinagpopost mo??  samantalang yang username mo ay??« Last Edit: 08-19-18 11:04 AM by ukok102nak »
At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak:
Datapuwa't kung sa Dios, ay hindi ninyo maiwawasak; baka pa kayo'y mangasumpungan na nangakikihamok laban sa Dios.

08-31-18 10:08 AM
hairma
Full Member
 • Posts: 1522
 • Thanked: 30
 • Reputation: 0
[You are not allowed to view links. Register or Login]
ang tanong ko lang may mga pisikal na katawan rin ba ang mga heavenly angels gaya na glorious body na nakakakain at nahahawakan na nawawala at nakakalusot sa mga pader gaya ng nagagawa ni jesus?
sagot jan bro ang mga anghel ay created sila from light.. peru kaya nilang magkatawang tao.. simple
i will never change my religion.

08-31-18 08:36 PM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
[You are not allowed to view links. Register or Login]
sagot jan bro ang mga anghel ay created sila from light.. peru kaya nilang magkatawang tao.. simple

Tama. Hindi mo makikita ang espiritu kung hindi magkakatawang tao tulad ng mga anghel na nagpakita kayla Lot kaya nakakapagtaka din na makakita ng multo di ba?
At Mantakin mo yung nakita nilang multo nakadamit pa.